KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ (REVİZE)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama İlke ve Esasları ’nın;

P Genel Esaslar başlıklı 4. Maddenin 4.1. fıkrası,

4.1 “Meskun alanlarda imar yönetmeliklerinde yapı nizamına ve kat yüksekliklerine göre belirlenen minimum parsel genişlik ve derinliklerini sağlamakla birlikte otopark ihtiyacı tamamen veya kısmen parselinde, bodrum veya zemin katında karşılanamayan parsellerde,” hükmünün kaldırılması,

P Genel Esaslar başlıklı 4. Maddenin 4.2 fıkrası,

4.2 “Arazi yapısı veya yol eğimi nedeniyle % 20 den fazla meyilli rampa ile otopark girişini gerektiren parsellerde,(ancak bu esasların 5.1.11. maddesindeki şartlar yerine getirilmek koşulu ile uygulama yapılabilir.)” hükmünün kaldırılması,

P Genel Esaslar başlıklı 4. Maddenin 4.3 fıkrasında “Yer altı su seviyesinin…” ifadesinden sonra gelen “…yüksek olması ve balçık türü gevşek zemin olması nedeniyle, bodrum kat yapılamayan, zeminde ve veya bahçe mesafeleri içerisinde otopark ihtiyacını karşılayamayan parsellerde” hükmünün kaldırılarak, yerine “…temel alt kotunun üstünde olması durumunda veya otopark amaçlı toplam 2 bodrum kat yapılmasına rağmen otopark ihtiyacının tamamının karşılanamaması durumunda, karşılanamayan kısımlar için” hükmünün eklenmesi,

P Genel esaslar başlıklı 4. Maddenin 4.3 fıkrasının madde numarasının (4.1) , 4.4 fıkra madde numarasının (4.2), 4.5 fıkra madde numarasının (4.3) olarak değiştirilmesi

P Bina Otoparklarının Düzenleme Esasları başlıklı 5.1. maddesinin 5.1.3. fıkrasının

“5.1.3 Bina arka bahçelerinde açık otopark ya da Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Plan Notları’nın müştemilatlarla ilgili hükümlerine uymak kaydıyla kapalı otopark yeri tefrik ve tesis edilebilir. Ancak arka bahçede otopark yeri ayrılabilmesi için yan bahçe mesafesinin en az 3.00 m olması gerekir. Yan bahçede de otopark düzenlenmesi halinde yan bahçe mesafesine 3.00 m daha ilave edilir.” şeklinde değiştirilmesi,

P Bina Otoparklarının Düzenleme Esasları başlıklı 5.1. maddesinin 5.1.4. fıkrasının

“5.1.4 Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması halinde bina cephe hattı gerisinde kalmak şartı ile binaların arka ve yan bahçelerinde, parselin tamamı veya bir bölümünde otopark yapılabilir ve yapılacak bu otoparklarda tabi zemin altında gömülü olma şartı aranmaz. Otopark giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinden sağlanabilir.” şeklinde değiştirilmesi,

P Bina Otoparklarının Düzenleme Esasları başlıklı 5.1. maddesinin 5.1.7. fıkrasının

“5.1.7 İmar planında ticaret alanında kalan, 8.00 m ve daha fazla ön bahçesi olan yerlerde, bina cephesinden itibaren 3.00 m dışında kalan kısım açık otopark alanı olarak düzenlenebilir. Yine imar planında ticaret alanında kalan zemin katları işyeri normal katları konut olarak kullanılan yerler ile konut alanında kalan 5 m ve daha fazla ön bahçe mesafesi olan yerlerde parsel cephesinden itibaren 5 m’ lik kısma açık otopark düzenlenebilir. Ruhsat Projesinde otopark olarak gösterilen kısımlar Belediyesince kontrol edilmeden iskan verilemez.” şeklinde değiştirilmesi,

P Bina Otoparklarının Düzenleme Esasları başlıklı 5.1. maddesinin 5.1.9. fıkrasının,

“5.1.9 Otopark olarak düzenlenecek bodrum katlar ulaşım amacı ile yan ve arka bahçelerde İmar Yönetmeliğindeki koşullara aykırı kazı ve dolgu düzenlemelerine izin vermeye, gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşulu ile ilgili Belediyesi yetkilidir. Bu düzenlemeler nedeni ile açığa çıkan bodrum katlar iskan edilemez.” kaldırılması,

P Bina Otoparklarının Düzenleme Esasları başlıklı 5.1. maddesinin 5.1.11. fıkrasının 2. Paragrafının sonuna,

“…Yapılacak oto asansörünün CE, TSE ve ilgili tüm standartlara uygun olması gerekmektedir.” hükmünün eklenmesi,

P Bina Otoparklarının Düzenleme Esasları başlıklı 5.1. maddesinin 5.1.14. fıkrasından sonra gelmek üzere;

“5.1.14 Bina ön bahçelerinde %20 eğimle inilemeyen durumlarda, bodrum katta otopark yapmak amacıyla bina zemin kat su basman kotu +2,00 m.ye kadar yükseltilebilir.” hükmünün eklenmesi,

P Bina Otoparklarının Düzenleme Esasları başlıklı 5.1. maddesinin 5.1.9 fıkrasının madde numarasının (5.1.8), 5.1.10 maddesinin madde numarasın (5.1.9), 5.1.11 maddesinin madde numarasının (5.1.10), 5.1.12 madde numarasının (5.1.11), 5.1.13 madde numarasının (5.1.12), 5.1.14 madde numarasının (5.1.13) olarak değiştirilmesi

P Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları başlıklı 6. Maddenin 6.1. fıkrasındaki tabloda

“1-Meskenler” başlığı altında belirtilen “3 daire için” ifadesinin

“Parsel Alanı 500 m² nin altında ise 2 daire için;

500 m² den büyük ise 1 daire için;

müstakil, tek katlı, dubleks vs. yapılarda 1 daire için 2 otopark”

şeklinde değiştirilmesi,

P Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları başlıklı 6. Maddenin 6.1. fıkrasındaki tabloda “3-Ticari Amaçlı Binalar ile Büro veya Yönetim Binaları” başlığı altında belirtilen; “Dükkan, Mağaza, Banka; 40 m²” ifadesinin “50 m² ye kadar” şeklinde; “Büro Binaları; 40 m²” ifadesinin “50 m² ye kadar” şeklinde; “Sauna ve Hamam; 40 m²” ifadesinin “50 m² ye kadar” şeklinde değiştirilmesi,

P Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları başlıklı 6. Maddenin 6.1. fıkrasındaki tabloda “11- Sanayi ve Depolama Tesisleri ve Toptan Ticaret başlığı altında belirtilen “200 m²” ifadesinden sonra gelmek üzere “(%50 si büyük araç, %50 si binek otolar)” hükmünün eklenmesi,

P Bina Otoparklarının Ölçü ve Nitelikleri başlıklı 7. Maddenin 7.10. fıkrasının,

“7.10 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 53. maddesindeki koşullar sağlanmak suretiyle, ön bahçe hafredilerek otoparka giriş ve çıkış yapılabilir.” Kaldırılması,

P Bina Otoparklarının Ölçü ve Nitelikleri başlıklı 7. Maddenin 7.11. fıkrasının, madde numarasının 7.10 olarak değiştirilmesi

P Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama İlke ve Esasları’nın Madde 12 den sonra gelmek üzere;

“MADDE 13

14/04/2016 tarihinden önce ruhsat almış yapıların tadilatlarında ve yapı ruhsatı müracaatlarında bulunan parseller için bu yönetmeliğin değişiklik yapılan maddeleriyle ilgili uygulama yapılması zorunluluğu aranmaz.

“MADDE 14

Yapılan değişiklikler Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/04 /2016 tarihli kararından itibaren yürürlüğe girecektir.”