KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

16.02.2017 tarihli meclis toplantısı 62 nolu karar ekidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde meydana gelen ölümlerin belgelenmesi, ölümden define kadar bütün iş ve işlemlerin usul ve esasları ile Mezarlıklar Şube Müdürlüğü çalışanlarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde mezar ve mezarlıkların tesisi ve inşası, gömme izin belgesi verilmesi, cenazelerin yıkattırılması, kefenlenmesi, tabutlanması, nakli, defni ve icabı halinde mezarlıktan tekrar çıkartılması ile sağlık açısından mahsuru bulunan cenazelerin ne suretle defin olunacağı ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 211 ilâ 234 üncü maddeleri, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 9/6/1994 tarihli ve 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik ile 4/7/1931 tarihli ve 11410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Belediye: Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerini,

b)Müdürlük: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nü,

c) Aile: Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliği; biri diğerinden gelen üst soy – alt soy hısımlığını; biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler arasındaki yan soy hısımlığını,

ç) Bulaşıcı hastalık: Etkenin bulaşma yoluna göre gerekli koruyucu önlemler alınmadığı takdirde kişiye bulaşabilen, mikroorganizmaların ve/veya ürünlerinin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarını,

d) Cenaze (Ölü): Tıbben beyin ve kalp ölümü gerçekleşen kişiyi,

e) Defin: Cenazelerin şartlarına uygun olarak gömülmesini,

f) Lahit: Kenarları tuğla, briket, taş veya beton duvar, üstü ise taş veya beton kapakla örtülecek şekilde hazırlanmış mezarı,

g) Gassal: Cenazeyi yıkamakla görevli kişiyi,

ğ) Gömme izin belgesi: Tabip veya ölüm belgesi düzenleme görevlisi tarafından verilen, cenazenin defninin yapılmasının uygun olduğunu gösterir, 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Yönetmelik Ek-2’deki belgeyi,

h) Gömme izin belgesi görevlisi: Ölüm belgesi vermeye yetkili tabip bulunmaması halinde bahse konu belgeyi düzenlemekle yetkilendirilmiş görevliyi,

ı) Kefenleme: Cenazelerin şartlarına uygun olarak kefenlenmesini,

i) Cenaze yol izin belgesi: Bulunduğu mahal dışına nakledilecek cenazeler için tabip veya ölüm belgesi düzenleme görevlisi veya ilgili ilçe belediyesinin görevlisi tarafından verilecek, tabutun sızdırmazlığının sağlandığını da gösterir, 19/01/2010 tarih ve 27467 Yönetmelik Ek-3’deki belgeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mezarlık Yeri Seçimi, Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu

Mezarlık yerinin seçimi

MADDE 5 – (1) Mezarlık olarak seçilecek alanın, hakim rüzgarların ve akarsuların yerleşim yerinden gittiği yönde ve ulaşım yolları ile münasebeti kolay olan yerlerde olması zorunludur. Çukur veya bataklıklara ve su birikintilerinin olduğu yerlere mezarlık yapılmaz. Bu hususta hafif meyilli düzlükler tercih edilir.

(2) Toprağın jeolojik vasıfları, gömülecek cesetlerin ayrışmasına müsait, su ve havanın geçmesine izin verecek şekilde küçük taneli olmalıdır. Bu maksatla kumlu, az miktarda kireçle karışık topraklar uygundur.

Mezarlık yeri seçimi komisyonu

MADDE 6 – (1) Yeni kurulacak mezarlık alanlarının mezarlık olarak kullanımının uygun olup olmadığına, su kaynaklarına, yerleşim yerine ve insanların iskanına mahsus meskenlere mesafesine, hakim rüzgarın yönü, bölgenin coğrafi, jeolojik, meteorolojik şartları, arazi ve ulaşım imkanları gibi şartlar da göz önüne alınarak mezarlık yeri seçimi komisyonunun hazırlayacağı rapora göre İl veya İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca karar verilir.

(2) Mezarlık yeri seçimi için, İl merkezindeki belediye ve köyler Valiliğe, İlçeye bağlı belediye ve köyler ise bağlı oldukları Kaymakamlığa müracaat ederler.

Mezarlıkların su kaynaklarına mesafesi

MADDE 7 – (1) Mezarlıkların su kaynaklarına mesafesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Mezarlıklar, insanların içme ve kullanma suyunun temini amacıyla yapılmış kuyu, göl, gölet, baraj gibi su kaynaklarından arazinin meyil durumu, mezarlığın kapasitesi ve toprağın yapısına göre, killi topraklarda en az 150 metre, kumlu topraklarda ise en az 250 metre mesafede kurulabilir. İçme ve kullanma suyu temin edilen havzaların 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 17 ve 18 inci maddelerinde belirtilen mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında mezarlık yapılamaz.

b) Mezarlıklar içinde kullanılacak içme ve kullanma suları mezarlık sınırından en az 250 metre mesafeden borularla getirilir. Hidrojeolojik ve hidrolojik şartların gerektirdiği hallerde il hıfzıssıhha kurulunun da uygun görüşü alınmak suretiyle bu mesafe 100 metreye kadar kısaltılabilir. Daha yakın mesafedeki sulardan içme ve kullanma suyu olarak faydalanılamaz. Mezarlıklar içinde içme-kullanma suyu temini amacıyla kuyu açılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mezarlıkların ve Mezarların Mülkiyeti, Tesisi ve İnşası

Mezarlıkların mülkiyeti

MADDE 8 – (1) Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisindeki mezarlıkların mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yolu ile iktisap edilemez.

(2) Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu hükmün dışındadır. Bu yönetmeliğe göre Mezarlık vasfı taşımayan mevcut mezarlıklar da mezarlık dışında başka hiç bir amaç için kullanılamaz.

(3) Belediye tarafından mezar sahiplerine; bedel karşılığı aile mezarı olarak alınan mezarların kullanım hakkının satın alan kişiye ait olduğunu, kullanım tahsisini varislerine devredilebileceğini ve bu mezar yerine yapılacak mükerrer defnin ancak varislerinin tümü tarafından uygun görülen kişilere ait olabileceğini belirtir, 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Yönetmelik Ek-4’teki Mezar Yeri Kullanım Tahsis belgesi verilir.

Ölmeden önce tahsis edilen mezarlar

MADDE 9 – (1) Ölümden önce yapılan mezar tahsisleri şunlardır:

a) İsme tahsis edilen eş yanı mezarlar: Bu mezarların satışı, isme tahsisli olarak ölmeden önce yalnızca eşler için yapılır. Eş yanı mezardan kasıt, defin yapılan mezarın sağ ve sol yanı ile baş ve ayakucundaki mezarlar kastedilmektedir. Eş yanı mezar tahsisi, günün koşulları ve mezarlık alanının uygun olup, olmadığı mezarlıklar şube müdürlüğünce tespit edilerek, belediye meclisince belirlenen ücret tarifesi üzerinden mezarlıklar şube müdürlüğünün teklifi, Başkanlık Makamının onayı ile tahsis işlemi yapılır.

b) Aileye tahsis edilen mezarlar: Bu mezarların satışı belediye meclisinin belirlediği ücret tarifesi üzerinden aileye tahsis edilir. Aileye tahsis edilen mezarlar, mezar sahibinin talebi Başkanlık Makamının onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere belediye meclisinin o yıl için belirlediği ücret tarifesi ile mezarın alındığı yıla ait ücret tarifesi farkının mezarlıklar şube müdürlüğü veznesine ödenmesi şartıyla bir başka aileye devredilebilir. Aynı mezarın ikinci bir defa devri mümkün değildir. Bedelin yatırılmasıyla tahsis işlemi kesinleşmiş olur.

(2) Eş yanı olarak tahsis edilen mezarlara ancak birinci derece kan hısımları (eş ve çocuk) defin edilebilir. Ancak hayatta iken, önceden ödenen ücret ile o yıl cari olan aile mezarı tahsis fiyatı arasındaki farkın belediye veznesine yatırılması şartıyla, bu hak aynı aileden bir başkasına devredilebilir.

(3) Mezar sahipleri sahip oldukları arazi sınırları haricinde merdiven, basamak veya bunlara benzer şeyler yapamazlar. Yapılanlar mezarlıklar müdürlüğü ekiplerince yıkılabilir.

(4) Mezarlıklarda uygulanacak ücret tarifesi, mezarlıklar şube müdürlüğünün teklifi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararı ile her yıl başında tespit edilir.

Mezarlık alanlarının tespit ve tesisi

MADDE 10 – (1) Mezarlık alanlarının tespit ve tesis edilmesi ile işletilmesi, işlettirilmesi, düzenlenmesi, iyi bir halde muhafazası, etrafının hayvanların girmesine mani olacak şekilde uygun duvarla ve çitle çevrilmesi, duvarların bakımlı halde bulundurulması, güneşin girmesine ve hava cereyanına mani olmayacak tarzda ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi, gerekli her türlü bakım, onarım ve temizliğinin yapılması Büyükşehir Belediyesince sağlanır. İhtiyaca göre birden fazla mezarlık tesis edilebilir.

Mezarlık vasfı taşımayan mezarlıklar

MADDE 11 – (1) Mezarlık vasfı taşımayan mevcut mezarlıklarda gerekli düzenlemeler yapılarak cenaze defnine devam edilir.

(2) Gerekli düzenlemelerle mezarlık vasfı kazandırılamayacaksa, il umumî hıfzıssıhha kurulunun kararıyla yeni cenaze defnine izin verilmez. Bu mezarlıkların bakım ve onarımı bağlı bulunduğu ilçe belediyesi tarafından yapılmaya devam edilir. Bu alanlar mezarlık dışında başka hiç bir amaç için kullanılmaz.

Mezarlıkların genişliği

MADDE 12 – (1) Mezarlık olarak belirlenecek alanın asgari genişliği; “Mezarlık alanı = (o beldenin senelik en az ölüm miktarı x toprağın cesetleri tam olarak ayrıştırma müddeti (yıl) x 3.50 m²) + yollar için ayrılan alan + aile mezarlıkları için ayrılan alan + mezarlık içinde yapılacak tesisler için ayrılan alan” hesaplamasıyla bulunur. Toprağın cesedi ayrıştırma süresi asgari 5 yıl olarak değerlendirilir.

Mezarlıkların iç planı

MADDE 13 – (1) Mezarlıklar için yapılacak plan aşağıdaki hususları kapsar:

a) Mezarlığın büyüklüğüne göre, kapıdan itibaren geniş bir yol bulunur.

b) Kapıdan itibaren mezarlık duvarının iç tarafını dolaşacak bir yol bırakılır.

c) Mezarlık, lüzumu kadar yol ve küçük yollarla muntazam adalara ayrılır.

ç) Uygun yerlerde, lüzumu kadar genişlikte, bir veya müteaddit meydanlar açılır.

d) Mezarlıklarda kar ve yağmur sularının birikmesini engelleyecek suyolları yapılır. Bu sular varsa umumi kanallara, yoksa üstü kapalı derin bir çukura akıtılır.

e) Özel görevli istihdam edilen mezarlıklarda, görevlilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun bir bina yapılır.

f) Cenaze namazı kılınabilecek uygun bir yer ve musalla taşı bulunur.

g) Mezarlar, mezarlıklardaki adacıklar içinde ve muntazam hatlar üzerinde sıralanır ve mezarlara birbirini takip eden bir sıra numarası verilir.

ğ) Mezarlık içerisinde açılacak en geniş yol cenaze arabası ve kamyonlarının serbestçe girip manevra yapmasına müsait olacak genişlikte yapılır.

h) Mezarlığı şehre bağlayan yol daima iyi bir halde muhafaza edilecektir.

ı) Mezarlık dahilinde en geniş yolun ve ikinci derecede yolların iki tarafı ağaçlandırılır.

i) Mezar adalarının etrafı ağaçlandırılır, yollar asfaltlanır ve bordür döşenir. Ada içerisindeki geçiş yolları plaka taşı vb. malzeme ile kaplanır.

Cenaze yıkama, kefenleme ve tabutlama yerleri

MADDE 14 – (1) Belediyenin, cenazelerin yıkanması, kefenlenmesi, tabutlanması ve belirli bir süre muhafazası için nüfus yoğunluğuna göre gerekli olan adette cenaze hazırlama yerleri (Gasil hane, Morg) yapmaları veya cenaze taşıma aracı bulundurmaları zorunludur.

(2) Cenaze hazırlama yerleri asgarî aşağıdaki vasıfları taşımak zorundadır:

a) Cenaze yıkama ve hazırlama yerleri tabandan itibaren en az 2 metre yüksekliğe kadar kolay yıkanıp kir barındırmayacak bir maddeyle kaplanır,

b) Yıkama için kullanılacak suyun ısıtılacağı uygun ısıtma tertibatı bulunur,

c) Cenaze yıkama yerlerinden ortaya çıkacak atık suların sıhhi bir şekilde kanalizasyon tertibatına veya fosseptik çukuruna atılması sağlanır.

(3) Cenaze hazırlama araçları asgarî aşağıdaki vasıfları taşımak zorundadır:

a) Araçların içi kolay temizlenebilir bir madde ile kaplanır,

b) Yıkama için kullanılacak yeterli miktarda suyun konulabileceği su deposu bulunur,

c) Yıkama için kullanılacak suyun ısıtılacağı uygun ısıtma tertibatı bulunur,

ç) Yıkamayla oluşacak suyun araç içinde toplanarak uygun şekilde bertarafını sağlayacak atık su deposu bulunur,

d) Defne hazır cenazenin beklemesi gerektiği durumlarda bozulmaması için soğutma tertibatı bulunur.

(4) İlçe belediyeleri ile camiler, külliyeler ve diğer yapıların bünyesindeki cenaze hazırlama yerlerinin birinci fıkraya uygunluğu ile sağlık sakıncaları bulunup bulunmadığının tetkiki, sağlık sakıncaları görülenlerin ilgililerince ıslahının sağlanması ve ıslah edilemeyenlerin kullanılmasının önlenmesi Büyükşehir Belediyesince temin edilir.

Mezarların ebatları

MADDE 15 – (1) Mezarların büyüklüğü 1/7/1931 tarihli ve 11410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnameye uygun olarak yapılır.

(2) Mezarların ebatları ile ilgili olarak

a) Bir mezarın uzunluğunun 200 santimetre, eninin 80 santimetre, derinliğinin toprak mezarlarda en az 150 santimetre beton mezarlarda en az 90 santimetre olması,

b) Hazır beton mezarların cenaze defninden sonra koku çıkışını önlemek için üzerleri en az 60 santimetre toprakla örtülebilecek şekilde inşa edilmesi,

c) İki mezarın yan yana aralığı, baş ve ayak taraflarından birbirine mesafesi, küçük ve muntazam bir yol teşkil etmek üzere en az 50 santimetre olması gerekir.

ç) Yedi yaşına kadar olan çocuklara mahsus mezarların aynı ada içerisinde 1 metre uzunluğunda, 50 santimetre eninde ve en az 1,5 metre derinliğinde olması gerekir.

Ölüm Kayıtlarının tutulması ve mezarlık defteri

MADDE 16 – (1) Her mezarlıkta oraya gömülen cenazelerin; adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi, ölüm tarihi, adresi, ölüm sebebi, ölüm belgesi numarası ve hangi numaralı mezara gömüldüklerini gösterir, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5’teki mezarlık defteri tutulur.

(2)Mezarlıklarda defin edilen ölülerin ölüm belgesi, ölüm beyan kağıdı, para irsaliyesi vb. ilgili mevzuat gereği tutulması gereken evraklardan oluşan belgeler müdürlükçe fihrist, tahakkuk defteri ve mezarlık defteri ile bilgisayara işlendikten sonra zarflanarak arşivlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şüpheli Ölümler, Ölüm Olaylarının Nüfus Müdürlüğüne Bildirilmesi

ve Yabancı Uyrukluların Ölümü

Şüpheli ölümler

MADDE 17 – (1) Ölüyü muayene edenler veya ölüm belgesi vermeye yetkili olanlar vefat sebebinin doğal olmayan yollardan olduğuna dair şüphe veya kanaat taşıdıkları takdirde adli makamları, bulaşıcı hastalıktan olduğuna dair şüphe taşıdıklarında ise, cenazenin bulunduğu mahaldeki sağlık ocağı veya toplum sağlığı merkezini haberdar etmeden gömme izin belgesi veremezler. Tabip olmayan yerlerde bulaşıcı hastalık şüphesiyle vefat edenler için, ölüm belgesi görevlilerince, haberdar edilen sağlık biriminin talimatlarına göre ölü muayenesi yapılır, gömme izin belgesi verilir ve defnin talimatlara uygun olarak yerine getirilmesi sağlanır.

Ölüm olaylarının nüfus müdürlüğüne bildirilmesi

MADDE 18 - (1) Ölümler ölüm olaylarının meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içinde gömme izin belgesini düzenleyenler tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilir.

Yabancı uyrukluların ölümü

MADDE 19 - (1) Ülkemizde turistik veya ticari amaçlı yada yerleşik olarak bulunan yabancı uyruklu kişilerin ölümlerinin usule uygun şekilde bildirilmesi zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cenazelerin Yıkanması, Kefenlenmesi, Tabutlanması

Cenazelerin yıkanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar

MADDE 20 – (1) Cenazelerin yıkanması esnasında,

a) Eldiven ve önlük giyilir,

b) Ölünün kan ve kanla kirlenmiş vücut sıvılarına, ağız, göz ve bütünlüğü bozulmuş derisine temastan kaçınılır,

c) Solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan ölenlerin yıkanması sırasında koruyucu maske takılır,

ç) Bulaşıcı hastalık nedeniyle ölenler için ölüm belgesi veren hekimin veya ölüm belgesi görevlisinin bildirim yaptığı sağlık kuruluşunun talimatlarına göre ek önlemler alınır,

d) Gereken önlemler alınmasına rağmen gözle görülebilir şekilde ceset kaynaklı kan veya vücut sıvısıyla kirlenmiş cenaze yıkama yeri, tabut ve cenaze nakil aracı % 10’luk çamaşır suyu veya Zefiran çözeltisiyle yıkanır veya bu mümkün olmadığı takdirde silinir.

Fakir ve kimsesizlerin cenaze işlemleri

MADDE 21 – (1) Cenazeler; belediyeler tarafından herhangi bir ücret alınmadan kaldırılır, yıkattırılır, kefenlenir ve gömülür.

Cenazelerin yıkanması

MADDE 22 – (1) Ölüm resmi hastanede gerçekleşmiş ise, ölüm belgesi alındıktan sonra cenaze, yakınlarının talebi halinde hastanenin görevli gassalları veya hastanece dışarıdan temin edilecek gassallar tarafından hastanenin gasilhanesinde yıkanır, kefenlenir ve tabutlanır.

(2) Ölüm hastane dışında gerçekleşmiş ise cenaze yakınlarının talebi halinde, cenaze nakil aracı ile belediyenin gasilhanesine getirilerek görevli gassallar tarafından yıkanır, kefenlenir, tabutlanır.

(3) Kadın cenazeler için belediye tarafından kadın gassal görevlendirilir.

Mahal dışına nakledilecek cenazelerin tabutlanması

MADDE 23 – (1) Bulunduğu yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine nakledilecek cenazelerin; yolda cenazeyi sarsmayacak, koku ve sıvı akıntısına izin vermeyecek şekilde iç yalıtımı yapılmış nakil tabutu ile taşınması gereklidir. Nakle izin verecek görevlilerce, bu tarzda tabutlanmayan cenazelerin başka yerleşim yerine nakline izin verilmez.

(2) İç tabut, lehimleme veya benzeri usullerle sızdırmazlığı sağlanarak dış tabutun içine konulur. İki tabutun sallanmayacak surette birbirine irtibatlandırılması sağlanmalıdır. Dış tabutun tahtaların birleştikleri yerlerin su sızdırmayacak surette olması ve tabutun kapanmasının birbirlerinden en çok 20 cm. mesafeli vidalarla temin edilmesi gerekir. Dış tabutun etrafı madenden çember sarılmak suretiyle kuvvetlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Cenazelerin Nakli

Cenaze nakil araçlarının temini

MADDE 24 – (1) Cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde belediye sınırları içinde nakline nezaret ve bu hususta gerekli cenaze nakil aracı, tabut ve benzeri donanımın temini belediyenin görevidir. Belediye, bu görevlerini kendileri veya izin verecekleri özel şirketler vasıtasıyla yerine getirirler. Genel araçların cenaze nakli veya cenaze nakline mahsus araçların diğer amaçlarla kullanılması yasaktır.

Cenaze nakil araçlarının taşıması gereken şartlar

MADDE 25 – (1) Başka yerleşim yerine cenaze nakledecek araçlar, soğutma tertibatı ile donatılmış olmalıdır. Ancak, soğutma tertibatı bulunan özel tabut bulunması halinde veya cenazenin bozulma ihtimali bulunmayan kısa mesafeli nakillerde araçta soğutma tertibatı bulunması mecburi değildir.

(2) Cenaze nakil araçlarında uygun tertibat sağlanarak birden fazla cenaze nakli yapılabilir.

Cenazenin bulunduğu mahal içinde nakli

MADDE 26 – (1) Belediye sınırları içerisindeki cenaze nakli, belediye tarafından yapılır veya yaptırılır.

Cenazenin başka bir yerleşim yerine nakli

MADDE 27 – (1) İl dışına nakledilecek cenazeler için, ilçe belediyeleri sağlık işleri birimlerinden cenazelerin fenni usullere uygun olarak tabutlandığı bilgisini de içeren cenaze yol izin belgesi alınır (19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Yönetmelik Ek-3).

Cenazelerin yurtdışına nakli

MADDE 28 – (1) Deniz, hava ve demiryollarıyla yurtdışına yapılacak cenaze nakillerinde, belediye sağlık işleri birimlerince cenaze yol izin belgesi düzenlendikten ve ilgili sağlık biriminden cenazeler için geçiş izin belgesi (19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Yönetmelik Ek-1) alındıktan sonra; naklin yapılacağı yerdeki Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün sağlık işleri görevlilerine belgeler teslim edilerek nakil gerçekleştirilir.

Anlaşmalı ülkelere cenaze nakli

MADDE 29 – (1) Anlaşmalı ülkelerden ülkemize gelecek veya ülkemizden anlaşmalı ülkelere nakledilecek her cenaze ve cenaze parçası için ölümün vuku bulduğu yerin yetkili makamından, cenazeler için geçiş izin belgesi alınacaktır. Bu belgeyle birlikte cenaze naklinin tıbbi ve kanuni açıdan hiçbir sakınca doğurmadığını ve usulüne uygun olarak tabutlandığını gösterir resmî bir belge düzenlenir.

(2) Cenaze anlaşmalı ülkeler dışında bir ülkeye götürülecekse cenaze yakınları tarafından o ülkenin cenaze nakli için istediği belgeler ve cenaze yol izin belgesi alındıktan sonra nakil işlemi yapılır.

(3) Gidilecek ülke ve transit ülkelerin anlaşmalı ülkelerden olması halinde, cenazelerin nakli konusunda mevcut ya da akdedilecek uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin gerektirdiği belgeler dışında cenazeler için geçiş izin belgesinden başka bir belge talep edilmez.

Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin nakli

MADDE 30 – (1) Kolera, veba, şarbon, cüzzam, ruam gibi hastalıklardan vefat edenlerin vefatlarının üzerinden bir sene geçmeden bulunduğu beldeden yurtiçi veya yurtdışında bir yere nakli yasaktır.

Yurtdışından gelen cenazeler

MADDE 31 – (1) Yabancı ülkelerden getirilen cenazelerin nakline müsaade edildiğini ve naklinde sağlık yönünden sakınca bulunmadığını gösteren cenazenin geleceği yerin yetkili makamından verilmiş cenaze nakil belgesi ibraz edilmesi zorunludur. Cenaze nakil belgesinde cenazenin kimlik numarasının, ad ve soyadının, baba adının, ölümün vuku bulduğu yerin, tarihin, ölüm sebebinin, nakline izin verildiğinin, naklinin sağlık sakıncası doğurmayacağı hususunun ve ilgili diğer hususların açıklıkla kaydedilmesi zorunludur.

Ölü küllerinin nakli

MADDE 32 – (1) Kendisi veya birinci derecede yakını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların küllerinin ülkemize nakli yasaktır. Vatandaşlarımızın ölü küllerinin ülkemize naklinin istenildiği durumlarda; nükleer, biyolojik veya bunlar gibi bir tehlike arz etmeyip sadece ölü külü olduğunun tespitinin yapılması amacıyla, öncelikle akredite bir laboratuvarda, beyan edilen külün insan cesedinin yakılmasıyla ortaya çıkan kül olduğuyla ilgili kapsamlı analizleri

cenaze sahibi tarafından yaptırılır. Daha sonra eğer başkaca bir engel yoksa cenaze külü uygun bir mezarlıkta muhafaza edilir.

Cenazenin defni

MADDE 33 – (1) Mezarlık olarak seçilmiş yerlerden başka yerlere cenaze defni, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 211 inci maddesinde belirtilen istisna haricinde yasaktır. Gömme izin belgesi alınmadıkça hiçbir cenaze gömülemez.

(2) Adli tıptan ve diğer resmi dairelerden gelen kimliği belirsiz cenazeler dahil olmak üzere yetkili ve görevli makamlardan gömme izin belgesi alınmayan cenazeler mezarlığa kabul ve defin edilemez.

(3) Kimsesiz ve cenin (ölü doğum) cenazeler Büyükşehir Belediyesinin belirlemiş olduğu mezarlığa defin edilir. Bu mevcut mezarlar 5 yıl süreli olarak mezarlıkta muhafaza edilir, bu süre sonunda mezarları yerinden kaldırmak ve yeni mezar alanı haline getirmek Büyükşehir Belediyesinin insiyatifindedir.

Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin defni

MADDE 34 – (1) Bulaşıcı veya salgın bir hastalıktan öldüğünden şüphelenilen cenazelerden tabip tarafından gerekli görülmesi durumunda örnek alınabilir, bu cenazelere otopsi yapılabilir.

(2) Bulaşıcı ve salgın hastalığın mevcut olduğu veya tehdit ettiği mahallerde, İl Sağlık Müdürlüğünce bütün cenazelerin gömülmeden önce bir tabip tarafından muayenesi zorunlu tutulabilir.

(3) Özel tedbirlere tabi olarak defni gereken cenazeler ilgili memurların gözetimi altında tabutlanıp defnolunur.

Mezardan çıkarılarak başka bir yere cenaze nakli

MADDE 35 – (1) Belediye sınırları içindeki mezarlıklardan başka bir mezarlığa nakil amacıyla cenaze çıkarılabilmesi için, belediye tabibinin uygun görüşü alındıktan sonra mezarlığın bulunduğu ilçe belediyesinden izin alınması gereklidir.

(2) Kolera, veba, çiçek, şarbon, lekeli humma, cüzam ve ruam gibi hastalıklardan vefat edenlerin, definlerinin üzerinden bir sene geçmeden mezardan çıkarılarak yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir beldeye nakli yasaktır.

(3) Herhangi bir bulaşıcı hastalık nedeniyle ölmeyenlerin nakilleri de isteğe bağlı olarak ancak definleri üzerinden bir yıl geçtikten sonra sağlanabilir.

(4) Baraj göl alanı içinde kalacak mezarlıklar mezar sahiplerinin talepleri halinde ilgili idare tarafından, yeni ihdas edilecek bir mezarlık alanına veya uygun bir mezarlığa nakledilir. Mezarlığın su altında kalacağı belirlenmiş muhtemel tarihten bir sene öncesi itibariyle bu mezarlığa yeni cenaze defni yapılamaz. Eğer yapılmışsa bu cenazeler mülki idare amirince görevlendirilecek sağlık görevlisinin uygun görüşü alındıktan sonra ilgili idare tarafından nakledilir.

Adli otopsi amacıyla cenazenin mezardan çıkarılması

MADDE 36 – (1) Adli otopsi amacıyla yetkili makamlarca cenazenin mezardan çıkarılması halinde Büyükşehir Belediyesine bilgi verilir.

Mükerrer defin

MADDE 37 – (1) Bir mezar yerine mükerrer defnin ne kadar zaman sonra yapılabileceği, toprağın cenazeyi tam olarak ayrıştırabilmesi kabiliyetine bakılarak 5 seneden az olmamak üzere belirlenir.

(2) Mezardaki ölünün yasal mirasçılarının tümünün muvafakati ile cinsiyet farkı gözetmeden, kan hısımlığı veya civar kan hısımlığı bulunan bir başka cenazenin bu mezara mükerrer defini yapılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Cenaze Merasimleri, Mezarlık Alanlarında Ve Mezar Yapımında Uyulması Gereken Kurallar, Mezar Standartlarına Uyma Zorunluluğu, Ruhsat Ve Satışlar

Cenaze merasimlerinde yetki

MADDE 38 – (1) Gömme işlemlerinden önce ve sonra yapılacak dini merasim, ölenin mensup olduğu dine göre yetkili kişiler tarafından yerine getirilir.

(2) Müslüman cenazelerin tüm dini merasimlerinde mezarlıklar şube müdürlüğü kadrosundaki imamlar yetkili ve görevlidir.

Mezarlık alanlarında uyulması gereken kurallar

MADDE 39 – (1) Mezarlık alanı içerisinde gerekli sessizliği, temizliği ve düzeni sağlamak için; otlatmak maksadıyla hayvan sokmak, satıcılık yapmak, mezarların üstünde oturmak, taşlarına tırmanmak ve tahrip etmek, ağaçları kırmak, çiçekleri koparmak, mezarlık sahası içerisine çöp atmak veya inşaat artıklarını bırakmak, konulmuş plaka veya levhaları sökmek veya yerlerini değiştirmek, mezarlık alanlarında avlanmak, dilencilik yapmak, makbuzla para toplamak ve halkın huzurunu kaçırıcı herhangi bir davranışta bulunmak yasak olup, ihlal edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

(2) Cenaze nakil vasıtaları ve mezar yapımı ile iştigal eden ustaların malzeme taşımakta kullandıkları araçlar dışında ticari amaçlı araçların mezarlığa girmesi yasaktır. Mezar ustaları mezarın başına malzemeyi bıraktıktan sonra araçlarını müdüriyetin göstereceği uygun bir yere park etmek zorundadırlar.

(3) Mezar ustaları defin saatinden en az yarım saat önce işlerine ara verecek, defin sahasından uzaklaşarak, vatandaşlarımızı bu acılı anlarında rahatsız etmeyeceklerdir.

(4) Müslüman mezarlarının üzerine İslam dininin geleneklerine aykırı olabilecek çiçek ve çelenk haricinde herhangi bir şey koymak, yapı, yazı ve siyasi nitelikte sloganlar yazmak veya yapmak yasaktır.

Mezar yapımında uyulması gereken kurallar

MADDE 40 – (1) Mezarlık dahilinde mezar sahipleri tarafından yapılacak ve yaptırılacak lahit, duvar, parmaklık, taş, demir veya sair malzemeden yapılacak olan tezyinat ve tesisat ile her türlü inşaat, belediyenin müsaadesi ve kontrolü altında yapılır. İzinsiz yapılanlar men edilir ve gerekli yasal işlem uygulanır.

(2) Mezar ustaları, mezarların alt/üst yapımına başlamadan önce izin belgesi almaları ve belirlenen işgaliye ücretini belediye veznesine yatırmaları zorunludur.

(3) Mezar izin belgesi almadan ve işgaliye ücreti ödemeden (izinsiz) mezar yapanların tespiti halinde, zabıtaca cezai işlem uygulanır. Ayrıca kamu alacaklarının tahsili ile ilgili yasa hükümlerine göre işgaliye ücreti tahsil edilir.

(4) Mezar ustaları tarafından yapılan mezarlardan arta kalan taş, moloz, kum ve toprakların mezarlık sahası içinde bekletilmeden mezarlık sahası dışına çıkartılması mezar ustalarına aittir. Bu kurala uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

Mezar standartlarına uyma zorunluluğu

MADDE 41 – (1) Mezarların alt ve üst yapılarının Yönetmelikle belirlenen boyutlara uygun olması zorunludur. Denetim, müdürlük elemanlarınca yürütülür. Biçim ve ölçülere aykırı olarak yapılan mezarların yıkımı müdürlüğün teklifi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeninin Kararı ile gerçekleşir. Bu kararı uygulamaya Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yetkilidir.

Mezar inşaatçılarına ait mezarlıkta çalışma izin belgesi

MADDE 42-(1) Defin anındaki lahitsiz mezarlara, defin tarihinden itibaren bir sene sonra toprak altı inşasına, mezarın üst yapımı için de defin tarihinden itibaren 90 gün sonra, mezar yeri yapım izni verilir.

Lahitli mezarlarda üzerine ikinci bir lahit için süre aranmaz.

(2) Mezar inşaatı, müdürlüğün iznine tabidir.

(3) Meclis tarafından kabul edilen gelir tarifesine göre mezar inşaatçısı firmadan, yaptırma bedeli alınır ve çalışma izin belgesi verilir.

(4) Mezar inşaatçıları, “Mezar İnşaatçılarına Ait Çalışma İzin Belgesi” alabilmeleri için aşağıdaki belgeleri ibraz etmelidirler;

a) Nüfus cüzdanı örneği (aslını ibraz etmek suretiyle),

b) İkametgâh ilmühaberi,

c) İş yeri ruhsatı (Belediyeden)

ç) İş yeri kira kontratı veya tapu fotokopisi,

d)Kocaeli Mermerciler Karocular ve Alçıcılar Odasına üye olması ve üye olduğuna dair

belgeyi ibraz etmesi,

e) Belediye veznesine yatırılacak çalışma izin belgesi harç makbuzunun kendisi veya

fotokopisi ( müdürlükçe “Aslı Gibidir” tasdikli)

f) Çalışma izin belgesi almış mezar inşaatçılarının yanında çalıştıracakları usta veya işçilerin;

f.1) Nüfus cüzdanı örneği (aslını ibraz etmek suretiyle),

f.2) Sosyal Güvenlik Kurumu numarasının yer aldığı belge fotokopisi.

(5) Mezar yaptırma işi için başvuran firma, istediği zaman mezarı yapacağı gibi, mezarlık

güvenlik görevlisine de bilgi vermek ve çalışma izin belgesini göstermek zorundadır.

(6) Mezar ustaları, mezar inşaatından artan moloz ve kumları en geç 24 saat içinde mezarlık

dışına taşımak zorundadır. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler uygulanır.

Mezar satışları

MADDE 43- (1) Ücret karşılığında, ölüm halinde veya öncesinde yapılan mezar yeri satışları, aile mezarlığı satışları ve meclis kararı ile dolu yanı boş mezar satışı olan mezarlıklardır. Kocaeli il sınırları ve mücavir alanları içinde Mezar yeri almak isteyen cenaze yakını, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisitarafından belirlenen ücret karşılığında belirtilen mezar yerini satın alır.

(2) Boş olarak satılan aile mezarları, ikinci bir şahsa hiçbir şekilde satılamaz, devredilemez ve

hibe edilemez.

(3) Cenaze olduğunda daha önceden satın alınan mezarın toprak açma (mezar kazma ücreti)

mezar sahibine (cenaze yakınına) aittir.

(4) Resmi müracaat ile isme ve aileye tahsisli aile mezarlarına hak sahibi yerine; 1. derecede

yakınlarından birinin (anne, baba, oğlu, kızı, torunları; çocuklarının çocukları) yakınlık derecesinin belgelenmesi ve mezar sahibinin muvafakati ile cenaze defin edilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün ve Çalışanlarının Görevleri ve Çalışma Takvimi

Müdürlüğün görevleri

MADDE 44- (1) Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

a) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde mezarlık ve defin hizmetlerini ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirmek, Belediye mülkü mezarlıklarda mezar yerleri tahsis etmek, mezar üstü-altı inşaatlarına ruhsat vermek, bunlara ait ücretleri tahsil etmek, defter kayıtlarını tutmak, şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakillerini yapmak, yeni mezarlık alanları tesis etmek, işletmek, işlettirmek,

b)Defin sahalarını genişletmek veya yeni mezarlık alanlarının ihdası için teklif ve öneriler geliştirmek,

c) Belirlenmiş mezarlık alanları tesis etmek, işletmek, işlettirmek ve mezar alanlarına ada ve

parsel numarası vermek,

ç) Boş mezar yerlerini istek sahiplerine belirlenen ücret tarife karşılığında tahsis etmek, bu

işlemlere ilişkin belgeleri düzenlemek ve dosyalamak,

d)Mezarların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak,

e)Mezar alt ve üst inşaası veya onarımını yaptırmak isteyen vatandaşlar için, ilgili firmaya

“Mezar İnşaatçılarına Ait Mezarlıkta Çalışma İzin Belgesi” vermek,

f)Uygun araçlarla cenaze naklini, gasil hane hizmetini ve defin işlemlerini yerine getirmek,

g)Şehirlerarası nakil taleplerinde Belediye Meclisince belirlenen tarifeyle nakil hizmetini

gerçekleştirmek,

ğ)Bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemlerini ilgili mevzuatlar doğrultusunda ilaçlama,

kireçleme ve diğer önlemlerin yapılmasını sağlamak,

h)Mezarlık ve defin hizmetlerinin yerine getirilmesi iş ve işlemlerinde müdürlüğün ihtiyacı

olan malzemelerin (mezar tahtası veya taşı, kefen, cenaze levazımatı, araç-gereç, araçların bakım

onarım ve yedek parçaları v.b.) teminini ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirmek,

ı) Görev alanına giren konulara ilişkin, stratejik plan, yıllık hedef, yatırım programı hazırlamak,

daire başkanlığına sunmak ve belirlenen görevleri yerine getirmek,

i)Görev alanına giren konulara ilişkin, faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,

j)Daire başkanlığı tarafından uygun görülen diğer hizmetleri yürütmek.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevleri

MADDE 45- (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir.

Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.

(2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine

göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen

taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak,

bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri

düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı

korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama

yetkilisine bildirmek,

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok

seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını

yapmak ve yaptırmak,

ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

(3) Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

(4) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim

etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

Evrak Kayıt Servisi ve Bilgi İşlem Merkezi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 46- (1) Evrak Kayıt Servisi ve Bilgi İşlem Merkezi’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdürlük makamına imzaya sunulacak evrakların yazı işlerini, yazışma şekillerine uygun

olarak hazırlayıp imzalatılması,

b) Yazıların yürürlükteki prensiplere uygunluğu, koordinasyon yapılıp yapılmadığını kontrol

etmek,

c) Gelen ve giden tüm evrakın kayıt kontrol ve muhafazasını temin etmek,

ç) Kırtasiye, büro malzemesi ve eşyanın temini ve tevzii işini koordine etmek,

d) Personele ait yıllık izin onaylarını almak, izne ayrılan, rapor alan personelin çıkış-dönüşünü

izleyerek, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bildirmek,

e) Müdürlüğe gelen ve Müdürlükçe çeşitli birimlere giden evrakların kayıt işlemlerini

zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

f) Belli zamanlarda kayıtların karşılığı kapanmayan evrakların araştırmasını yapmak,

g) Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip ilgili birimlere intikalini sağlamak,

ğ) Her türlü genelge, bildiri, yönetmelik ve başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak ve gerektiğinde ilgili personelin bilgisine sunmak,

h) Her türlü yazışmayla ilgili evrakın birer suretlerini ilgili dosyada muhafaza etmek,

ı) Müdür tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.

(2) Diğer personel, yetkili üst amirlerinin emir ve talimatları doğrultusunda verilen görevleri

zamanında yerine getirir.

(3) Bilgi İşlem Personeli tarafından cenazenin mezarlığa gelişinden sonra cenaze yakınının ve cenazenin nüfus bilgileri ve adresleri kayıt altına alır. Cenaze defin edildikten sonra cenaze sahiplerine “Defin Belgesi” verir.

Gassal hocaların görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 47 (1) Gassal Hocaların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Cenazelerin mezarlığa tesliminden itibaren tüm dini vecibeleri, ölü sahiplerinin rızası

alınarak yerine getirmek,

b) Tüm cenazelerin yıkanmasını, kefenlenmesini ve dini vecibelerin yapılmasını sağlamak,

c) Defin işlemi için mutlaka Ölüm Belgesinin aslını istemek,

ç) Ölüm Belgesi’nin aslını Bilgi İşlem Merkezi’ne teslim etmek,

d) Cenaze defin edildikten sonra, ada, parsel ve kabir numarasını Bilgi İşlem Merkezi’ne

bildirmek,

e) Cenaze yakınlarına ve ziyaretçilere nazik ve kibar davranarak, yardımcı olmak,

f) Mezarlık içerisinde bulunan mescitte dini vecibeleri yerine getirmek ve mescidin bakım,

temizliğini yapmak,

g) İş sağlığı ve güvenliği açısından kendilerini korumaya yönelik tüm tedbirleri almak.

Güvenlik görevlisinin ve bekçinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 48 (1) Bekçinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Mezarlığın düzenli olarak belirli aralıklarla kontrolünü yapmak,

b) Kırılan mezar taşı, kuruyan ağaç, sökülen ada ve mezar levhasını bildirmek, çeşmelerin

sağlamlığını kontrol etmek, kimsesiz çocukların, dilencilerin, sarhoşların mezarlığa girmesini

engellemek,

c) Ağaç ve çiçeklerin kırılıp, sökülmesini engellemek,

ç) Mesai saatleri dahilinde, mezarlığa giren ve çıkan kişilerde şüpheli gördüklerini önce ikaz

eder, şayet ikna edemezse ilgili mercilere bilgi vermek,

d) Cenazesi olanlara yardımcı olmak,

e) Ustaların mezar inşaatlarını denetlemek, ruhsat ücreti ödemeyenleri ikaz etmek, gerekirse

zabıta çağırmak.

f) Mezarlık içerisine evcil hayvan girişini önlemek.

İşçinin görev ve sorumlulukları

MADDE 49 (1) İşçinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Mezarlığın düzenli olarak belirli aralıklarla temizliğini yapmak,

b) Cenaze olduğunda ada, parsel ve mezar numarasını yazılı olarak öğrenip, defini gerçekleştirmek ve mezar levhasını dikmek,

c) Cenazenin hangi tarih ve saatte defnedileceğini bilmek,

ç) Defin işleminde kullanılacak el arabası, kazma ve kürekleri hizmete hazır tutmak,

d) Definden sonra kullanılan malzemeyi temizletip depoya bırakmak,

e) Ada ve mezar levhalarını hazırda bekletmek,

f) Kuruyan ve yıkılan ağaçları tespit etmek,

g) Toprağı eksik mezara, toprak ilave etmek,

ğ) Yıkılan ve yapılacak olan mezarlar hakkında rapor edip müdürlüğe bilgi vermek,

h) Mevsim şartlarına göre iş elbisesi giymek,

ı) Mesai saatleri dahilinde daima kimlik kartını takmak.

Cenaze nakil ve yıkama aracı şoförünün görevleri

MADDE 50 – (1) Şoförün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdürlüğün bildirdiği adresten cenazeyi alıp mezarlığa, camiye veya verilen adrese taşımak,

b) Mezarlıktan civar il ve ilçelere nakil olan cenazelerin taşınmasını sağlamak,

c) Cenaze araçlarının günlük periyodik bakımını yapmak,

ç)Araçları her zaman göreve hazır halde bulundurmak,

d)Kocaeli Büyükşehir Belediye sınırları dışında görevlendirildiği durumlarda, Müdürlüğün

bilgisi dışında görev yerinden ayrılmamak,

e)Mevsim şartlarına göre Müdürlükçe belirlenen kıyafet ile görev yapmak, görevli kartını

takmak.

Müdürlük personelinin çalışma takvimi

MADDE 51 – (1) Müdürlük personelinin çalışma takvimi şu şekildedir:

a) Cenaze hizmetleri haftanın 7 günü 24 saat boyunca kesintisiz olarak devam ettirilir.

b) Çalışan bütün personel Müdürlük Organizasyon Şeması dahilinde hizmet verirler,

c) Normal çalışma günleri ile resmi tatil günlerinde mezarlıkta gassal hoca, bekçi, güvenlik

personeli ve işçi hizmet için görev başında bulunacaklardır.

ç) Çalışan bütün personel mesai saatlerine uymak zorundadır.

d) Müdürlük çalışanları herhangi bir greve iştirak edemezler.

e) Müdürlük çalışanları, mesai saatleri dahilinde izinsiz iş yerini terk edemezler.

f) Bayram ve resmi tatil günlerinde müdürlük tarafından oluşturulan ekipler, hizmetleri

aksatmadan devam ettirilir.

g) Müdürlük çalışanlarının hafta tatilleri müdürlük tarafından belirlenebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mezar Türleri

Birinci sınıf mezarlar (aile mezarları)

MADDE 52 (1) Bu mezarlar 2 veya 4’er kişilik olup, 12 veya 24m2 dir. Talep halinde birden çok olmak üzere, ölüm şartı aranmaksızın Meclis tarafından belirlenen ücreti ödemek suretiyle, Tahsis talep eden kişi almış olduğu aile mezarlığına gömülmesini istediği veya istemediği kişileri önceden belirleyebilir. Belirlediği isimleri satış anında veya daha sonra Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.

(2) Aile Mezarlığı tahsisi alanlar tahsis edilen mezar yerinin alt yapısını ve çevrimini en geç 6

(altı) ay içerisinde Müdürlüğe tasdik ettirerek yaptırmalıdır.

İkinci sınıf mezarlar

MADDE 53 – (1) Bu mezarlar şahsa mahsus olup, ölüm şartı aranmaktadır. Daha önceden yer belirlemeksizin ada ve parsel sırasına uyularak kazı ve gömü işlemi yapılır. Bu mezarlardan herhangi bir ücret alınmaz.

Çocuk mezarları

MADDE 54 (1) Toprak mezar olup, 0–6 yaş arası çocukların definleri yapılır.

Şehit mezarları

MADDE 55 - (1) Toprak mezar olup, şehitler için verilir.

Yabancı mezarlar

MADDE 56 (1) Şehir mezarlığının uygun yerlerinde, gayrimüslim cenazeler için özel sahalar tahsis edilir. Daha önceden yer belirlemeksizin ada ve parsel sırasına uyularak kazı ve gömü işlemi yapılır; bu mezarlardan herhangi bir ücret alınmaz. Ayrıca; İslam mezarları ile gayrimüslim mezarları arasında yol, duvar gibi mesafeler bırakılır ve Müslümanlara mahsus adalara gayrimüslimler defnedilemez.

Kocaeli Büyükşehir Belediye sınırlarındaki mahalle mezarlıkları

MADDE 57 (1) Kocaeli Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yer alan ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün izni olmadan defin yapılamayan mezarlıklardır.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ölüm Belgesi

MADDE 58 – Ölüm Belgesi düzenleme yetkilisi ve Ölüm Belgesi düzenlenmesi; 19/01/2013 tarihli 28533 sayılı mezarlık yerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkındaki yönetmeliğe göre uygulanır.

(1) Ölüm resmî sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmî sağlık kurumuna getirilmiş ise, ölüm belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baştabibi tarafından tasdik edilir.

(2) Ölüm, özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında

tedavi eden tabibin verdiği Ölüm Belgesi varsa bu belge belediye tabibi, yoksa Toplum Sağlığı

Merkezi hekimi veya aile hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur. Tasdik işlemi

elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda Ölüm Belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde Toplum Sağlığı Merkezi hekimi yoksa aile hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde ise Ölüm Belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir.

(4) Ölüm Belgesi düzenleme yetkilisi bulunmayan veya makul sürede ulaşılamadığı yerlerde

ise bu belge jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir. Mesai saatleri

dışında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi işi ilçe bazında, belediye tabibi,

Toplum Sağlığı Merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil olduğu nöbet sistemi ile verilir. Bu

nöbet listesi toplum sağlığı merkezlerince oluşturulur, mahalli mülki amir tarafından onaylanır. Nöbet listesi oluşturulurken coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak ilçeler birleştirilebilir. Mesai saatleri dışında Ölüm Belgesi düzenlenmesine ilişkin nöbet, adli hizmet nöbetleri ile birlikte verilebilir. 112 Acil Sağlık İstasyonu görevlileri vakaya gittiklerinde ölüm gerçekleşmiş ise doğrudan Ölüm Belgesi düzenleyebilir. Bu nöbet uygulamasında ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler Halk Sağlığı Müdürlüklerince verilir.

(5) Ölüm Belgesi düzenlenirken cenazenin kimliğine ilişkin gerekli inceleme ve araştırma

yapılır. Bu kapsamda cenaze yakınlarından ölen kişiye ait nüfus cüzdanı aslını Ölüm Belgesini

düzenleyen yetkililere göstermeleri istenir. Ölen kişinin nüfus cüzdanının bulunamaması durumunda ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı istenir.

Ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı dışında nüfus kayıt örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenmez.

(6) Ölüm Belgesi elektronik ortamda doldurulur. Ancak teknik sebeplerle kâğıt ortamında

doldurulanlar beş iş günü içerisinde elektronik ortama aktarılır.

Bahşiş veya hediye yasağı

MADDE 59 – (1) Mezarlıklar şube müdürlüğü bünyesinde çalışan görevliler kamu personeli olup, ücret veya maaşlarını almakta olduklarından, her ne ad altında olursa olsun, bahşiş veya hediye alamazlar. Usulsüz hareketleri tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır.

Mezar açma görevi

MADDE 60 – (1) Mükerrer definlerde mezarların açılıp ikinci define müsait hale getirilmesi ve önceden eş yanı veya aile mezarı olarak tahsis edilmiş mezarların açma-kapama hizmeti bedelinin belediye veznesine yatırılması suretiyle belediyemiz Mezarlıklar Şube Müdürlüğü mezar işçileri eliyle gerçekleştirilir. Bu iş için açma-kapama bedeli olarak alınacak bedel, mezarlıklar şube müdürlüğünün teklifi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararı ile her yılbaşında tespit edilir.

Mezarlık alanlarının güvenliği

MADDE 61 – (1) Vatandaşın mezarlıklar hakkındaki duyarlılığı da göz önüne alınarak mezarlıklarda istenilmeyen durumların meydana gelmemesi için idari ve hizmet binaları, mezarlık alanı, mezarlık çevresi ve girişlerinin geceleri yeterince aydınlatılması sağlanır.

Mezarlık Ana Giriş Kapıları, Duvarları ve Korkuluklarının daima muntazam ve bakımlı olması, gece ve gündüz yeterli sayıda güvenlik personeli bulundurulması zorunludur.

Ada, parsel ve mezar levhaları

MADDE 62 – (1) Mezarlıkta intizamlı ve düzenli bir çalışma için, ölenlerin gömülmesinde, mezar yapımında ve ziyaretçi için kolaylık sağlanması için, parselasyon planı uyarınca ada, parsel ve mezar numaralarını gösteren levhalar yaptırılır.

(2) Ada levhası mezar adası köşesine, parsel levhası parsel mezar (aile mezarı) köşesine ve

Mezar levhası mezar köşesine dikilir.

(3) Ada levhası; Yükseklik: 2 metre, Çubuk Demir: 20’lik, Saç Levha Kalınlığı: 2 milimetre,

Levha Eni: 25cm. Levha Boyu: 50cm., Levha Rengi: mavi, Yazı ve Rakam Rengi: beyaz olacaktır.

4) Parsel ya da Mezar Levhası; Yükseklik:1m., Çubuk Demir:10’lu, Saç Levha Kalınlığı:1,5

mm, Levha Boyu 15 cm., Levha Eni:10cm, Levha Rengi: mavi, Yazı ve Rakam Rengi: beyaz

olacaktır.

Defin işlemi sevk ve idaresi

MADDE 63– (1) Defin işleminden önce veya sonra yapılacak dini merasimler, mezarlıkta görevli gassal hoca tarafından sevk ve idare edilir. Dışarıdan gelenler eğer din görevlisi ise ve aile tarafından talep ediliyorsa görevli personel rehberliğinde merasimi sevk ve idare ederler.

Mezar ziyaretleri

MADDE 64 – (1) Ziyaretçiler mezarlıkların maddi ve manevi kurallarına uymak zorundadırlar. Aksi davranışta bulunanlar derhal mezarlıktan çıkartılacağı gibi haklarında yasal işlem yapılır.

(2) Mezarlıklar Müdürlüğü ziyaretçilerin rahatsız edilmemeleri için gerekli güvenlik önlemlerini alır.

(3) Güneş battıktan sonra mezarlık ziyareti yasaktır. Gece, morga cenaze taşıyanların dışında, hariçten kimse giremez. Görevliler bu süre içerisinde misafir kabul edemezler.

Mezar ustalarının görev ve sorumlulukları

MADDE 65 – (1) Mezar ustaları, mezar kazımı ve betonlaşması, toprak üstü mezar inşaatı sırasında, istenen ölçü ve kurallara uymak zorundadırlar. Ölçülere ve kurallara aykırı kazılan ve yapılan mezarlar yıktırılır ve yasal işlem yapılır.

İşleyiş

MADDE 66 – (1)Daire Başkanlığınca, Müdürlüğe gönderilen yazılar Müdür tarafından ilgili personele sevk edilir.

(2) Müdürlükte tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel

Müdürlüğü tarafından yayımlanan Standart Dosya Planı uygulanır.

Koordinasyon

MADDE 67 – (1) Cenaze hizmetlerinin özelliği nedeniyle belediyenin diğer birimleri gerektiğinde Mezarlıklar Müdürlüğünün görevlerine katkıda bulunmakla yükümlüdürler.

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ve tereddüde düşülen hususlarda 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri esas alınır.

Yürürlük

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı yürütür.