GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, sorumluluk ve yetki esaslarını belirlemektedir.

(2) Bu Yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, bağlı Şube Müdürlüklerinin hizmet, faaliyet ve çalışmalarıyla ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 inci maddesinin (m), (n), (v) bentleri, 3/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (a), (b) bentleri, aynı Kanun‘un 18 inci maddesinin (p) bendi ve 77 inci maddesi, 22/11/2016 tarihli ve 678 Sayılı Kanun Hükmüne Kararname’nin 34 üncü maddesi, 9/2/2017 tarihli ve 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanını,

b) Belediye Meclisi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisini,

c) Büyükşehir Belediyesi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

ç) Daire Başkanı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi

Başkanını,

d) Genel Sekreter: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

e) Müdür: Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlerini,

f) Müdürlük: Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı‘na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünü ve Spor Şube Müdürlüğünü,

g) Personel: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE 4 – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari Teşkilatı; Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü, Spor Şube Müdürü, Şefler ve personelden oluşur.

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 5 - (1) Daire Başkanının görevleri şunlardır:

a)Daire Başkanlığını temsil etmek,

b)En üst yöneticisi olarak Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek,

c) Dairesine bağlı tüm şube müdürlüklerini bütçe, stratejik plan, performans programı çerçevesinde koordine ederek yönetmek ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,

ç) Şube Müdürlüklerinde planlanan ve gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlerde mevzuata, yönetmeliğe uygun hareket ederek süreç yönetimini sağlamak ve güncel tutmak,

d) Daire Başkanlığı harcama yetkilisi olarak, dairesinin mali yönetimini görev ve sorumluluk alanlarına ve mevzuata bağlı kalarak yöneterek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

e) Daire Başkanlığı ve bağlı şube müdürlükleri ile ilgili her türlü yenilikleri, teknik gelişmeleri ve mevzuatı takip etmek,

f) Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerini, projelerini ve diğer çalışmalarını yönetimle yönetim tarafından verilen görevleri de şube müdürlükleri ile paylaşarak bilgi ve belge akışını sağlamak,

g) Şube Müdürlükleri personelleri ile ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dâhilinde yapılmasını sağlamak,

ğ) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ilçe belediyelerinin ilgili birimleri ile Gençlik ve Spor alanlarında kent kimliğini geliştirme, sürdürme, ulusal ve uluslararası alanlarda temsil edilmesine katkı sağlamak amacı ile toplantılar yapmak,

h) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığını temsilen toplantı, sempozyum, festival, fuar vb. etkinliklere katılmak, daire içinde düzenli ve planlı toplantılar yapmak, sürekli işbirliğinin devamlılığını sağlamak,

ı) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi‘nin diğer Daire Başkanlıkları ile işbirliği içinde koordineli çalışarak personelleriyle uyumlu çalışmasını sağlamak,

i) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yapmak, işbirliğinde bulunmak,

j) Çalışma alanı içinde görev yapan tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışmalarını sağlamak,

k) Daire Başkanlığında yeterli sayıda nitelikli personelin istihdamını sağlamak, mevcut personelin vasıflarına göre görev dağılımlarını yapmak ve sürekli gelişim ilkelerini takip ederek personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

l) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ve haricinde Gençlik ve Spor hizmetleri projelerini takip ederek kentimiz için uygun projelerin geliştirilmesi/uygulanmasını sağlamak, gözlem ve incelemeler yapmak üzere personel görevlendirmek,

m) Yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,

n) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

o) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

ö) Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

(2) Daire Başkanı görev ve yetkilerinin gereği gibii doğru ve zamanında yerine getirilmesinden; üstlerine karşı sorumludur.

Şube Müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) Şube Müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Görev ve çalışma yönetmeliği, stratejik plan, performans programı çerçevesinde Şube Müdürlüğü‘ne verilmiş olan görevleri yerine getirmek ve bu doğrultuda çalışmaların yapılmasını sağlamak,

b) Müdürlük bünyesine planlanan, uygulanan tüm iş ve işlemlerde mevzuata bağlı kalarak iş akışlarını yönetmek,

c) Müdürlüğün çalışma alanları kapsamında temsilen toplantılara katılmak, Müdürlük içinde planlı ve süreklilik kazandırılmış toplantılar yapmak,

ç) Tüm personelin çalışma alanı dahilinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışmasını sağlamak,

d) Büyükşehir ölçeğinde ilçe belediyeleri ile toplantılar yapmak ve Gençlik ve Spor ile ilgili kent kimliğine katkılar sağlayacak çalışmaları yapmak ve Daire Başkanına sunmak,

e) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

f) Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, daha donanımlı bir şekilde hizmet verebilmeleri amacı ile mesleki ve hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak, iç hizmet eğitimlerini planlayarak programlar dahilinde yürütülmesini sağlamak,

g) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

ğ) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, amirlerin bulunmadığı olaylarda sorumluluk alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,

h) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemleri etkili, süratli, verimli ve doğru yürüterek, performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ı) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürleri koordineli ve işbirliği çerçevesinde çalışma ilkelerine bağlı kalmak ve diğer Daire Başkanlıkları altında yer alan müdürlükler ile de uyumlu ve koordineli çalışmak,

i) Sorumlu olduğu Müdürlük yapısı içinde çalışan personelin uyumlu ve koordineli çalışmasını sağlamak,

j) Mevzuat gereği iç kontrol standartlarına uygun olarak faaliyet raporlarını hazırlamak,

k) Eğitim alan tüm kursiyerlerin haftalık, aylık ve yıllık ders saatlerini takip etmek/ettirmek ve istatiksel verileri tutmak/tutturmak,

l) Yılsonu etkinlikleri planlayarak gerçekleştirmek,

m) Eğitim, kamp, yarışma, sergi, fuar ve organizasyonlarda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Yönetmelik esaslarının uygulanmasını sağlamak,

n) Eğitim kurslarında verilecek ücretsiz örgün eğitim destek yıllık müfredat programlarını hazırlamak/hazırlatmak,

o) Şube Müdürü, müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; stratejik planda yer alan vizyon, misyon ve ilkeleri ile ilgili mevzuata yönelik tüm çalışmalardan sorumludur,

(2) Şube Müdürleri, görevlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden; Daire Başkanına karşı sorumludurlar.

Spor Şube Müdürünün görevleri

MADDE 7 - (1) Spor Şube Müdürünün Madde 6‘da belirtilen genel görevlerle birlikte görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde spor bilincinin yükseltilmesi için gerekli projeleri üretmek ve projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek,

b)Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde kentin sportif değerlerine katkıda bulunmak, okullarda bulunan spor salonlarının bakım, onarımları ile spor malzemesi ihtiyaçlarının giderilmesi işlemlerini yapmak,

c) Kent genelinde spor faaliyetlerinin tüm altlıklarının araştırılarak arşivlenmesini sağlamak,

ç) Süreye bağlı kalmaksızın spor alanında kurumsal ve/veya halka açık eğitici-öğretici kurslar, kamplar, seminerler, paneller, konferanslar veya çalıştaylar düzenlenmesi işlemlerini yapmak,

d) Kentte spor alanında düzenlenen faaliyetlere katkıda bulunacak organizasyonları projelendirerek üstlerine sunmak,

e) Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşları, spor federasyonları, sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üretmek,

f) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7.madde m bendi “Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek“ hükmü çerçevesinde sporu, sporcuları, sporcu yetiştiren amatör kulüpleri destekleyici faaliyetlerle ilgili işlemleri yapmak,

g) Ulusal ve uluslararası resmi spor organizasyonlarında dereceye girmiş veya il genelinde organize edilen her çeşit spor branşı yarışmalarında ve eğitimde başarılı olmuş sporcuları ve öğrencilerin ödüllendirilmesi işlemlerini yapmak,

ğ) Spor Kenti Kocaeli‘yi tanıtıcı kitap, kitapçık, broşür, pankart, afiş, bilboard vb. her türlü yazılı ve görsel çalışmaları yapmak,

h) Engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerini engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi, spor eğitim programları ve destekleyici etkinliklerin düzenlenmesi, diğer kuruluşlarla işbirliği yapılması işlemleri yapmak,

ı) Spor kültürünün temel eğitimde yerleştirileceği ilkesiyle, Ücretsiz Spor Okulları açılması, duyurularının yapılması, okul/tesislerin ihtiyaçlarının karşılanması ve bu amaçla gerekli satın alma sürecine ilişkin işlemleri yapmak,

i) Kent halkında spor bilincinin oluşturulması ve spora en üst düzeyde katılımın sağlanmasının yanı sıra, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak şekilde sosyo-kültürel, ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumlu etkileyecek organizasyonlar yapmak,

j) Büyükşehir Belediyesi‘ne bağlı spor tesislerinin/yapılarının/mekanlarının etkinliklere hazır tutulması, yapım, bakım, onarım ve hizmet ile ilgili bütün ihtiyaçlarının karşılanması, halka açık hareketli yaşam etkinliklerinin düzenlenmesi ve tahsisi gerekenlerle ilgili işlemleri yapmak,

k) Spor alanında yerel ve ulusal süreli ve süresiz yayınları takip etmek, satın almak, abone olmak,

l) Spor hizmet ve faaliyetlerinin uluslararası standartlarda ve ileri teknolojiye sahip spor malzemeleriyle yapılandırılmasını sağlamak için her türlü spor malzemesinin mevzuatına uygun şekilde satın alınması işlemlerini yapmak,

m) Stratejik plan, yıllık hedef, yatırım programı doğrultusunda bütçe hazırlanması ile ilgili gerekli bilgi, belge ve dökümanları hazırlamak,

n) Faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,

o) Hizmet kalitesini sürekli artırmak ve gereklerini yerine getirmek üzere çalışmalar yapmak,

(2) Spor Şube Müdürü görevlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden; Daire Başkanına karşı sorumludur.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürünün görevleri

MADDE 8 - (1) Gençlik Hizmetleri Şube Müdürünün Madde 6‘da belirtilen genel görevlerle birlikte görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Gençlik Hizmetleri ile ilgili projeleri üretmek ve projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek,

b) İlköğretim, ortaöğretim, üniversite gençlerini ilgilendiren organizasyonlar ve eğitimler yapmak. Gençlerin karşılaşabilecekleri sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla; gençlerin beden ve ruh sağlığını koruyan, sosyal gelişimlerini destekleyen eğitsel beceri kazandıran etkinliklerin gerçekleştirildiği hizmet birimleri açmak ve faaliyetleri sürdürmeleri için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak. Gerektiğinde yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler hazırlamak,

c) Kent genelinde gençlik hizmetleri ile ilgili tüm altlıkların araştırılarak arşivlenmesini sağlamak, gerekli görülmesi halinde anketler yapmak/yaptırmak,

ç) Süreye bağlı kalmaksızın gençlik hizmetleri alanında kurumsal ve/veya halka açık eğitici-öğretici kurslar, kamplar, seminerler, paneller, konferanslar veya çalıştaylar düzenlenmesi işlemlerini yapmak,

d) Kentte gençlik hizmetleri alanında düzenlenen faaliyetlere katkıda bulunacak organizasyonlar düzenlemek,

e) Kocaeli’de gençlik hizmetlerini tanıtıcı kitap, kitapçık, broşür, pankart, afiş, bilboard vb. her türlü yazılı ve görsel çalışmaları yapmak,

f) İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul dışı zamanlarında örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde açılan kurslarda; yaz etkinlikleri, kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmaları ve kazandıkları değerleri davranışları ile ifade etmeleri, kütüphane hizmeti, internet ve bilişim hizmeti, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler, velilere dönük faaliyetler, psikolojik destek, öğrenci kampları, proje geliştirme ve grup etüt çalışmaları gibi kişisel gelişimlerine imkan sağlayıcı etkinliklerin düzenlenmesi işlemlerini yapmak. Bu hizmetin sunulmasında taşınmaz kiralamak, taşıt kiralamak, bakım, onarım ve tadilat yapmak, oluşturulan mekanların tefrişatını sağlamak, ihtiyaç duyulan alanlarda personel çalıştırmak iş ve işlemlerini yapmak,

g) Gençlerin gelişimlerine katkıda bulunacak, topluma uyumlu olmalarını sağlayıcı, kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayıcı, bireysel ve toplumsal ilişkilerine katkıda bulunacak ve onları zararlı alışkanlıklardan koruyacak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini arttıracak, sorunlarının çözümüne yardımcı olacak, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik, ücretsiz örgün eğitimi destekleyici akademik kurslar ve gençlik merkezleri açılması işlemlerini yapmak. Bu hizmetlerin sunulmasında taşınmaz kiralanması, bakım, onarım ve tadilat yapılması, taşıt kiralanması, Akademi Lise, Akademi Üniversite vb. mekanlarının tefrişatının sağlanması, ihtiyaç duyulan alanlarda personel çalıştırılması, öğrenci kampı, panel, sempozyum düzenlenmesi işlemlerini yapmak,

ğ) İlimizde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaşabilecekleri sosyal sorunları önleyici varsa çözümleyici, kültürel etkileşimi sağlayıcı, beden ve ruh sağlığını koruyucu sosyal gelişimlerini destekleyici eğitsel beceri kazandıran etkinlikler, seminer, panel, konferans, çalıştay, festival, kamplar vb. düzenlenmesi, kendi kültürlerini aktarabilecekleri platformlar oluşturulması işlemlerini yapmak. Ayrıca uluslararası öğrencilerle ilgili faaliyet gösteren ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ildeki birimleri, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirilmesi işlemlerini yapmak. Bu hizmetlerin sunulmasında taşınmaz kiralanması, bakım, onarım ve tadilat yapılması, taşıt kiralanması, uluslararası öğrenciler ile ilgili kurulan mekanların tefrişatının sağlanması, hizmetlerin devamı için gerekli desteği sağlayarak ihtiyaç duyulan alanlarda personel çalıştırılması işlemlerini yapmak,

h) İl genelinde eğitimde başarılı olan ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin başarılarını teşvik etmek, eğitimlerine destek olmak amacı ile her alanda gerektiğinde kurum olarak gerektiğinde farklı kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yapılan çalışmalarla ilgili işlemlerini yapmak,

ı) Süreye bağlı olmaksızın gençlerin gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek her türlü sosyal faaliyetin düzenlenmesi, yurt içi veya yurt dışı kurslar, gençlik konulu seminerler, panel, konferans, çalıştay, festivaller, kamplar,vb düzenlenmesi işlemlerini yürütmek. Bu doğrultuda yurt içi veya yurt dışından kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üreterek üstlerine sunmak,

i) Yerel ve ulusal süreli ve süresiz yayınları takip etmek, satın almak, abone olmak gençleri bilgilendirici yayınlar hazırlamak, basmak ve dağıtmak işlemlerini yapmak,

j) Gençlik hizmetleri yürütülürken eğitim çağının her kademesinden gençlere yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ildeki birimleri, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirilmesi, uygulamaya konulması, projelerin sürdürülebilmesi için gerekli olan mekansal düzenlemelerin yapılması, oluşturulan mekanların tefrişatının sağlanması, elektirik, su, doğalgaz, kira, telefon, personel vb. giderlerinin karşılanması işlemlerini yapmak,

k) Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, kentlilik bilinci oluşturmak amacı ile kamplar ve eğitim faaliyetleri sürdürmek, bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak,

l) Stratejik plan, yıllık hedef, yatırım programı doğrultusunda bütçe hazırlanması ile ilgili gerekli bilgi, belge ve dökümanları hazırlamak,

m) Faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,

n) Hizmet kalitesini sürekli artırmak ve gereklerini yerine getirmek üzere çalışmalar yapmak,

(2) Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü görevlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden; Daire Başkanına karşı sorumludur.

Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 - (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı altında yer alan Şube Müdürlüklerinde bulunan şefler, tüm iş ve işlemlerde mevzuata uygun olarak iş akışı süreci kapsamında işin tam ve zamanında yapılmasından/yaptırılmasından sorumludurlar.

(2) Şefler; Daire Başkanı ve Şube Müdürlerine karşı sorumlu olup, Yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 - (1) Daire Başkanlığınca oluşturulan görev bölümü yapısı içinde bağlı bulundukları Şube Müdürü ve Şeflerin verdiği tüm görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesinden sorumludurlar.

(2) Müdürlük çalışma prensipleri ve disiplinlerine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılmasından ve muhafaza edilmesinden sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Esasları

Çalışma esasları

MADDE 11 - (1) Dairede görevli tüm personelin çalışma esasları şunlardır:

a) Dairede yürütülen tüm iş ve işlemler hakkında bilgiler, belgeler ve tasarı aşamasında olanlar izinsiz olarak kurum dışına çıkarılamaz.

b) Meclis, Encümen, Başkanlık, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı ve Şube Müdürünün yazılarını, ekli dosyaları paylaşılamaz, yetkililer dışında kimseye bilgi verilemez.

c) Hiçbir fark gözetmeden eşitlikçi bakış açısı ile her vatandaşa adil şekilde davranılır.

ç) Kılık kıyafet yönetmeliğine uyulur.

d) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.

e) Daire Başkanlığı dışında görevlendirilen personel tarafından kurumun menfaat ve çıkarları konularında hassasiyet gösterilir.

f) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrak dolap ve çekmecelere koyularak kilitlenir.

g) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personelin muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir edilir.

ğ) Birimlerin memurları, evrak ve dosya içeriği gizli olmasa bile işlem ve sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönerge, Yürürlük ve Yürütme

Yönerge

Madde 12 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla yönerge çıkartılabilir.

Yürürlük

Madde 13 - (1) İşbu Yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek ve Sayıştay’ın görüşü alındıktan sonra usulünce ilan edilerek yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.