İZMİT ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİT ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalleri işletmesinin 3. bir şahsa işletmeciliği devredildiğinde veya kiraya verildiğinde, işletmeciliğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi tarafından 3. şahsa kiraya verilecek/devredilecek olan Şehirlerarası Otobüs Terminallerinin işletilmesi usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/L. fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b, f, j maddesi ile aynı Kanun’un 18/m. maddesi hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik’te geçen;

a) Başkanlık: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

b) Meclis: Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisini,

c) Encümen: Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümenini,

d) Daire Başkanlığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olan Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığını,

e) Şube Müdürlüğü: Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Terminaller Şube Müdürlüğünü,

f) İdare Yetkilisi: Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından İdare adına Terminallerde görev yapacak personeli,

g) Yolcu Terminali: Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait, şehirlerarası ve civar ilçelere yolcu taşımacılığının yapıldığı, Şehirlerarası Otobüs Terminallerini ve tamamlayıcı ünitelerini,

h) Terminal İşletmecisi: Bu Yönetmelikte tanımlanan yolcu terminallerini işleten ve işlettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesini veya Terminal işletmeciliğini alan veya işleten gerçek veya tüzel kişiliği ifade eder.

ı) Kiracı: Terminallerin işletmesi devredildiğinde, idareye karşı 1. derecede her tür hukuki ve kanuni sorumluluğu üzerine alan şirketi ifade eder.

i) Alt Kiracı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde, şehirlerarası ve civar ilçelere yolcu taşımacılığı ile iştigal eden kişi ve kuruluşlarla, diğer mal ve hizmetlerin ticaretini yapan, bu faaliyetlerini Büyükşehir Belediyesine ait Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde bulunan işyerlerinde sürdüren kişi ve kuruluşları şirket vb. ifade eder.

j) Ortak Gider: Terminallerde ortak kullanılan açık veya kapalı alanların ısıtma, soğutma, temizlik, güvenlik vb. hizmetler ile bu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan bakım ve onarım giderlerini ifade eder.

Yükümlülük

MADDE 5- (1) Terminallerde; yolcu taşımak üzere, yürürlükteki esaslar dâhilinde faaliyet gösteren şirket, özel kuruluşlar ve Terminallerin diğer ticari amaçlı ünitelerini kiralayanlar bu Yönetmelik’te geçen ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi ve Encümenince alınmış ve alınacak kararları kabul etmiş sayılacakları gibi uymayı da taahhüt eder.

(2) İşletmeyi devir alan işletmeci/kiralayan kiracı, diğer alt kiracıların sorumluluk ve yükümlülükleri de özel şartnameler ile düzenleyebilir. Alt kiracılarla ilgili olarak yetkililere karşı her tür hukuki ve kanuni sorumluluk kiracıya ait olup, işletmeci/kiracı idareye karşı sorumludur.

(3) Terminaller içerisinde faaliyet gösteren acenteler, İlimizden transit geçen taşımacı firmalarla acentelik sözleşmesi yaptıkları firmayı bir dilekçe ve sözleşmeleri ile birlikte Terminal işletmesini işletmeci/kiralayan şirkete bildirmek zorundadırlar. Aksi halde firmanın faaliyetlerini sürdüremezler. Yasa ve Yönetmeliklerde olabilecek değişiklikleri ve her türlü taşımacılıkla ilgili genelge ve yönetmelikleri yerine getirmekle mükelleftirler. Alt kiracılar kendileriyle ilgili her tür kanuni ve hukuki mevzuatları uymak zorundadırlar.

(4) Terminal işletmesini işleten/kiralayan şirket, alt kiracılarla ilgili, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen bilgi ve belgelerin takibi ve ilgili birimlerle denetlenmesi hususunda yetkililere karşı bu konuda sorumludur.

(5) Terminallerde bulunan vasıtaların sahipleri ya da şoförleri, terminal trafiğine uygun olarak belirlenmiş olan mahallerde yolcularını indirdikten sonra bu mahalleri terk ederek, belirlenen park yerlerine çekilmeye ve diğer araçların giriş-çıkışları ile manevralarına engel olmayacak şekilde yerleştirmeye zorunludur.

(6) Terminalden hareket edecek vasıtalar, hareket edecekleri peronlara hareket saatinden azami 25 dakika önce her türlü yol hazırlığı ve ikmallerini gerçekleştirdikten sonra girecektir. Belirtilen zamandan önce ve sonra ya da hareket düzenini bozacak şekilde ve zamanda perona giriş yapılamaz. Otobüs sahipleri ile görevlileri, indirme-bindirme peronlarında araç bakım ve temizliği yapamazlar. Temizlik ve bakım işleri sadece İdarece ve işletmece belirlenen mahallerde yapılabilir. Uymayanlar hakkında idarece para cezası uygulanır.

(7) Bu konularla ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamak kaydıyla, her türlü yetki işletmeci/kiracı şirkete aittir. İşletmeci/Kiracı yapmış olduğu uygulamalar ve düzenlemelerden sorumlu olup idareye bilgi vermek zorundadır.

Terminal ücretleri

MADDE 6- (1) Terminalde verilen hizmetlere karşılık alınacak ücretler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği Ücret Tavan fiyatlarına uygun tespit edilir.

(2) Terminalden seyahat amacıyla çıkış yapan ve terminal alanı otoparkını kullanan her araç için ayrı ücret tahsil edilir. Ücret tahsilatı ile ilgili tüm işlemler İşletmeci/Kiracı Şirket tarafından gerçekleştirilir ve her gün (Z) raporu doğrultusunda İdare yetkilisi ile birlikte tutanak altına alınır.

Çıkış İşlemleri

MADDE 7- (1) Terminalden tarife doğrultusunda belirlenen ücret ödenmeden çıkış yapılamaz. Çıkışlar, trafik güvenliği göz önüne alınarak, İdare ve işletmece belirlenecek esas ve usullere uygun olarak yapılır.

(2) İşletmeci/Kiracı Şirketin konu ile ilgili her türlü denetim ve takibi ilgili birimlerle birlikte yapma sorumluğu vardır.

(3)Terminallerden ücret ödenmeksizin çıkış yapacak araçlardan, Araç sahibi ve firma ile acenteler müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle çıkış ücreti ve uygulanan ceza ilgili yasalar çerçevesinde tahsil edilir. Bu konu ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonu işletmeci/kiracı şirketin sorumluluğundadır.

Bilet satış ve müdüriyet odaları

MADDE 8- (1) Yolcu taşıma işlemlerini yürüten şirketlerin, Terminallerde kiralayacakları bilet satış gişeleri ile müdüriyet büroları sayılarına sınırlama getirmemek esastır. Ancak, kamu düzeni ve haksız rekabet ortamı oluşmaması gibi gerekçelerle sınırlama getirilecektir.

(2) İki veya daha çok bilet satış gişesinin arasının açılarak tek bir mekân olarak kullanılması ve düzenleme yapılması işletmeci/kiracı şirketin iznine tabidir.

İlan ve reklam

MADDE 9- (1) Yazıhaneler, İşletmeci/Kiracı Şirketçe uygun görülecek yere, örneğine uygun olarak işyerinin hangi şirkete ait olduğunu ve hangi hatlara sefer düzenlendiğini belirtir ışıklı levha asması zorunludur. Levhaların boy, ebat ve kalınlıkları belirtilen ebatlarda olacak, uygun olmayan levhalar asla konulmayacaktır.

(2) Terminallerde tüm mekânlara, yukarıdaki fıkrada belirlenen ışıklı levhadan başka, ışıklı veya ışıksız levha, kâğıt, bez, cam, saç, v.b. levha üzerine yazılmış ilan ve reklam asılamaz. Uymayanlara yetkililerce para cezası uygulanır.

Görevlilerce kontrol

MADDE 10- (1) İdare görevlileri ve işletmeci/kiracı şirket yetkilileri, alt kiracıların bu Yönetmelik hükümlerine uyup uymadıklarını kontrol amacıyla, işyerlerini denetlerler.

(2) Firmaların Müdüriyet büroları şikâyet söz konusu olduğu takdirde, kolluk kuvvetleri, zabıta memurları ve yetkililerce denetlenir.

(3) Alt Kiracılar ile çalıştırdıkları kimseler, yetkililerin kontrol ve denetim görevlerini yerine getirmelerine engel olamaz. Görevlilerce işyerlerinde belirlenen noksanlıklar, yetkililerce derhal giderilecektir.

(4) Görevliler bağlantılı olarak personel kartı veya kimliğini göstermekten kaçınan veya aykırı beyanda bulunan kişiye (firma-yazıhane sahibi) belediye zabıtası veya kolluk kuvvetlerince ilgili kanun gereği para cezası uygulanır.

Yıkıcı rekabet ve teşrifatçılık

MADDE 11- (1) Terminal dâhilinde yolcu taşımacılığı ile diğer alanlarda faaliyet gösteren alt kiracılar; teşrifatçı, çığırtkan ve simsar adı altında personel istihdam edemezler. Teşrifatçının, ayakçının, çığırtkanın ve simsarın yapacakları işler, istihdam edilen diğer unvanlı personellere yaptırılamayacağı gibi, alt kiracıların kendileri veya ortakları dahi yapamazlar.

(2) Terminal sahası içerisinde yolcuların, yazıhane ve firmaları serbestçe seçmelerine karışılmayacaktır. Yolcular, seçimlerinde zorlanamayacakları gibi davet bile edilemeyeceklerdir.

(3) Bu yasak davranışların, ticari işletmelerin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye para cezası verilir. Tekrarı halinde yazıhanenin kira sözleşmesi tek taraflı olarak hiçbir itiraza mahal bırakmaksızın işletmeci veya kiracı şirket tarafından fesih edilebilir.

Park mahalleri

MADDE 12- (1) Terminale yolcu getiren özel araçlar, ticari taksiler, yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan hatlı minibüsler ile firmalara ait ücretsiz yolcu servisi yapan araçlar vb. kendilerine ayrılan alanlarda indirme-bindirme yapmak ve otopark yerlerine park etmeleri zorunludur. Bu araçların yolcu peronları ile otobüs park mahallerine girmeleri yasaktır.

(2) Otopark ücrete tabidir. Ücret tarifesini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği Ücret Tavan fiyatlarına uygun belirleme zorunluluğundadır.

Terminal haricinde indirme-bindirme

MADDE 13- (1) Şehirlerarası ve Kocaeli il hudutları içinde yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, Terminal dışında yolcu indirme-bindirme işlemi yapamazlar. Bu durumdan sözleşmeli oldukları acenteleri müteselsilen sorumludurlar.

(2) Denetim ve kontrolleri, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 72. Maddesi’nde belirtilen “Denetimle Görevli ve Yetkili Kuruluşlar” ile aynı Yönetmeliğin 74. Maddesi’nde belirtilen “Suç ve Ceza Tutanağı Düzenlemeye Görevli ve Yetkili Kılınanlar” tarafından yapılacaktır. Tespitleri halinde ilgili kanun ve yönetmeliklere göre işlem yapılır.

(3) Kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamak üzere bu işlemlerle ilgili denetimlerin koordinasyonunu idareyle birlikte işletmeci/kiracı şirket yapar.

Seyyar satıcılık

MADDE 14- (1) Terminal dâhilinde hangi şekilde olursa olsun, seyyar satıcılık yapmak yasaktır.

(2) Uygulama işletmeci/kiracı şirket tarafından eksiksiz olarak yerine getirilir.

Alt kiracılar

MADDE 15- (1) Terminal içerisinde; Emanetçi, Bakkal, Büfe, Berber, Lokanta, Çay ocağı vb. birimler kendilerini ilgilendiren hususlarda İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(2) Ayrıca, ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamak kaydıyla, hizmetin gereği Terminal içinde ve dışında her türlü gerekli fiziki ve idari düzenleme yapma ve yaptırma yetkisi İşleten/Kiralayan Şirkete aittir.

Genel hükümler

MADDE 16- (1) Terminal sahası içinde Büyükşehir Belediyesine ait ancak işletmeci/kiracı şirkete işletmesi devredilen işyerlerini kiralayarak faaliyette bulunan alt kiracılar, işyerlerinde tükettikleri elektrik ve su bedellerini kendileri öderler.

(2) Alt kiracılar; ısınma, soğutma, temizlik, güvenlik vb. ortak giderlere, açık-kapalı alanlar dâhil, müşterek kullandıkları alanlarda m2 birim fiyatı bazında kullandıkları m2 kadar genel giderlere iştirak edecekler ve terminalin işletmesini/kiralamasını alan şirkete kira bedeli ile birlikte düzenli olarak ödeyeceklerdir.

(3) Terminal işletmesini alan İştemeci/Kiracı Şirket; alt kiracılarla yapacağı her türlü sözleşme ve şartname düzenlemeye tek başına yetkili ve sorumludur.

(4) Terminal işletmesini alan İşletmecş/Kiracı Şirket; ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde, Terminalin tüm alanlarında güvenlik ve temizlik hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

Cezai hükümler

MADDE 17- (1) Terminal İşletmeciliğini yürüten ilgili birim ve yetkililer bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkındaki cezai müeyyideleri: 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

(2) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu. -Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile aynı zamanda Terminal işletmeciliğiyle ilgili ileride çıkabilecek hukuki-kanuni mevzuata göre işlem yapılır.

Cezai Hükümlerin Uygulanması

MADDE 18- (1) Bu Yönetmeliğin 20. maddesinde ilgisi gereği uygulanacak Cezai Hükümler ile ilgili uygulamada müeyyideler ve yaptırımlardan Kabahatler Kanununu ilgilendirenler, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ni ilgilendirenler, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunu ilgilendirenler; bu Kanunlarda sayılan yetkililerce, 1608 sayılı Kanun ile ilgili yaptırımlarda ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni yetkilidir.

Bulunmayan hükümler

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelikte yazılı olmayan hallerde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, , 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 16.10.2009 tarih ve 478 Karar No ile kabul edilen ‘’Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hudutları Dâhilinde Bulunan Şehirlerarası Terminaller Yönetmeliği’’ ile bu konuda hüküm içeren her tür kanun ve yönetmelik hükümleri ve ihale ile ilgili idari şartname, sözleşme ve özel şartnamelerde belirtilen hususlar geçerli olup Büyükşehir Belediyesi Encümeni de yetkilidir.

Terminal yetkilileri

MADDE 20- (1) Terminalde sürekli bulunması gerekli olan yetkililere işletmeci/kiracı tarafından, uygun alanlarda, ücretsiz yer tahsisi yapılması zorunludur.

(1) İdare yetkilisi

a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 51. Maddesi’nde belirtilen istatistiki bilgilerin İdareye akışının sağlanması ve Terminalin genel işleyişini İdare adına koordine etmekle yetkili ve sorumludur.

b) Terminal işletmesinden sağlanacak gelir belgelerini İdare adına bizzat görerek denetlemek ve hazırlanan Aylık Gelir İcmal Listesi’ni işletmeci/kiracı ile birlikte imzalamakla yükümlüdür.

1) İzmit Terminal Zabıtası: Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Kabahatler Kanunu, Büyükşehir Belediye Zabıta Yönetmeliği, mevcut bulunan ve bundan sonra çıkarılacak olan yasa, tüzük, yönetmelik v.b.de belirtilecek yetki ve görevlerini Terminalde yerine getirmek üzere Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı terminal zabıta amirliğidir.

2) İzmit Terminal Polis Karakolu: Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin kendilerine verdiği yetki ve sorumlulukları kullanarak Terminal içinde ve dışında güvenlik-asayiş, araç çıkış kontrolü v.b. görevleri yerine getirmek üzere Kocaeli Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nce oluşturulan terminal polis karakoludur.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ve İzmit Terminali’ni işleten gerçek ve tüzel kişinin devir işlemlerinin gerçekleşmesi ile yürürlüğe girer. İlan edilmiş olan yönetmelik hükümleri herhangi bir tebliğe gerek kalmaksızın ilgililerine duyurulmuş ve tebliğ edilmiş sayılır.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.