ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ

(Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.10.2009 tarih ve 478 Nolu Kararıdır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar;

AMAÇ:

MADDE 1

Bu Yönetmeliğin amacı:

a) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan şehirlerarası otobüs terminal idarelerinin görev ve yetkilerini ve çalışma alanlarını, usul ve esaslarını belirlemek,

b) Terminallerde 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre yolcu taşımacılığı yapan ve diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnafın Kanunlara ve Yönetmeliklere uygun olarak faaliyette bulunmalarını temin etmek,

c) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak, taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak,

d) Taşımacı, acente, diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnaflar, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunanların, gönderenlerin, yolcuların haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini tespit etmek,

e) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan yolcu terminallerinin yapı, tesis ve işletme esaslarını belirlemek,

f) Karayolu taşımacıları, acenteleri, diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnaflar ve taşıma araçlarının denetimini yapmak ve mevcut imkânların daha yararlı daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, hizmet kalitesini artırmak, emniyet, huzur ve güven ortamı oluşturmak

KAPSAM:

MADDE 2

Bu Yönetmelik,

a) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen şehirlerarası otobüs terminallerinin sevk ve idaresi için gerekli olan kurallarını,

b) Kocaeli Büyükşehir Belediye hudutları içinde kamuya açık karayolunda otobüsle yapılan yolcu taşımalarını, taşımacı, acente ve benzeri taşımacılık faaliyetlerini yapanlar ile taşıma işlerinde çalışanları, taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerini, firmaların ve taşıtların trafik düzeni ile yolcu hareketlerinin sağlıklı işlemesini,

c) Taşımacılık ve taşımacılık faaliyetleri dışında Terminallerde yer kiralayıp ticaret yapan diğer esnafın ve çalıştırdıkları şahısların uyacağı kurallarını,

d) Büyükşehir tarafından işletilen Terminaller, gerek şehirlerarası ve gerekse çevre ilçeler dahil olmak üzere yolcu taşımacılığı yapan taşıt araçlarının; İlk Hareket, Transit Geçiş, Varış Mahallerini kapsar.

HUKUKİ DAYANAK:

MADDE 3

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7.Maddesinin (L) Fıkrası, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b,f,j. Maddesi,18/m. Maddesi,

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 32.Maddesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 32.33.63.64.Maddeleri ile Kanun ve Yönetmeliğin karayolu taşıma ve ulaşım hizmetlerini düzenleyen maddeleri.

TANIMLAR:

MADDE 4

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığı'nı,

b) Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Bölge Müdürlüklerini,

c) Belediye: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini, (Kısaltması: KBB)

ç) Başkanlık: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

d) Meclis: Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisini,

e) Encümen: Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümenini,

f) Daire Başkanlığı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olan Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığını,

g) Şube Müdürlüğü: Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Terminaller Şube Müdürlüğünü,

ğ) Terminal Amirliği: Terminaller Şube Müdürlüğüne bağlı Terminallerin Amirliklerini,

h) Terminal Yetkilileri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından terminallerin işletilmesi için zabıta, özel güvenlik ve benzeri iş ve işlemler için görev ve yetki verilenlerini,

ı) Terminal işletmecisi: Bu Yönetmelikte tanımlanan yolcu terminalini işleten Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,

i) Yolcu Terminali: Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan T1 yetki belgesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hudutlarında bulunup KBB tarafından işletilen Yönetmelikle belirlenen özellikleri haiz şehirlerarası, civar ilçeler, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımaları ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren kapalı ve açık alanları bulunan yapı veya tesisini,

j) Yazıhane/Acente: ( Bilet satış gişesi) Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldıkları yetki belgesi ile Terminalde özel ve tüzel kişilere münhasır kara yolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş iş yerlerini,

k) Şoför: Ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı Terminal iç ve dış alanlarında ve karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü,

l) Otobüs: Yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil 9 kişiden fazla yolcu taşımaya uygun olan motorlu taşıtı,

1) Küçük Otobüs (minibüs): şoförü dahil 9 il 15 adet arasında oturma yeri olan otobüsü,

2) Büyük Otobüs: Şoförü dahil 15 adetten fazla oturma yeri olan otobüsü,

m) Ara Durak: Tarifeli yolcu taşımacılığında, kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan, yolcuların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı ve yolcu indirilip bindirilen yeri,

n) Özmal Taşıt: Araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına kayıtlı taşıtı,

o) Sözleşmeli Taşıt: Yetki belgesi sahibinin noterden yapılmış bir taşıma geliri paylaşımı veya kira sözleşmesine dayanarak, kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştıracağı başkasına ait taşıtı,

ö) Şube: Bir yetki belgesi sahibinin ticaret siciline tescil edilmiş merkezi işyeri adresi dışındaki faaliyetiyle ilgili ticaret siciline tescil edilmiş birimini,

p) Tarifeli Yolcu Taşıma: Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek ve bunlara uyularak yapılan düzenli yolcu taşımalarını,

r) Tarifesiz Yolcu Taşıma: Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan düzensiz yolcu taşımalarını,

s) Taşıma Hattı: Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini,

ş) Taşıma Güzergahı: Taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu,

t) Taşıt Belgesi: Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi,

u) Taşıt Kartı: Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,

ü) Ücret Tarifesi: Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi,

v) Zaman Tarifesi: Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi,

y) Yolcu Bileti: Yetki belgesi sahibi ile yolcu arasında akdedilen, yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren ve bu Yönetmelikle belirlenen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeyi,

z) İşyeri ve Kiracısı: Terminal'de yolcu taşımacılığı dışında diğer ticari faaliyette bulunan özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerini ve bu işyerini kiralayanı,

aa) Peron: Yolcuların araçlara bindirilip indirilen alanlarını,

bb) Otopark: Düzenli yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin haricinde, Terminal İdarecileri, Terminal esnafı, özel ve tüzel kişilere, ticari taksilere, şehir içi yolcu taşımacığı yapan özel halk otobüslerine, Terminal'de faaliyet gösteren işletmelere eşya/gıda malzemesi v.b. getiren kişilere ait araçlar için tahsis edilen açık veya kapalı alanlarını,

cc) Çığırtkan: Terminal alanında yolcuları kendi amaçları için bağırarak ,konuşarak veya çekerek yönlendiren kişileri,

çç) Emanet İşyeri: Yolcuların geçici olarak ücret karşılığı bagaj ve eşyalarını bıraktıkları yeri,

dd) Emanet: Kayıtlı olarak emanet işyerine bırakılan muhtelif eşyaları,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Terminaller, Terminal İşletmeciliği, Terminalde Hizmet Sunan Yetki Belgesi Sahiplerinin Görev ve Yükümlülükleri;

Terminallerin sahip olması gereken fiziki özellikler

MADDE 5

Terminallerde bulunması gereken asgari fiziki özelliklerin aşağıda belirtilen şekilde olması şarttır:

Yurtiçi ve uluslar arası yolcu terminalleri;

1) Terminallerin en az 2.000 m2 alan üzerinde, belediye imar planlarına uygun, yol ağlarıyla bağlantısı olan, varsa belediye altyapısıyla irtibatlandırılmış yoksa bu tür altyapıları oluşturulmuş, taşıtlar için peronlar, park yerleri, gerektiğinde bunların bakım ve ikmal yapabilecekleri alanları bulunan, açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri ve araçları bulunan, çevre düzenlemesi yapılmış,

engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve çevreleri güvenlik açısından yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile çevrilmiş bir altyapıya sahip olması ve terminale giriş çıkışların karayolu trafiğini olumsuz etkilememesi şarttır. Bu terminallerde, yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme, bindirme ve park yapacakları yeterli bir alan da bulunmalıdır.

2) (1) numaralı bentte belirtilen altyapı üzerine inşa edilecek üst yapıların ise; sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yolcular için bilet satış yeri, yeterli sayıda bay ve bayan tuvaleti ile oturma yerleri, haberleşme ve iletişim, acil sağlık yardımı, polis ve zabıta birimi, beslenme, ibadet, emanet ve benzeri asgari ihtiyaçları karşılayacak şekilde rahat, sağlıklı ve güvenli olması şarttır.

Terminal işletmecilerin yükümlülükleri

MADDE 6

Terminal İşletmecisi;

1) Terminallerde faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile diğer işletmecilere fatura ettikleri ortak giderlerle ilgili şeffaf olmak ve bu hususta yeterli, açık ve anlaşılır bilgi vermekle,

2) Terminallerde yeterli sayıda personeli olan güvenlik ve temizlik birimleri oluşturmak ve bu hizmetleri yürütmekle,

3) Alt ve üst yapıya ilişkin özellikleri sürekli olarak faal, çalışır ve kullanılır durumda bulundurmak ve bu hizmetleri yürütmekle,

4) Yolcuların bagajlarını taşıyabilmeleri için, yeterli sayıda bagaj taşımaya mahsus kullanımı ücretsiz araç ve gereç bulundurmakla,

5) Bakanlıkça ve KBB'nce belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarını kolayca görülebilecek uygun yerlere asmak, yerleştirmek ve bulundurmakla,

6) Terminallerde ve çevresinde yolcuları rahatsız edecek şekilde, yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edilmesine, çalıştırılmasına ve bunlardan yararlanılmasına izin vermemek ve bunları önlemekle,

7) Terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olmasını kontrol ettirmekle,

8) Terminallerin kapalı alanlarında tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki maddeler ile pis koku yayan maddelerin bulundurulmasını, satışını ve ticaretini engellemekle,

9) İşlettikleri terminallerde yetki belgesiz taşımacılık ve acentelik faaliyetinde bulunulmasına ve taşıt kartı olmayan taşıtların terminale giriş/çıkışına izin vermemek ve bunları önlemekle,

10) Bakanlık tarafından, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin genel seyrinin tespiti ve politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin güvenilir verilere dayalı istatistikler talep edildiğinden; Bakanlık Genelgesi'ne uygun olarak terminallere günlük, haftalık ve aylık giriş-çıkış yapan otobüs sayısı ile terminallerden taşınan yolcu sayıları hakkında aylık periyotlar halinde Bakanlığa bilgi vermekle,

yükümlüdür.

11) Terminallerin kurumsallaşması, koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin arttırılması için; Terminallerde görev yapan Belediye birimleri kendi görev ve hukuki sorumlulukları ile beraber, Terminal İdaresi'nin sevk ve talepleri doğrultusunda görevlerini yerine getirirler.

Terminal Ücretleri

MADDE 7

Terminal İşletmecisi;

1) Terminal işletmecisi, terminalin bakımı, onarımı, korunması ve işletme giderlerinin karşılanması ve kâr amacıyla;

2) Yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine kayıtlı her taşıt başına sadece terminal çıkışlarında KBB Meclisi'nce her yıl için belirlenen Tarifeye göre ücret alır.

3) Yetki belgesi sahiplerinin, müşterilerine ücretsiz şehir içi ulaşımı sağlayan taşıtlarından, KBB Meclisi'nce her yıl için belirlenen Tarifeye göre taşıt başına günlük, haftalık veya aylık makul bir ücret alınabilir, bunların her giriş ve çıkışları için ayrıca ücret alınmaz.

4) Terminallerin park alanlarını kullanan taşıtlardan park sürelerine göre KBB Meclisi'nce her yıl için belirlenen Tarifeye göre ücret alınabilir.

Ancak, yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan genel park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınmaz.

5) KBB Meclisi'nce her yıl için belirlenen Tarifeye göre belirlenen ücret tarifeleri, Terminal işletmecisi tarafından Bakanlığa sunulur ve “Görülmüştür” şerhi alınır.

Yolcu Taşımacılığı Yapan Şirket Ve Acentelerinin Uyması Gereken Kurallar

MADDE 8

a) Taşıma Şirketleri, Terminalden firmaların adlarına peron tahsisi yaptırabilirler. Peron tahsisleri, trafik emniyeti ve diğer şirketlerin tahsisleri de göz önüne alınarak değerlendirilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. Peron tahsisi yapılamayan firma araçları için uygun yerlerde indirme- bindirme alanları oluşturulur. Taşıtlar yolcu biletlerinde yazılı olan saatte hareket ederler.

Yolcu olmaması, az olması veya yolcunun gelmemesi gibi nedenlerle hareket saati geciktirilemez. Araçların tüm kontrollerinin önceden yapılmış olması esas olup, aracın bozulması gerekçesi veya herhangi bir gerekçe ile otobüs seferi iptal edilemez ve hareket saati geciktirilemez.

b) Yolcu taşıyan firmalara ait taşıtlar yolcu indirmek ve bindirmek maksadıyla hareket saatinde var ise tahsisli peronları, tahsisli peronları yok ise tespit edilen alanları kullanmak zorundadırlar. Sabit peron tahsisi olmayan firmalar tahsisli peronları kullanamaz.

Ücret Tarifeleri

MADDE 9

1) Taşıma şirketlerince yolculara verilecek biletler, yasalarda ve yönetmeliklerde yazılı kurallara uygun şekilde sıra numaralı ve bilet üzerinde yolcunun adı, gideceği yer, hareket saati, koltuk numarası ve taşıma ücretinin tam ve doğru olarak belirtilmesi gerekir.

Taşıma şirketi bilette belirtmiş olduğu hususları yerine getirmek zorundadır.

2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 57-10.Maddesi'nde belirlendiği üzere:

6 yaşın altında olan çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. Bunlar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

3) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 57-11.Maddesi'nde belirlendiği üzere:

6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, 6 ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az % 40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

4) Yolcu biletlerine yasalara, yönetmeliklere aykırı hükümler konulamaz. Taşıma bileti yolcu ile şirket arasında yapılmış bir akittir. Şirketlerce çalıştıkları hat ve yerlerin dışındaki yerlere veya daha sonraki hatlara bilet kesilemez. Şirketlerin diğer il ve ilçelerdeki temsilcileri tarafından aktarmalı olarak verilmiş olan biletlerin sahipleri yola devam edemedikleri taktirde, taşıma şirketi ve anlaşmalı acenteleri/ Kocaeli İli'ndeki sorumluları veya yetkilileri bu yolcuları biletlerinde yazılı olan yerlere, gidecek ilk uygun yolcu vasıtası ile göndereceklerdir. Şirketlerin, bilette yazılı olan hatta seferleri mevcut değilse, bu yolcuları Terminal İdaresi ve işletmesi kendi belirleyeceği bir araçla ve masrafı ilgili şirkete ait olmak üzere gönderecektir. Bu uygulamada doğacak cezai müeyyide bilet üzerindeki firmanın yetkili acentesine yazılır.

5) Tarifeli yolcu taşımaları ücret tarifesine tabidir.

6) Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır. Bu ücret tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce, yetki belgesi sahiplerince Bakanlıktan “görülmüştür” şerhinin alınması zorunludur.

7) Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi alınmış ücret tarifelerini görülebilecek şekilde işyerleri, terminal ve bilet satış yerlerine asmak, ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar.

8) Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur. Aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ile dönüş için değişik ücret tarifesi uygulanamaz.

9) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve

% 30'dan fazla indirim uygulayamazlar.

Ancak, tarifeli yolcu taşımacıları önceden Bakanlıktan izin almak sureti ile belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının % 10'unu aşmayacak sayıdaki koltuk için herhangi bir orana tabi olmaksızın özel indirim uygulayabilirler.

10) Ücret tarifeleri asgari dört aylık, azami bir yıllık sürelerle belirlenir. Bakanlık, taşıma maliyetlerine etki eden unsurların önemli orandaki artış ve azalışlarını dikkate alarak bu süreleri bir genelgeyle değiştirebilir.

11) Ücret tarifesinin bitim tarihini takip eden 30 günlük süre içinde yeni ücret tarifesi için Bakanlığa müracaatta bulunulmazsa; ücret tarifesi, bitim tarihi itibariyle süresi dolan tarife için belirlenen süre kadar başka bir işleme gerek kalmaksızın uzar ve geçerli olur. Süresi dolan ücret tarifesi, 30 günlük müracaat süresi içinde de geçerlidir.

12) Ücret tarifelerinin geçerlilik süresini tamamlayan yetki belgesi sahipleri, bu sürenin sonunda fazla ücret içeren yeni bir ücret tarifesi alabilecekleri gibi, aynı veya daha düşük ücret içeren yeni bir ücret tarifesi de alabilirler.

13) Ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerinin merkezi işyeri adresinin bulunduğu yerin bağlı olduğu Bakanlık Bölge Müdürlüğü'ne sunulur. Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 15 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadırlar.

14) Yetki belgesi sahipleri ücret tarifelerini kendilerine ait internet sitelerinde yayımlamak zorundadırlar.

15)Uluslararası tarifeli yolcu taşımalarında taraflar arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır ve uygulanır.

Zaman Tarifeleri

MADDE 10

1) Tarifeli yolcu taşımaları zaman tarifesine tabidir.

2) Yetki belgesi sahipleri tarafından geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanan zaman tarifelerinin uygulamaya konulmadan önce Bakanlığa onaylatılması zorunludur.

3) Yetki belgesi sahipleri onaylanmış zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyerleri, terminal ve bilet satış yerlerine asmak, ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar.

4) Zaman tarifeleri, yetki belgesi sahiplerinin merkezi işyeri adresinin bulunduğu yerin bağlı olduğu Bakanlık Bölge Müdürlüğü'ne sunulur. Yetki belgesi sahipleri onaylanan zaman tarifelerini on beş gün içinde faaliyette bulunduğu hat ve güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadırlar.

5) Yetki belgesi sahipleri geçerli zaman tarifelerini kendilerine ait internet sitelerinde yayımlamak zorundadırlar.

6) Zaman tarifeleri, hat ve güzergahların mesafesi ve durumu ile taşıt belgelerinde kayıtlı taşıt sayısı dikkate alınarak düzenlenir.

7) Uluslararası tarifeli yolcu taşımalarında taraflar arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır ve uygulanır.

Tarifelere Uyma Zorunluluğu

MADDE 11

1)Tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunan yetki belgesi sahipleri, Bakanlıkça “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifeleri ile Bakanlıkça “onaylanmış” zaman tarifelerine uymak zorundadırlar.

2) Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer almayan bir saate yolcu bileti düzenlenemez.

3) Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan her sefer için taşıt tahsis edilmesi zorunludur.

4) Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin 10 dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.

Terminal Kullanma Zorunluluğu ve Ara Duraklar

MADDE 12

1) Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların terminalden yapılması esastır. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

2) Tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerine taşıma hattı verilebilmesi için; kendilerinin veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminalini kiralamak suretiyle kullanma hakkına haiz olmaları zorunludur.

3) Tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin kalkış ve varış noktaları dışında yolcu indirip bindirebilmeleri için, kendilerinin veya acentelerinin ara durak tanımına uygun bir yere sahip veya kullanım hakkını haiz olmaları zorunludur.

Yeri ve zamanı önceden belirlenen ara duraklarda da yolcu indirilip, bindirilerek bilet satışı yapılabilir. Ara duraklarda bilet satışı yapılabilmesi ve yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olması şarttır.

4) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılamaz.

5) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için, yetkili kurul KBB UKOME olup, ancak UKOME Kararı ile kendilerine izin verilmesi şarttır.

Acentelerin Sözleşme Yükümlülükleri

MADDE 13

1) Terminal içerisinde faaliyet gösteren acenteler İlimizden transit geçen taşımacı firmalarla acentelik sözleşmesi yaptıkları firmayı bir dilekçe ve sözleşmeleri ile birlikte Terminal İdaresine bildirmek zorundadırlar. Acenteliğin başladığı tarihten itibaren, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince sözleşme yaptıkları firmaları F1, F2 Yetki Belgesi'ne 1 ay içerisinde işletmeleri zorunludur. Aksi halde firmanın faaliyetlerini sürdüremezler. F1, F2 yetki belgelerini ve belgeye işlettikleri acenteleri, Terminal Amirliğine bildirmeleri zorunludur.

Yasa ve Yönetmeliklerde olabilecek değişiklikleri ve her türlü taşımacılıkla ilgili genelge ve yönetmelikleri yerine getirmekle mükelleftirler.

2) Acenteler, adlarına bilet satışı veya taşıma senedi tanzim edecekleri yetki belgesi sahipleriyle, acentelik sözleşmesi yaparak bunları yetki belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar. Acenteler, sadece sözleşme yaparak yetki belgelerine kayıt ettirdikleri yetki belgesi sahipleri adına iş ve işlem yapabilirler.

3) Acentelik sözleşmelerinin; tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır.

4) F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla 10 adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler. Ancak, Maliye Bakanlığınca onaylı elektronik ortamda bilet düzenleme ve acentelerine düzenlettirme imkanına sahip olan taşımacı yetki belgesi sahipleri bu sayıya dahil edilmez.

Yetki Belgesi Sahiplerinin Sorumlulukları

MADDE 14

1) Yetki belgesi sahipleri; yolcu taşımalarının ilgili kanunlara, kararnamelere, yönetmeliklere ve diğer mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

2) Yetki belgesi sahipleri, kendi adlarına acentelerinin acentelik sıfatıyla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden sorumludurlar.

3) Acenteler; bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

4) Yetki belgesi sahipleri, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludurlar.

5) Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumludurlar.

6) Yetki belgesi sahipleri, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda ön görülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun olarak faaliyette bulunmaktan sorumludurlar.

7) Yolcu taşımacıları, taşıma sırasında yolcuya ikram ettikleri yiyecek ve içecek maddelerinin 9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olmasından sorumludurlar.

8) Yetki belgesi sahipleri, çevreyi ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerini bilmek ve faaliyetlerini bunlara uygun olarak yürütmekten sorumludurlar.

9) Yetki belgesi sahiplerinin sorumluluğu ile ilgili olarak, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerde yer alan hükümler saklıdır.

Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülükleri

MADDE 15

1) Yetki belgesi sahipleri, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve eşyayı güvenli bir şekilde taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdürler.

2) Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edemez, çalıştıramaz ve bunlardan yararlanamazlar.

3) Yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, Bakanlığa bildirdikleri merkez ve şubeleri ile varsa acentelerinin adreslerinde yürütmekle yükümlüdürler. Bakanlığa bildirilmeyen yerlerde faaliyette bulunamazlar.

4) Yetki belgesi sahipleri, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen zorunlu sigortaları bulunmayan taşıtları trafiğe çıkarmamakla yükümlüdürler.

5) Karayolları alt yapısı, işletilmesi, trafik, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile arıza ve kaza hali dahil, seyahat esnasında meydana gelen ve beklenmeyen durumlarla ilgili olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, yetki belgesi sahibi, imkan olduğu takdirde bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürmek veya yolcu ve eşyayı hareket noktasına geri getirmekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde, yolcunun eşyası sahibinin bütün hakları saklı olup, yetki belgesi sahipleri herhangi bir ek ödeme veya benzeri talepte bulunamazlar.

6) Yetki belgesi sahipleri ve anlaşmalı acenteleri, çalıştırdıkları kişiler hakkında dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, kaçakçılık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet suçlarından yargı organları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet kararı oluşması halinde, hükümlülük durumları sona ermiş olsa bile bu kişiler mesleki saygınlık niteliğini kaybetmiş olduğundan Terminalde çalıştırılamazlar.

7) Terminallerimizde faaliyet gösteren B1, B2, D1, D2, F1, F2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

8) 9-7.Madde'de belirtilen kişi veya kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde, Yetki belgesi sahiplerinin, yeniden görevlendirdiği kişi veya kişileri en geç bir hafta içinde Terminal Amirlerine yazılı bildirmeleri şarttır.

9) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 51-2. ve 63-ğ. Maddeleri uyarınca yetki belgesi sahipleri, faaliyetleri ile ilgili bilgileri içeren ve KBB'nce belirlenmiş formlara uygun olarak düzenlenen faaliyet raporlarını “Terminale giriş-çıkış yapacak otobüslerin ve giden yolcu sayılarını belirlemek üzere”, “GÜNLÜK OTOBÜS ÇIKIŞ TABLOSU EK: 2” günlük, haftalık ve aylık olarak Terminal Amirliklerine ve Terminal Zabıta Amirliği'ne teslim etmekle yükümlüdürler. Bu raporlar KBB tarafından birleştirilerek Bakanlığa periyodik olarak gönderilir.

10) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak Kanunlara, Bakanlıkça yayımlanan tebliğlere, yönergelere, genelgelere ve KBB'nce tarafından yayımlanan Yönetmelik ve talimatlara uymakla yükümlüdürler.

11) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, terminallerin iç ve dış alanlarında sesli ve/veya görüntülü yayın, haber v.b. veremezler.

12) Yetki belgesi sahipleri, verdikleri hizmetlerden özürlülerin kolaylıkla ve yeterli derecede yararlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Yolcu Taşımalarında Bagaj

MADDE 16

1) Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre etiketlenir.

2) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.

3) Sahipsiz bagaj taşınamaz.

4) Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz.

5) Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj bölümü de dahil olmak üzere taşınamaz.

Tarifesiz Yolcu Taşıma Sözleşmesi

MADDE 17

1) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.

2) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücretinin belirtilmesi ve her seferde taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.

3) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.

4) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur.

5) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.

Terminallerde İstihdam Edilenlerin Hakları Ve Sorumlulukları

MADDE 18

1) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir. Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilemez.

2) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar.

3) Taşıma işlerinde istihdam edilenler üstlendikleri hizmetle ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. İşyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.

4) Yapılacak denetimlerde hizmet akdi yapılmaksızın personel istihdamının tespiti halinde durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

Otobüslerde Taşıt Kartı Bulundurma Zorunluluğu ve Taşıt Kartında Yer Alacak Bilgiler

MADDE 19

1) Yetki belgesi sahipleri, taşıt kartlarının asıllarını taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar.

2) Taşıt kartları düzenlenirken, taşıt kartına, yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, yetki belgesinin türü ve numarası, taşıt kartının geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, taşıtın plakası, markası, cinsi, modeli, rengi ve benzeri bilgiler yazılır.

Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

MADDE 20

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına giren taşımacılık, acentelik, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.

Yetki Belgesi Türleri

MADDE 21

1) B türü yetki belgesi: Otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan yetki belgesi alması zorunludur. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) B1 yetki belgesi: Tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

b) B2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara Bakanlıkça verilir.

2) D türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan yetki belgesi alması zorunludur.

a) Dl yetki belgesi: Tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

b) D2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

c) D4 yetki belgesi: Tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara Bakanlıkça verilir.

3) F türü yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan yetki belgesi alması zorunludur. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) F l yetki belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

b)F2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklar, Bakanlıkça verilir.

4) Terminallerde yetki belgesi olmadan faaliyet yapılamaz.

Taşımacılık Faaliyetlerinde Genel Kural

MADDE 22

Taşımacılık faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilecek, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamında gerçekleştirilir.

Mevzuata Uygun Taşımacılık Faaliyeti Yapılması Ve Yasaklar

MADDE 23

1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Buna göre:

a) Karayolu ile yapılacak taşımacılık faaliyeti kapsamına uygun bir yetki belgesi alınmadan herhangi bir faaliyette bulunulamaz.

b) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar.

c) Bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma yapamaz ve gönderenlere/yolculara taşıma faturası veya taşıma faturası yerine geçen belge düzenleyemezler.

ç) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.

d) F türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve yolcu bileti veya taşıma faturası düzenleyemezler.

e) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acenteliği belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde; gerçekleşecek taşıma yurtiçi ise B2 veya D2, uluslararası ise sadece B2 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları şarttır.

2) Bir taşıt belgesine kayıtlı olmayan taşıtların terminallere girişlerine ve çıkışlarına, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 72.Maddesi'nde belirtilen yetkili görevliler tarafından (Trafik polisi ve zabıtası. Terminallerde görevli belediye zabıtası) izin verilmez.

Taşımacılık faaliyetlerinde hizmetin sürekliliği ve engellenemeyeceği

MADDE 24

1) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren hizmetlerini, hizmetin ifasını imkânsız kılan yasal mücbir sebepler dışında yapmaktan kaçınamazlar. Bu hizmetlerden ayırım yapmaksızın herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar.

2) Bu hizmetlerin yerine getirilmesi, hizmeti üstlenenler veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez.

Peronların Kullanılması

MADDE 25

1) Terminal'de bulunan vasıtaların sahipleri yada şoförleri, terminal trafiğine uygun olarak belirlenmiş olan mahallerde yolcularını indirdikten sonra bu mahalleri terk ederek, belirlenen park yerlerine çekilmeye ve diğer araçların giriş-çıkışları ile manevralarına engel olmayacak şekilde yerleştirmeye zorunludur.

2) Terminalden hareket edecek vasıtalar, hareket edecekleri peronlara hareket saatinden azami 25 dakika önce her türlü yol hazırlığı ve ikmallerini gerçekleştirdikten sonra girecektir. Belirtilen zamandan önce ve sonra yada hareket düzenini bozacak şekilde ve zamanda perona giriş yapılamaz. Otobüs sahipleri ile görevlileri, indirme-bindirme peronlarında araç bakım ve temizliği yapamazlar. Temizlik ve bakım işleri sadece İdarece ve işletmece belirlenen mahallerde yapılabilir.

Çıkış İşlemleri

MADDE 26

1) Terminalden tarife doğrultusunda belirlenen ücret ödenmeden çıkış yapılamaz. Çıkışlar, trafik güvenliği göz önüne alınarak, İdare tarafından belirlenecek esas ve usullere uygun olarak, önceden tespit ve ilan edilen saatlerde tek tek veya toplu olarak yapılabilir.

2) İzinsiz çıkış yapılamaz.

3) Terminalden ücret ödenmeksizin çıkış yapacak araçlardan, Araç sahibi ve firma ile acenteleri müştereken ve müteselsilin sorumludurlar. Bu nedenle verilecek ceza müştereken ve müteselsilin tahsil edilir. Ücret ödemeden çıkış yapan araçların ücreti Terminalde bulunan anlaşmalı acentesinden anında tahsil edilir.

4) Çıkış gişesinde görevli tahsildarlar GÜNLÜK OTOBÜS ÇIKIŞ TABLOSU EK: 1 düzenleyerek ilgili Terminal Amirine teslim edeceklerdir.

Bilet Satış Ve Müdüriyet Odaları

MADDE 27

1) Yolcu taşıma işlemlerini yürüten şirketlerin, Terminalde kiralayacakları bilet satış gişeleri ile müdüriyet büroları sayılarına sınırlama getirmemek esastır. Ancak, kamu düzeni ve haksız rekabet ortamı oluşmaması gibi gerekçelerle Başkanlıkça sınırlama getirilebilir.

2) İki veya daha çok bilet satış gişesinin arasının açılarak tek bir mekan olarak kullanılması, ilgililerin müracaatı üzerine Encümenin iznine bağlıdır.

İlan ve Reklam

MADDE 28

1) Yazıhaneler, İdarece gösterilecek yere, örneğine uygun olarak işyerinin hangi şirkete ait olduğunu ve hangi hatlara sefer düzenlendiğini belirtir ışıklı levha asılması zorunludur.

2) Levhaların boy, ebat ve kalınlıkları aynı olacak. Uygun olmayan levhalar asla konulmayacaktır.

3) Terminalde tüm mekanlara, yukarıdaki fıkrada belirlenen ışıklı levhadan başka, ışıklı veya ışıksız levha, kağıt, bez, cam, saç, v.b. levha üzerine yazılmış ilan ve reklam asılamaz. Uymayanlara para cezası uygulanır.

Fiyat Listesi

MADDE 29

Bilet satış gişelerinde, hizmet alanlar tarafından rahatlıkla görülebilecek bir yere 75x30 cm. ebadında fiyat listesi asılması zorunludur. Levha ebadının belirlenmesi Terminal idaresi ve işletmesine bağlıdır.

Yolcu Bileti ve İadesi

MADDE 30

1) Tarifeli yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenir.

2) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.

3) Yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi taşımacının adı/unvanı, adresi, vergi dairesinin adı ve hesap numarası ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alması zorunludur.

4)Yetkili acenteler aracılığı ile düzenlenen yolcu biletlerinde ise; üçüncü fıkradaki bilgilere ek olarak acentenin adı, unvanı, adresi, vergi dairesinin adı ve hesap numarasının yer aldığı bilgilerin/kaşenin bulunması/basılması zorunludur.

5) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur.

6) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.

7) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri bir başkasına satılamaz.

8) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.

9) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar.

Yıkıcı Rekabet ve Teşrifatçılık

MADDE 31

1) Terminal dahilinde yolcu taşımacılığı ile diğer alanlarda faaliyet gösteren kiracılar; teşrifatçı, çığırtkan ve simsar adı altında personel istihdam edemezler. Teşrifatçının, ayakçının, çığırtkanın ve simsarın yapacakları işler, istihdam edilen diğer unvanlı personellere yaptırılamayacağı gibi, alt kiracılar kendileri veya ortakları dahi yapamazlar.

2) Terminal sahası içerisinde yolcuların, yazıhane ve firmaları serbestçe seçmelerine karışılmayacaktır. Yolcular, seçimlerinde zorlanamayacakları gibi davet bile edilemeyeceklerdir.

3) Bu yasak davranışların, ticari işletmelerin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında işlem yapılır.

4) Yıkıcı rekabet ve teşrifatçılık fiilini işlemeyi alışkanlık haline getiren acentenin/işletmenin kira sözleşmesi tek taraflı olarak hiçbir itiraza mahal bırakmaksızın Encümence fesih edilecektir.

İç Trafik

MADDE 32

Terminal dahilinde kiracılar ile çalışanlar veya yolcular, iç trafiği aksatacak şekilde toplu olarak bulunamazlar. Bu kişiler, Terminal yetkililerinin ikazlarına uymak ve bekleme salonlarında veya otobüslerinde bulunmak zorundadırlar.

Park Mahalleri

MADDE 33

1) Taşıt araçlarının Terminalde kendilerine ayrılan yerlerde park etmeleri zorunludur. Bu araçların Terminal civarındaki cadde, sokak, yol, meydan ve arsalara terk edilmesi yasaktır.

2)Terminale yolcu getiren özel araçlar, ticari taksiler, yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan hatlı minibüsler ile firmalara ait ücretsiz yolcu servisi yapan araçlar v.b. kendilerine ayrılan alanlarda indirme-bindirme yapmak ve otopark yerlerine park etmeleri zorunludur. Bu araçların yolcu peronları ile otobüs park mahallerine girmeleri yasaktır.

3) Otopark ücrete tabidir.Ücret tarifesini Büyükşehir Meclisi belirler.

Terminal Haricinde İndirme-Bindirme

MADDE 34

1) Şehirlerarası ve Kocaeli il hudutları içinde yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, Terminal dışında yolcu indirme-bindirme işlemi yapamazlar. Bu durumdan sözleşmeli oldukları acenteleri müteselsilen sorumludurlar.

2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 71. Maddesi'nde belirtilen “Denetimle Görevli ve Yetkili Kuruluşlar” ile aynı Yönetmeliğin 72. Maddesi'nde belirtilen “Suç ve Ceza Tutanağı Düzenlemeye Görevli ve Yetkili Kılınanlar” denetim ve kontrolleri yapacaklar ve aynı Yönetmeliğin 73,74.Maddeleri uyarınca İhlal ve İdari Para Cezası Tutanağı düzenleyeceklerdir.

Diğer Hususlar

MADDE 35

1) Terminale gelen vatandaşların sorunlarını çözmek için tartışmak ve kavga etmek gibi davranışlarda bulunulmayacaktır.

2) Her türlü sorunlar Terminal Yetkililerine bildirilerek çözüm aranacaktır.

3) Terminale gelen yolcular terminal dışına çıkarılarak otobüslere bindirilmeyecektir.

4) Her acenteler, anlaşmalı firmalara ait otobüslerini kendilerine tahsis edilen peronlara yaklaştıracak,yoğunluk halinde boş peronlar kullanılabilecektir.

5) Terminalde inen yolcular , yolcu bekleme salonunda kısa süreli bekletilerek gidecekleri yerlere varsa, firmalara ait şehir içi ücretsiz servis araçları ile gönderilebilecektir.

6) Acenteler yolculara ait bagaj ve emanet eşyayı kesinlikle kabul etmeyecek, bagaj ve emanet eşya fiş karşılığında Terminal Emanet Birimi'ne teslim edilecektir.

7) Terminal'den çıkış yapan her otobüs ayrı ayrı çıkış ücreti ödemeye mecburdur. Günlük olarak toptan bir defada ödeme yapılmayacaktır.

8) Acenteler Kanun ve Yönetmelikte belirlenen mücbir sebepler dışında, otobüsleri yolcu biletlerinde yazılı saatlerde peronlarda hazır bulundurmaya mecburdur.Yarım saati geçen gecikmelerde, yolcu talep ettiği takdirde bilet ücretinin tamamını ilgili yazıhane iade etmeye mecburdur. Yolcu seyahat etmek için ısrarlı olduğu takdirde, alternatif çözüm yolları bulunarak yolcu mağdur edilmeyecektir. Bu durumda ilgili acente hakkında ayrıca yasal işlem yapılacaktır.

Mücbir sebep, aracın kaza veya arıza yapması, kar, hava ve doğa koşulları veya kaza ve benzer nedenlerden yolun kapalı olmasıdır.

9) Acente sahipleri,bilet satış gişelerini yolcu taşımaları dışında başka bir amaçla kullanamazlar.

10) Alkol ve benzeri içkilerin içilmesi, satılması ve içirilmesi yasaktır.

11) Acentelerin kapalı alanları dahil sigara içilmesi ve içtirilmesi yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şoförler ve Yolcular

Şoförlerin Uyması Gereken Kurallar

MADDE 36

1) Terminal dışında ve otoyollarda yolcu indirilip-bindirilmeyecektir.

2) Terminal çıkış ücretini ödemeden çıkış yapan otobüsler hakkında yasal işlem yapılacaktır

3) Yolcular, biletlerinde belirlenen şehrin Otobüs Terminallerinde indirilecektir.

4) Araç temizliği terminalde yapılmayacak, yapıldığı takdirde çöpler yerlere atılmayacak, araçlarından çıkabilecek atıklar çöp depolama konteynırlarına atılacaklardır.

5) Terminale giren araçlar Terminal içindeki trafik düzenine uymak zorundadırlar. Klakson çalmayacak,hızını 20 km üstüne çıkarmayacak ve park alanları dışında park yapmayacakladır.

6) Otobüs sürücüleri,araçlarına seyyar satıcı v.b.harici şahısların otobüslere binmelerine müsaade etmeyecektir.

7) Çıkabilecek her türlü problemler Terminal Yetkililerine bildirilerek çözümlenecektir. Kesinlikle tartışma ve kavga yapılmayacaktır.

8) Taşıt şoförü ve yolculara hizmet eden personel; trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz.

Yolcuların Hakları ve Yükümlülükleri

MADDE 37

1) 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde hüküm altına alınan YOLCU HAKLARI, tüm Terminallerde yolcuların ve vatandaşların rahatça görüp okuyabileceği şekilde ilan edilecektir.

2) Yolcular Terminal alanında karşılaştığı bütün olumsuzlukları Terminal yetkililerine, Terminal polisi ve zabıtasına ve özel güvenlik elemanlarına bildireceklerdir.

3) Yolcular, sorun çıkaran Terminal acentesi ve esnaflar ile doğrudan muhatap olmayacak, sorunlarını ve şikayetlerini Terminal yetkililere bildireceklerdir.

4) Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer almayan bir saate yolcu bileti düzenlenemez ve zaman tarifesinde yer alan her sefer için araç tahsisi zorunludur.

5) Yolcular bilette yazılı otobüs hareket saatinin, yirmi dört saat öncesine kadar yapacakları müracaatlarında bilet ücretinin tamamını iade almayı hak kazanır. Otobüs hareket saatinden on iki saat öncesine kadar yapacakları müracaatlarında ise, kendilerine ilgili acentenin altı ay geçerli açık bilet düzenlenmek zorunluluğu vardır.

6) Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz.

7) Yolcular, trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamazlar. Taşıtın teknik donanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir cihazı kullanamazlar.

8) Yolcular seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

9) Gönderenler ve yolcular taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uyarlar, aksi halde doğacak sonuçlardan sorumlu olurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşyerlerinin Uyması Gereken Kurallar

Büfe ,Lokanta, Berber, Çay Ocağı, Lostra v.b. Uyması Gereken Kurallar

MADDE 38

1) Terminal alanında bulunan büfe ,lokanta, berber, çay ocağı, lostra v.b. iş yerleri, malını satmak için bağırarak,çekerek veya anons cihazlarını kullanarak kişileri yönlendiremez.

2) Terminal dahilinde hangi şekilde olursa olsun, seyyar satıcılık yapılması yasaktır.

3) Terminallerin kapalı alanlarında yanıcı, parlayıcı, pis koku yayan maddelerin satışı ve ticareti yapılamaz.

4) Terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.

5) Terminal dahilinde satışı yapılan bütün ürünlerin etiketleri olmak zorundadır.

6) İş yerleri içinde temizliğe azami şekilde dikkat edilecektir.

7) İş yerlerinden çıkan çöpler görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde kapalı olarak saklanarak çöp depolama alanına dökülecektir.

8) Lokantalar,mutfak ve yemek reyonlarının temizliğine azami şekilde dikkat edeceklerdir.

9) Yemek reyonları tozdan korunacaktır.

10) Yemek kokuları ve mutfak buharları Terminal ortak alanına kesinlikle girmeyecektir.

11) İş yerleri, kira sözleşmesinde ve Terminal yerleşim planında kendilerine ayrılan alanların dışına çıkmayacaklardır.

12) Belirtilen işyerleri kendilerini ilgilendiren diğer hususlarda da bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Emanet İş Yerinin Uyması Gereken Kurallar

MADDE 39

1) Emanet iş yeri, yolculara ait emanetleri belirleyerek teslim fişi karşılığında alacaktır.

2) Yazılı kayıt edilmeden emanet teslim alınmayacaktır.

3) Emanet eşyaların kayıtları dikkatli tutulacak,emaneti verenin ve alanın kimlik bilgileri,adres ve telefonları kayda geçirilecektir.

4) Emanetler ,sahiplerine verilirken bütün kimlik bilgileri kayıt edilerek imzalı şekilde geri iade verilecektir.

5) Emanet eşyanın teslim tarihinden itibaren 15(on beş) içinde sahipleri tarafından geri alınmayan emanetler, Terminal Polisi ve Zabıta Birimlerine tutanakla teslim edilecektir.

Tuvalet ve Banyo İşletmelerinin Uyması Gereken Kurallar

MADDE 40

1) Koku gidericiler kullanılacaktır.

2) Sabunlar ve peçeteler kullanıma sunulacaktır.

3) Temizliğe azami dikkat edilecektir.

4) Yakın çevresinden koku hissedilmeyecektir.

5) Zemin ıslak kalmayacaktır.

6) Tuvalet psivarları ve musluklarından su sızmayacaktır.

Kahvehane ve Kafeteryaların Uyması Gereken Kurallar

MADDE 41

1) Havalandırmalar sürekli olacak şekilde çalıştırılacaktır.

2) Kumar v.b. oyunlar oynatılmayacaktır.

3) Hijyenik şartlar yeterli olacaktır.

4)Fiyat tarifeleri müşterilerin görebileceği bir biçimde duvarda asılı olacaktır.

Hamal İstihdamı

MADDE 42

1) Terminal dahilinde faaliyet gösteren alt kiracılar hususi hamal istihdam edemezler. Terminalde çalışacak hamallar idarenin iznine tabidir.

2) Terminal dahilinde çalıştırılacak hamalların sayısı idarece tespit edilir. Hamallar bu Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymayı kabul etmiş sayılırlar.

a) 18 yaşını tamamlamış 50 yaşını doldurmamış olmak.

b) Vücutta hamallık yapmasına engel olabilecek sakatlığı veya bulaşıcı bir hastalığı olmadığına dair resmi bir sağlık raporu getirmek..

c) Güvenilir ve iyi ahlaklı olduğu konusunda kefil göstermek. Savcılıktan Adli Sicil Kaydı getirmek

d) Tek tip elbise veya tulum giyerek, idarece verilecek yaka kartını takmak.

e) Yolcuların eşyalarını; Terminal dışından vasıtaya, vasıtadan Terminal dışına kadar taşımak.

f) İdarece verilen talimatlara uymak.

g) Belediye Meclisi'nin belirleyeceği tarifeye uygun olarak taşıma yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetki belgesi sahipleri ve işletmeler

Genel Hükümler

MADDE 43

1) Terminal sahası içinde KBB'ne ait işyerlerini kiralayarak faaliyette bulunan kişiler, işyerlerinde tükettikleri elektrik, su v.b. bedellerini kendileri öderler.

2) Kiracılar ısınma, soğutma, v.b. giderlere açık-kapalı alanlar dahil müşterek kullandıkları alanlarda m2 birim fiyatı bazında kullandıkları m2 kadar genel giderlere iştirak edeceklerdir.

3) Ortak kullanıma tabi elektrik ve doğalgaz faturaları, Komisyon Kararı'nda belirlenen alanların metrekarelerine uygun olarak dağıtım yapılır. Kiracılara tekabül eden ödeme miktarları tahsilatı için KBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na liste halinde gönderilir. Kiracılar ödemekle yükümlü oldukları ortak kullanım bedellerini zamanında KBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırmak zorundadır.

4) Terminal sahası içindeki her bir işyerinin başkalarına devir işlemlerinde yetkili kurul Encümendir.

5) Kiracı ve idare arasında ,yönetmelik, sözleşme, şartname vb.lerde olmayan ihtilaflı konularda Encümen yetkilidir.

6) Kapalı alanlar dahil alkol ve benzeri içkilerin içilmesi, satılması ve içirilmesi yasaktır.

7) Kapalı alanlar dahil sigara içilmesi ve içtirilmesi yasaktır.

8) Kira Sözleşmesinde hüküm altına alınan maddelere uyulması zorunludur.

9) Terminal yetkilileri ve çalışanlarına karşı saygılı, yolculara ve müşterilere karşı centilmen ve şefkatli davranılacaktır.

10) Herhangi bir problem vukuunda asla münakaşa ve kavga edilmeyecektir. Bütün problemler anında Terminal yetkililerine bildirilecektir.

11) Terminale gelen yolcular ve vatandaşların haksız fiil ve davranışlarına Terminal yetkilileri dışında hiç kimse müdahale etmeyecektir. Bu ve buna benzer olumsuz fiil ve davranışlar Terminal yetkililerine bildirilecek, müdahale gerektiğinde Terminal yetkilileri gereğini yapacaktır.

12) İş yerleri arasında karşılıklı sorunlar ve haksız davranışların çözümü; Terminal Yetkililerince değerlendirilerek gerekli çözüm ve cezai hükümlerin uygulanması yürürlükteki Kanunlar, Yönetmelikler ve bu Yönetmelik doğrultusunda yapılacaktır.

13) Acente ve tüm iş yerleri ortak kullanım alanlarının temiz kalmasına dikkat edecektir.

14) Acente ve tüm iş yerleri fiyat tarifelerini müşterilerin görebileceği biçimde duvara asacaktır.

15) Terminal açık ve kapalı alanında bulunan kayıp eşyalar, Terminal zabıtası veya Terminal polisine tutanak ile açılmadan teslim edilecektir.

16) Terminal İdaresince acenteler ve tüm iş yerlerine gönderilen yazılar tebligat hükmünde sayılır. Tebligattan kaçınanlar hakkında ayrıca yasal işlem yapılır.

17) Bu Yönetmeliğin Terminal hizmet binasının uygun yerine okunacak şekilde asılması herkese tebligat yapılmış sayılır.

18) Terminaldeki tüm çalışanların, Terminalin huzur, güven ve emniyetini bozucu davranışları ve uygulamaları, bu Yönetmeliğe, terminal işletme kurallarına, Kira Sözleşmesine, Kanunlara ve diğer Yönetmeliklere aykırılığı Terminal Yetkililerince tutanakla tespit edildiğinde, bu kişiler Terminalde kesinlikle çalıştırılmayacaklardır. İdari tedbir yönünden bu kişilerin Terminalle ilişkileri kesilecektir. Ayrıca iş yerleri de bu olumsuz fiillerden sorumlu tutulacaklardır.

19) Terminalde faaliyet gösteren tüm acenteler ve işyerleri, çalıştıracakları personelin kimlik bilgileri ile talep edilen diğer bilgi ve belgeleri Terminal İdaresine zamanında teslim edecekler, Terminal İdaresi'nin ilgili personel hakkında yaptıracağı soruşturmadan sonra uygun görülenler işe başlattırılacaktır.

20) Zemini bozacak araçlar Terminal alanına alınmayacaktır.

21) Terminalde esnaflık yapan şahısların özel araçları ile ücretsiz taşımacılık yapan servis araçlarının, otobüs peronlarının bulunduğu alana girmeleri yasaktır. Kendilerine ayrılan otopark alanlarını kullanacaklardır.

22) Bütün iş yerleri 4077 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN hükümlerine uymak ve haksız rekabeti önlemekle yükümlüdür.

23) Terminalin ortak kullanılan yerlerine verilen zarar ve ziyan, zararı yapan tarafından karşılanır.(5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.Maddesi gereği “Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75.Maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.” )

24) Isıtma,soğutma,havalandırma, ortak kullanım iç ve dış alanları, otoparkların temizlik hizmetleri Belediye tarafından yapılır veya yaptırılır.

25) Bütün iş yerleri Belediyenin hazırladığı Sabotajları Önleme ve Yangından Korunma Yönetmeliğine uymakla mükelleftirler. Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı her 6 ayda KBB İtfaiye Dairesi Başkanlığınca denetlenecektir.

26) Zabıta görevlilerine karşı gelenler Devlet Zabıtasına karşı gelenler gibi cezalandırılırlar.

27) Bütün iş yerleri, işyerleri ile ilgili Belediyenin bilumum talimat ve genel nizamlarına uymakla mükelleftir. Uymayan işyerlerinin kira sözleşmesi Encümence fesih edilebilir.

28) Bütün iş yerleri, işyerlerine yapılacak onarım, ilave ve kullanım şeklinde yapılacak değişiklikleri Belediyenin izni ile yapacaktır. Aksine hareket edenlerin işyerlerinin kira sözleşmesi Encümence fesih edilebilir.

Belediyenin izni ile yapılan ilaveler olursa bunlar işyerleri tarafından yapılacak ve işyerleri Belediyeden herhangi bir para talebinde bulunmayacak ve ödedikleri miktardan düşülmeyecektir. Yapılan ilaveler tahliye ve fesih durumunda bedelsiz olarak Belediyeye devir edilecektir.

29) İş yerlerini kiralayanlar Belediyenin yazılı izni olmadan başka bir şahsa kiraya veremez, yanına ortak alamaz ve başkasına kullandıramaz. İşyerini kendisi işletmeyip 3.şahıslara işlettiremez. Aksine hareket edenlerin kira sözleşmesi Encümence fesih edilecektir.

30) Bütün işyerleri sahipleri ve Terminal İdaresince çalışmalarına izin verilen diğer personel, Terminalde çalışma saatleri süresince TERMİNAL ÇALIŞMA KARTI'nı-EK:4 boyunlarında asılı bulundurmak zorundadır.

31) Belediye gerekli gördüğü takdirde otobüs terminallerinde bulunan işyerleri işletmeciliğinin tamamını veya bir kısmını kiracılar ile birlikte 3. şahıslara, şirketlere devir ve temlik edebilir , işletme hakkını kiraya verebilir.

32) Bütün iş yerleri çevreyi rahatsız edecek,çevreye tehlike oluşturacak her türlü gürültü, koku, müzik v.b. rahatsız edici davranışları yapmayacak ve yaptırmayacaktır.

33) Bütün iş yerleri, işyerlerini 2(iki) aydan fazla kapalı tuttuğu takdirde, Encümen tek taraflı olarak kira sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda işyeri sahibi herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın taşınmazı derhal tahliye edecektir.

34) Bütün iş yerleri, KBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na müracaat ederek işyerleri için “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”almak zorundadır.

35) Bütün iş yerleri, sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü önlemleri almakla yükümlüdür.

36) Bütün iş yerleri, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur, kasıt v.b. nedenlerle işyerlerine verdirdikleri zarar ve ziyanı aynıyla yerine getirmeye mecburdur.

37) Terminal'de; yolcu taşımak üzere, yürürlükteki esaslar dahilinde faaliyet gösteren şirket, özel kuruluşlar ve Terminalin diğer ticari amaçlı ünitelerini kiralayanlar bu Yönetmelik'te geçen ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi ve Encümenince alınmış ve alınacak kararları kabul etmiş sayılacakları gibi uymayı da taahhüt eder.

ALTINCI BÖLÜM

Terminal Yetkilileri, Zabıta, Özel Güvenlik, Temizlik, Teknik, Denetim,

Terminal Yetkilileri

MADDE 44

A-) Terminaller Şube Müdürlüğü'nün Görev ve Yetkileri

1) KBB hudutları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminallerinin Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Genelgeler hükümlerine göre sevk ve idaresini Belediye adına yürütmek.

2) KBB hudutları içinde ihtiyaç duyulan ilçelere şehir içi ve şehirlerarası otobüs terminalleri yapılmasını önermek,

3) Terminallerin bakım, onarım, tamir, ısıtma, aydınlatma, soğutma, iç ve dış alan temizliği, çevre düzenlemesi, otopark, taşınır mallar v.b. iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak,

4) Yolcu ve vatandaşların şikayet ve önerilerini dikkate almak, incelemek, sonuçlandırmak, gerektiği takdirde ilgiler hakkında yasal işlem yapmak/yaptırmak,

5) Vatandaşlarımızın şehirlerarası yol mesafe ve fiyatlarla ilgili rayiç belgelerini düzenlemek,

6) Terminaller Şube Müdürlüğü'nün bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlamak ve sunmak,

7) KBB hudutları içinde, karayolu ile şehir içi ve şehirlerarası otobüslerle yapılan taşımacılık faaliyetlerini kontrol ve denetim altında tutmak üzere terminallerde “denetim birimleri” oluşturmak,

8) KBB hudutları içinde, düzenli ve düzensiz karayolu ile şehir içi ve şehirlerarası otobüslerle taşımacılık yapan firma ve acentelerin Kanun ve Yönetmeliklere göre faaliyetlerini sürdürmelerini denetlemek, şikayetleri neticelendirmek, gerektiği takdirde ilgililer hakkında yasal işlem yapmak/yaptırmak,

9) Karayolu Taşıma Yönetmeliği 51-1.2. Maddesi'ne uygun olarak istatistik amaçlı Faaliyet raporlarını aylık periyotlar halinde Ulaştırma Bakanlığı'na göndermek,

10) Terminallerin sabotajlara ve yangınlara karşı korunması için özel güvenlik, kolluk kuvvetleri ve Belediye zabıtası ile işbirliği yapmak,

11) Terminallerdeki tüm işyerlerinin genel denetim ve kontrollerini yapmak ve yaptırmak,

12)Terminallerin kurumsallaşması, koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin arttırılması için; Terminallerde görev yapan Belediye birimleri kendi görev ve hukuki sorumlulukları ile beraber, Terminal yöneticilerinin sevk ve talepleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek,

13) Terminallerde görev yapacak memur ve işçilerin yer değişiklikleri ile ilgili teklifleri hazırlayarak Daire Başkanlığı'nın onayına sunmak,

14) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Şube Müdürlüğü'nün harcamaları için Ödeme Emri Belgelerini düzenleyerek Harcama Yetkilisi'nin (Daire Başkanı) onayına sunmak, ödemenin yapılabilmesi için KBB Mali H. D. Başkanlığı'na teslim etmek,

15) Her yıl Aralık ayında Şube Müdürlüğü zimmetinde bulunan taşınır malların Taşınır Mal Yönetmeliği'ne uygun olarak sayımını yapmak-yaptırmak,

16) Terminallerde görev yapan işçilerin Haftalık Fazla Mesai Formları'nın düzenlemesini sağlamak ve Daire Başkanlığı'nın onayına sunmak,

17) Terminallerde görev yapan işçilerin aylık Mesai Puantajları'nı düzenlemek ve Daire Başkanlığı'nın onayına sunmak, KBB İnsan Kay. ve Eğt. D.Başkanlığı'na göndermek,

18) İhtiyaç duyulan mal ve hizmetin satın alınması için, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21. ve 22.Maddelerine uygun olarak Talep Formu hazırlamak ve onaya sunmak, KBB Destek H. D. Başkanlığı'na teslim etmek,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 18.Maddesi'ne uygun olarak hizmet satın alınması ile ilgili yapılacak ihale hazırlılıklarını tamamlamak ve Daire Başkanlığı'nın onayına sunmak,

19) Memur personelin iş ve işlemlerini 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütmek,

İşçi personelin iş ve işlemlerini 4857 Sayılı İş Kanunu ve TİS'e göre yürütmek,

20) Şube Müdürlüğü tarafından Terminal Amirlerine yardımcı olmak üzere her terminale Vardiya Amiri görevlendirilir.

B-) Terminal Amirlerinin Görev ve Yetkileri

1) Terminal Amirleri, Şube Müdürü-Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı'nın teklifi üzerine KBB Genel Sekreteri'nin onayı ile göreve başlatılır.

2) KBB hudutları içindeki otobüs Terminallerinde görev verilen amirler, bulundukları otobüs terminallerinde Terminaller Şube Müdürüne bağlı olarak yürürlükteki Kanunlar ve Yönetmelikler hükümlerine göre sevk ve idaresini yerine getirmek.

3) Terminallerde istihdam edilen memur ve işçilerin hastane sevk işlemlerini yapmak ve takip etmek,

4) Terminallerde görev yapan işçilerin Haftalık Fazla Mesai Formlarını düzenlemek ve Şube Müdürlüğü'ne teslim etmek,

5) Terminallerdeki kiracıların kira sözleşmesine uygun olarak işletmelerini işletilip-işletmediklerini denetlemek,

6) Terminallerdeki kiracıların Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve “KBB Terminaller Yönetmeliği” hükümlerine göre uygun faaliyetlerde bulunup-bulunmadıklarını denetlemek,

7) Terminallerdeki taşınır ve taşınmaz malların korunması sağlamak, zarar verenleri tespit etmek, bedelini ödettirmek,

8) Her yıl Aralık ayında Terminallerde bulunan taşınır malların Taşınır Mal Yönetmeliği'ne uygun olarak sayımının yapılmasına yardımcı olmak,

9) Terminallerde kendilerine denetim görevi verilen “DENETİM GÖREVLİSİ”nin görevlerini takip etmek, tutulan tutanakları Şube Müdürlüğü'ne teslim etmek,

10) Terminallerde düzenli ve düzensiz karayolu ile şehir içi ve şehirlerarası otobüslerle taşımacılık yapan firma ve acentelerin Kanun ve Yönetmeliklere göre faaliyetlerini sürdürmelerini denetlemek, şikayetleri Şube Müdürlüğü'ne bildirmek,

11) Karayolu Taşıma Yönetmeliği 51-1.2. Maddesi'ne uygun olarak istatistik amaçlı Faaliyet raporlarını haftalık periyotlar halinde Şube Müdürlüğü'ne göndermek,

12) Terminallerin sabotajlara ve yangınlara karşı korunması için özel güvenlik, kolluk kuvvetleri ve Belediye zabıtası ile işbirliği yapmak,

13) Terminallerdeki tüm işyerlerinin genel denetim ve kontrollerini, Terminal Zabıta Birimi ile birlikte yapmak,

14) Terminallerde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin satın alınması için, talepleri Şube Müdürlüğü'ne bildirmek,

15) Terminallerin çıkış gişelerinde tahsilat yapıldığından; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 61.Maddesi'ne dayanılarak hazırlanmış olan “Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin, Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik”in “Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri” başlıklı 5. Maddesine istinaden, Harcama Yetkilisi tarafından Terminal Amirleri “Muhasebe Yetkilisi Mutemedi” olarak görevlendirilmiş olup, bu konudaki iş ve işlemlerden KBB Mali H.D. Başkanlığı'na karşı sorumluluklarını yerine getirmek,

16) Terminal Amirliklerine müracaat eden vatandaşlarımıza şehirlerarası yol mesafe ve ücretle ilgili rayiç belgeleri düzenlemek,

C-) Terminal Zabıta Biriminin Görev ve Yetkileri

1) 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nda belirtilen İdari Para Cezaları ile Karayolu

Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen ‘'UYARMA'' cezalarını vermek.

2) KBB Zabıta Yönetmeliği'nde belirtilen yetkileri kullanmak ve gerektiği hallerde ceza

verilmesini sağlamak.

3) 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un (Değişiklik:5727 Sayılı Kanun) verdiği yetkileri kullanmak.

4) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nda belirtilen yetkilerini kullanmak ve gerektiği hallerde ceza verilmesini sağlamak.

5) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerine Muaddil Kanun'un (5728 Sayılı Kanun'la değişiklik hükümleriyle birlikte) verdiği yetkileri kullanmak ve KBB Encümeni'ne teklifte bulunmak.

6) Terminaller Yönetmeliğine aykırı uygulama ve fiiller ile ilgili tutanak tanzim etmek.

7) Fiyat tarifelerini kontrol etmek.

8) Seyyar satıcıları faaliyetlerinden men etmek, seyyar satıcıları Terminalde barındırmamak.

9) Açık gıdaların hijyenik ortamlarda arzını sağlamak. Terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olup- olmadığının denetimini KBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı yetkililerle birlikte aylık periyodik olarak yapmak.

10) KBB hudutları içinde; Otobüs Terminalleri ve Ulaştırma Bakanlığı'nın izin verdiği ara duraklar dışında yolcu indirip yolcu bindiren, Terminaller dışında yolcu gönderen, şehirlerarası düzenli yolcu taşımacılığı ile iştigal acenteler ve firmalara ait otobüsler hakkında tutanak tanzim etmek.

11) KBB hudutları içinde; Şehir içi şehirlerarası düzenli-düzensiz yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları ile “Acentelik” anlaşması yapanların, Ulaştırma Bakanlığı'ndan ‘'Yetki Belgesi''alması yasal zorunluluk olduğundan kontrol ve denetimlerini yapmak.

Yetki Belgesi almadan faaliyet yapanların faaliyetlerine son vermek.

Otobüs Terminalleri dışında, şehir merkezlerinde yetki belgesi ile sadece bilet satışı için acentelik yapılan yerlerden otobüslere yolcu bindirilmesi- indirilmesini engellemek.

12) İş yeri sahipleri ile acentelerin Terminalde müşteri celbi için bağırmalarını men etmek,

çığırtkanlığı engellemek, çığırtkan istihdam edilmesine müsaade etmemek, gerektiği hallerde tutanak tanzim etmek ve cezalandırmak.

13) Peronlar ve otoparklardaki araçların trafik sirkülasyonu sağlamak

14) Yolcular ve vatandaşlarımızın mal ve can emniyetini sağlayacak her türlü tedbirleri Terminal polisi ve özel güvenlik ile birlikte almak, sabotajları önlemek, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda itfaiye teşkilatı başta olmak üzere ilgili birimleri zamanında haberdar etmek.

15) Terminal Yöneticilerinin taleplerini yerine getirmek.

16) Otobüs Çıkış Binası'nda görev yapan zabıta memurları, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 51-2. ve 63-ğ.Maddeleri uyarınca, Terminal'e giriş- çıkış yapan tüm araçları izlemek üzere formatı belirlenen “GÜNLÜK OTOBÜS ÇIKIŞ TABLOSU EK: 3” zamanında tanzim ederek, her gün ilgili Terminal Amirine teslim edeceklerdir.

D-) Özel Güvenlik Biriminin Görev ve Yetkileri

1) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un verdiği tüm görevleri

yapmak ve yetkilerini kullanmak.

2) Terminal Zabıtası ve Terminal Polisi ile işbirliği içinde çalışmak.

3) Terminal Yöneticilerinin taleplerini yerine getirmek.

4) Otobüs peronlarının bulunduğu alanlara özel araçların giriş ve çıkışını önlemek.

5) Güvenlik Kamera Sistemi'nin bulunduğu Bilgi İşlem Odası'nı haftanın her günü, 24 saat kontrol altında bulundurmak, görüntüleri izlemek ve olabilecek her türlü hadiseye zamanında müdahale etmek.

6) Sorumlulukları ile ilgili olarak tuttukları tutanakları Terminal Amirlerine teslim etmek.

E-) Temizlik Biriminin Görev ve Yetkileri

1) Terminal Amirleri tarafından oluşturulur veya hizmet satın alınması biçiminde özel sektöre yaptırılır.

2) Genel olarak Terminalin kapalı, açık ve yakın çevresinin temizliğinden sorumludur.

3) Kapı, çerçeve, masa, cam v.b. ilgili alanları günlük olarak yıkamak, silmek ve temiz tutmak.

4)Yeşil alanların bakım ve temizliğini zamanında yapmak.

5) Kapalı alanlar,peronlar ve otoparkların yıkama aracı ile yıkanmasını gece vardiyasında yapmak.

6) Terminalin iç ve dış alanından toplanan çöpleri ve atıkları çöp depolama konteynırlarına atmak.

7) Temizliğe bütün mesai süresince devam edecek, toz, kirlilik hiçbir yerde hiçbir zaman görülmeyecektir.

8) Temizlik personeli araç ve gereçleri ile görev alanlarında sürekli dolaşarak gerekli temizliği anında yapacaklardır.

9) Binanın iç ve dış alanları, duvarlar, bordürler v.b yerleri boyamak,

10) Temizlik hizmeti özel sektöre yaptırıldığı takdirde: Terminallerde bulunan her türlü alet, makine, araç ve cihazlar temizlik hizmetini yüklenen özel sektöre zimmetlenir. Kullanma hatasından kaynaklanan arıza ve hasarlar komisyon marifetiyle tespit edilerek, buna ait arıza ve hasar tespit tutanağı düzenlenecek ve bedeli yükleniciden tahsil edilecektir.

Bu nedenle temizlik elemanlarının eğitilmeleri dahil her türlü sorumluluğu yükleniciye aittir.

11) İhtiyaç duyulan temizlik malzeme listesini hazırlayarak Terminal Amirlerine teslim ederler.

F-) Teknik Birimin Görev ve Yetkileri

1) Terminal hizmet binasında bulunan idareye ait su, elektrik, doğalgaz, otomatik kapı, klimaların arızalanması halinde müdahale edebilecek birimdir.

2) İhtiyaç duyulan malzemeleri tespit ederek Terminal Amirine sunar.

3) Terminallerde en az birer adet teknik birimde görev yapacak nitelikli elektrik ve makine teknisyeni veya teknikeri görevlendirilir.

Denetim Biriminin Görev ve Yetkileri

1) Terminallerde denetim görevi verilenlere kolluk kuvvetleri, zabıta memurları ve özel güvenlik elemanları dışında “DENETİM GÖREVLİSİ KARTI” düzenlenir.

2) Kanunlar ve Yönetmelikler hükümlerine göre Terminal ve çevresinin, otoyolların genel denetimini yapar.

3) Denetimlerinde olaylara fiziki müdahalede bulunmaz.

4) Terminaller Yönetmeliğine aykırı fiil ve davranışlar hakkında tutanak tutar ve tutukları tutanakları Terminal Amirine teslim eder.

5) İkazlar hiçbir zaman nezaket kuralları dışında olmayacaktır.

6) Kişilere, davranış ve yapılanların Terminaller Yönetmeliğine aykırı olduğu izah edilecek ve cezai müeyyidelerin bulunduğu anlatılacak, fiziki bir müdahalede bulunulmayacaktır.

7) Kavga,münakaşa gibi olayların içine girilmeyecek ve müdahale edilmeyecektir.

8)Terminalin her türlü demirbaş malzemelerine,çevre düzenlemesiyle ilgili ağaçları, çimenleri ve çiçekleri her türlü tahribattan koruyacak,tahribat yapanlara ikazda bulunacak ve anında emniyet, zabıta ve özel güvenlik elemanlarını haberdar ederek birlikte engelleyeceklerdir.

9) Çevreyi kirleten ve uygunsuz yerlere çöp atanlara sözlü ikazda bulunacak, ısrar edenler hakkında tutanak tanzim edecektir.

10) Misafir araç oto parkının trafik kuralları ve yerleşim planına uygun kullanılmasını denetler.Kurallara uymayanları ikaz eder, ihlaller devam ederse tutanak tutar.

11) Terminal Yetkilileri, kiracıların bu Yönetmelik hükümlerine uyup uymadıklarını kontrol amacıyla, işyerlerini denetlerler. (Firmaların Müdüriyet büroları şikayet söz konusu olduğu taktirde, kolluk kuvvetleri, zabıta memurları ve yetkililerce denetlenebilir.)

12) Alt Kiracılar ile çalıştırdıkları kimseler, yetkililerin kontrol ve denetim görevlerini yerine getirmelerine engel olamazlar. Görevlilerce işyerlerinde belirlenen noksanlıklar, yetkililerce derhal giderilecektir.

13) Görevliler bağlantılı olarak personel kartı veya kimliğini göstermekten kaçınan veya aykırı beyanda bulunan kişiye (firma-yazıhane sahibi) belediye zabıtası veya kolluk kuvvetlerince ilgili yasa gereğince işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezalar

MADDE 45

1) Yürürlükteki Kanunlar,Yönetmelikler ve özellikle bu Yönetmelik'te belirlenen hususlar ilgi ve yetkilerine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Terminaller Şube Müdürlüğü elemanları ve bu Müdürlüğe bağlı Terminal Amirlikleri, Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ihtisas ve trafik zabıta memurları,özel güvenlik elemanları, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapan “Denetim Elemanları”,

Gıda ürünlerinin üretimi-tüketimi ve insan sağlığının denetimi açısından Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Taşınmaz mallar ve kiracıların denetimi açısından Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, İşyeri açma ve çalışma ruhsatları ile çevreyi koruma açısından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yangın ve Sabotajları önleme açısından İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Gelirlerin tahsilatı ve ortak kullanım harcamalarından doğan geri alacaklar yönünden Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından denetlenir.

2) 45-1'de sayılan KBB birimleri Kanunların ve Yönetmeliklerin kendilerine doğrudan tanıdığı her türlü cezayı vermeye yetkilidir.

3) Kanunlara, Yönetmeliklere ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden acenteler, işletmeciler, firmalara ait otobüsler ve diğerleri hakkında düzenlenecek zabıtlarla ilgili olarak: İhlal ve kusurlar için KBB birimlerince yazılı “İHTAR” ile uyarılır.

4) Suç ve ihlallerden dolayı, tebligat tarihinden itibaren 7(yedi) günden az olmamak kaydıyla ilgililerden yazılı savunma talep edilir. Bunun neticesine göre:

A) Birinci defasında, tutulan tutanaklar suçun niteliğine göre, KBB Encümenince değerlendirilerek 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerine Muaddil Kanun'un (5728 Sayılı Kanun'la değişiklik hükümleriyle birlikte) istinaden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre İdari Para Cezası ile cezalandırılır.

B) İkinci defasında, Terminallerde faaliyet gösteren tüm işletmeler hakkında tutulan tutanaklar üzerine; KBB Encümeni uygun gördüğü takdirde aynı Kanun'un verdiği yetkiye dayanarak “Yasaklanan Faaliyetin Meni”ne (ticaret ve sanattan men cezası ancak işyerinin kapatılması suretiyle) karar verebilir.

C) Üçüncü defasında, Terminallerde faaliyet gösteren tüm işletmeler hakkında tutulan tutanaklar üzerine; Acenteler/işyerleri ile KBB arasında yapılan Kira Sözleşmesi hükümleri gereğince KBB Encümeni'nce Sözleşme'nin fesih edilmesi için; Gerekçeleri ile birlikte Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'na yazılı bildirim yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Bulunmayan Hükümler

MADDE 46

Bu Yönetmelikte yazılı olmayan hallerde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, bundan sonra yayımlanacak mevzuat ile bu konuda hüküm içeren her tür Kanun ve Yönetmelik hükümleri geçerli olup, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Encümeni yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 47

15.03.2005 tarih ve 528 Karar Sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hudutları Dahilinde Bulunan Şehirlerarası Terminaller Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 48

Bu Yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ve ilanı ile yürürlüğe girer, ilan edilmiş olan yönetmelik hükümleri herhangi bir tebliğe gerek kalmaksızın ilgililerine duyurulmuş ve tebliğ edilmiş sayılır.

Yürütme

MADDE 49

Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hudutları Dahilinde Bulunan Şehirlerarası Terminaller Yönetmeliği Dairesinden geldiği şekli ile uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

İbrahim KARAOSMANOĞLU Kerim BÜYÜKGÖZ Okşin BEÇET

Büyükşehir Bel, Bşk. Katip Katip

(İmza Mühür) (İmza) (İmza)