İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Madde 1 – AMAÇ Bu yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesine gönüllü katılımın usul ve esaslarını düzenler.

Madde 2 – KAPSAM
Bu yönetmelikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘nin Kocaeli ili sınırları ve Türkiye’nin diğer illerinde uygulayacağı, sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, itfaiye, afet, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerde; yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yoksul ve düşkünler, Sosyal Hizmet kapsamında olan kimseler gibi insana, çevre ve hayvanlar gibi doğaya yönelik belediye hizmetlerinin uygulanmasında gönüllü insan kaynakları olarak katılım ve çalışmaya ilişkin hususları kapsar.

Madde 3 – DAYANAK
Bu yönetmelik; 3 Temmuz 2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 77. Maddesine ve 09 Ekim 2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - TANIMLAR
Bu yönetmelikte geçen;
Başkan : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nı,
Daire Başkanlığı : Proje Sahibi Daire Başkanlığı’nı ifade eder.

Koordinasyon Kurulu : İlgili Daire Başkanlığı’nın belirlediği temsilcilerden oluşur.

Kent Gönüllüsü : Belediye hizmetlerine gönüllü olarak katılan gerçek kişi
Gönüllü Takımı : Gönüllülerden oluşur

Proje Yönetim Kurulu : Projelerde fiilen görev alan gönüllülerden oluşan kurulları,
Proje Yürütme Kurulu : İlgili projeden sorumlu ve gönüllülerden seçilen 5 kişilik kurulu,
Ortaklık Belgesi : Kent Gönüllüsü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan belgeyi,

İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Alanları, Usul ve Esasları

Madde 5 – ÇALIŞMA ALANLARI
Gönüllüler, görev ve sorumluluklarına bağlı olarak; hiçbir maddi çıkar beklemeden iyi niyet esasına dayalı olarak hizmet projeleri kapsamında çalışırlar.
Çalışma konuları;
5.1 Engellilere, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, yoksullara, kimsesizlere ve düşkünlere, dezavantajlı gruplara, madde bağımlılarına yönelik eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmetleri,
5.2 Kütüphane, tiyatro sinema gibi kültür hizmetleri,
5.3 Bilişim, meslek edinme kursları, kreş ve eğitim merkezleri,
5.4 Park, bahçe, çevre düzenlemeleri ile katı atık gibi çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik kent estetiği hizmetleri,
5.5 Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hizmetleri,
5.6 Trafik, itfaiye, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yardım hizmetleri,
5.7 Tüm yaş gruplarını içine alan her türlü spor hizmetleri,
5.8 Tarihi, kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının yaşatılarak korunması hizmetleri ve bunun gibi diğer Belediye hizmetlerine katkı ve destek amaçlı gönüllü çalışmalar yaparlar.


Madde 6 – KURULUŞ VE ORGANLAR


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Gönüllüleri örgütlenmesinin yönetim organları şunlardır:

  1. Koordinasyon Kurulu

Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve sekretarya görevini Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yürütür. Koordinasyon Kurulu Kent Gönüllüsü çalıştıracak olan ilgili Daire Başkanlığı temsilcilerinden oluşur.
Koordinasyon Kurulu İhtiyaç üzerine başkanın çağırısıyla toplanır.

Koordinasyon Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a.1 Kent Gönüllüleri tarafından yazılı olarak sunulan projeleri değerlendirir,
a.2 Proje Kurulları oluşturur,
a.3 Proje çalışmaları ve işleyişleriyle ilgili Proje Yürütme Kurullarıyla toplantılar yapar,
a.4 Kurumsal işbirliklerini belirler,
a.5 Kent Gönüllüsü çalışmalarını duyurur,
a.6 Kent Gönüllüsü başvurularını kabul eder,
a.7 Kent Gönüllüsü ilişkisini sonlandırır,
a.8 Gönüllü sayısının artırılmasıyla ilgili çalışma yapar, kampanyalar düzenler,
a.10 Yıllık Çalışma Raporu hazırlar,
a.11 Bir sonraki dönem Gönüllü Projeleri’ni hazırlar
a.12 Oluşturduğu Proje Kurullarının, Proje Yürütme Kurullarını seçmesi için gerekli toplantıları düzenler,
a.13 Alınan kararları Karar Defteri’ne işler,
a.14 Üye Kayıt Defteri tutar

b. Proje Yürütme Kurulları


Proje Kurulları ilgili daire başkanlığının belirlediği projelerde çalışmak isteyen gönüllülerden oluşur. Projelerde görev alacak Kent Gönüllüsünü her daire kendisi belirler ve belirlenen Kent Gönüllüsü bilgilerini Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bildirir.

Proje Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır;

c.1 Proje İş Planını hazırlamak,
c.2 Gönüllüler arasında görev paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak,
c.3 Yönetim Kurulu ile ilişkileri yürütmek,
c.4 Proje ile ilgili raporları hazırlamak

d. Disiplin Kurulu

Disiplin kurulu, Koordinasyon Kurulunun belirlediği 3 kişiden oluşur. Disiplin kurulu kararları oy çokluğu ile alınır ve ilgili Daire başkanının onayından sonra uygulamaya konulur.

Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘nin uyguladığı projelerde gönüllü olarak görev alan bireylerin teşebbüs ettiği ve/veya gerçekleştirdiği eylemler ile ilgili savunma alma soruşturma yapma yetkisine sahiptir.


Madde 7 – ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI
7.1 Gönüllü Projeleri yasal mevzuat gerektirdiği durumlarda Koordinasyon Kuruluna sunulur.

7.2 Onayı alınmış ve devam eden projeler, proje bazında isteğe bağlı olarak, asgari üç
gönüllü tarafından yürütülür. Proje Yürütme Kurulları iş planlarını Koordinasyon Kurulu’nun bilgisine sunar.
7.3 Çalışma takvimi; her yıl Ocak ayında proje tekliflerinin alınması ile başlar,
7.4 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmakta olan ve Kent Gönüllüsü çalıştıracak olan ilgili daire, gerekli gördüğü takdirde, Gönüllülere çalışma alanlarına göre fiili olarak görev yaptığı süre boyunca kıyafet, araç, gereç, mekân, ulaşım, iaşe ve profesyonel eleman sağlar.
7.5 Gönüllülerin çalışacağı alan, Kocaeli iline bağlı ilçe sınırlarında ise bu çalışma ilgili ilçe belediyesi ile eşgüdüm ile birlikte yürütülür.

7.6 Kent Gönüllüsü, koordinasyon kurulundan onay almadan basın açıklaması yapamazlar, toplantı düzenleyemezler.

7.7 Sonuçlandırılan projelerin ardından, o projede görev alan gönüllülere katılım ve teşekkür belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kent Gönüllülerinde Aranacak nitelikler, Ortaklık belgesi ve
Kimlik Kartları


Madde 8 – KENT GÖNÜLLÜSÜNDE ARANACAK ÖZELLİKLER
Gönüllülerde aşağıdaki özellikler aranır.
8.1 Reşit olması,
8.2 Ailesi ve/veya kendisinin Kocaeli İli sınırları içerisinde ikamet etmesi.
8.3 Çalışma alanlarına bağlı olarak, gerektiğinde yetkili sağlık kuruluşlarından sağlık raporunun alınmış bulunması,
8.4 Yabancı uyruklu gönüllüler için 4817 sayılı yasa ve yönetmeliklerine aykırı olmamak kaydıyla Kaymakamlığa bildirilmiş olması
8.5 Kent Gönüllüsü başvuru formu, 2 adet fotoğraf ve kimlik belgesinin fotokopisi ile başvuru yapması,

Madde 9 – ORTAK ÇALIŞMA ve İŞBİRLİĞİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; işbu yönetmelikte amaç ve kapsamında Belediye Kanunu’na uygun olarak yapacağı protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapabilir.

Madde 10 – KİMLİK KARTLARI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Gönüllülerine;
Ek-1 de şekil ve şartları belirlenmiş ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca ya da yetki verdiği birim amirince imzalanmış resimli Gönüllü Kimlik Kartı, Ek-2 de belirtilen Taahhütname karşılığı verilir. . Gönüllü Kimlik Kartlarının kimlere verileceği, ilgili Daire Başkanlığınca belirlenir. Kimlik kartlarında, Gönüllünün adı, soyadı, çalışma alanı, kan grubu, T.C. Kimlik Numarası yazılır ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca ya da yetki verdiği birim amirince onaylanır. Kent gönüllüsünü bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde, yetkili birimlerce güncellemelerin yapılması. Kent Gönüllüleri aktif çalışma sürelerince Kimlik Kartlarını yanlarında bulundururlar. Gönüllü katkısı sona erenlerin veya Koordinasyon Kurulu’nca sona erdirilenlerin kimlik kartları veren makamca geri alınır. Kimlik kartını görev süresi sona erdikten sonra yetkili birimlere teslim etmedikleri takdirde disiplin talimatları uygulanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer ve Son Hükümler

Madde 11 – SORUMLULUK

Gönüllülerin katılımı ile yapılan hizmetlerden doğan sorumluluk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Bu sorumluluğun kapsamı ile ilgili detaylar Belediye ile Gönüllüler arasında yapılacak Ek – 3 protokol ve Ek – 5 Disiplin Talimatı çerçevesinde düzenlenir.
Protokol kapsamındaki çalışma alanları ile ilgili tedbirler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınır.

Madde 12 – KENT GÖNÜLLÜLERİNİN ORYANTASYONU ve EĞİTİMİ
Gönüllüler gerekli görülen alanlarda detayları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ya da yetki verdiği birim tarafından belirlenecek ortanyasyon ve yeterlilik eğitimine tabi tutulurlar.

Madde 13 – GÖNÜLLÜLÜĞÜN SONA ERMESİ

Gönüllüğün sona ermesi;
13.1 Gönüllünün isteğe bağlı olarak,
13.2 Gönüllünün yönetmeliğe, ortaklık belgesine, disiplin talimanıtna uygun usul esaslara aykırı davranış ve tutumları nedeniyle Disiplin Kurulu’nun kararıyla gerçekleşir ve Gönüllü Kimlik Kartı geri alınır.

Madde 14- DENETLEME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ
Gönüllüler tarafından yapılacak hizmetleri izleyip, sonuçlarını takip etmek ilgili Daire Başkanlığı, eğitimlerini yürütmek ve gerekli kayıtları tutmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Madde 15- DEĞİŞİKLİK

Bu yönetmelik ve eklerinde değişiklik yapma yetkisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yetkisi dahilindedir.

Madde 16 – YÖNETMELİKTEKİ HÜKÜM EKSİKLİKLERİ

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 3 Temmuz 2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 77. Maddesine ve 09 Ekim 2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan il özel idaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine bakılar.

Madde 17 – EKLER
Ek -1 – Gönüllü Kimlik Kartı Örneği,
Ek – 2 – Gönüllü Kimlik Kartı Taahhütname Örneği,
Ek – 3 – Protokol Örneği,

Ek – 4 – Disiplin Talimatı

Madde 18 – YÜRÜRLÜK
Bu yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 19 – YÜRÜTME
Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlığı Koordinasyonunda ilgili daire başkanlığı tarafından yürütür