AÇIK ve KAPALI OTOPARKLAR ile PARKOMATLI PARK YERLERİ...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2011 yılı Ağustos ayı 1. Birleşiminin 1. oturumu 11/08/2011 Perşembe günü saat:16:00’da yaptığı toplantıda alınan 2011- 445 sayılı kararıdır.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARINDA FAALİYET GÖSTEREN AÇIK ve KAPALI OTOPARKLAR ile PARKOMATLI PARK YERLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Hukuki Dayanak, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında muhtelif cadde, sokak, meydan vb. yerlerde araçların belli bir ücret karşılığı faydalanabileceği parkomatlı park yerleri ile açık (tır parkları, trafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların muhafaza altına alındığı otoparklar dahil) ve kapalı otoparkların hangi koşullarda açılabileceği ve çalıştırılabileceği, izinsiz olarak faaliyet gösterenlere uygulanacak hükümleri, denetleme, yürütme ve kapatma ile ilgili uygulanacak esasları belirlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu yönetmeliğin kanuni dayanağı 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15/ p, 15/ b, 15/ c ve 34/ e maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 7/ f ve 7/ l ile 9. maddeleridir.

Kapsam

Madde 3- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında tüm cadde, sokak, meydan vb. yerler üzerindeki parkomatlı park yerlerini, açık ( tır parkları ve trafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların muhafaza altına alındığı otoparklar dahil) ve kapalı otoparkları kapsar. Ticari kuruluşların, özel binaların ya da kurumların planda kendilerine ait olan ve kullanım amaçlarına uygun ücret alınmayan özel otoparkları yönetmelik kapsamı dışındadır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden;

a) Büyükşehir Belediyesi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini

b) Belediye : İlgili İlçe Belediyesini

c) Encümen : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümenini

d) UKOME : 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre oluşturulan

Ulaşım Koordinasyon Merkezini

e) UTDK : 13.09.2006 tarih ve 363 sayılı UKOME kararıyla oluşturulmuş Ulaşım ve Trafik Denetleme Komisyonunu

f) Açık ve Kapalı Otoparklar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında imar planları oluşturulurken otopark olarak düzenlenen yerleri, il trafik komisyonlarınca daha önce alınan kararlar çerçevesinde ilan edilmiş otopark yerlerini, gerçek veya tüzel kişiler ile özel kurum ve kuruluşlara ait boş arsaları, belediyeler veya diğer kamu kurumları ile özel şahışlar tarafından yapılan ve işletilen açık (tır parkları ve trafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların muhafaza altına alındığı otoparklar dahil) ve kapalı otoparkları

g) Parkomatlı Park Yerleri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında cadde, sokak, meydan vb. yerlerde yolun ve alanların belli bölümlerinden otopark olarak faydalanmak suretiyle oluşturulan, parklanma süresi, parklanma ücreti elektronik cihazlar kullanılarak yapılan yerlerini

h) Otopark Görevli Kartı: Otoparklarda çalışanlara otopark yönetimi tarafından verilen görevli kartını

ı) Denetleme Formu: Daha önce il ve ilçe trafik komisyonları ve UKOME veya UTDK kararları doğrultusunda faaliyet gösteren otoparkların eksikliklerinin tespitine ilişkin formu ifade eder.

Bu yönetmelikte yer alan ve açıklaması bulunmayan diğer deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde bulunan ifadeler geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Parkomatlı Park Yerleri ile Açık ve Kapalı Otoparkların Açılması, Çalıştırılması ve

İzin Verilmesi ile İlgili Hükümler

Parkomatlı Park Yerleri

Madde 5- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında UKOME kararıyla belirlenen cadde, sokak, meydan ve alanlar vb. yerlerde UKOME tarafından belirlenmiş tarifeye göre ücret toplanan ve otopark olarak işletilen yerlerdir. Bu alanların;

Araç park bakslarının en az 6 metreden oluşturulması,

Araç park baksları ile diğer tüm alanların trafik çizgi malzemesi ile işaretlenmesi ve çizilmesi ya da kedi gözleriyle belirginleştirilmesi,

Kavşak başlarında trafik güvenliği açısından en az 10 metre boşlukların bırakılması ve işaretlenmesi,

UKOME tarafından belirlenen saat ve ücret tarifesini gösteren levhaların en az 50 metre aralıklarla asılması,

UKOME tarafından belirlenen park başlangıç ve bitiş noktalarının levhalarla belirtilmesi,

UKOME tarafından belirlenen özürlü araç park yerlerinin işaretlenmesi ve belirlenen özürlü araç park yerine diğer araçların parklanmaların engellenmesi, bu tür durumların İl emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerine bildirilmesi

gerekir.

Açık (Tır Parkları ve Trafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların muhafaza altına alındığı otoparklar dahil) ve Kapalı Otoparklar

Madde 6- Çalışma İzni (Ruhsatı): Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, bölgenin mevcut ya da gelecekteki gereksinimleri dikkate alınarak düzenlenen, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya uygun boş alan, arazi ve arsaları daimi yada geçici otopark yeri olarak belirlemek, bu otoparkların işletilebilmesi için sahiplerine veya üçüncü şahıslara izin (ruhsat) vermek, UTDK’nın yol geçiş izni ve 7. ve 8. Maddelerde sayılan evrakları ve yapıları tamamlamak koşuluyla Ulaşım Dairesi Başkanlığınca verilir.

Madde 7- Açık ya da Kapalı otopark açmak isteyenler başvurularını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğüne yaparlar.

Başvuru dosyasında;

Otopark açmak istemini içeren bir dilekçe,

Sahiplik Belgesi (Tapu),

Otopark olarak kullanılacak yer ile işletici aynı şahıs değilse, yani işletici yer sahibi değilse Kira Sözleşmesi,

Vaziyet Planı (araç giriş çıkış yerleri ile park yerlerini, parklanma biçimlerini ve varsa idari binaları gösteren plan),

Röperli Kroki,

Otopark açılması talep edilen yer imar planında otopark yeri olarak tescil edilmemişse; ilgili belediyesinin uygunluk görüşü,

Kapalı Otoparkların yapı kullanma izin belgesi ( yapı kullanma izin belgesinde otopark olarak tescil edilmeyen yerlere izin verilmez),

Tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği yetkili olduğuna dair noter onaylı belge

Savcılık (güvenlik) soruşturması (işyeri sahibi ve çalışanlarının, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsile yetkili olanların),

Nüfüs Cüzdan Sureti, İkametgâh İlmuhaberi, 2 Adet Fotograf,

bulunur.

Madde 8- Otoparklarda araçların güvenliğini sağlamak ve işletmeye başlanması açısında gerekli aşağıda belirtilen özellikler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başlanlığı UKOME Şube Müdürlüğünce görevlendirilen ekip tarafından bir tutanakla belge haline getirilir.

Açık ve Kapalı Otoparklarda olması gereken genel özellikler;

Açık Otoparkın etrafı yol cephesi de dahil olmak üzere ( giriş ve çıkış yerleri hariç) en az 1.50 cm. yüksekliğinde duvar, tel örgü vb. fiziki engellerle çevrilir.

Açık Otopark zemini asfalt, beton, parke taşı ve mekanik dolgu malzemesi gibi malzemelerle sıkıştırılır (yaz sezonlarında işletilen sezonluk açık otoparklarda zemin dolgusu UTDK’nın uygun görüşüyle aranmayabilir).

Açık Otopark alanlarındaki eğim % 12yi geçmemelidir.

Kapalı Otoparklarda araç iniş ve çıkış yerleri kanallarla hızı ve kaymayı önleyici biçimde düzünlenmesi gerekir.

Açık ve Kapalı Otoparklarda her noktanın rahatça görülebileceği ışıklandırma sisteminin bulunması gerekir.

Açık ve Kapalı Otoparklarda araç giriş ve çıkışını gösteren levhalar ile otopark içi araç yönlendirmeleri ile trafik işaretlemeleri bulunmalıdır.

Açık Otopark çevresi yanmaya müsait odun, ot, çöp vb. nesnelerden arındırılır.

Açık ve Kapalı Otoparklarda otoparkın, araç kapasitesi ile doluluk durumunu gösteren Boş veya Dolu levhaları asılı bulundurulmalıdır.

Açık ve Kapalı Otoparkların içerisinde su tahliyesi için drenaj sistemi bulunmalıdır.

Kapalı Otoparklarda LPG vb. sıkıştırılmış gazlarla çalışan araçlar park ettirilmemelidir.

Açık Otoparklarda LPG vb. sıkıştırılmış gazlarla çalışan araçlar için ayrı bir park yeri oluşturulmalıdır.

Yeteri kadar Yangın Tüpü bulundurulmalıdır.

800 m2 yi geçen Açık veya Kapalı Otoparklarda yeteri kadar bisiklet ve motosiklet park yeri oluşturulmalıdır. Oluşturulan alan işaretlerle belirtilmelidir.

Açık Otoparkların karayolu güvenlik mesafesinde kalanları için Karayollarının yetkili birimlerinden uygunluk görüşür alınmalıdır.

Açık ve Kapalı Otoparklar işyeri sigortası yaptırmak zorundadırlar.

Açık ve Kapalı Otoparklar UKOME kararı ile alınan fiyat tarifesini otopark girişine ya da her yerden görülebilecek bir yere asmak zorundadır.

İş ve İşlemlerin yürütülebileceği Büro ve sabit telefonu olmak zorundadır.

Araç giriş ve çıkış yerlerinin 24 saat süreli kamera ile izlenebileceği ve kayıt altına alınabileceği görüntüleme sistemim oluşturulmak zorundadır.

7 gün 24 saat esaslı güvenlik görevlisi bulundurulması zorunludur.

Trafikten Men Edilen veya Hareket Kabiliyetini Kaybeden Araçların Bağlanacağı Otoparkların sahiplerinin, kişilerin mal varlıklarına, toplum ve kamu barışına, genel ahlaka, kamu güvenliğine ve sağlığına, millete ve devlete ve devletin güvenliğine, anayasal düzen ve düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir.

Trafikten Men Edilen veya Hareket Kabiliyetini Kaybeden Araçların Bağlanacağı otoparklar, açık otopark ruhsatı olmak koşuluyla UKOME kararıyla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler ve İleticinin Sorumlulukları

Genel Hükümler

Madde 9- Açık ve Kapalı Otoparklarla ilgili genel hükümler aşağıdaki gibidir:

Daha önce İl ve İlçe Trafik Komisyonları tarafından alınan kararlara dayanılarak ilçesi belediyesince verilen Otopark Ruhsatları kazanılmış hak oluştururlar. Ancak bunlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otoparklar Yönetmeliğine göre var olan eksiklikler uygun süre verilerek tamamlatılır.

Daha önce alınan ilçe veya il trafik komisyonları veya UKOME kararları ruhsat mahiyetinde değildir. Bu yerlerin otopark olabileceğine giriş ve çıkışlarının uygun olduğuna dair tesbittir.

İl veya İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından bağlanan araçların otoparkta bulunmaması gibi emniyeti suistimal içeren ve bu nedenle yargıya intikal eden otoparkların faaliyetlerine yargı sonucuna kadar araç bağlanmaz. Yargı sonucuna göre karar tekrar değerlendirilir.

İşleticinin Yükümlülükleri

Madde 10- Otopark işleticileri aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar ve bunların uygulanmasından sorumludurlar;

UKOME tarafından belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde herhangi bir ücret alınamaz.

Otopark yerlerindeki araçların sigorta kapsamına alınması zorunludur.

Vergi Dairelerinde açılışlarını yaptırmak ve vergi mevzuatının gerektirdiği tüm hususları yerine getirmek zorundadır.

Otopark içerisine park etmiş yada otopark içerisinde muhafaza altına alınmış araç sahiplerinin mağduriyetine neden olacak hırsızlık, yangın, emniyeti suistimal vb. ile ilgili önlemleri almış olmak, bu amaçla güvenlik görevlisi bulundurmak zorundadır.

Yeteri sayıda Yangın Tüpü bulundurmak ve yangınla ilgili önlemleri almak zorundadır.

Vaziyet planında belirtilen araç park sayısına ve araç park biçimine uymak ve bu konuda görevlileri uyarmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Cezalar ve Kapatma

Denetim

Madde 11- Bu yönetmelikte bahsedilen otoparklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Denetim Ekiplerince, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin Denetleme Şube Müdürlüklerince, Jandarma bölgelerinde Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince, Defterdarlık ( Vergi Dairesi) yetkililerince kendi görev ve yetkileri yönünden denetlenirler. Denetimler bu tür her birim tarafından bağımsız ve yetkisi yönünden yapılabileceği gibi, UKOME Şube Müdürlüğünün teklifi ile UKOME tarafından belirlenecek komisyon tarafından da genel anlamda yapılabilir. Yapılan denetlemeler için bir denetleme formu oluşturulur, tesbit edilen eksiklikler formla tutanak haline getirilir ve eksikliklerin giderilmesi için süre verilir. Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi durumunda keyfiyet bir tutanakla tesbit edilir ve otoparkın eksikliklerin yerine getirilmesine kadar kapatılması istemiyle durum Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümenine sunulur.

Kapatma

Madde 12- Bu yönetmelikte bahsedilen otoparklar, imar planlarında yapılacak değişiklikler, gelişen ve değişen trafik alt yapısı, trafik sirkülasyon projelerindeki değişiklikler, genel asayiş düzeninin olumsuz etkilenmesi hallerinde kapatılabilir. Kapatma işleminde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

Trafik güvenliği yönünden kapatma: Bu yönetmelikte bahsi geçen otoparklar bölgenin mevcut trafik düzenini olumsuz etkileyecek yada bozacak hale geldiğinde kapatılabilir.

Değişen Trafik Sirkülasyonuna veya Trafik Alt Yapısına Bağlı Olarak Zorunluluk Arz Eden Kapatma: Değişen ve gelişen trafik alt yapısına bağlı olarak veya o bölgede oluşturulan yeni trafik sirkülasyonuna göre kapatılması zorunluluk arzeden otoparklar ihtiyacın gerekleri nedeniyle kapatılabilir.

Suç İşleyen, suç işlenen, suç işleyenlere yataklık yapar hale gelen ve suçluları barındıran, civar sakinlerini süreklilik arz edecek şekilde rahatsız eden ve uyarılara rağmen bu hususları gidermeyen otoparklar kapatılabilir.

Aynı tür cezai işlem gerektiren ihlalleri yılı içerisinde birden çok yapan işletmeler geçici süre ile veya tamamen kapatılabilir.

Bu yönetmelikte belirtilen tüm otoparkların kapatılması UKOME kararı ile gerçekleşir ve verilen ruhsatları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile iptal edilir.

Cezalar

Madde 13- Bu yönetmelik kapsamında işletilen otoparklara, vatandaş şikayetleri, basında yer alan olumsuz haberler, mülki amirlikler veya kuruluşları tarafından yapılan ihbarlar, Denetim ekiplerince tutulacak tutanaklar çerçevesinde cezai işlem yapılır. Cezai işlem yapılabilmesi süreçleri aşağıdaki gibidir.

İhbar kabul edilen veya tutanaklarla belirlenen konu hakkında işletmecinin savunması talep edilir.

Savunma için verilecek süre 7 gündür. 7 gün içerisinde savunmasını vermeyenler savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Süresi içinde verilen savunmalar veya verilmeyen savunmalar tutanağa ek yapılmak suretiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümenine sevk edilir.

Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15. Maddesinin (b) bendinin verdiği yetki kapsamında hazırlanmıştır. Dolayısıyla yönetmelik hükümleri bir manada yönetmeliğin sorumluluk alanındaki Büyükşehir Belediyesi emir ve yasaklarını içerir. Bu yönetmelikle belirlenen hususlara uymayan otoparklar ve işletmecileri hakkında Büyükşehir belediye encümenine havale edilen tutanaklarla ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi ya da 1608 sayılı kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Madde 16- Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren önceki yönetmelikler hükümsüzdür.”

ilan olunur.