SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları düzenler.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görevli personelin çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanını,

b) Başkanlık: Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını,

c) Belediye: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,

ç) Birim: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bütçesi bulunan harcama birimlerini,

d) Bağlı Kurum ve Kuruluşlar: KBB bağlı , tüzel kişiliğe sahip kurum, kuruluş, birim ve iştirakleri,

e) Daire Başkanlığı: KBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını,

f) Encümen: KBB Encümenini,

g) Meclis: KBB Meclisini,

ğ) Personel : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görev yapan personeli,

h) Şeflik: İlgili Şefliği,

ı) Şube Müdürlüğü: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Yasal Dayanak

Kuruluş

MADDE 4- (1) İlgili Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı olarak görev yapan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; Daire Başkanına bağlı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Veteriner Şube Müdürlüğü, Mezbahalar Şube Müdürlüğü ile bağlı şefliklerden oluşur.

Yasal Dayanak

MADDE 5- (1) Bu yönetmelik 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği, 25751 sayılı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele Yönetmeliği, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat ve Yönetim

Teşkilat

MADDE 6- (1) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aşağıda belirtilen kendisine bağlı müdürlüklerden oluşur:

a) Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü,

b) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

c) Veteriner Şube Müdürlüğü,

ç) Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü,

d) Mezbahalar Şube Müdürlüğü.

MADDE 7- (1) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında sunulan hizmetler; bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Daire Başkanlığı ile Daire Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanlığı ve Bağlı Şube Müdürlüklerinin Görevleri

Daire Başkanlığının görevleri

MADDE 8- (1) Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışma planlarını koordine etmek, çalışmaları izlemek ve denetlemek,

b) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği şekilde çalışması için plan ve program yapmak, koordinasyonu sağlamak, denetlemek,

c) Uygulanan program ve projelerin etkinlik düzeyini arttırabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında eşgüdüm ve koordinasyon sağlamak,

ç) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki her türlü faaliyete dair evrak kaydını tutmak,

d) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için üst makama önerilerde bulunmak,

e) Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Performans Programı, Yatırım İzleme Raporları hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütmek,

f) Stratejik plan, yıllık hedef ve yatırım programı doğrultusunda bütçe hazırlamak ve üst yönetime sunmak,

g) Planlanan faaliyetlerin işlevselliğini arttırıp, maksimum faydayı temin edebilmek amacıyla uygulamalara aktarılacak olan her türlü kaynağın verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayarak takip ve kontrolünü yapmak,

ğ) Daire Başkanlığı hizmetlerini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlere ait istatistiki bilgileri şube müdürleri ile koordinasyonu sağlayarak daha anlamlı ve karar verici bir şekilde rehber, liste, grafik vb. şeklinde düzenlemek, bir rapor halinde üst makama sunmak,

h) Toplumsal düzeyde gerçekleştirilen program ve projelerin gerek hedef kitleler ve gerekse tüm toplum kesimleri tarafından “bilinir kılınıp, gerekli desteklerin sağlanması” amacıyla faaliyetler planlamak ve uygulamak,

ı) Halk sağlığını korumak amacıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre; zamanında tüm tedbirleri almak, gerekli sağlık projelerini hazırlatmak ve uygulamaya koymak,

i) Halk sağlığı konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla yazılı basın, radyo ve yerel televizyonlardan yararlanarak eğitim çalışmaları yapmak bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ve mesleki toplumsal örgütler ile işbirliği yapmak,

j) Gezici sağlık üniteleri kurmak, işletmek, işlettirmek,

k) Belediyenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

l) Engelliler, yaşlılar ile kadın ve çocuklarla ilgili yaşamı kolaylaştırıcı her türlü çalışmayı yapmak-yaptırmak, engelliler merkezi kurmak-kurdurmak, işletmek-işlettirmek ve bu çalışmalara ilişkin veri tabanı oluşturmak,

m) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan “birey ve ailelerin kendi bünye ve çevre koşullarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan proje ve programların planlamasını yapmak,

n) Sosyal Hizmetler alanında ilimizde, ülkemizde ve dünyadaki mevcut uygulamaları takip ederek; Büyükşehir Belediyesi’nin bu konulardaki program ve projelerinin en üst düzeyde gerçekleşmesi için “bilgi birikimi” sağlamak,

o) Büyükşehir Belediyesinin sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki yasalarda öngörülen yükümlülüklerinin planlamasını yapmak ve bu alanlarda faaliyet gösteren “kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, dernekler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler” ile eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanarak birlikte proje gerçekleştirmek, var olan projeleri desteklemek veya lojistik destek sağlamak,

ö) Haşere, sinek, sivrisinek, kemiriciler ve omurgasızlar vs. gibi insan sağlığını tehdit edici hakiki vektörleri ile mücadele programlarını hazırlamak, çalışmaları takip etmek, gerekli tesis, araç-gereç ve modernizasyonu ve personel eğitimini sağlamak,

p) Başı boş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, rehabilitasyonu ve gerektiğinde barındırılmasının sağlanması için tesisler inşa edip, işletmek,

r) Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede; ilgili diğer teşkilatlarla işbirliği yapmak, çalışmaların verimini artırmak, yapılan tarama ve dezenfeksiyon çalışmaları denetlemek,

s) Daire Başkanlığının faaliyet alanına giren hizmetlerle alakalı ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşların hibe ve fonlarına başvurmak, bu fonların ortaklık gerektirmesi durumunda her türlü ulusal ve uluslar arası özel, tüzel kişileriyle ortaklıklar kurmak, kazanılması durumunda projelerin uygulanmasını sağlamak, denetlemek,

ş) Güvenli gıda tüketimi ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesi amacıyla her yaştan tüketiciye konuyla ilgili bilgilendirme eğitimleri vermektir.

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 9- (1) Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

a) Belediye personeli ve eşlerinin bakmakla yükümlü oldukları ana-baba ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarının hastalanmaları halinde tedavileri için poliklinik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

b) Yardıma muhtaç, yoksulluk ve yoksunluk içindeki bireylere (kimsesiz, yaşlı vatandaşlar, yatağa bağımlı hastalar, engelliler gibi) yardım amacı ile mobil ve sabit tedavi merkezleri oluşturmak, evde bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine yönelik projeler geliştirmek, uygulamak, uygulanan projeleri yürütmek, denetlemek,

c) Doğal afetler, trafik kazaları gibi acil durumlar ile vatandaşlardan, kamu ve özel kurum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ambulans hizmeti sağlamak,

ç) Koruyucu ve tedavi edici halk sağlığı taramalarında kullanılmak üzere sabit ve seyyar laboratuar kurmak (biyokimya, seroloji, mikrobiyoloji ve hematoloji vb) ve gezici sağlık araçları ile sağlık taraması, eğitim ve tanıtım çalışmaları yapmak,

d) Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında halkın ihtiyacı olan bölgelerde hastane, tedavi merkezi (modern tıp, geleneksel ve tamamlayıcı tıp), dispanser, anne-çocuk muayene ve tedavi evi, gezici semt poliklinikleri açılması için projeler geliştirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversite, Sağlık Müdürlüğü ve sağlıkla ilgili kamu kurumları ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,

e) Halk sağlığını korumak, geliştirmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla beslenme, güvenli gıda tüketimi konuları ile toplumda sık görülen hastalıklardan korunma yolları ve hastalıkların erken tanısına yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek, bu konular kapsamında projeler geliştirmek,

f) İlkyardım eğitimi ile ilgili talepler doğrultusunda eğitimler düzenleyerek başarılı olanlara “İlkyardımcı Sertifikası” ve “İlkyardımcı Kimlik Belgesi” düzenlemek,

g) Kronik hastalığı (Hemofili, kronik böbrek yetmezliği vs. gibi) olan hastalar için danışma ve tedavi merkezleri (modern tıp, geleneksel ve tamamlayıcı tıp) açmak ve gerekli olan tıbbi malzeme ve ilaç temini ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında gerekli olan malzeme ve ürünlerin üretimini ve tedarikini sağlamak,

ğ) Kuruma yönelik eğitim, seminer vb. faaliyetler düzenlemek, diğer kurumlarla ortak eğitim faaliyetlerinde yer almak, yurt içi ve yurt dışı kongre ve her türlü eğitim faaliyetlerine katılmak,

ı) Büyükşehir Belediyesi ve işletmelerinde ilgili mevzuat gereği iş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbirler almak, eğitimler düzenlemek, birimler arası koordinasyonu oluşturmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistiki çalışmaları yapmak ve bu konuda gerekli ekip ve birimler kurup işleyişini sağlamak,

i) Konut ve işyeri sağlığı hizmetlerini planlamak ve yürütmek,

j) Sıhhi müesseselere ruhsat verilmesi konusunda Ruhsat ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.

k)..Sağlık hizmetleriyle ilgili yerel ve ulusal gelişmeleri takip ederek sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik hedef ve stratejiler belirler, bu hedefleri gerçekleştirmek için plan ve proje hazırlamakla yükümlüdür.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 10- (1) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

a) Başvuruda bulunan engelli ve yaşlı bireylerin kaydını almak, engelli ve yaşlı bireylerle ilgili verilerin depolandığı bir otomasyon-kayıt sistemi oluşturmak ve Müdürlüğün yapacağı çalışmalara veri sağlamak amacıyla istatistikî bilgileri düzenlemek ve otomatik olarak güncellenmelerini sağlamak,

b) Engelli ve yaşlı bireylere, bu bireylere refakat desteği sunan yakınlarına ve işbirliği içerisinde bulunulan kurum ve kuruşlara bireysel veya grup olarak engellilik ve yaşlılıkla ilgili yasal hakları konusunda bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak, mahkemede dosya takibi dışındaki danışmanlık hizmetlerini sağlamak,

c) Mevcut durumda uygulanan yasalar ve yönetmeliklerle alakalı olarak karşılaşılan sorunları ve çelişkileri ortadan kaldırmak amacıyla ilgili kurumları bilgilendirmek ve önerilerde bulunmak,

ç) Müdürlüğe başvuran engelli ve yaşlı ailelerine psiko-sosyal servis hizmetleri sunmak,

d) Müdürlüğe başvuran engelli ve yaşlı bireylerin, yakınlarının, personelin, kurum/kuruluş ve engellilik- yaşlılık ile ilgili çalışma yapan kurumların/kuruluşların alanla ilgili konularda bilinçlendirilmelerini, bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlamak, seminer, panel, konferans, sempozyum, kongre v.b. etkinlikler organize etmek ve doğrudan bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak,

e) İlimizde ikamet eden yaşlı bireylerin oluşturulan “Eylem Planı” doğrultusunda tespiti amacıyla ziyaretlerini gerçekleştirmek ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kriterlere göre desteklenmesini sağlamak,

f) Engellileri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları için başvuran özürlüleri değerlendirerek uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimleri vermek,

g) Müdürlüğün engellilik ve yaşlılık alanında yapılan hizmetlerini geliştirmek ve genişletmek amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek,

ğ) Engelli ve yaşlılara yerinde bakım hizmetini, yaşadığı ortamdan koparmadan (temizlik, sağlık, bakım-onarım, beslenme ve sosyal yardım vb.) vermek, gerekirse hizmeti satın almak,h)..Müdürlüğün engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetlerini sunması sırasında toplum yararına çalışmaya istekli gönüllü bireyleri istek ve becerileri doğrultusunda organize ederek, gönüllülük esasları çerçevesinde engelli ve yaşlı bireylere ve ailelerine hizmet vermesini sağlamak,

ı) Engelli ve yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak hizmet ve uygulamalarda bulunmak, yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden kazanımına, işlevlerinin artırılmasına, yaşam kalitelerinin yükseltilmesine, sosyal izolasyonlarının önlenmesine, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin hizmetler ve kalıcı izli projeler üretmek, çalışmalar yürütmek, mekanizmalar oluşturmak,

i) Müdürlük çalışmalarının kamuoyuna aktarılması, bunun yanında engelliliği önleyici, yaşlılık sürecini yönetici, engellilik ve yaşlılık olgusuyla ilgili bilgilendirici, bilinçlendirici kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınları hazırlamak, yayınlamak ve dağıtmak,

j) Üniversiteler, kuruluşları ile engellilere hizmet özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve bunların üst kurulları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu niteliğindeki meslek amacıyla kurulmuş vakıf ve derneklerle engellilere yönelik ortak çalışmalar yapmak, işbirliği içerisine çalışmalar yürütmek,

k) Engelli ve yaşlı bireyler ile yakınlarının toplum ile kolaylıkla bütünleşebilmelerine, bilinci arttırmaya ve farkındalık oluşturmaya olanak tanıyacak sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler organize etmek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, önemli gün ve haftaları oluşturulan temalarla bir anlayış eşliğinde değerlendirecek faaliyetler yürütmek ve yürütmeyi planlayan sivil toplum kuruluşlarına imkanlar ölçüsünde destekler sunmak,

l) Özel donanımlı araçlarla toplu taşıma araçlarını bağımsız olarak kullanamayacak durumda olan engelli ve yaşlı bireylere, imkânlar dâhilinde talep ettikleri mekânlara ulaşım hizmeti vermek.

m) Engelli ve yaşlı bireylerimiz için; fiziksel çevrenin, ulaşımın, bilginin ve iletişimin, halka açık olan tesislerin veya halka sunulan hizmetlerin erişilebilir ve ulaşılabilir olması için çalışmalar yapmak, bu çalışmaları yürütürken Büyükşehir Belediyesi Birimleri arasında ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.

Veteriner Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 11- (1) Veteriner Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

a) Vektör yayılımının önlenmesi amacıyla fiziksel tedbirlerin alınması ve kültürel mücadele programlarına öncelik verilecek şekilde çalışmalar gerçekleştirmek,

b) Vektör Mücadelesi Hizmeti kapsamında başta sulak alanlar olmak üzere vektör özelliği taşıyan canlıların üreme alanlarına yönelik ilaçlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak,

c) Vektör Mücadelesi Hizmeti kapsamında gerçekleştirilen fiziksel, kültürel, biyolojik ve kimyasal uygulamaların tamamının Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygunluğunun kontrolünün sağlanması için yeterli donanıma sahip denetim ekiplerini oluşturmak ve Kontrol Teşkilatı ile Muayene Kabul Teşkilatlarını kurmak,

ç) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hayvanlarda görülebilecek salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarına katkıda bulunmak,

d)..Vektör yayılımının önlenmesinde kimyasal uygulamalardan çok fiziksel ve mekanik yöntemlerin teşvik edilmesi amacıyla; okullarda, Kuran Kurslarında ve kahvehanelerde yaş grupları ve sosyokültürel seviyelerine göre halkı bilinçlendirmeye yönelik eğitimler düzenlemek,

e) Vektör Mücadelesi Hizmeti İlaçlama personeline yönelik hizmet içi teknik eğitimler düzenlemek,

f) Sokak hayvanlarının refahı için rehabilitasyon çalışmaları yapmak,

g) İlgili kanun gereğince, sokak hayvanları rehabilitasyon çalışmaları için mobil araç ve bakımevleri çalıştırmak,

ğ) Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin uygulanması ve uygulatılmasını sağlamak ,

h) Zoonoz ve kuduz hastalıklar konusunda önleyici tedbirler olarak gerekli mücadeleyi yapmak, yaptırmak,

ı) Ev ve süs hayvanları satışı yapılan işletmelerin denetlenmesi ve kontrolü ile ilgili Bakanlıkların talebi doğrultusunda katkı sağlamak,

i) Hayvan, hayvan hastalıkları, hayvansal gıda güvenliği, gibi Müdürlüğün temel konularında hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetler kapsamında;

- Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi

- Ev ve süs hayvanı satışı yapanlara yönelik eğitim

- Sokak hayvanı yakalama ve toplama ekiplerine yönelik eğitim

- Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına yönelik sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ile ilgili eğitim

- Öğrencilere ( ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve kuran kursu )yönelik sokak hayvanları rehabilitasyonu ve hayvan sevgisi ile ilgili eğitim

- Bakımevleri personeline yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek.

j) Bulaşıcı hayvan hastalıkları ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar konusunda halkı ve hayvan sahiplerini aydınlatmaya yönelik çalışmalar yapmak, Kocaeli Gıda , Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalışmakla yükümlüdür.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 12- (1) Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

a) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan “birey ve ailelerin kendi bünye ve çevre koşullarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan proje ve programların planlamasını yapmak,

b) Planlanan faaliyetlerin işlevselliğini arttırıp, maksimum faydayı temin edebilmek amacıyla uygulamalara aktarılacak olan her türlü kaynağın verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,

c) Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmetler alanındaki yasalarda öngörülen yükümlülüklerin planlamasını yapmak ve bu alanlarda sivil toplum kuruluşları, dernekler, her tür kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ile işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, var olan sosyal projelere destek vermek, bunlara lojistik destek sağlamak, bu konularla ilgili anılan kuruluşlar ya da kişilerle geçici ya da devamlı işbirliği yapmak, destek sağlamak ya da destek almak ve bu hususlarla ilgili sözleşmeler, protokoller hazırlamak ve üst yönetime sunmak,

ç) Uygulanan program ve projelerin etkinlik düzeyini arttırabilmek amacıyla Büyükşehir
Belediyesi birimleri arasında eşgüdüm ve koordinasyon sağlanması için gerekli prosedürlerin oluşturulup, uygulanmasını sağlamak,

d) Toplumsal düzeyde gerçekleştirilen program ve projelerin gerek hedef kitleler ve gerekse tüm toplum kesimleri tarafından “bilinir kılınıp, gerekli desteklerin sağlanması” amacıyla faaliyetler planlamak ve uygulamak,

e) Sosyal Hizmetler alanında ilimizde, ülkemizde ve dünyadaki mevcut uygulamaları takip ederek; Büyükşehir Belediyesi’nin bu konulardaki program ve projelerinin en üst düzeyde gerçekleşmesi için “bilgi birikimi” sağlamak.

Mezbahalar Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 13- (1) Mezbahalar Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

a) Mezbahalarımızın yürürlükteki 5996 sayılı kanun (Veteriner Hizmetleri ,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu) yönetmelik ve genelgeleri doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamak,

b) Veteriner hekim kontrolünde mezbahalarımıza kesime gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların premortem ve postmortem muayenelerini(kesim öncesi, kesim ve kesim sonrası muayeneleri) yaparak hijyenik şartlarda elde edilmiş güvenilir gıdayı halkın tüketimine arz etmek,

c) Premortem muayene sonucu hastalıklı görülenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerini uygulamak (Gerekli kurumları bilgilendirmek ve imha edilecekleri imha etmek),

ç) .Salgın hastalıkların önlenmesi noktasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,

d) Hayvanlardan insanlara geçebilecek bulaşıcı hastalıklarla mücadelede; ilgili diğer teşkilatlarla işbirliği yapmak, çalışmaların verimini artırmak, yapılan tarama ve dezenfeksiyon çalışmalarında bulunmak,

e) Mevcut mezbahalarımızın şartlarını daha da iyileştirmek; daha iyi şartlarda kesim hizmetinin gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuatları takip etmek, gelişen teknolojik yenilikleri takip ederek uygulama ve teknik bilgileri güncel tutmak,

f) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayınlanan kurban tebliği hükümleri doğrultusunda Kurban bayramında halkımızın kurban kesim ihtiyacını karşılamak ve kurban vecibesini hijyen koşulları altında huzurlu bir şekilde yerine getirmesini sağlamak,

g) Mezbahalarda haşerelerle ve kemirgenlerle mücadele etmek,

ğ) Kesimden sonra et satış noktalarına karkas etlerin hijyenik şartlarda naklini sağlamak,

h) Mezbaha atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi,

ı) Mezbaha personelimizin hizmet içi eğitimlerini (hijyen, modern kesim teknikleri gibi)
gerçekleştirmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Sağlık ve Sosyal Daire Hizmetler Daire Başkanı’nın görevleri:

a) Daire Başkanlığına bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

b) Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlamak ve onaya sunmak,

c) Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarını uygulamak, bu yönetmeliğin 8’inci maddesinde yazılı görev yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak, biriminde yapılan iş ve işlemlerin iş süreçlerine uygun yapılmasını sağlamak,

ç) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

d) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

e) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

f) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde
çalışılmasını sağlamak,

g) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesini sağlamak, personelin görevden alınmasında, terfi ve atamasında, ödüllendirme ve cezalandırılmasında başkanlığa öneride bulunmak,

ğ) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon
ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

h) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

ı) Belediye mevzuatı ve bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmamasından başkanlığa karşı sorumludur,

i) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak yaptırmak,

j)..Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

k) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,

l) Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelenmek, değerlendirmek başkanlığa öneride bulunmak,

m) Sicil amiri olarak Daire Başkanlığına bağlı personelin sicil raporlarını düzenlemek, disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını başkanlığa önermek,

n) Başkanlık görev kapsamında yer alan hizmetler ile ilgili, yönetmelik ve yönergeler hazırlamak ve Büyükşehir Belediye meclisine öneride bulunmak.

Şube Müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Şube Müdürlerinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a) Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,

b) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

c) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

ç)..Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak, ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,

d) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,

e) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, amirlerin bulunmadığı olaylarda inisiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,

f) Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak, görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak,

g) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

ğ) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

h) Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,

ı) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,

i) Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına, Başkanlık Makamına karşı sorumludur,

j) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek, birim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurum içi ve kurum dışı anket çalışmalarını başlatmak,

k) Müdürlüğün kayıt ve arşiv sisteminin oluşturulmasını, kayıtların doğru ve düzenli tutulmasını sağlamak,

l) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaları yapar, çalışma ortamının geliştirilmesi için diğer birimlerle koordinasyon kurmak,

m)..Hizmet alanı ile ilgili konularda projeler geliştirir, desteklenir, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla ortak projeler yürütüp çalışmalar gerçekleştirmek.

Şefin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16- (1) Şefin görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görevli Şefler, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından/yaptırılmasından ilgili Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur,

b) Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar,

c) Birim personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

ç) Personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini artırmak için yöntemler geliştirmek,

d) Personelin devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,

e) Birim kalite geliştirme ekiplerinden yer almak ve müdürlük hizmet kapsamında yer alan faaliyetlerin planlamalara uygun gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Birim faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili toplanan verileri analiz etmek, üste rapor etmek ve planlı toplantılara katılmak.

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17- (1) Personelin görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a) Daire Başkanı, müdür veya şef tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bütün çalışmalarını mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek,

b) Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, arşivlemek, gelen ve giden evrakların takibini yapmak ve her türlü büro işlerini yürütmek,

c) Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak,

ç) Büro malzemeleri ile kendisine teslim edilen diğer malzemeleri korumak, itinalı, etkin ve verimli şekilde kullanmak,

d) Bilgi edinme başvurularını cevaplayarak, müracaat sahibine zamanında iletmek ve sonucunu ilgili makama bildirmek,

e) Süreli, günlü, acele ve ivedi yazıların gereğini süresinde yerine getirmek,

f) Görev verilmesi halinde, seminer, kurs, konferans ve diğer hizmet içi eğitimlere katılmak, mesleki bilgisini geliştirmek.

g) Kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.

ALTINCI BÖLÜM

Daire Başkanlığının Çalışma Düzeni

Çalışma düzeni

MADDE 18- (1) Daire başkanlığında görevli tüm personel;

a)..Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler,

b) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar,

c) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler,

ç) Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,

d) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.

Bilgi verme yasağı

MADDE 19- (1) Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yönerge

Yönerge

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya üst yönetim yetkilidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21- (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kalkma

MADDE 22- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bir önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kabulü ve 3011 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile usulünce ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

(2) Bu yönetmelik ( 24 ) maddeden oluşmaktadır.