KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Ek:(16.02.2017 tarihli meclis toplantısı 63 nolu karar ekidir.)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Anayasa’nın 124 üncü maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine ve 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ve 26442 Sayı 22/02/2007 Tarihli Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,

b) Üst yönetici: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanını,

c) Üst yönetim: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını,

ç) Daire Başkanı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanını,

d) Şube Müdürlüğü: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına doğrudan bağlı alt birimleri,

e) Harcama Birimi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve/veya harcama yetkisi bulunan birimleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖL ÜM

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Alt Birimlerinin Görevleri

Sekretaryanın görev ve sorumlulukları

MADDE 4- a) Gelen ve giden evrakları işleme alarak yöneticinin onayına sunmak, imzalanmasını ve ilgili birimlere sevkini sağlamak,

b) Daire Başkanlığına ait yazışmaları yapmak,

c) Gelen ve giden tüm evrakların arşivlemesini yapmak,

ç) Yöneticisine işler hakkında bilgi vermek, iş programını hazırlamak, takip etmek ve sonucunu bildirmek,

d) İşçi, Hizmet alımı Personel ve stajyerlerin aylık puantajlarını hazırlamak,

e) Randevuları düzenlemek, günlük randevu listesini hazırlamak, takibini yapmak ve konukların kabulünü yapmak,

f) Telefonları uygun şekilde cevaplamak, telefon akışını yönlendirmek ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılmak,

g) Yöneticinin ve kendi bürosunun temizliğini ve görünümünü her zaman kontrol etmek ve düzenli olmasını sağlamak,

ğ) Yöneticinin toplantılarını organize etmek, ilgilileri haberdar etmek ve katılımlarını sağlamak,

h) Yöneticiye bağlı personel ile yönetici arasında iletişimi sağlamak,

ı) İlgili birimlerle işbirliği içinde ihale ve satın alma taleplerini hazırlamak ve işlemlerini yürütmek,

i) Müdürlüklerin mal ve hizmet taleplerini, takiplerini ve ödeme emri işlemlerini yapmak,

j) Taşınır kayıt kontrol işlemlerini yapmak,

k) Daire bütçesini hazırlamak,

l) Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

m) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 5- a) Başkanlık tarafından verilen hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini belirlemeye yönelik kapasite araştırmaları yapmak,

b) Bilişim hizmet alanlarının ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetine yönelik araştırmalar yapmak,

c) Üniversite ve diğer kurumlarla işbirliği kurarak ortak araştırmalar yapmak,

ç) Yurtiçi ve yurtdışında bilişim hizmetlerine yönelik araştırmalar yapmak,

d) Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hizmetlere ilişkin her türlü veriyi toplamak, analiz etmek ve raporlamak,

e) Diğer birimlerin hizmetlerini daha etkin ve verimli sürdürmelerini sağlamak adına talep edilen ilgili konularda sayısal veriler oluşturmak ve raporlamak,

f) Elektronik belge akışı hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak,

g) Belediye birimleri tarafından talep edilen yazılım ve paket programların gerekliliğini incelemek, yazılım gerekli ise yazmak, yazılamıyor ise taleple ilgili teknik rapor hazırlamak, ürün teslimlerinde de kontrol ve onay mekanizmasını işletmek,

ğ) Hizmet süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

h) Mevcut otomasyon ve yazılımların geliştirilmesi, işletilmesi ile kullanıcı eğitimlerinin ve teknik desteğinin verilmesini sağlamak,

ı) Kullanıcılara ait bilgisayar ve otomasyon kullanıcı hesaplarını oluşturma ve yetkilendirme işlemlerini yapmak,

i) Otomasyon ve yazılımların ürettiği verilerin güvenliğini sağlamak,

j) Gelecekteki yazılım ve otomasyon ihtiyaçlarını analiz etmek ve teminini sağlamak,

k) Server (ana sunucu) makineleri, bağlı swich'ler, Router'lar (Yönlendirici), yazıcı ve faks makineleri, vb. ağ içerisinde gerekli yönetim, yetkilendirme işlemlerini yapmak, ihtiyaç halinde kullanıcı yetkilerini revize etmek,

l) İnternet ve ağ erişimlerinin sağlıklı, güvenli olarak yapılandırılmasını sağlamak,

m) Sistemin güvenliğini sağlamak, server makinelerinin yedekleme işlemlerini yapmak,

n) Network hatları kurulmuş iç ve dış birimlerin, intranete ve internete ulaşmasını sağlamak,

o) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,

ö) Gelecekteki ihtiyaçları analiz ve temin etmek,

p) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,

r)Yazışmaları yürürlükteki kurallara uygun olarak yerine getirmek,

s) Yöneticisine işler hakkında bilgi vermek, iş programını hazırlamak, takip etmek ve sonucunu bildirmek,

ş) Şubenin yıllık bütçesini hazırlamak,

t) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek,

u) Elektronik imza kullanıcı desteğinin verilmesi.

ü) 11 Kasım 2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında tebliğ kapsamında Kurumsal SOME olarak siber olay öncesi, siber olay esnası ve siber olay sonrası görevleri yerine getirmek,

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Şube Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 6- a) Sektördeki teknolojik gelişimlere uygun olarak, konusundaki sistem yazılım ve donanımlarını incelemek, belediyenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde planlamak,

b) Alımı yapılacak bilişim araçları için teknik rapor hazırlamak, kabul komisyonunda yer alarak teknik yeterliliklerini incelemek ve raporlamak,

c) Bilgisayar donanım, işletim sistemi, yazılım ve diğer çevre donanımların kurulumunu yapmak, işleyişini sağlamak, arızalarını gidermek, bakımını yapmak veya yaptırmak,

ç) Alınan yazılım ve donanımın kuruma entegrasyonunu yapmak,

d) Talep edildiğinde; bilgisayar ve çevre donanımları hakkında gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda teknik destek ve rapor vermek, kurulumuna ve devreye alınmasına destekte bulunmak,

e) Elektronik imza kurulum hizmetlerini yürütülmek,

f) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak ve yaptırmak,

g) Gelecekteki ihtiyaçları analiz ve temin etmek,

ğ) Dış birimlerin network hatlarını kurmak,

h) Web, güvenlik ve kapalı devre kameraların kurulumunu yapmak, yaptırmak arızalarını gidermek ve aktif olarak çalışmasını sağlamak,

ı) Telefon santralleri, IP, sayısal telefon sistemleri ve benzer iletişim ve ağ sistemlerini kurmak, işletmek, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

i) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan lisans almış işletmecilerin Belediyemiz tasarrufundaki alanlarda haberleşme altyapılarının tesisi ve mevcut altyapıların kullanımına dair taleplerini değerlendirilmek, geçiş hakkı düzenlemesi ile ilgili teknik ve idari çalışmaları yapmak ve geçiş hakkı, sistem, tesis yeri ve altyapı kullanım sözleşmelerinin onayını vermek,

j) Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu il sınırları içerisindeki tüm alanlarda, her türlü kablosuz haberleşme sistem ve ekipmanlarına ait (Gsm Baz İstasyonu, Wi-Fi, WiMAX vb.) kurulumları teknik açıdan değerlendirmek, ilgili Belediye birimlerine teknik destek vermek,

k) Akıllı Bina Otomasyon Sistemlerinin kurulması, ilgili ekipmanların bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması,

l) Belediyemiz birimlerinin elektronik ve haberleşme sistem, cihaz (telefon, telsiz vb…) ve hizmet alımları ile ilgili talep ve ihtiyaç analizi ile gerekli çalışmaların yapılarak birimlere teknik destek sağlanması,

m) Telsiz sisteminin ilave ihtiyaçlara ve teknolojik yeniliklere cevap verecek şekilde genişletilmesi, bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması, Belediyemiz telsiz kulelerinin kamu kurumlarına ve özel şirketlere kullandırılması,

n) Naklen Yayın Aracı, Video Küp, Uydu haberleşme v.b. Sistemlerin tesis edilmesi, bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması,

o) Talep edildiğinde, elektronik sistemler hakkında gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda teknik destek ve rapor vermek, kurulumuna ve devreye alınmasına destekte bulunmak,

ö) Yazışmaları yürürlükteki kurallara uygun olarak yerine getirmek,

p) Yöneticisine işler hakkında bilgi vermek, iş programını hazırlamak, takip etmek ve sonucunu bildirmek,

r) İhtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemeleri ve eşyanın temini ve tevzii işini yapmak,

s) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,

ş) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 7- a) Kocaeli genelinde Coğrafi, Kent Bilgi ve benzeri sistemleri kurmak, kurdurmak ve yürütülmesini sağlamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan alt yapı koordinasyon merkezimizin isteyeceği coğrafî bilgi sistemlerine dair her türlü bilgi ve belgenin standartlarını belirlemek, iş sonu projelerinin standartlara uygunluğunun kontrolünü yapmak,

c) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin diğer Müdürlükleri, İlçe Belediyeleri, kamu kurumları, altyapı kurumlarına, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında teknik destek hizmeti, eğitim hizmeti vermek ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyduğu / duyacağı Coğrafi Bilgi Sistemine yönelik uygulama / mobil uygulama programlarını hazırlamak, gerekli hallerde Yönetim Bilgi Sistemleri uygulamamızın modülleri ile bütünleştirilmesi için çalışmaları yapmak, kullanıcı eğitimlerini vermek,

d) Teknolojik gelişmeleri ve mevzuat değişikliklerini takip ederek kurumsal düzeyde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) veri modelimize uygun veri üretim standartlarını oluşturmak, uygulatmak, güncel tutulmasını denetlemek,

e) Müdürlüğümüz tarafından masaüstü / mobil / web tabanlı uygulamalar aracılığı ile veri modelimize uygun olarak üretilen veya ürettirilen, mekânsal olarak sorgulaması yapılabilecek tüm coğrafi, sözel, raster verilerin, Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanı sunucularımızda depolanması, yönetilmesi, güncellenmesi ve kullanıcılara sunulması için gerekli çalışmaları yapmak,

f) Coğrafi Bilgi Sistemi sunucularımızda depolanan tüm coğrafi, sözel, raster verilerden gerekli görülenleri anlık olarak Müdürlüğümüz dışındaki kurumlar / birimler ile paylaşabilmemiz amacıyla gerekli bürokratik işlemleri gerçekleştirmek, protokolleri hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak, “Veri paylaşım servislerimizi” ve ilgili dokümanları hazırlayarak teslim etmek, kullanıcılara yetkilerini tanımlamak, log kayıtlarını tutmak, bilişim güvenlik politikalarımızı oluşturarak uygulatmak, gerekli teknik desteği sağlamak,

g) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına nüfus, bağımsız bölüm, yapı belgeleri, kadastro, tapu, imar planı vb. verileri yetkili kurumlardan web servisleri aracılığı ile temin edebilmek, veri tabanı sunucularımızda depolamak ve paylaşmak amacıyla gerekli bürokratik işlemleri gerçekleştirmek, protokolleri hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak,

ğ) Kocaeli ili sınırlarında bulunan Adres bilgilerini, Yapı bilgilerini, Önemli noktaları (POI), Aykome Kazı Hatlarını, Yapı Ruhsat / İskan bilgilerini, Kadastro bilgilerini, farklı ölçeklerdeki İmar Planlarını, Zemin Haritalarını, Navigasyon bilgilerini, Kara/Deniz/Hava ulaşımı hat / durak / saat bilgilerini, Hava fotoğraflarını, Uydu görüntülerini, Sokak görüntülerini (Street View), Nüfus bilgilerini ve buna benzer coğrafi anlamı olan her türlü bilgiyi, başta Kocaeli Şehir Rehberi web uygulamamızdan olmak üzere benzer şekilde farklı amaçlar doğrultusunda hazırlayacağımız diğer web uygulamamalarımızdan da yayımlamak, bunların mobil uygulamalarını hazırlayarak akıllı cihazlardan kullanımına da olanak sağlamak,

h) Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanı sunucularımızda bulunan coğrafi verilerin / servislerin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisimiz tarafından ilgili senesi için onaylanmış Gelir Tarifesindeki satış bedellerine göre kişi ve kurumlara satışını yapmak,

ı) Görev alanımız kapsamında yapılacak danışmanlık ve hizmet ihaleleri ile ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak,

i) Görev alanımıza giren konular ile ilgili bilgilendirici eğitim (her türlü afiş, broşür, kitapçık vb.), sempozyum..vb. etkinlik ve organizasyonları yapmak, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak ve teknik incelemelerde bulunmak,

j) Faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,

k) Müdürlük faaliyetlerimiz ile ilgili proje üretmek amacıyla; araştırmalar yapmak ve bu amaçla ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle irtibat sağlamak,

l) Gerekli görüldüğü takdirde üniversitelerden, diğer kurum ve kuruluşlardan ve özel sektörden eğitim veya danışmanlık hizmetleri almak,

m) Birimler arası koordinasyonu sağlamak ve yönetimi geliştirici çalışmalar yapmak,

n) Yazışmaları yürürlükteki kurallara uygun olarak yerine getirmek,

o) Yöneticisine işler hakkında bilgi vermek, iş programını hazırlamak, takip etmek ve sonucunu bildirmek,

ö) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,

p) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- a) Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

b) Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlamak ve onaya sunmak,

c) Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

ç) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

d) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

e) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

f) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

g) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

ğ) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

h) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

ı) Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.

i) Daire Başkanı gerekli gördüğü durumlarda kendine bağlı birim oluşturabilir.

Şube Müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- a) Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,

b) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

c) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

ç) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

d) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,

e) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, amirlerin bulunmadığı olaylarda inisiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,

f) Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,

g) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

ğ) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

h) Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,

ı) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,

i) Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

Şefin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görevli Şefler, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından/yaptırılmasından ilgili Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur. Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

Memur ve işçi personel görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Daire Başkanlığınca yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Şube Müdürü ve Şeflerin verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yaparlar. Çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Dairede görevli tüm personel çalışma düzeni

MADDE 12- a) Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler,

b) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar,

c) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler,

ç) Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,

d) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,

e) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler,

f) Kurum tarafından çalışanlara verilen şifreler kurumsal amaç dışında kullanılamaz, görev değişikliklerinde verilen şifreler iptal edilmesi amacıyla ilgili birime haber verilir. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

Yönetim Bilgi Sistemi

Madde 13- (1) Yönetime karar vermede yardımcı olacak çok miktardaki bilginin yapılandırılmasını ifade eden yönetim bilgi sistemini kurmak ve yürütülmesini sağlamak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevidir. Yönetim bilgi sistemi alanında diğer birimlerin yürüttüğü çalışmalar, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının kurmak ve yürütmekle yükümlü olduğu yönetim bilgi sisteminin altlık çalışmalarını oluşturur. Bu altlıkların bir araya getirilmesi, yöneticilere ve paydaşlara sunulması görevini Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yerine getirir. Bu kapsamda coğrafi bilgi sistemi, kent bilgi sistemi, performans bilgi sistemi vs. bilgi sistemleri, yönetim bilgi sisteminin alt başlıklarını oluşturmaktadır. Bu sistemlerin kurulması ve yürütülmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca bizzat veya hizmet alımı yoluyla yerine getirilir.

Bilgi Verme Yasağı

MADDE 14- (1) Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yönergeler

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya daire başkanı ve üst yönetim yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 16- a) Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı ile yürürlüğe girer.

b) Bu yönetmeliğin ilanı ile birlikte, Belediyemiz Meclisinin 17/07/2014 tarih ve 413 nolu Kararı ile daha önce kabul edilen, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümsüzdür.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.