KBB GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi : 18-02-2011

Karar No : 59

Konu : HUKUK KOMİSYONU RAPORU

Dairesi : İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Evrak Tarih ve No : 16-12-2010 / 9476

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2011 yılı Şubat ayı 1.birleşiminin 1.oturumu 18-02-2011 Cuma günü saat:15:00’da yaptığı toplantısında alınan 2011-59 sayılı kararıdır.

KONU:

Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği.

KOMİSYON İNCELEMESİ:

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14/01/2011 tarihli toplantısında 119’üncü gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza havale edilen Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 16/12/2010 tarihli ve 9476 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;

“BAŞKANLIK MAKAMINA

Daire Başkanlığımız Afkom Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Gönüllü İtfaiyecilerimizin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri düzenleyen “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği” ekte sunulmuş olup; Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Teklif, dairesinden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmüş olup; işbu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. 04 /02 /2011

Eki: Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği (4 sayfa)

Şeklindeki Hukuk Komisyonu Raporu,18.02.2011 tarihli meclis toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:

Rapor, Komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

“T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

“GÖNÜLLÜİTFAİYECİLİKYÖNETMELİĞİ

1.AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtmak, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler oluşturmak, yangın ve afetlerle mücadelede halkımızın katkılarını sağlamak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında “Gönüllü İtfaiyecilik” yapmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri düzenlemektir.

2. KAPSAM

Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapacak olan ‘Gönüllü İtfaiyeci’lerin kabulüne, görevlerine, kıyafetlerine, eğitimlerine, sorumluluklarına ve gönüllülüğün sona ermesine dair esas ve usulleri kapsamaktadır.

3.HUKUKİ DAYANAK

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • Belediye İtfaiye yönetmeliği (21 Ekim 2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete)
 • İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği (9 Ekim 2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmi Gazete)

4.GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİĞİN TANIMI

İtfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği özveri ve sorumluluğa disiplin ile bağlanmış, görevini din, dil, ırk ayırımı gözetmeksizin zamanında ve eksiksiz yerine getiren topluluğun gönüllü üyelerine “Gönüllü İtfaiyeci” denir.

5.GÖNÜLLÜ VEYA GENÇ GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ OLABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • Gönüllü İtfaiyecilik için18, Genç Gönüllü İtfaiyecilik için 11 yaşını bitirmiş olmak
 • Gönüllü İtfaiyecilik için en az ilköğretim okulu mezunu olmak
 • İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına sahip olduklarını; doktor raporu ile belgelemek
 • Cumhuriyet Savcılığından iyi hal kağıdı almak

6.GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLERİN GÖREVLERİ

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde;

6.1. Yangınlara müdahale etmeye ve söndürmeye yardımcı olmak,

6.2.Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmede ve ilk yardım hizmetlerini yürütmede itfaiye ekiplerine yardımcı olmak,

6.3.Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,

6.4.Halkı yangın ve afetlere karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak.

f)İtfaiye Daire Başkanlığının yapacağı eğitimlere, tatbikatlara, arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak.

6.5.Yurt içi ve dışındaki yangın ve afetlere müdahale etmeye yardımcı olmak

7.GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİĞE KABUL, EĞİTİM VE ÇALIŞMA DÜZENİ

7.1.Gönüllü İtfaiyeci olmak isteyenler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’ne şahsen başvururlar.

7.2. Gönüllü itfaiyeciler, Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünün hazırlayacağı ve uygulayacağı programa istinaden 2 hafta süre ile teorik ve pratik olmak üzere toplam 40 saat eğitim alırlar. Eğitim programında teorik olarak verilen eğitim başlıkları şunlardır:

 • Moral eğitimi ve motivasyon
 • İtfaiyecilik mevzuatı
 • Yanma ve yangın, yangının yapısı, gelişimi
 • Yangın yerindeki tehlikeler
 • Araç ve malzeme bilgisi
 • Söndürme maddeleri ve teknikleri,
 • Arama ve kurtarma bilgisi,
 • Yangın önleme bilgisi,
 • İtfaiye araç ve malzeme bilgisi,

Ekip çalışması ve müdahale tatbikatları

7.3. Gönüllü İtfaiyeci adaylarının, eğitim süresince devamlılığı zorunludur. Eğitim gören kursiyerlere, çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır. Sınav sonucunda 60 puan ve üzeri not alanlar Gönüllü İtfaiyeci olmaya hak kazanır.Eğitim sonucu başarılı olan kursiyerlere, 40 saat staj dönemi sonunda “Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı” verilir.

En az 2 yıl profesyonel itfaiyeci olarak çalıştığını belgeleyenler ve uzmanlık alanı doğrultusunda destek vermek isteyenler,ayrıca eğitim ve sınava tabi tutulmaksızın Gönüllü İtfaiyeciliğe kabul edilir.

Yapılacak protokol çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları,kamu niteliğindeki meslek kuruluşları,dernekler,vakıflar,meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimlerinin üyeleri de Gönüllü İtfaiyeci olarak değerlendirilir.

8. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİĞİN SONA ERMESİ

8.1.Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kurumsal kimliğiyle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak

8.2.Verilen görevleri yapmamak.

8.3.Her türlü yüz kızartıcı davranış ve hareketten hüküm giymek.

8.4.1 (bir) yıl boyunca aylık nöbet programına izinsiz ve mazeretsiz katılmamak.

8.5.Bahsi geçen nedenlerden dolayı kişinin Gönüllü İtfaiyeciliği AFKOM Şube Müdürünün teklifi, İtfaiye Daire Başkanı’nın uygun görüşü veDaire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı’nın onayıyla sona erer.

9.MALİ HÜKÜMLER

9.1.Gönüllü İtfaiyecilerin ferdi kaza sigorta poliçeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ödenir.

9.2.Gönüllü İtfaiyecilerin çalışma süreleri içinde araç, gereç ve kıyafet ve kişisel koruyucu teçhizatları İtfaiye Dairesi Başkanlığınca temin edilir.

9.3.Gönüllü İtfaiyecilerin İtfaiye Grup Amirliklerindeki görevleri esnasında yemek ve barınma ihtiyaçları İtfaiye Daire Başkanlığınca temin edilir.

9.4.Çalışma süreleri içinde çalışma yerlerine geliş gidişleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sağlanır.

9.5.Gönüllü İtfaiyecilerin; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile beraber yurt içi ve dışındaki afetlere katılmaları halinde; ulaşım, yemek ve barınma masrafları İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanır.

9.6.Gönüllü İtfaiyeciler; çalışmalarının karşılığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yukarıda belirtilen maddelerle sağlanan imkânların haricinde hiçbir hak talebinde bulunmazlar.

10.YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME

10.1.Bu Yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilmesiyle yürürlüğe girer.

10.2.Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

10.3.Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 2005 yılına ait Gönüllü İtfaiyecilik yönetmeliği hükümleri geçerliliği sona erer.”