KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

11.05.2017 tarihli meclis toplantısı 249 nolu karar ekidir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğinin, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, dava ve icra takipleri nedeniyle 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’na göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi lehine karara bağlanan ve karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerine ilişkin esasları ve dağılımını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin; Büyükşehir Belediyesi adına yargı mercilerinde dava açılması, Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediye’nin savunulması, Büyükşehir Belediyesi adına icra takibi yapılması, Belediyeye karşı açılan icra takiplerinin yürütülmesi, hukuki mütalaada bulunulması ile ilgili esas ve usuller ile Hukuk Müşavirliğinin teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların vazife ve salahiyetleri ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu,10 uncu,11 inci ve 14 üncü maddeleri ile 25/6/2012 tarihli ve 2012/ 3327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Avukat: Başkanlığın verdiği vekalete dayanarak belediyenin taraf olduğu dava ve icra takiplerini yürüten ve yönetmelikte belirlenen diğer hizmetleri ifa eden kadrolu ve sözleşmeli avukatları,

b) Başkan: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanını,

c) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

ç) Belediye Meclisi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisini,

d) Birinci Hukuk Müşaviri: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin en üst yöneticisini,

e) Dava Takip, Evrak Kayıt (Arşivleme) Görevlisi: Hukuk Müşavirliğinin dava dosyaları ve diğer yazışmalarını yürüten görevli personelini,

f) Genel Sekreter: Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,

g) Hukuk Müşavirliği/Müşavirlik: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliğini,

ğ) Hukuk Müşaviri: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin Birinci Hukuk Müşavirinden sonraki en üst pozisyondaki Hukuk Müşavirlerini,

h) Hukuk Bürosu Şefi: Birinci Hukuk Müşaviri tarafından görevlendirilen Hukuk Bürosu Şefi, kendisine tevdi edilen işlerin, emrinde çalışan personel vasıtasıyla planlı, programlı ve hizmetin gereklerine uygun şekilde yapılmasını ve zamanında neticelendirilmesini sağlar.

ı) İcra Takip, Taşınır Kayıt Kontrol, Satın Alma (Arşivleme) Görevlisi: Hukuk Müşavirliğinin icra takip ve yazışmalarını, taşınırlarının kontrolüyle satın alma işlemlerini yürüten görevli personelini,

i) Personel: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE 4 – (1) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği İdari Teşkilatı; Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri, Avukatlar, Şube Müdürü ve Hukuk Bürosu personelinden oluşur.

Hukuk Müşavirliğinin görevleri

MADDE 5 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Büyükşehir Belediyesi leh ve aleyhine açılan davalar, icra takiplerini adli ve idari yargı mercileri ile ulusal ve uluslar arası mahkemeler ve hakem heyeti nezdinde takip ederek sonuçlandırmak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak, gerektiğinde suç duyurusunda bulunmak,

b) Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda Belediyenin ilgili birimlerince sorulan hususlarda istişari mahiyette hukuki mütalaa (görüş) bildirmek,

c) Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren konularda; gerektiğinde ilgili merciler nezdinde her türlü yazışma yapmak,

ç) Personel, sosyal güvenlik ve sendikalar mevzuatı ile diğer kanunların uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iş uyuşmazlıklarında Belediyeyi temsil etmek,

d) Hukuk Müşavirliğinin görevleri ile ilgili konulardaki tebligatları tebellüğ etmek, cevaplarını hazırlamak veya ilgili birimlere tevdi ve takiplerini sağlamak,

e) Yasa ve Yönetmelik gereği disiplin, etik vs. komisyonları ile Başkanlık Makamınca gerekli görülen toplantılara katılmak,

f) Belediyenin görevleriyle ilgili olarak ilgili birimlerce hazırlanan ve incelenmesi talep edilen yönetmelik, yönerge, sözleşme, protokol ve şartname taslaklarını inceleyerek görüş bildirmek,

g) Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine ilişkin işlerde mütalaa vermek,

ğ) Teftiş ve soruşturma konusu olmuş olaylarla ilgili Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporları inceleyerek, mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yerine getirmek,

h) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri, karar ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda Başkanlık makamına görüş bildirmek,

ı) Dava ve icra takipleri ile diğer adli faaliyetlerde (duruşma, keşif, murafaa, haciz vs.) ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Başkanlık makamına sunmak,

i) Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde temsilci bulundurmak,

j) Başkanlık makamınca ve mevzuatla kendisine verilecek olan diğer görevleri ifa etmek.

k) Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve bu Yönetmelik ile verilen yetkilerin yanı sıra, Başkanlık makamınca verilen yetki belgesindeki yetkileri kullanmak.

Birinci Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 - (1) 1.Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliğini temsil eder.

b) En üst yöneticisi olarak Hukuk Müşavirliğini sevk ve idare eder.

c) Belediye aleyhine açılmış veya Belediye tarafından açılması gereken davalar ve icra takipleri ile gerekli diğer işleri avukatlara dağıtır. Hukuk Müşavirliğinin gelen/giden günlük evrak akışını avukatlar ve gerekli diğer personele tevzi ile işlerin aksamadan yürümesini temin eder.

ç) Müşavirlik içi yönerge, talimat vs. yayınlar, Müşavirliğin çalışma usul ve esaslarını mevzuat çerçevesinde belirler.

d) Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar, yazılı ve sözlü talimatlarla; Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve diğer tüm çalışanları görevlendirir ve yönlendirir, tespit ettiği aksaklıkları gidermek için gerekli tedbiri alır.

e) Hukuk Müşavirliği ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlar.

f) Hukuk Müşavirliği’nin harcama yetkilisi olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Kanunu gereğince sahip olduğu görevleri yapar, yetkileri kullanır.

g) Geçici süre görevde bulunmayacağı dönemlerde, Hukuk Müşavirlerinden birini Birinci Hukuk Müşavirliğine vekalet etmek üzere makam onayına sunar.

ğ) Hukuk Müşavirliği tarafından iş verilmesi halinde bu avukatların çalışmalarını takip ve koordine eder.

h) Kanun, K.H.K., tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve talimat gibi düzenlemeler ile ilgili çalışmalara katılarak görüş bildirir.

ı) Hukuk Müşavirliği’nin görev konularıyla ilgili olarak yargı ve idari merciler gibi tüm kamu hukuku kişileri ve özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile yazışma yapar.

i) Disiplin Yönetmelikleri gereğince ve disiplin amiri olarak sahip olduğu görevleri yapar, yetkileri kullanır.

j) Başkanlık Makamı, Belediye Encümeni ve Daire Başkanlıkları tarafından istenilen hukuki mütalaa taleplerini bir avukata havale edip, birlikte istişare ederek müşavirliğin konu hakkındaki hukuki görüşünü bildirir.

k) Dava ve icra dosyalarıyla diğer evrakın arşivlenmesini sağlar ve kontrol eder.

l) Hukuk Müşavirliğinin bütçe taslağını hazırlar.

m) Görevlendirildiği komisyonlarda, Belediye Encümeninde ve toplantılarda hazır bulunur.

n) Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü için Belediye aleyhine dava ve icra takibi başlatılmadan yada dava ve icra takibi başlatıldıktan sonra karşı tarafı sulhe davet edebilir, mütalaa verebilir.

o) İstenildiğinde Hukuk Müşavirliği çalışmalarını bir rapor halinde Başkanlık Makamına sunar.

ö) Gerek görüldüğünde dava ve icra takiplerini bizzat takip eder.

p) Başkan ve/veya Genel Sekreter tarafından kendisine verilen sair görevleri yerine getirir.

r) Bu yönetmelik ve diğer mevzuat ile verilen görevleri yapar.

s) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh yolu ile halli, kazanılması şüpheli konularda dava açılmaması durumlarında ilgili biriminde bu konudaki yazılı görüşü de alınarak, ilgili avukatın teklifiyle Birinci Hukuk Müşavirinin onayına sunulur. Birinci Hukuk Müşavirinin ilgili kanunların öngördüğü durumlarda konunun Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması için onay verir.

ş) Yargı organlarından Belediye aleyhine verilen nihai kararların itiraz edilmesi ve temyiz edilmesinde fayda mülahaza edilmiyorsa, ilgili avukatın bu husustaki teklifi, Hukuk Müşavirlerinin uygun görüşünden sonra Birinci Hukuk Müşaviri’nin onayına sunulur. Birinci Hukuk Müşaviri, bu suretle kendisine sunulması veya re’sen kendisinin uygun görmesi halinde; Belediye Başkanı veya Encümenin verdiği yetkiye dayalı olarak itiraz ve temyiz yollarına müracaattan sarfınazar edilmesine karar verebilir.

t) Davalarda belediye lehine hükmedilen vekalet ücreti yönünden;

aa) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli ile Belediye lehine hükmedilen vekalet ücreti arasında miktar yönünden eşitsizlik olması halinde vekalet ücretinin tahsil edilip edilmemesi,

bb) Belediye tarafından açılan kamulaştırma davalarında davalı sayısının çokluğu sebebiyle davalı sayısı da dikkate alınarak vekalet ücretinin tahsil edilip edilmemesi,

cc) Dava açılış tarihi itibariyle 4 ay içinde sonuçlanmayan kamulaştırma davalarında mahkemece davalı/lar yararına tespit edilen yasal faiz alacaklarından, Belediye aleyhine faiz alacağına ilişkin taleplerde bulunulması durumunda, mahkemece kurum lehine hükmedilen vekalet ücretinin mahsup edilip edilmemesi hususunda ,

dd) Belediye tarafından açılan kamulaştırma davalarında davalı tarafında vekille temsil edilmesi durumunda hem davalı/lar vekili hem de belediye lehine hükmedilen vekalet ücretlerinin davalı/lar vekilinin mahsup talebinin değerlendirilip sonuçlandırılması hususları Birinci Hukuk Müşavirinin takdirindedir.

u) Birinci Hukuk Müşaviri ; Koordinatör avukat olarak bir avukatı belirlemeye, bir davada birden fazla avukatı görevlendirmeye; bir dosyayı, takip eden avukattan alarak diğerine vermeye yetkilidir.

ü) Hukuk Müşavirliğinin ihtiyacı olan avansın alınması ve bu avansın kullanımına ilişkin görevli olan dava takip personelini mutemet olarak tayin eder.

(2) Birinci Hukuk Müşaviri; kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, Başkana ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

Hukuk Müşavirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 - (1) Hukuk Müşavirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hukuk Müşavirleri, Hukuk Müşavirliğinin Birinci Hukuk Müşavirinden sonra gelen en üst idarecileri olarak, yönetimde Birinci Hukuk Müşavirine yardımcı olurlar.

b) Kanun, K.H.K., tüzük, yönetmelik ve yönergeleri inceleyerek, değişiklikleri takip ederler.

c) Kendisine bağlı avukatların, hukuk personelinin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak, karşılaştığı aksaklıkların giderilmesi için yönlendirici işleri yapar ve Birinci Hukuk Müşavirine bu konularda teklifte bulunurlar.

ç) Avukatların hukuki mütalaa, sulh ile tüm evrak ve dosyalarına ilişkin kurum içi ve kurumlar arası talep ve yazışmalarını yönlendirir ve imzalarlar.

d) Birinci Hukuk Müşavirinin bulunmadığı ve ivedilik arz eden durumlarda, Hukuk Müşavirliğinin görevlerinin yerine getirilmesinde; Birinci Hukuk Müşavirinin görev ve yetkilerini kullanırlar.

e) Gerektiğinde evrakların, dava ve icra dosyalarının Avukatlara havalesini ve devrini yaparlar.

f) Avukatları ve diğer tüm personeli görevlerinin yerine getirilmesinde murakabe ederek yeni tedbirleri alırlar, gerektiğinde düzenleme yaparlar ve Birinci Hukuk Müşavirine bu konuda tekliflerde bulunurlar.

g) İdari işlerle ve personelin özlük ve diğer işleriyle ilgili rutin işleri yaparlar ve şifahi olarak personele bir güne kadar mazeret izni veremeye yetkilidirler.

ğ) Personelin yıllık izin kullanış zamanlarını belirlerler.

h) Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi onay gereken personel işlemleri için Birinci Hukuk Müşavirine teklifte bulunurlar.

ı) Hukuk Müşavirliği’nin, Birinci Hukuk Müşavirinden sonra gelen en üst yöneticileri olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu gereğince sahip oldukları görevleri yaparlar, yetkileri kullanırlar.

i) Disiplin ve Sicil Amirlikleri Yönetmelikleri ve performans hükümleri gereğince, Hukuk Müşavirliğindeki avukatlar ve diğer personelin 1.derecede sicil ve disiplin amirleri olarak sahip oldukları yetki ve görevin gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yaparlar.

j) Birinci Hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir ve sonucunu 1.Hukuk Müşavirine bildirirler.

(2) Hukuk Müşavirleri, görev ve yetkilerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; Birinci Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.

Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 - (1) Avukatlar, gerek Başkanlık makamının veya yetki devredilen onayı üzerine ve gerekse, Birinci Hukuk Müşavirince uygun görülmesi halinde Başkanlık onayı beklemeksizin Birinci Hukuk Müşavirinden ve/veya Hukuk Müşavirlerinden aldıkları talimatla aşağıda belirtilen görevleri yaparlar:

a) Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri tarafından kendilerine yazılı olarak tevdi olunan bilumum davalarda ve icra takiplerinde; Belediye Başkanı’nın Belediyeyi temsilen verdiği vekaletnameye istinaden, Avukatlık Kanunu’nun verdiği görev ve yetkileri de kullanarak, Belediye hak ve menfaatlerini iddia ve müdafaa ederler, duruşma, keşif, haciz gibi, adli ve idari mercilerdeki işleri yürütürler. Dava ve icra takiplerine ilişkin işlemlerin süreçlerini tamamlayarak sonuçlandırırlar. Dava ve icra takiplerinin devamı sırasında gerekli gördükleri tedbirleri alırlar.

b) Hukuk Müşavirliğine intikal eden ve Birinci Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirleri tarafından yasal yola başvurmak üzere kendilerine tevdi edilen evrakın ön incelemesini yaptıktan sonra evrakla ilgili gerekli işlemlerin yaparlar. Tereddüde düşülen hususlarda Hukuk Müşavirlerine ve gerek görülmesi halinde Birinci Hukuk Müşavirine bilgi verirler ve alınacak talimat doğrultusunda işlem yaparlar.

c) Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri tarafından kendilerine tevdi olunan hukuki mütalaa ve sulh ile ilgili talepleri inceleyerek, yapacakları hazırlıkları Hukuk Müşavirlerine ve/veya istemesi halinde doğrudan Birinci Hukuk Müşavirine sunarlar.

ç) Yasa ve Yönetmelik gereği Hukuk Müşavirliğinden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantı, çalışma ve komisyonlara Hukuk Müşavirliği adına iştirak ederler, hukuki görüş bildirirler, diğer gerekli iş ve işlemleri yaparlar.

d) Kendilerine tevdi edilen işlere yönelik ihtiyaç duydukları evrak veya açıklamayı; ilgili idari birimden Hukuk Müşavirleri ile koordineli bir şekilde yazılı veya doğrudan sözlü olarak, süre vermek suretiyle talep ederler. Bu evrak veya açıklama talepleri acele işlerden addedilir.

e) Avukatlar, Başkanlık ve Birinci Hukuk Müşaviri tarafından istenildiğinde, uhdelerindeki dosyalar ile ilgili bilgileri zamanında verirler.

f) Kanun, K.H.K, tüzük, yönetmelik ve Yönergeleri inceler ve değişiklikleri takip ederler.

g) Avukatlar, idari ve hukuki sonuçları itibarıyla önemli addedilebilecek nitelikte olan davaların bilinmesinde yarar görülen aşamalarını ilgili dairesine ve Hukuk Müşavirlerine zamanında bildirirler.

ğ) Avukatlar, kendilerine tevdi olunan işlerin Avukatlık Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde tetkik edilip neticelendirilmesiyle, dosyaların muntazam muhafazasıyla ve işin hukuki zeminde neticelendirilmesiyle mükelleftirler.

h) Kendilerine havale olunan dava ve icra takipleri ile ilgili, dosyaları tutarlar, işin kendisine verilişini gösteren belge, dilekçe ve cevap suretleri ile dosyada bulunması gereken sair belgeleri bulundururlar.

ı) Takip ettikleri davalar hakkında Mahkemelerden verilen nihai kararlara karşı; tashih-i karar yoluna gidilmesine gerek olmadığına gerekçeleri Birinci Hukuk Müşavirine bildirilmek kaydıyla karar verebilirler.

i) Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden Belediyeye yapılacak tebliğlere cevap hazırlarlar veya hukuki gereklerini yaparlar.

j) Sözleşmeli avukatlar, bu yönetmelik ile kadrolu avukatlara verilen görev ve yetkilerin yanında sözleşme ve eki hükümlerine de uymak zorundadırlar.

k) Dosyaları ile alakalı ödemelerin gerçekleştirme işlemlerini, kendilerine tevdi edilen davalar ve icra takipleri için avans alarak süresinde yapılması gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için icra/dava takip personeline verirler.

l) Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirler ve sonucunu müşavirlere bildirirler.

m) Avukatlar mazeretli yada izinli olduğu dönemlerde sorumlu olduğu dava ve icra takipleri ile diğer iş ve işlemler için Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirlerinden talepte bulunarak bir avukatın görevlendirilmesini sağlar.

n) Yargı organlarının Belediye aleyhine verdiği nihai kararlarda, Yazılı Emirle Bozma veya iadeyi muhakeme sebeplerinin olup olmadığının takdiri gerekçeleri Birinci Hukuk Müşavirine bildirilmek kaydıyla ilgili avukata aittir.

(2) Avukatlar, görev ve yetkilerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; Hukuk Müşavirleri ve Birinci Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

(3) Yargı mercilerinde Belediyeyi temsilen görev yapan avukatlar; Avukatlık Kanunu ‘nun tanıdığı hak ve yetkilere sahip olarak, avukatlık mesleğinin gerektirdiği şekilde görevlerini ifa ederler.

(4) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrıldıklarında, kendilerine verilmiş bulunan dava dosyalarını ve ilgili evrakı o günkü durumlarını da belirten bir liste halinde Birinci Hukuk Müşavirine ve/veya Hukuk Müşavirlerine veya yetkili personele teslim ederler.

(5) Avukatların, Avukatlık görevinden doğan veya görev sırasında işledikleri adi suçlardan dolayı haklarında soruşturma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58.maddesi gereğince Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır.

Avukatlar kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Birinci Hukuk Müşavirine, Hukuk Müşavirlerine, Genel Sekretere ve Başkana karşı sorumludurlar.

Hukuk bürosu

MADDE 9 - (1) Hukuk Bürosu yeteri kadar şef, dava takip, evrak kayıt (Arşivleme), icra takip, taşınır kayıt kontrol, Birinci Hukuk Müşavirliği sekreteri ve satın alma görevlilerinden oluşur. Hukuk Bürosu, bu yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri ile Avukatların gözetim ve denetimi altında çalışır.

Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri tarafından görevlendirilen Hukuk (Kalem) Bürosu personeli, kendilerine tevdi edilen işlerin; emrinde çalışan personel vasıtasıyla, planlı, programlı ve hizmetin gereklerine uygun bir şekilde yapılarak sonuçtan ilgilisine bilgi verilmesi, tevdi edilen işlerle alakalı mahkeme ve icra sürecindeki gerekli olan ödemelerin (harç, avans, keşif gideri..vs.) yapılmasıyla zamanında neticelendirilmesini sağlamakla görevlidirler.

(2) Hukuk Bürosu Şefi’nin Görev ve Yetkileri:

a) Birinci Hukuk Müşaviri tarafından görevlendirilen Hukuk Bürosu Şef’i, kendisine tevdi edilen işlerin, emrinde çalışan personel vasıtasıyla, planlı, programlı ve hizmetin gereklerine uygun bir şekilde yapılmasını ve zamanında neticelendirilmesini sağlar.

b) Müşavirlik dahilindeki personelin puantajlarının tutulması, eğitim ve seminer çalışmaları ile kalem iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlar.

c) Müşavirliğin satın alma işlemlerini, hizmet sözleşmelerin düzenlenmesini, bütçe taslağının hazırlanmasını, raporların hazırlanmasını ve maaş ödemelerinin yapılmasını sağlar.

ç) Arşiv hizmetleri ile ilgili mevzuatın belirlediği esaslar doğrultusunda, Müşavirliğin dosya düzeni ve arşivleme ile ilgili işlerinin (defter, dava takip sistemi vs..ilgili yerlere) kalem personelince düzenli ve zamanında yerine getirilmesini sağlar.

d) Hukuk Müşavirliğindeki tüm idari yazışmaların yapılması, ödeme emirlerinin düzenlenmesi, ayniyat işlemlerinin takip edilmesinden de sorumlu olup bunların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar.

e) Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkisi dahilindeki tüm yayınlar ile aboneliklerin takibini sağlar.

f) İlgili icra takip personeliyle birlikte haciz ihbarnamelerini takip ederek bu konuda yapılması gerekenlerin personel tarafından zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlar.

g) Kendisinin izinli ve mazeretli olduğu durumlarda Hukuk Müşavirleri tarafından belirlenecek bir personelle, şefliğe ait görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

ğ) Dava takip, icra takip evrak kayıt ve diğer birimlerdeki personelin izinli olması durumunda izinli personelin görevini yerine getirecek birim personelini, bu personelinde izinli olması durumunda başka birimden bir personelin bu işi yerine getirmesini sağlar.

h) Hukuk Müşavirliğinin ihtiyacı olan avansın alınması ve bu avansın kullanımına ilişkin Birinci Hukuk Müşavirinin mutemet olarak tayin ettiği icra/dava takip personelinin aldığı avansın adli harcamalarda kullanımını-avansın kapatılması işlemlerini koordine ederek denetimini sağlar.

Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri ile Avukatlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir yada getirilmesini sağlar.

Büro şefi, görev ve yetkilerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; Hukuk Müşavirleri ile Birinci Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

ı) Hukuk büro şefliği, Birinci Hukuk Müşaviri tarafından gerektiği takdirde İdari-Mali Şeflik ve Dava-İcra Şefliği şeklinde iki şefliğe bölünebilir.

(3) Dava Takip Personelinin Görev ve Yetkileri:

a) Adli Mercideki tüm işlemleri, Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri ile Avukatların talimatı uyarınca yürütüp bilgi verir.

b) Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri ile ilgili avukatın talimatı uyarınca, Adli ve İdari Yargı mercilerinde Belediye adına açılacak davaları açar, neticesinden avukatına bilgi verir.

c) Birinci Hukuk Müşavirinin ve/veya Hukuk müşavirleri ile ilgili avukatın talimatı uyarınca, Belediye aleyhine açılmış tüm davalarda mahkemelerle yapılması gereken işleri yapar, neticesinden bilgi verir.

ç) Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri ile Avukatların talimatı üzerine keşif, ara kararların gereğini yapar, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırır ve sonucundan bilgi verir.

d) Davaların takip edilmesinde Avukatlara yardımcı olur.

e) Birinci Hukuk Müşaviri tarafından mutemet olarak tayin edilen icra/takip personeli, açılmış ve açılacak davaların harç ve diğer masrafların ilgili yerlere yatırılmasını temin eder. Bu giderlerin temin edilmesi ile ilgili kredi, avans ve diğer işlemleri yapar.

f) Avukatlardan aldıkları evrakı zaman geçirmeden ve süre aşımına meydan vermeden mahkemelere tevdi eder.

g) Yapılan işlemlere dair yargı ve idari mercilerden alacakları belgelerin ilgili Avukatlara teslim edilmesini sağlar.

ğ) Yeni açılan davaların hangi mahkemeye verildiğinin ve esas numarasını tespit edip esas defterine, dava takip sistemine ve dosyasına işler, veya ilgili birim personeline bilgi vererek işlenmesini sağlar.

h) Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri ile ilgili avukatın talimatı uyarınca, gerektiğinde Vergi Daireleri, Basın İlan Kurumu, Tapu Kadastro Müdürlükleri vs. resmi dairelerdeki Hukuk Müşavirliğinin işlerini takip eder, neticesinden bilgi verir.

ı) Noterlerde ihtarnamelerle ilgili işlemleri yerine getirirler.

i) Dava takip personeli, evrak kayıt personeli ile icra takip personelinin olmadığında bu birimlerde yapılması gerekli işlerle birlikte, evraklarını da tebellüğ eder ve kayıt altına alınmasını sağlar.

Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri ile avukatlar tarafından verilen diğer tüm görevleri gerekli dikkat ve gayreti göstererek yapar.

(4) İcra Takip Personelinin Görev ve Yetkileri

a) Belediyenin alacaklı olduğu avukatınca hazırlanan icra dosyalarını icra dairelerinde açar ve takip eder.

b) Yeni açılan icra takip dosyalarını ilgili icra takip sistemine kaydeder.

c) Tüm icra takiplerinin takip edilmesinde Avukatlara yardımcı olur.

ç) Avukatın talimatı ile icra dosyalarını kontrol eder, sonucu avukatına bildirir, gerektiğinde hacizlere iştirak eder.

d) Açılmış ve açılacak icra takipleriyle ilgili harç ve diğer masrafları ilgili yerlere makbuz karşılığı yatırarak sonuçtan avukatına bilgi verir.

e) İşlemden kalkan icra dosyalarını ilgili icra takip sisteminden kapatarak, evrak kayıt personeli ile birlikte arşive kaldırır.

f) Belediye lehine para yatırılmış icra dosyalarından avukatını bilgilendirerek paranın çekilmesini, avukatının parayı alamaması durumunda Belediye muhasebe birimini haberdar eder. İlgili bankanın İBAN numarasını bildirerek paranın Belediye hesabına aktarımını sağlar.

g) İcra takip personeli, dava takip ve evrak kayıt personeli olmadığında bu birimlerde yapılması gerekli işlerle birlikte, evraklarını da tebellüğ eder ve kayıt altına alınmasını sağlar.

Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri ile avukatlar tarafından verilen diğer tüm görevleri gerekli dikkat ve gayreti göstererek yapar.

(5) Evrak Kayıt Personelinin Görev ve Yetkileri:

a) Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı telsim alır, kaydını yapar, varsa evveliyatını tespit ederek Birinci Hukuk Müşavirliğine iletir, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye verir.

b) Hukuk Müşavirliğine gelmiş evrakları öncelikle tebellüğ eder.

c) Hukuk Müşavirliğine gelen ve giden her türlü belge ve evrakı evrak defterine, dava takip sistemine kaydeder.

ç) Gelen evrakları havale edilmek üzere Birinci Hukuk Müşavirine ve/veya Hukuk Müşavirlerine sunar.

d) İlgili birimlere dağıtılacak evrakları ilgili defterine kaydederek gönderilmesini sağlar.

e) Hukuk Müşavirliğince hazırlanan ve deftere kaydı yapılan evrakı, ilgili birim ve makamlara dağıtımını sağlar.

f) İşlemden kalkan dava - icra dosyalarının esas defterinden kaydını kapatarak, arşive kaldırılmasını sağlar.

g) Dosya arşivi ile diğer yayın ve evrakların arşiv düzeninin teminini sağlar.

ğ) Evrak kayıt personeli, dava takip ve icra takip personeli olmadığında bu birimlerde yapılması gerekli işlerle birlikte, evraklarını da tebellüğ eder ve kayıt altına alınmasını sağlar.

h) Avukatlara tevdi edilen dosyalar ile evrakları zimmet defterine işleyerek ilgili avukatına teslim eder.

ı) Hukuk Müşavirliğinin ihtiyacı olan mal ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti ile bu ihtiyaçların karşılanması için YBS sistemi üzerinden Satın Alma Şube Müdürlüğüne gerekli olan başvuruyu yapar. Alıma ilişkin tüm işlemlerin yapılması ve sonuçlandırılmasıyla, alımdan doğan ödemenin yapılması sağlar.

Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri ile avukatlar tarafından verilen diğer tüm görevleri gerekli dikkat ve gayreti göstererek yapar.

(6) Taşınır Kayıt ve Kontrol Personelinin Görev ve Yetkileri:

a) Taşınır kayıt ve kontrol personeli yasal olarak Birinci Hukuk Müşaviri tarafından görevlendirilir ve bu başlık altında verilen görevleri yine Birinci Hukuk Müşavirine bağlı olarak yapar.

b) Harcama birimince Hukuk Müşavirliğine alınan taşınır malların muayene ve kabulünü yapar.

c) Taşınır malların giriş-çıkış kayıtlarını tutar.

ç) Müşavirlikte kullanımda bulunan dayanıklı taşınır malların bulundukları yerde sayımı yapar.

d) Kayıtları tutulan taşınır malların yönetim hesabını hazırlayarak Birinci Hukuk Müşavirine sunar.

e) Müşavirlikte kayıtlı taşınır malları zimmetle ilgilisine teslimini ve zimmetle ilgilisinden alımını sağlar.

f) Kayıttan düşürülmesi gereken taşınır malları yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak kayıttan düşürülmesini sağlar.

g) Kendisinin mazeretli yada izinli olduğu dönemlerde gerekli, olan iş ve işlemlerin yapılması için Birinci Hukuk Müşavirinden talepte bulunarak bir personelin görevlendirilmesini sağlar.

Yukarıda bentlerde sayılan görevlerin dışında Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri ile avukatlar tarafından verilen diğer tüm görevleri gerekli dikkat ve gayreti göstererek yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk Müşavirliği Çalışma Esasları

Evrakla ilgili esaslar

MADDE 10 - (1) Hukuk Müşavirliğine gelen evrak, evrak kayıt memuru tarafından tebellüğ edildikten sonra tasnif edilerek Birinci Hukuk Müşavirine ve/veya Hukuk Müşavirlerine sunulur. Hukuk Müşavirince avukata veya ilgili takip servisine havale edilen evrak, ilgili deftere ve/veya bilgisayarda ki takip sistemine kaydedildikten sonra yine ilgili zimmet defterine yazılmak suretiyle tevdi edilir.

(2) Dava ve icra takipleri, ait oldukları defterlere veya bilgisayardaki takip sistemine sıra numarası ile kaydolur, dosya numaraları yıl itibarıyla gösterilir.

(3) Hukuki mütalaalar bilgisayardaki takip sistemine kaydedilerek ilgili avukatın zimmet defterine kaydı yapılarak teslim edilir, yazılan mütalaa yine kayıtla gelen birime gönderilir.

(4) Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirleri, bir dosyada birden fazla avukatı görevlendirmeye, bir dosyayı veya evrakı ilk verilen avukattan alarak diğerine vermeye veya bizzat kendi üzerine almaya yetkilidir.

Dava ve icra takipleriyle ilgili esaslar

MADDE 11 - (1) Hukuk Müşavirliği tarafından bir dava, icra takibinin başlatılması veya suç duyurusunda bulunulması Başkanın veya yetki verdiği yöneticinin oluru ile yapılır.

(2) Dava açılmasına ilişkin olurda, talep ve yapılacak hukuki işlem açık olarak belirtilir. Bu yazıda, yasal yola başvurulması istenen hususun ne olduğu, aleyhine yasal yola başvurulacak gerçek veya tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların tam isim, unvan, ve adresleri, gerçek kişilerin TC Kimlik Numaraları, özel hukuk tüzel kişilerinin vergi veya ticaret sicil numaraları, ilgili birimin konu hakkındaki görüşleri açıkça yazılarak gerekli belgelerin aslı veya tasdikli örneği de yazıya eklenerek gönderilir.

Bilgi ve belgelerin eksik olması halinde; Hukuk Müşavirliği tarafından evrakın tekemmül ettirilmesi ilgili birimden makul bir süre verilerek talep edilir. Verilen süre içinde tamamlanmayan evrak ilgili birimine iade edilir. Evrakın tamamlanmasına müteakiben Müşavirlik tarafından işlemler başlatılır.

(3) İvedi hallerde, “olur” beklemeksizin Birinci Hukuk Müşaviri’nin kararı ile re’sen dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Bu hususta gerekli olan Makam oluru, yasal başvurudan sonra alınır. Belediye lehine ilamların icra takibine konulması ve Belediye aleyhine açılan dava ve icra iş ve işlemlerinin takibi; gerekli görüldüğünde ilgili birimler nezdinde yapılacak yazışmalar neticesi toplanacak bilgi ve belgeler ışığında, ayrıca bir “olur” a gerek olmaksızın doğrudan doğruya Hukuk Müşavirliğince yürütülür.

(4) Belediye hak ve menfaatlerinin temini bakımından; avukat tarafından gerekli görülen hallerde ilgili birime bilgi vermek suretiyle, dava konusunun genişletilmesi veya türünün değiştirilmesi mümkündür.

(5) Bir davanın açılmasının veya icra takibinin yapılmasının yahut açılan dava ve icra takibinin devamının faydasız görülmesi halinde; keyfiyet gerekçesi ile birlikte ilgili birime bildirilerek, yapılacak işleme esas olmak üzere “olur” gönderilmesi istenilir ve gelen “olur” doğrultusunda işlem yapılır.

(6) Konusu münhasıran para alacağı olan dava ve icra takiplerinde; dava veya takibin başlatılıp neticelendirilmesine kadar yapılacak masrafta dikkate alınarak Belediye Meclisince her yıl Bütçe Kararnamesi ile belirlenen miktara kadar olan para alacağına ilişkin dava veya takiplere devam edilmez. Ancak bu kabil alacaklar, gerek görülen hallerde Birinci Hukuk Müşavirinin yazılı izniyle veyahut talimatıyla takip olunur.

(7) Kararlara karşı temyiz ve itiraz kanun yoluna başvurulması esastır. Ancak Yargı organlarından Belediye aleyhine verilen nihai kararların itiraz edilmesi ve temyiz edilmesinde fayda mülahaza edilmiyorsa, ilgili avukatın bu husustaki teklifi, Hukuk Müşavirlerinin uygun görüşünden sonra Birinci Hukuk Müşaviri’nin onayına sunulur. Birinci Hukuk Müşaviri, bu suretle kendisine sunulması veya re’sen kendisinin uygun görmesi halinde; Belediye Başkanının verdiği yetkiye dayalı olarak itiraz ve temyiz yollarına müracaattan sarfınazar edilmesine karar verebilir.

(8) Her dava ve icra takibi kanuni prosedürden geçirilir. Bunların kanuni prosedürden geçirilmemesi, davadan vazgeçme, feragat, kabul ve sulh yolu ile halli, kazanılması şüpheli konularda dava açılmaması durumlarında ilgili biriminde bu konudaki yazılı görüşü de alınarak, ilgili avukatın teklifiyle Birinci Hukuk Müşavirinin onayına sunulur. Birinci Hukuk Müşavirinin ilgili kanunların öngördüğü durumlarda konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması için onay verir.

(9) Yargı organlarının Belediye aleyhine verdiği nihai kararlarda tashih-i karar, yazılı emirle bozma veya iadeyi muhakeme sebeplerinin olup olmadığı takdiri ilgili avukatın kararıyla olur.

(10) Açılmış alacak davaları ve icra takiplerinde davalının ve borçlunun adresinin meçhul kalması sebebiyle yapılacak ilanen tebligat masraflarının alacak aslını aşması halinde Birinci Hukuk Müşavirliği davayı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine uygun olarak müracaata bırakıp bırakmamak hususunda yetkilidir. Yargılama ve icra safhasında borçlunun TC Kimlik Numarasına ulaşılamaması yada borçlu adresi meçhul kaldığının tespit edilmesi durumu ile borçluya ulaşılmasına rağmen alacağın hiçbir tahsil kabiliyetinin kalmaması halinde idare alacağının tahsilinden, Başkanlık Makamının yazılı talimatı ile dava ve icra takibinden vazgeçilir ve durum ilgili birime bildirilir.

(11) Kurumun zarar gördüğü suçlarla ilgili kamu davalarına müdahale talebinde bulunulur. Kurumun menfaati olan diğer hallerde, davalara, müdahale talebi ilgili birimin Başkanlık Makamından aldığı “olur” yazısından sonra Müşavirlikçe yapılır.

(12) Davaların, Yargıtay ve Danıştay da yapılacak murafaalarında Birinci Hukuk Müşaviri yada tensip edeceği avukat yada avukatlar bulunur.

(13) Birimler kendilerine tebliğ edilen vergi ve üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ile icra ve ödeme emirlerini kanuni süreler içerisinde gerekli işlemlerin yapılması amacıyla mevcut olan en hızlı vasıtayla Hukuk Müşavirliğine gönderirler. Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen vergi ve üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ile icra ve ödeme emirleri hakkında Birinci Hukuk Müşavirinin görevlendirdiği avukat tarafından gerekli hukuki tedbirler alınır. İlgili Birimine tebliğ edilen vergi ve üçüncü şahıs ihbarnameleri ile icra ve ödeme emirlerinin kanuni süresi içerisinde işlemleri yapılması için Hukuk Müşavirliğine gönderilmemesi halinde, oluşan zarardan Hukuk Müşavirliği sorumlu tutulamaz.

Bilgi belge istenmesi-bilgi verilmesi ile ilgili esaslar

MADDE 12 - (1) Takip edilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgeler ait olduğu birimlerden istenir.

(2) Kendisinden gerekli bilgi ve belge istenilen birim, bu konudaki bilgi ve belgeye kendi görüşünü de ilave temek suretiyle işin önemine göre tayin edilen süre içerisinde Hukuk Müşavirliğine gönderir. Hukuk Müşavirliğine verilen bilgi ve belgenin yanlış veya noksan olmasından veya geciktirilmesinden ilgili birim amiri sorumludur.

(3) Birinci Hukuk Müşaviri, görevli avukatlar, ilgili birimden gerekli bilgi ve belgeleri şifahi olarak talep edebilirler. İlgili memur ve amirler Hukuk Müşavirliğince talep olunan hususları geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.

(4) Hukuk Müşavirliği, görüş istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgi ve belge verilmesini lüzumlu gördüğü takdirde ilgili üniteden doğrudan bilgi ve belge isteyebilir. İlgili üniteler istenilen bilgi ve belgeyi talep edilen en kısa sürede göndermekle yükümlüdürler.

(5) Takip edilen dava ve icra takipleri sonuçlandığında ait olduğu birime bilgi verilir. Kurum uygulamasına esas teşkil edecek olan kararların onaylı bir örneği ilgili birimlere gönderilir.

(6) Müşavirlikte görevli personel, Birinci Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirlerinin bilgisi ve izni olmadan; dosyalar, hukuki mütalaalar ve diğer evrak hakkında bilgi ve belge veremez.

Uyuşmazlıkların idari yoldan çözümlenmesi ile ilgili esaslar

MADDE 13 – (1) Hukuk Müşavirliğine dava veya icra takibi yapılmak amacı ile gönderilen ancak kovuşturmasında Kurum için yarar görülmeyen hususlarda dava veya icra kovuşturmasının açılmaması ve henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile çözümlenmesi, Birinci Hukuk Müşavirinin teklifi ile Başkanlık Makamının oluru ile olur.

Hukuki mütalaa ile ilgili esaslar

MADDE 14 - (1) Belediye birimleri hukuki mütalaa talebinde bulunabilirler.

(2) Hukuk Müşavirliğinden hukuki mütalaa, Belediye Başkanı veya yetki verdiği yöneticilerin ( veya genel sekreter) veya daire başkanlarının oluru ile talep olunabilir.

(3) Mütalaa taleplerinde, hukuki problemin ilişkin olduğu hadise ve hukuki olarak tereddüde düşülen husus açık ve anlaşılır bir şekilde izah edilir, meseleye ilişkin evrak mütalaa talep yazısına eklenir ve görüş isteyen daire konuya ilişkin kendi teknik bilgilendirme açıklamasını da ekler.

(4) Başkanlık Makamı gerek gördüğü hususlarda şifahi olarak mütalaa isteyebilir.

(5) Bir kamu görevlisinin liyakati itibarıyla görevi kapsamında zaten bilmesi gerekli olan veya yapması gereken çalışmayla bilmesi mümkün olan hususlar ile mevzuatın açık olduğu durumlarda mütalaa talebinde bulunulamaz. Ancak mevzuatta sarih olmayan hususlarda veya mevzuatta farklı hükümlerin bulunması nedeni ile müşahhas olaya hangi hükmün tatbik edileceği hususunda tereddüt hasıl olması halinde mütalaa talebinde bulunulabilir.

(6) Birinci Hukuk Müşaviri, mütalaa dermeyanında bizzat kendisi bulunabileceği gibi, kendi nezaretinde meseleyi tetkik edip mütalaayı hazırlamak üzere bir veya bir kaç Hukuk Müşavirini veya avukatı görevlendirebilir.

(7) Hukuki görüşler istişari nitelikte olup uygulayıcı birimi bağlayıcı nitelikte değildir.

(8) Mütalaa talebinde bulunan ilgili birim tarafından benzer konularda daha önceden mütalaa alınmış olması halinde; tekrar mütalaa istemeyi haklı kılacak bir sebep olmadıkça, aynı konuda mütalaa istenemez.

Diğer esaslar

MADDE 15 - (1) Toplu dosya devirlerinde; devredilecek dosyalar için hazırlanacak devir listesi devreden ve devralan avukat tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra Birinci Hukuk Müşavirince onaylanır. Münferit devirler ise, Birinci Hukuk Müşaviri tarafından dosya üzerinden yapılan bir havale evrakı ile olur. Devir aynı zamanda bilgisayar sisteminde de kayıt altına alınır. Devirlerde devreden avukat, devir alan avukata süreye bağlanmış işlerin neler olduğunu bir liste halinde ayrıca bildirir.

(2) Birinci Hukuk Müşaviri, işin zimmetli olduğu avukat dışındaki diğer avukatları da aynı iş için sözlü olarak görevlendirebileceği gibi; henüz zimmeti yapılmamış olan veya zimmete konu edilmeyecek nitelikte bulunan diğer işler için de her bir avukatı görevlendirebilir.

(3) Büyükşehir Belediyesinin taraf olduğu davalar veya taraf olabileceği muhtemel-müstakbel davalar bakımından uzmanlık bilgisi gerektiren hallerde kamu hukuku ve özel hukuk kişilerinden her türlü mütalaa ve rapor alabilirler.

(4) Hukuk Müşavirliğinden ayrılacak olan avukatların dosya teslimi işlerinde; teslimi yapılacak dosyalar için hazırlanacak teslim listesi teslim eden avukat ve teslim alan Hukuk Kalemi Şef’i veya görevlendireceği bir başka personel tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra Birinci Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirlerince onaylanır ve havalesi yapılarak ilgili avukatlara dağıtılır.

Hukuk Müşavirliğinde işbirliği koordinasyon esasları

MADDE 16 - (1) Hukuk Müşaviri ve avukatlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, 1.Hukuk Müşaviri tarafından sağlanır.

(2) Avukatlar arasındaki koordinasyon, Birinci Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirleri tarafından sağlanır.

(3) Bir şefliğe bağlı olan personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon Hukuk Müşavirleri ve şef tarafından sağlanır.

(4) Avukatların görev alanları, adliye teşkilatına ve yürütülen işin konusuna göre Birinci Hukuk Müşaviri tarafından belirlenir. Birinci Hukuk Müşaviri gelen dava dosyalarını, icra takiplerini ve hukuki mütalaaları, avukatlar arasında dağıtır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Adli Uyuşmazlıklarda Sulh

Sulhe davet

MADDE 17 - (1) İdare adli yargıda dava açmadan veya icra takibine başlamadan önce karşı tarafı sulhe davet edebilir. İdare, kendi aleyhine dava açılacağını veya icra takibine başlanılacağını öğrenmesi durumunda da karşı tarafı sulhe davet edebilir. Sulhe davet, uyuşmazlığın tarafı olan gerçek veya tüzel kişilerce de yapılabilir. İlgili mevzuatında daha uzun bir süre öngörülmediği takdirde, sulhe davette karşı tarafa, ifa, itiraz veya sulh teklifinde bulunmak üzere otuz güne kadar süre verilir.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan veya işin mahiyeti gereği süre verilmesinde fayda görülmeyen hallerde doğrudan dava ve icra yoluna başvurulabilir.

(3) Dava konusu edilmiş veya icraya intikal etmiş uyuşmazlıklarda da taraflarca sulh teklifinde bulunulabilir.

Adli uyuşmazlıklarda sulhün usul ve esasları

MADDE 18 - (1) Sulh anlaşması, anlaşma tutanağında belirtilen tutar kadar bir hakkın tanınması, menfaatin terki, bir şeyin verilmesi, yapılması ya da yapılmaması konusunda anlaşmalar veya sözleşme değişikliklerini kapsar. Sulhe konu işte birden çok ihtilaf bulunduğu takdirde asıl olan, ihtilafın tamamının çözümlenmesidir. Ancak kamu menfaati görüldüğünde kısmi sulh de mümkündür.

(2) Maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaati görülmesi halinden, 18 inci maddedeki yetkiler çerçevesinde asıl alacak ve fer’ilerinden kısmen ya da tamamen vazgeçilebilir.

(3) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılan sulh anlaşmalarına ilişkin tutanak ilam hükmünde olup ilamların icrasına dair genel hükümlere göre infaz olunur. Ancak vadeye bağlanmamış alacaklarda tutanağın imzalandığı tarihten itibaren iki aylık sürenin dolmasından, vadeye bağlanmış alacaklarda ise vadenin dolamsından önce tutanak icraya konulamaz. Sulh anlaşması hükümleri yerine getirilmediği takdirde alacak muaccel olur ve sulhe konu edilen hak veya alacaklar, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme faizi oranında hesaplanan faizi ile birlikte takip ve tahsil edilir.

(4) Sulh halinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.

Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri

MADDE 19 - (1) İdarenin;

a) Kendi aralarında ortaya çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla hallinde, dava açılmasında, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden veya davalarda verilen kararlara karşı kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesinden, sözleşmelerin değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde,

b) Gerçek veya tüzel kişilerle aralarındaki sözleşmelerde, belirtilen sebeplerle yapılan her türlü sözleşme değişikliklerinin yapılmasında, bu hususlarla ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların sözleşme hükümleri çerçevesinde sulh yoluyla hallinde, Hukuk Müşavirliğinin uyuşmazlığı bu şekilde sonlandırılmasında maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati bulunduğu yönündeki görüşü üzerine, buna dair onay veya anlaşmaları imzalamaya Başkanlık Makamı yetkilidir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışında, idarenin, herhangi bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına, yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın gerçek veya tüzel kişilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halline, her türlü dava açılmasından ve davaları kabule, ceza uyuşmazlıklarında şikayetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya, davadan feragat etmeye, sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde, buna dair onay veya anlaşmaları imzalamaya, vazgeçilen veya tanınan ya da terkin edilen hak ve menfaatin değeri dikkate alınmak suretiyle;

a) Tutara ilişkin olmayanlar ile ana parası 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinde belirlenen limite kadar olanlarda Belediye Encümeni,

b) Ana parası 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinde belirlenen limitin üzerinde olanlarda Belediye Meclisi yetkilidir. Bu oranlar 5393 Sayılı Kanunun 83.maddesinin atıfta bulunduğu 213 Sayılı Vergi Usul Kanunundaki her yıla ait yeniden değerleme oranına göre artar.

c) Davalarda temyizden feragat etmeye Belediye Başkanı ve yetkilendirdiği birim yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Arabuluculuk

Arabuluculuktan faydalanma

Madde 20 – (1) Belediye hukuki ihtilaflarının çözümünde, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda düzenlenen arabuluculuk faaliyetinden faydalanılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Vekalet ücreti ile ilgili esaslar

MADDE 21- (1) Dava ve icra takipleri nedeniyle 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’na göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi lehine karara bağlanan ve karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretleri, dava ve icra takibini yapan hukuk biriminin bağlı olduğu idarenin muhasebe birimi nezdinde açılan emanet hesapta toplanır ve 26/09/2011 tarihli 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Hukuk Müşavirliğinde görevli Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri, avukatlara dağıtılır. Yasal kesintiler ödenecek miktardan kesilerek ödeme yapılır.

(2) Tahsil edilen vekalet ücretlerine ait bilgi, belge ve liste dökümleri, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından her dört ayda bir düzenli olarak Birinci Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

(3) Son üç yılda tahsil edilen vekalet ücretleri, birinci yıldan başlamak suretiyle hesaplanır, takip eden yılın Ocak ayından itibaren o yıla ait vekalet ücreti ödenir.

2011/659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin “Davalardaki temsilin niteliği ve vekalet ücretine hükmedilmesi ve dağıtımı” başlıklı 14. Maddesi kapsamındadağıtım sonunda arta kalan tutar üçüncü bütçe yılı sonunda idarenin bütçesine gelir kaydedilir.

(4) Vekalet ücreti alacaklar, çalışmaya başladığı tarihten itibaren altı ay geçmedikçe vekalet ücretinden pay alamaz. Görevinden ayrılanlar görevinden ayrıldığı tarihten sonraki altı ay içinde dağıtılan vekalet ücretinden pay alır.

(5) Hizmet satın alınan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli olmayan avukatlara yapılacak ödemeler bu madde kapsamı dışındadır.

Yürürlükten kalkma

MADDE 22 - (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle bir önceki 23.12.2003 tarih 2003/306 sayılı yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik , ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini , Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.