KBB BARINMA, KONAKLAMA VE SOSYAL YARDIM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

word belgesi için

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BARINMA, KONAKLAMA VE SOSYAL YARDIM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1-(1)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, çeşitli nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşmüş ve asgari seviyede hayatını sürdürmekten aciz durumdaki vatandaşlarımızın, acil vakalar karşısında kalıcı çözümler bulununcaya kadar yaşamlarını devam ettirmek, toplumdan soyutlanmadan yaşamalarına, yeme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmak, danışmanlık ve rehberlik yapmak, üretkenliklerini yeniden sağlamak, güvenli, kaliteli onurlu, bir yaşam imkânı sunmak veyapılacak faaliyetleri tanımlamak, Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde verilecek hizmetlerin çeşidi, niteliği ile işleyiş esaslarını belirlemek amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkezin işleyiş esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1)18 yaş üstükimsesiz, kendisine bakamayan, yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi veya hiç bir geliri olmayan, hayatını tek başına sürdürmekte zorlanan vatandaşlarımızı korumak, barındırmak, sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisindeki hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının geçici olarak barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulanBarınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezininişleyişine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1)Bu Yönetmelik aşağıda sıralanan anayasa ve kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

a) 1982 Anayasası Başlangıç Bölümünde: Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu,

b) 1982 Anayasası 8. Bölümünde ( Sağlık, Çevre ve Konut ) 61.Madde: Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.

ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak,

c) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” üst başlıklı 7. maddesinin(n)bendi: “Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.” yine aynı maddenin (v) bendinde de: “ Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken, üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.”

d) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 4. Bölümünde ( Büyükşehir Belediyesinin Organları ) 18.Madde ( Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri ) m Bendi: Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.

e) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 6. Bölümünde ( Mali Hükümler) 24. Madde ( Büyükşehir Belediyesi Giderleri ) j Bendi: Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

f) Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin15.03.2005 Salı günü yapılan toplantısında alınan 2005/588 sayılı " Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi kurulmasına dair" Kararı,

g) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7 inci maddesi (v) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 inci maddesi (b) bendi ile Belediye Kanunun 15 inci maddesi (b) bendi hükümleri.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu yönetmelikte geçen;

a) Valilik: T.C. Kocaeli Valiliği'ni,

b) Başkan: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanını,

c) Belediye: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni

d) Genel Sekreter Yardımcısı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal izmHizHizmetler Daire Başkanlığından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısını,

e) Daire Başkanlığı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nı,

f) Müdürlük: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünü,

g) Merkez:Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezini,

h) Merkezde Kalanlar:Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde kalanlar,

i) Yönetmelik:Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım MerkeziYönetmeliğini

j) Meclis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisini,

k) Sağlık Personeli: Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde sağlık hizmeti veren personeli,

l) Uzman Personel:Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünde çalışan, sosyal yardımların müdürlük tarafından belirlenen veri toplama kriterleri çerçevesindedeğerlendirenve yardımların yapılması sürecinde görevlendirilen personel (Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog, Psikolog vb.),

m) Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu:Belediyemiz Sosyal Hizmetler ve yardım esasları Yönetmeliğinin 11. Maddesinde belirtilen kurul olup, Uzman Personellertarafından yapılan sosyal incelemeler ve sosyal tespitlere dayalı olarak yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi, şekli ile ilgili karar verecek olan kurulu, ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5- (1)Merkezin amacı, merkezde kalanların barınma ve bakımlarını sağlamak, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve kontrol ettirmek, sosyal ilişkilerini düzenlemek, geliştirmek, kabiliyetleri oranında üretken hale getirmek, yaşamlarını huzur, güven, sağlık ve mutluluk içinde sürdürmelerini sağlamaktır. Bunun için;

a) Geçici süreli barınma ihtiyacı olan, kalacak yeri olmayan, ekonomik gücü yetersiz olup yoksulluk içinde bulunan kişilerin hiçbir ücret ödemeden kalacağı, temiz ve güvenli ortamlarda barınma ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak,

b) Merkezde kalanların bedensel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını tespit etmek ve karşılamak,

c) Merkezde kalanlarınilgilenebilecekleri uğraşı alanlarını araştırmak, bunlara uygun üretici ve yaratıcı alanlar sağlamak,

d) Boş zamanlarını değerlendirmek ve yaşamlarını huzurlu, yararlı ve mutluluk içinde sürdürebilmeleri için imkânlar hazırlamak suretiyle yaşama arzu ve isteği uyandırmak ve genel yaşam desteği sağlamak,

e) Merkezde kalanların kişiliğine, özgürlüğüne, ihtiyaçlarına, düşünce ve inançlarına saygı göstermek.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve İşleyiş

Kuruluş

MADDE 6-(1)Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.03.2005 Salı günü yapılan toplantısında alınan 2005/588 sayılı" Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi kurulmasına dair" kararıyla kurulmuştur.

İşleyiş

MADDE 7-(1)Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde binanın fiziksel koşulları ve olanaklar dikkate alınarak düzenlenmiş idari bölüm, muayene ve pansuman odası, sosyal servis ve görüşme odası, yemekhane- mutfak, bayanlar ve çocuklar yatakhanesi, erkekler yatakhanesi, depo, banyo-wc, çamaşırhane ve diğer gerekli bölümler bulunur.

a) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezindeki yemek ihtiyacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanır ve yemek salonunda dağıtımı yapılır,

b) Çamaşır Hizmetleri Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi tarafından yerine getirilir,

c) Amaçlar ve hizmet konularının gerçekleştirilebilmesi için ayni ve nakdi bağış kabul edilir,

d) Tüm hizmetler verilirken kesinlikle din, dil, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş farklılıkları gözetilmez,

e) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlıdır. Birinci derecede Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün bir hizmet birimidir,

f) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde kalmakta olan Sağlık sorunu bulunan ve ilaç kullanan vatandaşların ilaç-doz takibi, muayene randevuları Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde görevli Sağlık Personeli tarafından takip edilir.

Çalışma gün ve saatleri ve Merkezin Çalışma Saatleri

MADDE 8- (1) Merkezin çalışma saatleri;

a) Personelin çalışma gün ve saatleri, Barınma ve KonaklamaMerkezi Sorumlusu tarafından aylık olarak düzenlenir. Sosyal Hizmetler Şube Müdürü tarafından onaylanır. Mesai ve nöbet çizelgeleri görünen bir yere asılır,

b) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinin normal çalışma saatleri 08.30 / 17.30’dur. Vardiyalı olarak çalışan personel Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen çalışma saatleri içinde görev yaparak 24 saat işleyişi sağlarlar.Merkez Kapısı 07.00 / 23.00 saatleri arasında açıktır.

c) Hafta sonu, bayram ve resmi tatillerde önceden çalışacağı belirlenen personel aracılığı ile yukarıda belirtilen saatlerde hizmetler yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 9- (1)Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları Şunlardır:

a) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinin yönetsel, mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuata göre yürütmek

b) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi sakinlerinin bakım ve korunması ile her türlü gereksinimini sağlayıcı önlemler almak, görevliler arasında işbölümü yapmak ve denetlemek,

c) Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen standart formların doldurulmasını sağlamak, sayısal bilgileri ilgili mercilere göndermek, sakinlerle ilgili her türlü yazışmayı gizlilik ilkesi çerçevesinde yapmak,

d) Personelin ilgili mevzuat gereğince devlet memurlarından istenen tutum, davranış, kılık - kıyafet ve benzeri özelliklerini izleyerek gerekli denetimleri yapmak

e) Günlük çalışma program ve saatleri ile nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,

f) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinin yıllık çalışma programını hazırlamak, altı ayda bir değerlendirme yapmak, her yılsonunda çalışma raporu düzenleyerek Belediye Başkanlığına iletilmek üzere Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne göndermek,

g) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinin amacına uygun konularda araştırma ve incelemeler yapılmasını sağlamak,

h) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinin çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, gönüllü çalışmalarının programlanmasını sağlamak

i) Merkezin belirlenmiş olan amaçlar çerçevesinde işletilmesi için; kurum personelinin belirlenmiş olan sorumlulukları çerçevesinde görev yapmalarını sağlamak, yapılacak her tür yazışmanın takip ve gereğini yapmak, diğer resmi kurumlarla irtibat sağlamak, merkezdeki her tür uygulama ve işlemler için Sosyal Hizmetler Şube Müdürü’ ne bilgi vermek.

(2)Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi sorumlusunun bulunmadığı durumlarda ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirilecek görevli, vekâleten sorumlunun görevlerini yürütür.

(3)Uzman Personel;Merkezde barındırılacak olan vatandaşların sosyal incelemelerini yaparak, durumlarına uygun sosyal hizmet çalışmalarınıbelirlemektir. Merkezde barındırılacak vatandaşların psiko- sosyal ve sosyo-ekonomik durumlarının tespit edilmesi amacıyla gerekli kurumlarla irtibatı sağlamaktır. Nüfus bilgileri doğrultusunda aileleri ile ilgili araştırmaları yapmak, acil gereksinim ve ihtiyaçlarını tespit etmek, merkezden ayrıldıktan sonraki döneme dair değerlendirmeler ve seçenekler oluşturmak, kişisel dosyalar için gerekli raporları hazırlamak, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emniyet vb. resmi kurumlarla irtibat sağlamak.

(4)Sağlık Personeli:Merkeze kabul edilen vatandaşların ilk giriş muayenelerini ve koruyucu tedavilerini yapmak, hasta iseler tedavilerini takip etmek, gerektiğinde ikinci veya üçüncü basamak sevklerini sağlamak, revir biriminin kriterlere uygun işletilmesini sağlamak, merkezin hijyen denetimini yapmak.

(5)Nöbetçi Memur:08-20 ve 20-08 vardiyalarında merkeze intikal eden başvuruları kabul etmek, merkez sorumlusunun olmadığı zamanlarda merkezin yönetsel iş ve işlemlerini yürütmek.

(6)Hizmetli Personel:Vardiya usulü çalışarak merkezin her türlü temizlik işlerini yerine getirmek, gerektiğinde tıbbi hizmetlerde hastabakıcı olarak görev almak, yemek servisine yardımcı olmak.

Emanet Eşya Deposu

MADDE 10-(1)Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde kalanların, odalarında saklayamadıkları fazla eşyaları için, kuruluşta uygun bir yer emanet eşya deposu olarak düzenlenir. İçinde raf ya da dolapların bulunduğu bu odanın işleyişi, idarenin sorumluluğundadır. Eşyalar cins ve miktarının yazılı olduğu makbuz karşılığı teslim alınır ve düzenli olarak korunur. Makbuz karşılığında teslim edilir.

İlaçlama

MADDE 11-(1)Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinin bölümleri haşerelere karşı, Merkezde kalanların, personel ve gıda maddelerine zarar vermeyecek şekilde düzenli olarak ilaçlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Konaklama Merkezine Başvuru, Kabul İşlemleri

Konaklama Merkezinden Yararlanma Şartları

MADDE 12-(1)Çeşitli nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşmüş ve asgari seviyede hayatını sürdürmekten aciz durumdaki vatandaşların ve Kocaeli dışından veya uzak ilçelerden tedavi olmak amacıyla gelen, geçici süreli barınma ihtiyacı olan, kalacak yeri olmayan, ekonomik gücü yetersiz olup yoksulluk içinde bulunan kişilerin hiçbir ücret ödemeden kalacağı, barınma ihtiyaçlarını giderebileceği,Konaklama Merkezi’nden yararlanır.

Başvuru Merkezi

MADDE 13 –(1)Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezindenfaydalanmak isteyen vatandaşlar;Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube MüdürlüğüBarınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine şahsen başvuru yapmaları gerekir.

Konaklama MerkezineKabul Şartları

MADDE 14 –(1) Konaklama ve Sosyal Yardım MerkezineKabul Şartları;

a) İş kaybından veya gelir yetersizliğinden dolayı hayatınıasgari seviyede sürdürmekten aciz durumda olması,

b) Yapılan sosyal incelemesinde ve tıbbi muayenesinde merkezde kalmasını engelleyecek herhangi bir olumsuzluğunun bulunmaması (Saldırganlık, bulaşıcı hastalık, akıl hastalığı vb,)

c) Gündelik yaşamını sürdürebilecek fiziksel engeli bulunmaması, yemek, tuvalet ihtiyacı ve kişisel temizliğini kendi başına gerçekleştirecek durumda olması,

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi, sevk evrakı fotokopisi ve ilgili hastaneden alınacak olan tedavi görüldüğüne dair belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

e) Tedavi gördüğü hastanenin sosyal servisi tarafından sosyal incelemesi yapılıp yönlendirilmesi gerekmektedir,

f) Sosyal güvencesi bulunmayanlar ile sosyal güvencesi olmakla birlikte ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenler,

g) Hastane tarafından hastaneye alınmayıp yakın güne (1 hafta) randevu verilen ancak memleketine gitme durumu olmayıp randevu gününü bekleyen hasta ile varsa en fazla bir refakatçisi kabul edilir.

h) Hastanede ayakta veya yatarak tedavi gören hastanın varsa en fazla bir refakatçisini kabul etmek,

i) Hastanede yatarak ya da ayakta tedavi gören çocuk, özürlü, obez ve çok yaşlı hastanın en fazla iki refakatçisini kabul etmek,

Konaklama Merkezine Kabulü Uygun Olmayanlar

MADDE 15-(1) Merkeze kabulü uygun olmayan vatandaşlarımız;

a) Bulaşıcı, psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören hastalar,

b) Kocaeli Merkez’de ikamet ettiği saptanan hasta ve hasta yakınları,

c) Daha önce uyumsuz davranışları nedeni ile Konukevinden çıkarılan hasta ve hasta yakınları,

d) Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olmayan kendi öz bakımını sağlayamayan müracaatçılar,

Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine Kabul İçin Gerekli Belgeler

MADDE 16-(1)Merkezden faydalanmak için gerekli belgeler;

a) Hastane başhekimliğinden alınan tedavi olduğuna dair onaylı belgenin aslı

b) İkamet ettiği şehirden alınan sevk belgesi

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) İkametgâh belgesi

Konaklama ve Sosyal Yardım MerkezindenYararlanma Süresi

MADDE 17- (1) Merkezden yararlanma süresi;

a) Yatarak veya ayaktan tedavisi yapılanhasta ve/veya refakatçisi bir ay konaklayabilir.

b) Kanser veya kemoterapi tedavisi gören hastalar, hastaneden işgünü yazısı alıp ibraz etmesi durumunda tedavi sonuna kadar konaklayabilirler.

c) Kabulü sırasında belirttiği sürenin uzaması durumunda hastanenin doktor ve sosyal hizmet uzmanından tedavi süresini gösteren yeni bir belge alıp ibraz etmesi durumunda konaklama süresi birer haftalık sürelerle uzatılabilir.

Konaklama ve Sosyal Yardım MerkezineÖnkabulü Yapılan Kişilere Uygulanacak İşlemler

MADDE 18-(1) Merkeze ön kabulü yapılan vatandaşlarımıza şu işlemler uygulanır;

a) Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezineön kabul aşamasında kuruma intikal etmiş olan kişilerin kimlik bilgileri ve diğer bilgileriyle beraber giriş formu doldurulur,

b) Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine ön kabulüyapılan vatandaşlarımızın temizlik ihtiyacı karşılanır,

c) Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine ön kabulü yapılan kişiler hakkında kesin kararın çıkmasına kadar geçen süre içerisinde müşahede odasında kalmaları sağlanır,

d) Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde uyulması gereken kurallarla ilgili olarak taahhütname imzalatılır.

e) Önkabulün yapıldığı gün elde edilen kimlik bilgileri Konukevi’nin bağlı bulunduğu emniyet birimine bildirilir.

f) Kişilerin Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine kaldığı süre içerisinde kişisel temizlik ürünleri, banyo havlusu, banyo malzemesi v.b. ürünler kendisine teslim edilir, verilen malzemeler içindeki demirbaş niteliğinde olanlar için teslim tutanağı tanzim edilir.

g) Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine ön kabulü yapılan müracaatçının Uzman Personel tarafından, sosyo-ekonomik incelemesi yapılır, eksikleri giderilir dosyası hazırlanır ve Sosyal Yardımları Değerlendirme Kuruluna sevkedilir. Kurul tarafından müracaatçının dosyası incelenir ve sosyal yardım yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Kurulun vereceği karar ile sosyal yardımın miktarı, süresi, şekli belirlenir. Böylece müracaatçının başvurusutamamlanmış olur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Barınma ve Sosyal Yardım Merkezine Başvuru

Kabul İşlemleri

Barınma Merkezinden Yararlanma Şartları

MADDE 19-(1)Çeşitli nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşmüş ve asgari seviyede hayatını sürdürmekten aciz durumdaki vatandaşların ve Kocaeli dışından veya uzak ilçelerden tedavi olmak amacıyla gelen, geçici süreli barınma ihtiyacı olan, kalacak yeri olmayan, ekonomik gücü yetersiz olup yoksulluk içinde bulunan kişilerin hiçbir ücret ödemeden kalacağı, barınma ihtiyaçlarını giderebileceği,” Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi’nden yararlanır.

Başvuru Mercileri

MADDE 20- (1)Merkezde barınmak isteyen vatandaşlar;Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine şahsen başvuru yapmaları gerekir.

Barınma ve Sosyal Yardım Merkezine Kabul Şartları

MADDE 21- (1)Barınmave Sosyal Yardım Merkezine Kabul şartları:

a) İş kaybından veya gelir yetersizliğinden dolayı hayatınıasgari seviyede sürdürmekten aciz durumda olması,

b) Yapılan sosyal incelemesinde ve tıbbi muayenesinde merkezde kalmasını engelleyecek herhangi bir olumsuzluğunun bulunmaması ( Saldırganlık, bulaşıcı hastalık, akıl hastalığı vb.)

c) Gündelik yaşamını sürdürebilecek fiziksel engeli bulunmaması, yemek, tuvalet ihtiyacı ve kişisel temizliğini kendi başına gerçekleştirecek durumda olması,

d) Güvenlik güçleri tarafından herhangi bir nedenle aranıyor olmaması,

e) Boşanma, terk veya akrabalar tarafından istenmeme gibi nedenlerle sokakta kalmış olması,

f) Deprem, sel, yangın, aşırı soğuk gibi doğal afetlere maruz kalmış olması,

g) 18 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Geçici TC kimlik numarasına sahip olması,

h) Kabul koşullarını yerine getiren başvuru sahiplerinin kuruluşa kabulü ile öncelik ve sayının tespitinde Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu yetkilidir,

Barınma ve Sosyal Yardım Merkezine Kabulü Uygun Olmayanlar

MADDE 22-(1)Merkeze kabulü uygun olmayan vatandaşlarımız;

a) Psikiyatri hastası ve alkol / uyuşturucu bağımlısı olması.

b) Kendi öz bakımını yapma becerisine sahip olmaması,

c) Bulaşıcı hastalığı nedeniyle tedavi gören hastalar,

d) Güvenlik güçleri tarafından herhangi bir nedenle aranıyor olması,

e) Daha önce uyumsuz davranışları nedeni ile Barınma Merkezi ile ilişiğinin kesilmiş olması,

Barınma ve Sosyal Yardım Merkezine Kabul İçin Gerekli Belgeler

MADDE 23-(1)Merkezden faydalanmak için gerekli belgeler;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi

a) İkametgâh belgesi

b) Varsa sağlık raporu veya engelli raporu,

c) Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler sebebi ile barınma talebi olan vatandaşlarımızın konu ile ilgili olarak resmi kurumlar tarafından düzenlenmiş belge, evrak.

Barınma ve Sosyal Yardım Merkezinde Kalış Süresi

MADDE 24- (1)Belirlenmiş olan "kabul kriterlerine" uyan bireyler merkezde en fazla üç ay süre ile kalabilirler. Bu süre zarfında öncelikli olarak varsa aileleri ile irtibatlandırılmaları için gerekli sosyal çalışmalar yapılır. Bu seçeneğin sağlanamaması halinde durumlarına uygun sosyal hizmet kurumlarına yönlendirilmeleri veya kendi başlarına yaşamlarını idame ettirebilmeleri konusunda ortam sağlanmaya çalışılır. Yapılan tüm bu çalışmalara rağmen bireylerin sokaklarda yaşamaktan başka seçeneklerinin olmaması halinde kalış süresi; Merkezde görevli Uzman Personel, Merkez Sorumlusundan oluşan ekibin düzenleyeceği "durum değerlendirme raporu" ileSosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu, onayından geçirilerek, en fazla 3 aylık sürelerle uzatılabilir.

Barınma ve Sosyal Yardım MerkezineÖn Kabulü Yapılan Kişilere Uygulanacak İşlemler

MADDE 25-(1)Merkeze ön kabulü yapılan vatandaşlarımıza şu işlemler uygulanır,

a) Barınma ve Sosyal Yardım Merkezine ön kabul aşamasında kuruma intikal etmiş olan kişilerin kimlik bilgileri ve diğer bilgileriyle beraber giriş formu doldurulur,

b) Barınma ve Sosyal Yardım Merkezine ön kabulüyapılan vatandaşlarımızın temizlik ihtiyacı karşılanır,

c) Barınma ve Sosyal Yardım Merkezine ön kabulü yapılan kişiler hakkında kesin kararın çıkmasına kadar geçen süre içerisinde müşahede odasında kalmaları sağlanır,

d) Barınma ve Sosyal Yardım Merkezinde uyulması gereken kurallarla ilgili olarak taahhütname imzalatılır.

e) Ön kabulün yapıldığı gün elde edilen kimlik bilgileri Barınma ve Sosyal Yardım Merkezinin bağlı bulunduğu emniyet birimine bildirilir.

f) Kişilerin Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi’nde kaldığı süre içerisinde kişisel temizlik ürünleri, banyo havlusu, banyo malzemesi v.b. ürünler kendisine teslim edilir, verilen malzemeler içindeki demirbaş niteliğinde olanlar için teslim tutanağı tanzim edilir.

g) Kabulün yapıldığı an kurumda Doktor bulunuyorsa o anda, yok ise en geç bir sonraki mesai gününde doktor tarafından tıbbi muayenesi gerçekleştirilir ve elde edilen bulgular kişisel dosyasına işlenir,

h) Kişinin üzerinde varsa değerli yada özel eşyaları, görevli personel tarafından 'teslim alınır ve bu durum bir tutanakla tespit edilerek kişisel dosyasına işlenir,

i) Sosyal incelemesi sonucunda kişilerin varsa aileleri ile irtibatlandırılmaları, diğer sosyal hizmet kurumlarına yönlendirilmeleri, sağlanacak bazı desteklerle kendi kendine yeterli olabilecekleri tespit edilen bireyler için gerekli açılımlar konusunda Uzman Personel tarafından çalışmalar başlatılır ve sürecin her aşamasında elde edilen veriler kişisel dosyasına eklenir.

j) Barınma ve Sosyal Yardım Merkezineön kabulü yapılan müracaatçının Uzman Personel tarafından, sosyo- ekonomik incelemesi yapılır, dosyası hazırlanır ve Sosyal Yardımları Denetleme Kuruluna sevkedilir. Kurul tarafından müracaatçının dosyası incelenir ve sosyal yardım yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Kurulun vereceği karar ile sosyal yardımın miktarı, süresi, şekli belirlenir. Böylece müracaatçının başvurusu tamamlanmış olur.

Kabul Sonrası Kurallar

MADDE 26- (1)Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine kabulü yapılan vatandaşın ;

a) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine kabulü yapılan müracaatçının hizmetten yararlanma süresi Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulunun Kararı ile değiştirilebilir,

b) Kabul sonrasında sağlık, üç öğün yemek, giyim barınma ve konaklama hizmetleri ihtiyaca binaen olarak tüm konuklara sağlanır

c) Kabulü yapılan vatandaşlar kaldıkları süre içinde idarece hazırlanan günlük yaşam programına uyarlar

ALTINCI BÖLÜM

Barınma, Konaklama Ve Sosyal Yardım Merkezinden Ayrılma,Terketme Ve Vefat İşlemleri

Barınma ve Konaklama Merkezinden Kendi İsteği İle Ayrılma

MADDE 27- (1)Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde barınan sakinlerin;

a) Kendi ya da yakınının isteği ile bir başka yerde yaşamını sürdürmek istemesi,

b) Kendi isteği ile başka bir kuruluşa nakil edilmesi,

c) Kuruluşu terk etmesi,

d) Vefatı durumlarında kuruluşla ilişkisi kesilir,

e) Kendisinin ya da yakınlarının isteği ile bir başka yerde yaşamını sürdürmek isteyen sakinin dilekçe vermesi durumunda, Müdürlüğün uygun görüşü,

f) Bu şekilde ilişkisi kesilmiş olup, kabul edilebilir mazeretleri olan vatandaşlar, merkezde en fazla 3 kez yeniden kabul edilebilir,

g) Ayrılış ve yeniden kabul arasındaki sürenin bir yıldan fazla olması durumunda; vatandaşın isteminin uygun görülmesi, sağlık raporunun yenilenmesi esastır.

Barınma, Konaklama ve Sosyal YardımMerkezini Terketmek

MADDE 28 – (1)Barınma ve Sosyal Yardım Merkezinden izinsiz olarak ayrılmak;

a) Merkezi izinsiz terk eden vatandaşın varsa yakınlarına ve ilgili makamlara bilgi verilir,

b) Yeri belirlenen vatandaşa yazılı bildirim yapılmasına rağmen, 15 gün içerisinde kuruluşla iletişime geçmemesi durumunda Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulunun kararıyla ilişiği kesilir,

c) Vatandaşın yerinin belirlenememesi durumunda, kuruluşu terk ettiği tarihi takip eden bir aylık sürenin sonundaSosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu kararı ile kuruluşla ilişkisi kesilir,

d) Bu şekilde ilişkisi kesilenlerin en fazla 3 kez yeniden kabulü yapılabilir. Ayrılış ve yeniden kabul arasındaki sürenin bir yıldan fazla olması durumunda sağlık kurulu raporunun yenilenmesi esastır.

Vefat Halinde Yapılacak İşlemler

MADDE 29- (1)Vefat eden sakine ilişkin olarak yapılacak işler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

a) Ölüm raporu düzenletilir.

b) Vefat eden vatandaşın üzerinde, odasında, emanet kasasında, emanet eşya deposunda bulunan para, mücevher ve kıymetli kağıtları ile kişisel eşyaları Merkez sorumlusu ve Müdürlükte görev yapan personel arasında oluşturulan iki kişilik bir heyet aracılığıyla saptanarak, tutanağa bağlanır,

c) İlgili Sulh Hukuk Hâkimliğine sakinin kimlik belge örneği, var olan yakınlarının isim ve adresleri, eşya saptama tutanağı ve bulunuyor ise vasiyetnamesinin eklendiği bir yazı ile bildirilir. Tereke tespitine gelen heyete, eşyalar teslim edilir.

d) Vefat eden sakinin yakınlarına haber verilir ve cenaze teslim edilir,

e) Yakınları bulunmayan ya da yakınları cenazeyi kaldıracak durumda olmayanların cenazeler teçhiz, tekfin ve defin işleri usulünce yapılır,

f) Tıbbi ve adli sakıncaları olan cenazenin, yakınlarına teslimi mer'i usullere göre yapılır,

g) Merkezde vefat eden vatandaşın nüfus cüzdanının aslı yoksa örneği iliştirilerek, düzenlenen ölüm tutanağı on gün içinde yerel nüfus idaresine gönderilir,

h) Sağlığında yazılı ve imzalı olarak kuruluşa bağışladığını bildirdiği eşyalar hariç, vefat eden vatandaşın hiçbir eşyası, müdürlükçe alıkonulamaz,

i) Hastanede ya da izinli iken vefat eden sakinler için düzenlenmiş ölüm raporu sağlanarak, dosyasında saklanır. Merkezde var olan eşyaları için, gerekli işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezai İşlemler Ve Kurallar

Ceza İşlemleri

MADDE 30- (1)Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinin hizmetlerini gereğince yürütmeyi güçleştiren, huzur ve sükûnu, çalışma düzenini bozan fiilleri işleyen ve bu Yönetmelik gereği yönetimce konulan kurallara uymayan sakinlere Sosyal Yardımları Değerlendirme kurulunca, bu Yönetmeliğin ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

Uyarma

MADDE 31-(1)Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde kalanlarındavranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.Uyarmayı gerektiren fiil ve haller aşağıda belirtilmiştir;

a) Temizlik kurallarına uymamak,

b) Gerçeğe dayanmayan şikâyet ve başvuruda bulunmak,

c) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezini izinsiz terk etmek,

d) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde Sigara İçmenin yasak olduğu yerlerde sigara içmek,

e) İdarece belirlenen kurallara uymak.

Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkeziİle İlişiğin Kesilmesi

MADDE 32- (1)Sakinin bir daha kurum bakımına alınmama koşuluyla, kuruluştan çıkarılmasıdır.Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinden çıkarmayı gerektiren fiil ve haller aşağıda belirtilmiştir;

a) İdeolojik ve siyasi amaçlarla kuruluşun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak ve bu amaçla başkalarını tahrik ve teşvik etmek,

b) Devletin itibarını düşürecek ya da görevlilerin onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

c) Alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tabip raporu ile saptanmış olmak,

d) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde kalanların ve personelin sağlığına zarar verecek şekilde fiil ve eylemde bulunmak,

e) Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinin araç, gereç ve eşyalarına kasıtlı olarak zarar vermek,

f) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve halleri üç kez daha tekrarlamak,

g) Ahlak dışı davranışlarda bulunmak, diğer barınanları rahatsız etmek.

(2) Ayrıca yakalandığı akıl hastalığı nedeniyle diğer sakinlerin can güvenliğini tehdit eden sakinler de uzman tabip raporu ile kuruluştan çıkarılır.

(3) Türk Ceza Kanunu'na göre suç sayılan fiilleri işlemiş veya bu tür fiillere maruz kalmış sakinler ivedilikle adli makamlara ve Daire Başkanlığına bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük Ve Yürütme

Eski Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması

MADDE 33- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.08.2005 tarihli ve 986 sayılı kararıyla kabul edilen “Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34-(1) Bu yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabulüve bir yerel gazetede ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35-(1)Bu yönetmelik hükümleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülür.