TARIMLA İLGİLİ ÜRÜN ALIMLARINA İLİŞKİN UYGULANACAK ESAS...

Ek:(15.06.2017 tarih ve 326 sayılı meclis karar ekidir.)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3.MADDESİ a BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK TARIMLA İLGİLİ ÜRÜN ALIMLARINA İLİŞKİN UYGULANACAK ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin a bendi kapsamında yapılacak olan tarımla ilgili ürün alımlarına ilişkin uygulanacak esasları ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1)Bu yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/a maddesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmetler kapsamında işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarımla ilgili ürün alımlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik 3/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14/1,a ; 04.01.2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;

a)Başkanlık: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

b)Belediye: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,

c)Harcama Yetkilisi (Alım Yetkilisi) : Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisini,

ç)Kurum: Kamu İhale Kurumunu,

d)Tarım: Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlamasını,

e)Üretici: Alım Yapılan üretici veya ortaklarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri, İşlem Dosyaları, Yaklaşık Maliyet, Şartname ve İstenecek Belgeler

Uygulama ilkeleri

MADDE 5-(1) 4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin a bendi kapsamında yapılacak olan tarımla ilgili ürün alımlarına ilişkin uygulama ilkeleri şunlardır:

a)Alım işleminin konusu tarımla ilgili olacaktır.

b)Alıma konu olan tarımla ilgili ürünlerini işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından alım yapılacaktır.

c)Yapılacak olan alımlarda; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanacaktır.

ç) Kurum alıma çıktığı yıl belli periyotlarla üretici birliklerinin ve kooperatiflerin panolarına, alımla ilgili duyurular yaparak üreticilerin tamamının yaygın olarak bilgilendirilmesi yapılacaktır.

d)Alım yapılacak üreticiler üretici belgesine ve/veya bitki ruhsatına sahip olacaklardır.

e)Yapılacak olan alımlar mali yıl ile sınırlı olacaktır. Yıllara sari olması durumunda 5393 sayılı Belediye Kanunun 67inci maddesi uyarınca meclis kararı alınacaktır.

f)Alımı yapılacak malların (soğan, tohum, fide, fidan v.b.) teknik özellikleri (boy, kutur, ambalaj şekli v.b.), miktar ve birim fiyatları, pazarlık fiyat tutanağı, muayene ve kabul tutanağı, irsaliye ile faturalarda belirtilmesi gerekmektedir.

g)Bir dosya kapsamında bir üreticiden alım yapılabileceği gibi, birçok üreticiden de alım yapılabilecektir.

ğ)Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için alım yapılmayacaktır.

h)Alımlar, ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın pazarlık edilerek Yaklaşık Maliyet hesabında yer alan birim fiyata denk veya altında fiyatlar ile yapılacaktır.

ı)Tüm alımı yapılan malzemelerin fotoğrafları ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.

İşlem dosyası

MADDE 6-(1)Her alım için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, piyasa fiyat araştırması ve mal kabul görevlendirme yazıları, pazarlık fiyat tutanağı, mal alım kabul belgeleri, fotoğraflar, yasaklılık teyit belgesi, üretici belgesi/bitki ruhsatı, faaliyet belgesi (oda kayıt belgesi), tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, hakediş evrakları, irsaliye ve fatura taşınır işlem fişi gibi süreç ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Yaklaşık maliyet

MADDE7-(1)4734 sayılı Kanun'un 3’üncü maddesinin a bendi kapsamında bitkisel ürün alımı yapılmadan önce idarece, Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 ve 8. Maddesi ne istinaden her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

Şartnameler

MADDE8-(1)İhtiyaç duyulan tarımsal ürünün her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

(2)Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

İstenecek belgeler

MADDE 9-(1)Üreticilerden istenecek belgeler şunlardır:

a)Üretici olduklarını gösteren üretici belgesi/bitki ruhsatı,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

aa) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından alımın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

bb) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından alımın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

aa) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

bb) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç)Ortaklık Beyanı(varsa),

d)Vekaleten katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

Alım ve tespit komisyon üyelerinin belirlenmesi

MADDE10- (1)Harcama yetkilisi (Alım Yetkilisi), biri başkan olmak üzere, ikisininalım konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az beş kişinin katılımıyla kurulacak ve tek sayıda kişiden oluşan Alım ve Tespit Komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. Komisyon eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini düzenlenen tutanağa yazmak ve imzalamak zorundadır. Düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve unvanları belirtilerek imzalanır.

Pazarlık fiyat tutanağı

MADDE 11- (1)Alımı yapılacak ürünlerin tespit edildiği, üretici ile komisyonun belirli bir pazarlık sonucu anlaştıkları birim fiyatlar, teknik özellikler ile miktar ve tutarlarının belgelendiği karşılıklı imza altına alınan bir belgedir.

(2)Anlaşılan fiyatlar yaklaşık maliyette belirlenen birim fiyatlardan yüksek olamaz.

Yasaklılık teyidi

MADDE 12-(1)4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca istisna kapsamında yapılan alımlarda, Kamu İhale Genel Tebliğinin 30.5.3 maddesi gereği alım yapılan üreticinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit ettirilerek belgelendirilecektir. Yasaklı olanüreticilerden alım yapılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muayene ve Kabul işlemleri, Taşınır İşlem Fişleri, Fotoğraflarve Diğer Hükümler

Muayene ve kabul işlemleri

MADDE 13- (1)19.12.2002 tarih 24968sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanarak Muayene ve Kabul Belgesi düzenlenir.

Taşınır işlem fişleri

MADDE 14-(1)18.1.2007 tarih 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanarak alımı yapılan taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtları yapılır.

Fotoğraflar

MADDE 15-(1)Alımı yapılan bitkisel ürünlerin her bir işlem dosyası için alınan ürüne ait fotoğraflanmasıdır.

Diğer Hükümler

Madde 16-(1)Bu yönetmeliğin uygulanması amacıyla yönerge çıkarılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 17-(1)İşbu Yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek ve Sayıştay’ın görüşü alındıktan sonra usulünce ilan edilerek yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1)Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.