K.B.B. ELEKTRONİK HABERLEŞME VE GEÇİŞ HAKKI YÖNETMELİĞİ

Ek1:(16.04.2015 tarih ve 184 sayılı Meclis Karar ekidir.)

K.B.B. ELEKTRONİK HABERLEŞME VE GEÇİŞ HAKKI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içinde tesis edilecek her türlü elektronik haberleşme şebeke ve/veya altyapının ve bunların destekleyici ekipmanlarının kurulması ve bu tesislerinin ortak kullandırılması için katılım ve güzergah bakım bedellerinin tespiti ile geçiş hakkına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik ile Kurum’un ilgili yasal düzenlemelerinin Belediyemiz hizmet ve sorumluluk alanlarında uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Gereksiz ve mükerrer kazıların engellenerek, emek, zaman ve mali kaynak israfının önüne geçilmek suretiyle şehrin altyapısının daha etkin kullanılması hedeflenmiştir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ve/veya bu Kurumdan alınan Telekomünikasyon ruhsatı ya da genel izin uyarınca Belediyemiz sınırları dâhilinde hizmet vermek isteyen işletmecilerin mevcut Telekomünikasyon alt yapısı içinden veya Belediyeye ait ya da Belediyenin ortak kullanımında olan taşınmazlar da dâhil olmak üzere Belediyemiz hizmet sınırları içindeki ana ve ara arterler, durak yerleri, karayolu, meydan, bulvar, cadde, sokak, yol, tünel, raylı sistemler, metro güzergâhları, demiryolu hatları, iskele, polietilen boru hatları, aydınlanma direkleri, parklar, kapalı ve açık oto parklar, sosyal donatı alanları, kuleler, bölge parkları, dolgu alanları, atık, yağmur ve içme suyu kanalları, mezarlıklar, sosyal kültürel eğitim, sportif, idari vb. amaçlı her türlü tesis, bina, köprü vb. gibi alt ve üst yapı tesislerinin içinden, altından, üstünden, üzerinden telekomünikasyon alt yapısının geçirilmesi ve ortak kullanım ile ilgili düzenlemeler, hak ve yükümlülükler ile geçiş hakkına ilişkin usul ve esasları kapsar

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. Maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 8. Maddeleri, 31.12.2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ, 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Anten ve Ortak Anten Sistem ve Tesislerinin Kurulmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) ve (v) Bentleri ile 2. Kısım 4. Bölüm hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 03.02.2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik; 19 Ocak 2010 tarihli Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Tebliğ, 01.11.2011 tarihli ve 28102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27/12/2012 tarihli ve 28510 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Geçiş Hakkı: İşletmecilere, elektronik haberleşme hizmeti sunmak için gerekli şebeke ve altyapıyı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak ve benzeri amaçlar ile Belediyemiz sorumluluk ve tasarrufu altındaki alanların altından, üstünden, üzerinden geçmeleri için tanınan hakları,

b) Geçiş Hakkı Bedeli: İşletmecinin, geçiş hakkı karşılığında Belediye’ye ödeyeceği bedeli,

c) Altyapı Katılım Bedeli: İşletmecinin, elektronik haberleşme altyapı tesisini kuran İşletmeciye veya Kuruma ödeyeceği bedeli,

d) Güzergah Bakım Bedeli: İşletmecinin elektronik haberleşme altyapı tesisini kuran İşletmeciye veya Kuruma ödeyeceği bedeli,

e) Belediye: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni,

f) AYKOME: Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni,

g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ğ) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketi,

h) Taraflar: İşletmeci ile Belediyeyi,

ı) Elektronik Haberleşme Altyapısı: Elektronik haberleşmenin, üzerinden veya aracılığıyla gerçekleştirildiği anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini, ilgili tesisleri ve bunların bütünleyici parçalarını,

i) Elektronik Haberleşme Şebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasında elektronik haberleşmeyi sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü ileti sistemleri ağını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirme ve Ücretlendirme

Yetkili Kurum

Madde 5- (1) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içinde tesis edilecek her türlü elektronik haberleşme şebeke ve/veya altyapının ve bunların destekleyici ekipmanlarının kurulması ve bu tesislerin ortak kullandırılması için katılım, güzergah bakım ile geçiş hakkı bedellerinin tespiti ve ortak tesis kullanımının belirli bir düzen ve koordinasyon içinde yürütülmesi ile geçiş hakkı tanınmasında bağlı Genel Müdürlük ve iştirakler dahil tek yetkili kurum Kocaeli Büyükşehir Belediyesidir.

Müracaat sonrası yapılacak işlemler

Madde 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm çalışmalar müracaat sonrasında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak, teknik inceleme sonucu verilecek uygunluk ile İşletmeci tarafından hazırlanacak proje ve şartname doğrultusunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile sözleşme imzalanarak ilgili tarifeye göre ücret tahakkuku yapılacaktır.

İlçe Belediyeler

Madde 7- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7. Maddesine istinaden; ilçe belediyelerinin tasarrufunda olan yerlerde alınacak geçiş hakkı ücretleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçiş hakkı ücret tarifesine göre hesaplanarak, hesaplanan bedel ilçe belediyelerce tahsil edilecektir. Bu maddenin uygulanması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uhdesindedir. Bu Maddenin uygulanması halinde başvurular Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yapılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçiş Hakkı ve Kullanım Esasları

Geçiş Hakkı

Madde 8- (1) Geçiş hakkı; İşletmecinin, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hizmet vermek amacıyla Belediyemiz hizmet sınırları içinde, Yönetmeliğin 3. Maddesinde belirtilen yeni kurulacak alt ve üst yapı tesislerinden her türlü elektronik haberleşme şebeke ve/veya altyapının ve bunların destekleyici ekipmanlarını geçirmek amacıyla kullanmasını kapsar.

Kullanım Esasları

Madde 9- (1) Belediye, geçiş hakkı kapsamında kullanılacak bir taşınmaz üzerinde hâlihazırda kurulu bulunan bir elektronik haberleşme şebekesi ve/veya altyapısı bulunması halinde taşınmaza kalıcı zarar verilmemesi, taşınmaz üzerindeki kullanımı aksatmamak ve kaynak israfını önlemek için bu alt yapı ve tesislerinin ortak kullanımına öncelik verilmesini önerir. Kullandırılacak tesislerin tasarrufu Belediye’nin olup, sadece kullanım hakkı K.B.B. Elektronik Haberleşme Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde tespit edilen altyapı katılım, güzergah bakım ve geçiş hakkı bedeli ödenmek kaydıyla her bir göz için kullanım süresince İşletmeciye verilecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçiş Hakkına İlişkin Anlaşma ve Bedeller

Anlaşma Serbestîsi ve Yükümlülükler

Madde 10- (1) Geçiş hakkının kullanılması öncelikle tarafların anlaşmasına bağlı olup, Belediye, ilgili mevzuata aykırı olmamak ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçiş hakkına ilişkin sözleşme serbestisine sahiptir.

Geçiş Hakkı Bedeline Dair İlkeler

Madde 11- (1) Tarife ücretleri dayanak Yönetmeliklerde belirtilen ilkeler uyarınca etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması maksadıyla, ülke kaynaklarının verimli kullanılması hassasiyetiyle teknik açıdan imkanlı, ekonomik açıdan oranlı ve makul olarak ilgili tarafların katılımıyla serbestçe belirlenir ve Belediye Meclisi onayına müteakip uygulanır. Fizibilite, inceleme, tetkik, ruhsat, zemin tahrip bedeli, yer değişikliği bedeli, var olan faaliyeti durdurma bedeli ve benzeri adlarla alınan ücretler ve tazminatlar, taraflar arasında yapılan geçiş hakkı anlaşmasında aksi belirtilmediği sürece İşletmeci tarafından karşılanır.

(2) Belediye yeraltı tesislerinin kullanımı ile yer üstü dolap, direk ve tesislerinin kullanımı için farklı bedeller belirlemek konusunda serbesttir. İşletmecilerce yapılacak her türlü yer üstü dolap, direk ve tesislerinin montaj ve kurulum başvurularında ortak kullanım, şehir estetiği, kaynak israfı ile görüntü kirliliğin önlenmesi, ulaşımın aksatılmaması kriterlerine göre Elektronik Sistemler Müdürlüğünce değerlendirilerek proje uygunluğuna karar verilecektir.

(3) Yer üstü tesislerinin ücretlendirilmesinde bu tesislerin kurulu bulunduğu taşınmazların değeri ile bu taşınmaz üzerinde oluşturacağı değer kaybı gibi objektif kriterler dikkate alınarak bedel tespit edilecektir.

Yetkilendirmenin Devri Halinde Geçiş Hakkı Anlaşması

Madde 12- (1) Kurum tarafından yetkilendirilen İşletmeciler arasında yetki devri söz konusu olması halinde kamu hizmetinin kesintiye uğramaması için, Belediyemizce aksi ileri sürülmediği müddetçe mevcut geçiş hakkı anlaşmasının, Belediye ile yeni İşletmeci arasında da aynı şartlarda geçerli olacağı kabul edilir.

İşletmecinin Yükümlülükleri

Madde 13- (1) İşletmeci, geçiş hakkı uygulamasında bu Yönetmelik hükümlerine uymakla ve geçiş hakkını kullanırken taşınmaza ve/veya taşınmaz üzerinde tesis edilmiş bulunan diğer altyapılara vereceği her türlü zararı en geç 1 (bir) ay içinde tazmin etmekle yükümlüdür.

(2) İşletmeciler, Belediye birimlerinin bu Yönetmelik dahilinde gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi belirlenecek süre içerisinde bildirmekle yükümlüdürler.

(3) İşletmeciler, tesis ettikleri altyapıların, Kurum’dan aldıkları Altyapı İşletmeciliği Hizmeti Lisansı süresince güzergah bakımını yapmakla, imzaladıkları Geçiş Hakkı, Altyapı Katılım ve Güzergah Bakım Sözleşmesi maddelerine riayet ederek ilgili bedelleri ödemekle ve ortak kullanımı sağlamakla yükümlüdürler. İşletmeciler tarafından tesis edilen altyapı ve güzergahla ilgili her türlü tasarruf ve düzenlemeler Belediye tarafından yapılacak olup, İşletmeci sadece kendi kullandığı elektronik haberleşme şebekesi (kablo vs.) üzerinde yetki sahibi olacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Altyapı Katılım ve Bakımı ile Outdoor Uygulamalar

Altyapı Katılım ve Bakım Bedeli

Madde 14- (1) Ortak kullanılacak elektronik haberleşme altyapılarının diğer İşletmeciler tarafından kullanımı ile ilgili çalışmalarda Altyapı Katılım ve Bakım Bedelleri Dayanak Yönetmeliklerinde de belirtildiği üzere maliyet esaslı olarak belirlenmiştir. Bu bedeller her yıl AYKOME tarafından belirlenen tranşe kaplama birim fiyatları ile Bayındırlık fiyatları esas alınarak yapılan analizler sonucu ortaya çıkan Altyapı Tesisi Birim Fiyat Bedelleri referans alınarak tespit edilecektir.

(2) Alt Yapı Katılım ve Güzergah bakım Bedelleri Altyapı tesisini kuran işletmeci veya kuruma ödenmesi gereken ücretlerdir. Güzergahın Tesisi İşletmeci Tarafından yapılmış ise Alt Yapı katılım bedeli mevcut altyapının kullanımını talep eden 1. ve 2. işletmecinin, güzergahı tesis eden işletmeciye, mevcut altyapının kullanımını talep eden 3.,4. ve diğer işletmecilerin ise K.B.B.'ye ödeyeceği ücretlerdir.

(3) Güzergah Arıza Bakım Onarım Bedelleri güzergahta oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içinde müdahale ve 24 saat içerisinde giderilme şartıyla yapılacak müdehaleler için belirlenmiş ücret olup, kablo arıza bedeli hariçtir. Kablo arıza müdehalesi her işletmenin kendi yükümlülüğündedir. Deplaseler altyapıyı tesis eden işletmeci tarafından yapılacak olup ,deplase bedeli hattı kullanan tüm işletmeciler arasında eşit oranda tahakkuk edilecektir.

Outdoor uygulamaları

Madde 15- (1) İşletmeciler tarafından yapılacak her türlü outdoor haberleşme sistem ve ekipmanlarının (baz istasyonu, saha dolabı, ankesörlü telefon kulübesi vs.) montaj ve kurulum başvurularında ortak kullanım, şehir estetiği, kaynak israfı ile görüntü ve elektromanyetik kirliliğin önlenmesi, ulaşımın aksatılmaması kriterlerine göre, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek proje uygunluğuna karar verilecektir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ücret Tarifesi

Madde 16- (1) Belediye, tüm bu elektronik haberleşme şebeke ve/veya altyapı, üst yapı ve tesislerin kullandırılması işlemlerinde uygulayacağı ücret tarifesini Yönetmelikle birlikte hazırlayıp Belediye Meclisinin onayından geçirecek olup, bu ücret tarifesi Yönetmeliğin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir.

(2) Belediye Meclisi ücret tarifesini uygulamakla görevli Müdürlük ya da Müdürlüklerin talebi üzerine her yıl yeni bir karar ile değişen şartlara göre revize edebilecektir.

Diğer Altyapılarla İlişkili Durumlar

Madde 17- (1) İşletmeciye ait elektronik haberleşme şebekesi, altyapısı ve bunların destekleyici ekipmanları, geçiş hakkının kullanılacağı taşınmaz üzerinde hâlihazırda bulunan kanalizasyon, su, gaz kanalları, demiryolları, elektrik tesisleri, diğer elektronik haberleşme altyapısı ve benzeri kamu hizmeti altyapısına zarar vermeyecek şekilde ve mesafede tesis edilir. Yeni şebeke ve/veya altyapı tesis edecek İşletmeci, ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile gerekli koordinasyonu sağlayarak hareket eder. Zaruri hallerde söz konusu kamu hizmetinin kesintiye uğramaması için alınacak önlemlerden doğan masrafları geçiş hakkını kullanan taraf tazmin eder.

(2) Geçiş hakkının kullanımı sırasında söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan kamu hizmeti altyapısında yer değiştirme, sökme ve benzeri durumların zorunlu olması halinde, İşletmeci söz konusu kamu hizmeti altyapısı ile ilgili kurumu veya kuruluşu 15 (onbeş) gün önceden haberdar eder. Kamu hizmetini sağlayan ilgili kurum veya kuruluş, durumun kendisine yazılı bildirimini izleyen 15 (onbeş) gün içinde İşletmeciye bildireceği karar uyarınca yukarıda belirtilen işlemleri bizzat yerine getirebileceği gibi, bu işlemlerin yapılmasında kendi uzmanlarını da bulundurabilir. İşletmeci, belirtilen çalışmaların gerçekleştirilmesinden sonra taşınmazı ve üzerindeki sair kamu hizmeti altyapısını en kısa sürede önceki durumuna getirmekle yükümlüdür. Çalışmalardan kaynaklanan tüm masraflar da İşletmeci tarafından karşılanır.

(3) Hizmet altyapısında yapılacak tamir, tadil ve devir gibi çalışmalardan kaynaklanan tüm zarar ve masraflar da İşletmeci tarafından karşılanır.

(4) İşletmeci, geçiş hakkı uygulamasında yukarıda ifade edilen yükümlülüğün yerine getirilmesini teminen ilgili kurum veya şirketin istemesi halinde taahhütname vermek zorundadır.

(5) Geçiş hakkı kapsamında tanınan hakların kullanımı sırasında geçiş yollarında ve etrafında bulunan ağaçların ve çevresel değerlerin korunması esastır. Elektronik haberleşme şebekesi ve/veya altyapısının tesisi ve kamu hizmetinin kesintiye uğramaması amacıyla, söz konusu şebeke ve/veya altyapının kurulması veya kaldırılmasına engel olma veya altyapıda arıza doğmasına sebep olma gibi hallerde, öncelikli olarak ağacın başka bir yere taşınması sağlanır. Bunun mümkün olmaması durumunda budama, kesme ve benzeri işlemler zorunluluk oranında yapılabilir. Bu işlemlerin öncelikle ağaç sahibi tarafından yapılabilmesi için ihtaren 15 (onbeş) günlük süre tanınır. Bu süre sonunda hiç yapılmamış veya yetersiz yapılmışsa İşletmeci bu işlemleri kendisi yapar. Söz konusu işlemlerden kaynaklanan her türlü zarar ve masraf İşletmeci tarafından karşılanır. Mevzuata aykırı iş ve işlemlerden doğacak mesuliyet işletmeciye aittir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 18- (1) Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2011 tarihli ve 2 sayılı kararı ile yürürlüğe giren K.B.B. Telekomünikasyon Alt Yapı Tesislerinin Kurulması Ve Bu Tesislerin Ortak Kullandırılması İçin Katılım Ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti İle Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.