ESTETİK KURULU OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESTETİK KURULU OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

(Belediye Meclisinin 12.11.2010 tarih ve 636 sayılı Kararı ile kabul edildi ve 03.12.2010 tarihinde Özgür Kocaeli gazetesinde ilan edilerek yürürlüğe girdi.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetki ve görev sınırları içerisinde 2863 sayılı kanun kapsamı dışında kalan yerlerde estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek; bu bağlamda Büyükşehir sınırları içerisinde yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlardaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cephesi bulunan yapıların şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin, katılım ve sentezi ile yaratıcı ve estetik çözümlere dönük bina cepheleri ile örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek için görüş bildirmek üzere oluşturulan Estetik Kurul’un oluşum ve çalışma kurallarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu’nun kuruluş, görev ve çalışma esas ve usullerini kapsar.

Yasal Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik; 3194 sayılı yasanın 1, 21 ve 40 ncı maddeleri ve 5216 sayılı yasanın 1, 7/g ve 21 nci maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi esaslarına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikde;

a) Estetik Kurul : Büyükşehir Belediye Başkanınca belirlenen 7 kişiden oluşacak Kurul’u,

b) Kurul : Estetik Kurulu’nu,

c) Büyükşehir Belediyesi : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni,

d) Belediyeler : İlçe Belediyelerini

ifade etmektedir.

Estetik Kurulun Oluşumu

MADDE 5 – (1) Estetik Kurulun Oluşumu;

a) Kurul; Büyükşehir Belediye Başkanı veya Belediye içinden görevlendireceği temsilcisi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanınca daire çalışanları arasından önerilip Büyükşehir Belediye Başkanınca görevlendirilen bir teknik eleman, ilgili İlçe Belediyesinden bir teknik eleman, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesinin en az 10 yıllık aktif mesleki deneyime sahip üyeleri arasından önereceği iki adaydan Büyükşehir Belediye Başkanınca seçilecek bir kişi, İç Mimarlar Odası Kocaeli Temsilciliğinin en az 10 yıllık aktif mesleki deneyime sahip üyeleri arasından önereceği iki adaydan Büyükşehir Belediye Başkanınca seçilecek bir kişi, Üniversitelerin mimarlık, şehir planlama, peyzaj, kentsel tasarım ve benzeri bölümlerinde ders vermiş veya vermekte olan üniversitelerin önereceği ikişer adaydan Büyükşehir Belediye Başkanınca seçilecek iki kişi olmak üzere, toplam 7 kişiden oluşur.

b) Düzenlenecek kurul; kurul başkanı, başkan vekili ve üyelerden oluşur. Kurul Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği temsilcisidir.

c) Başkan vekili ise kurul üyeleri tarafından seçilir. Kurul’a Başkanın veya görevlendireceği temsilcisinin yokluğunda, vekili başkanlık eder.

(2) Estetik Kurulun işleyişi ile ilgili işlemler ve Kurul Sekreterliği hizmetleri, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Estetik Kurul Üyelik Süresi, Üyeliğin Sona Ermesi

MADDE 6 - (1) Kurul üyelik süresi; Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye çalışanları hariç bir yıldır. Bu süre sonunda yerine yeni bir görevlendirme ve seçim yapılmayan üyenin kurul üyeliği devam eder.

(2) Kurul’da, gündem hangi İlçe Belediyesine ait ise o belediyenin teknik temsilcisi yer alır ve sadece kendi belediyesi ile ilgili konuda oy kullanır.

Estetik Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 7 – (1) Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

a) Estetik Kurulu; Özellikle cephe, çatı, renk ve malzemeleri ile estetik yönünden, sorumluluğu altında bulunan alanlarla ilgili olarak gerekli ilke kararları almak.

b) Örnek ve güzel bina cepheleri, bulvarlar, caddeler, meydanlar, anayollar ve özellikli alanlar elde etmek için kentsel tasarıma dayalı olarak ilke kararları almak.

(2) Kurulun görev alanı : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Büyükşehir görev, yetki ve sorumluluk alanına giren meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu yerlere cephesi olan yapılar, İlçe Belediyelerince bildirilecek sokak ve caddeler, bu belediyelerce bildirilmediği takdirde kurulca bu belediyelerin sınırları içerisinde belirlenecek sokak, cadde ve kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarıdır.

Estetik Kurulun Çalışma Şekli

MADDE 8 -

(1) Kurulun toplantı gündemi, Kurul Sekreterliğince hazırlanır. Toplantı gündemi üyelere yazılı / sözlü olarak toplantıdan önce duyurulur.

(2) Gündem içeriği için üyeler de öneride bulunabilir. Kurul, Kurul Sekreterliğinin belirleyeceği gün, saat ve yerde toplanır. Kurul Sekreterliği, gerekli gördüğü durumlarda toplantı gündemi, günü, saati ve yerini değiştirme hakkına sahiptir.

(3) Kurul, toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik durumunda, Kurul Başkanının kullandığı oy doğrultusunda karar alınır.

(4) Gündemdeki konu ile kişisel ve birinci dereceden hısımları açısından ilişkisi veya çıkarı olan üye bu konunun değerlendirmesi sırasında Kurul’un toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

Estetik Kurulca Alınan Kararların Dağıtımı

MADDE 9 - (1) Kurullara verilen ve kurullarca incelenerek karara bağlanan konular ile ilgili kararların suretleri Kurul Sekreterliği tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(2) Alınan kararlar ve ekleri yazışma usullerine göre Kurul Sekreterliği tarafından ilgili yerlere dağıtılır.

Estetik Kurulca Alınan Kararlara Uyma Zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Belediyeler, kendi sınırları içerisinde kurulca getirilen kurallara uymak ve getirilen düzenlemeleri gerçekleştirmekle sorumludur.

Estetik Kurulun Büro, Arşiv ve Raportörlük Hizmetleri

MADDE 11 - (1) Kurulun büro, arşivleme, raportörlük ve Kurul Sekreterliği hizmetleri, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Kurulda değerlendirilecek konular için başvurular, Kurul Sekreterliği’ne yapılır.

Huzur Hakkı

MADDE 12-

(1) Belediyeler dışından kurulda görevlendirilen Kurul Üyelerine toplantı başına memur maaşının hesaplanmasında esas olan katsayının 3775 ile çarpımı oranında huzur hakkı ödenir.

(2) Huzur hakkı ödemesi ayda en fazla 4 (dört) toplantı sayısını geçemez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 16/02/2006 tarihli ve 114 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen ve yürürlükte bulunan “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu Çalışma Esas Ve Usullerine İlişkin Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulünden sonra ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.