TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

WORD BELGESİ OLARAK İNDİR

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN ÖZEL HALK OTOBÜS, MİNİBÜS VE DOLMUŞ TAKSİLERİ (TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI) ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1

Bu yönetmelik, kentin toplu taşıma hizmetlerini bir organizasyon altında bütünleştirmek temel ilkesine uygun olarak, Özel Halk Otobüsleri, Minibüsleri ve Dolmuş Taksilerin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetim, yürütüm ve denetiminde Kocaeli İl sınırları dâhilinde çalıştırılması esasları ile kaidelerini kapsar.

TANIMLAR

MADDE 2

BELEDİYE :Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,

İLÇE BELEDİYELERİ :Derince, Gebze, Körfez, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra İlçe Belediyeleri,

İLK KADEME BELEDİYELERİ :Büyükşehir Belediye sınırları içinde İlçe olmayan Belediyeleri,

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ :Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin denetimindeki Toplu Taşıma Araçlarını,

OTOBÜS :Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka en az 15 Oturma yeri olan ve azami yolcu taşıma kapasitesi, UKOME kurul kararıyla belirlenecek yolcu taşıyan aracı,

MİNİBÜS :Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka en az 8 ile 14 oturma yeri olan (M) seri plakalı araçları,

DOLMUŞ TAKSİ :Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan (T) seri plakalı 32 adet aracı,

UKOME :Ulaşım Koordinasyon Merkezi,

TAŞIMACILIK :İl Trafik Komisyonu ve UKOME kararları ile belirlenen hat ve güzergâhlarda yapılan yolcu taşımacılığı,

TAŞIMACI :Otobüs, Ticari Minibüs ve Dolmuş Taksilerin işleticisi olan gerçek ve tüzel kişileri,

TÜZEL KİŞİLİK :1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre gerçek kişiler tarafından kurulan taşımacı kooperatifler, Şirketler, Odalar ve Birlikler,

ARAÇ PERSONELİ :Otobüs, Ticari Minibüs ve Dolmuş Taksilerde görev yapan araç sürücüleri ile diğer yardımcı personel,

TAŞIMACILIK HATTI :İl Trafik Komisyonu ve UKOME kararları ile taşımacılığın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yeri,

TAŞIMACILIK GÜZERGÂHI :İl Trafik Komisyonu ve UKOME kararları ile taşımacılığın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar dâhil takip edilen yolu,

DENETLEME GÖREVLİSİ :Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Trafik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen Toplu Taşıma Araçları Denetleme Görevlileri ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı görevlileri,

ÇALIŞMA RUHSATI :Belediye Meclisinin kabul ettiği tarife ile taşımacılara Ulaşım Dairesi Başkanlığınca verilen belgeyi,

PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ :Taşımacılara ve araç personeline, formasyon eğitimi almış kişiler tarafından eğitim sonrasında başarılı olanlara verilecek belge,

ÜCRET TARİFE CETVELİ :Toplu Taşım araçlarının uymaları gereken UKOME’ce belirlenen ücret tarifesi,

ZAMAN TARİFE CETVELİ :Toplu Taşım araçlarının uymaları gereken Ulaşım Dairesi Bşk.lığınca belirlenen taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu cetvel,

DAİRE BAŞKANLIĞI :Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığını ifade eder,

KÂHYA :Ulaşım Dairesi Başkanlığınca izin verilen ve izin verilen noktalarda sadece kendi kooperatifine ait araçların sevk, idare ve denetimini yapan kişi,

Bu yönetmelikte yer alan ve tanımlar başlığında açıklaması bulunmayan diğer deyimler için, kullanılan tanımlar geçerlidir.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 3

Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi hakkındaki Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 4925 sayılı Karayolu Taşıma kanununun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanunu ve Büyükşehir Belediye’leri Koordinasyon merkezleri yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETİM, YÜRÜTÜM VE DENETİM

MADDE 4

Özel Halk Otobüsleri, Minibüsleri ve Dolmuş Taksileri işletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında, Büyükşehir Belediyesinin Yönetim, Yürütüm ve Denetimine bağlı olarak, bu yönetmelik esaslarına göre çalışırlar.

SORUMLULUK

MADDE 5

Özel Halk Otobüsleri, Minibüsleri ve Dolmuş Taksilerin sahipleri, sürücü ve personeli sistem içerisindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan müteselsilen sorumludurlar. Bu nedenle Belediye ye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

ÇALIŞMA SAATLERİ

MADDE 6

 1. Hatların çalışma saatleri ile ilgili düzenleme Ulaşım Dairesi Başkanlığınca belirlenir. Belirlenen saatler arasında hattı mazeretsiz olarak terk edip yolcuların mağduriyetine neden olan araçlar için bu yönetmeliğin Cezalara ilişkin hükümleri uygulanır. Geçerli mazereti olmak kaydıyla hattı terk edenler yolcuların mağdur olmaması için Toplu Taşıma Araçlarından birini Ulaşım Dairesi Başkanlığı bilgisi dâhilinde hatta koymak zorundadır.
 2. Tüm “Resmi Tatil” günlerinde çalışılması zorunludur.

SEYRÜSEFER İLE İLGİLİ KURALLAR

MADDE 7

 1. Araçlar UKOME tarafından belirlenen güzergâhlarda, belirlenen sürelerde, her hatta tanınan kontenjan sayısına ve ihtiyaca göre rotasyonlu olarak çalışacaklardır. Güzergâhlar, rotasyon süresi ve hatlara ait kontenjanlarda çalışacak araç plakaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesince belirlenerek işletmelere/işletmecilere bildirilir.
 2. Çalışma saatleri içerisinde araçlar güzergâh dışına kesinlikle çıkamaz. Zorunlu hallerde (yolların trafiğe kapalı olması gibi) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına telefonla veya bizatihi haber verilir ve geçici izin alınır.
 3. Belediyece düzenlenen “ yolcu durakları” dışında yolcu alınamaz veya indirilemez, durağa yanaşmadan yolcu alınamaz yâda indirilemez ve trafiği aksatacak biçimde yol ortasında durmak suretiyle yolcu indirip bindirilemez.
 4. Şehir içinde belirlenmiş hız sınırı aşılamaz ve diğer araçlarla yarış yapılamaz.
 5. Seyrüsefer sırasında, duraklarda yolcu almak veya indirmek dışında bekleme yapılamaz. Duraklarda gereksiz bekleme yapılamaz.
 6. Araçlarda ve duraklarda çığırtkanlık yapılamaz ve bu surette yolcu toplanamaz.
 7. Bir aracın seyrüsefer sırasında, herhangi bir nedenle güzergâhı tamamlayamaması halinde, aynı güzergâhta çalışan müteakip araçlara yolcularını nakletmesi gerekir. Bu durumda yolculardan ek ücret talep edilmez. Nakledilen yolcuların ücretleri, taşımayı tamamlayamayan araç sürücüsü tarafından yolcuların nakledildiği araçlara ödenir. Geçerli bir neden olmaksızın (mazeretsiz) çalışma saatleri içerisinde güzergâhı tamamlamamak yasaktır.
 8. Toplu Taşıma Araçları¸ hatlarında ferdi olarak çalışamaz. Çalıştıkları hatta toplu taşımacılık yapan kooperatife üye olmak zorundadırlar. Üye olacağı kooperatife üye katılım bedeli ödeyecek ise bu bedel Ulaşım Dairesi Başkanlığının oluşturduğu komisyon tarafından belirlenir. Komisyona ilgili kooperatif başkanı da üye olarak alınır.
 9. Toplu taşıma araçları; kendi ilçesinden varış noktasına gidişte kendi ilçe sınırlarında UKOME tarafından belirlenen güzergâhı üzerindeki tüm duraklardan yolcu alır, indirir, bir başka ilçe sınırlarından yolcu alamaz sadece kendi ilçesinden almış oldukları yolcuları indirebilir. Varış noktasından ilçe merkezine dönüşle ise UKOME tarafından belirlenen güzergâhı üzerinde her yerden yolcu alır, aldıkları yolcuyu sadece kendi ilçe sınırlarında indirir
 10. SEFER CETVELİ:
  1. Rotasyon listeleri, aylık olarak Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Daire Başkanlığınca onaylandıktan sonra ilgili Birimlere gönderilir. Bu listeler her ayın 1. gününden itibaren yürürlüğe konulur. Toplu Taşıma Araçları taşımacı ve personeli, çalışacağı hat ve sırasını İşletme biriminde ilan edilecek bu listelerden öğrenmek ve tatbik etmekle yükümlüdür. Rotasyon haricinde çalışma yapılamaz.
  2. Hatların çalışma programı hizmetin ihtiyacına göre, Kara Ulaşım şube müdürlüğü tarafından, her günlük, sadece iş günleri, İş günleri-Cumartesi, Cumartesi – Pazar ve Pazar günleri için ayrı ayrı olarak hazırlanabilecektir. Toplu Taşıma Araçları personeli bu programa uymak ve uygulamak zorundadır.
  3. Toplu taşıma araçlarında; standardı KBB tarafından belirlenmesi kaydıyla, taşımacıların kendileri tarafından temin edilecek “Günlük Araç Servis Kâğıdı” bulundurulması mecburi olup, bu belgenin aracın çalıştığı her gün için ayrı ayrı düzenlenmesi ve İşletme Personeline ibraz edilerek kayıt tutulması (geliş-gidiş saatleri vs.) zorunludur. Otobüslerin günlük çalışmasının değerlendirilmesinde bu kayıtlar esas ve kesin olacaktır.
  4. Taşımacı veya vekili durumundaki sürücü personel, görev almak ve çalışacağı hattın servis ile hareket saatlerini araç kâğıdına yazdırmak için Hareket Amirliğine gittiğinde, Sürücü Belgesini, KBB Eğitim Belgesini, Trafik ve Geçici Çalışma Ruhsatlarını ve Teftiş Defterini ibraz etmek zorundadır. Bunlardan bir veya bir kaçının eksik olması halinde, eksiklik tamamlanıncaya kadar görev verilmez ve bu durum hakkında rapor tutulur.
  5. Taşımacı; sefere başlamadan önce, aracının iç ve dış temizliğini, talimatlara aykırı aksesuar, afiş, duyuru ve çeşitli yazılar bulunup, bulunmadığını, iç donanımı ile dış kısımlarını, camlarını mutlaka kontrol etmek ve personelin kılık kıyafetlerinin talimatlara uygun olmasını sağlamak zorundadır. İşletme personeli de bunları kontrol ederek, günlük araç kâğıdına “ARAÇ VE PERSONEL KONTROL EDİLMİŞTİR.” şeklinde kayıt düşecektir, aksi durumda eksiklik giderinceye kadar görev verilmez.

ARAÇ İÇERİSİNDE UYULACAK KURALLAR

MADDE 8

 1. İşletmeci gerek gördüğü takdirde Ulaşım Dairesi Başkanlığının izni ile bir adet yardımcı personel görevlendirebilir. Bunun dışında işletmeci tarafından araç içerisinde başka kimse bulundurulmaz.
 2. Aracın belirlenen kapasite sayısından fazla yolcu alınamaz. Bu hususta müşterinin kabulü ve binebilmek için ısrarı mazeret teşkil etmez. Fazla yolcu almaya yönelik tabure, takım dolabı ve benzeri şeyler araç içerisinde bulundurulmaz.
 3. Her aracın Belediyece belirlenecek uygun yerine, Belediyece hazırlanan “ Şikayetleriniz için ALO ULAŞIM......................u arayınız” tabelası sürekli olarak asılır. Araç içerisindeki dikiz aynası üzerine, kolaylıkla okunacak biçimde, aracın plakası yazılır.
 4. Araç içerisinde yolcuların görebileceği biçimde araç ön camının üst kısmındaki panele “ Tarife Cetveli” asılır.
 5. Araçta radyo ve teyp çalınmaz.
 6. Araç içerisinde yolcular sigara içemez, meşrubat, kuru yiyecek, tost vb. her türlü yiyecek maddelerini tüketemez.
 7. Yolcular araç içerisinde yüksek sesle konuşamazlar, taşkınlıklar yapamazlar ve ahlaka aykırı söz sarfı ile hareketlerde bulunamaz.
 8. “ F ” ve “ G ” maddelerinde belirtilen yolcularla ilgili kurallara uymayan yolcular; sürücü tarafından “ yaptıkları eylemin yönetmeliğe aykırı ve yasak olduğu belirtilerek” kibarca uyarılır.
 9. Araçlara yolcunun beraberindeki el çantası, küçük valiz ve pazar çantası dışında herhangi bir yük alınamaz. Yolcuları ve aracı kirletecek, kokutacak eşya-yük ile yanıcı ve patlayıcı maddeler alınamaz.

ARAÇLA İLGİLİ UYULACAK KURALLAR

MADDE 9

 1. Araçlar her gün yıkanır. Dış yüzeyi çamurlu ve camları aşırı kirli araçlar trafiğe çıkamaz. Araç içi her gün süpürülür ve temizlenir. Aracın içerisinde tozlu veya yağlı hiçbir bölge bırakılamaz. Araç içerisinde koku giderici kullanılmak suretiyle kötü kokular giderilir. Koku giderici araçta devamlı bulundurulur ve kontrollerde gösterilir.
 2. Araç içerisindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Işıklandırmalar gerektiğinde, araç kaloriferleri ise kış mevsimlerinde çalıştırılır. Araçta 2 adet 4 kg. tozlu yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör, yedek ampuller, çekme halatı ve kış aylarında zincir bulundurulur. Ayrıca cam kırma (imdat) çekici bulundurulur.
 3. Araçlar aşırı yıpranmış veya yaralı lastiklerle trafiğe çıkamazlar. Araçların periyodik ve günlük bakımları sürekli ve eksiksiz sağlanır. Motor bakımının dışında fren, hidrolik, rot-balans, amortisör, şanzıman vb. bakımları düzenli olarak yapılır, bu bakımlarım hangi yetkili servis tarafından veya kim tarafından hangi tarihlerde yapıldığı bakım kartlarıyla belgelenir ve kontrollerde gösterilir.
 4. Aracın egzoz sistemi arızasız olacaktır. Çevre ve gürültü kirliliğine yol açan egzoz sistemi ile trafiğe çıkılamaz.
 5. Araçların yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli biçimde çatlak camlı araçlar trafiğe çıkmayacak, aracın trafik kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu ayna, sinyal, far vb. bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza bulunamaz.
 6. Hâlihazırda faaliyette olan araçların renkleri UKOME kararları ile belirlenir.

Kaza sonrası hasarlı ve boyasız araçlarla trafiğe çıkılamaz. Araçların belediyece belirlenen bölümüne hat numaralarını gösteren standart tabelalar asılı bulundurulur ve dış bölümlerinde Belediyece belirlenecek yerlere ve Belediyece belirlenecek ebatlarda Beyaz renkte “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü veya Minibüsü” yazısı yazılır. Kaza sonrası hasarlı ve boyasız araçlarla trafiğe çıkılamaz. Araçların belediyece belirlenen bölümüne hat numaralarını gösteren standart tabelalar asılı bulundurulur ve dış bölümlerinde Belediyece belirlenecek yerlere ve Belediyece belirlenecek ebatlarda Siyah renkte “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü veya Minibüsü” yazısı yazılır.

 1. Araçlarda “ Havalı Korna” olarak tabir edilen klakson sistemi kesinlikle kullanılamaz. Gereksiz yere veya yolcu çağırmak amacıyla klakson kesinlikle çalınamaz. Araçlar kapıları açık durumda trafikte seyredemez.
 2. Araçların içinde ve dışında sabit reklam, elektronik ve dijital reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iznine tabiidir. Belediyenin bu hususta vereceği talimata uymak ve asılan reklamın seyrüsefer esnasında muhafazasını sağlamak işletmecinin sorumluluğundadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların her türlü ilan ve reklamı hiçbir ücret talep edilmeden Özel Halk Otobüsleri ile Minibüslerinde asılır. İşletmeci bu ilan ve reklamları muhafaza etmek zorundadır. Bu konuda işletmeciye önceden haber verme zorunluluğu yoktur. Bu konudaki ayrıntı/ detaylar ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.
 3. Araçların içerisinde ve dış yüzeyinde yasaklanmış faaliyetlere ait veya siyasal motifler içeren (çağrıştıran) veya direkt siyasal anlam taşıyan flama, bayrak, afiş vb. malzemeler asılmaz veya yapıştırılmaz.
 4. Yasalar çerçevesinde öngörülen ve araç içerisinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler araçlarda bulundurulur.
 5. Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanununa bağlı “Araç montaj, tadil yönetmeliğine” uygun olarak Belediyece hazırlanacak şartname ile belirlenir.
 6. 3 yaşını dolduran araçlar Ulaşım Dairesi Başkanlığından her yıl “ Yeterlilik Belgesi” alacaklar. Yeterlilik Belgesi için Ulaşım Dairesi Başkanlığınca 3 kişiden oluşan bir teknik komisyon oluşturulur. Oluşturulan teknik komisyonun yapacağı tetkik sonrası uygun görüş belirtmesi durumunda yeterlilik belgesi verilir. Yeterlilik belgesi olmayan araçlar araç yeterlilik belgesi alana kadar seferden men edilirler.

TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ VE MALİ KONULAR

MADDE 10

 1. Toplu Taşıma Araçlarında uygulanacak ücretli veya indirimli yolculara ait taşıma ücretleri UKOME tarafından tespit edilir.
 2. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini % 40 ve üstünde bir oranda kaybedenlerden bu özürlülük bilgisini nüfus cüzdanına işleten engelliler ücretsiz,
 3. Tek başına seyahat edemeyecek durumda olan özür sahibi engellilere,(Tespiti Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan) refakat edenlerin ücretsiz,
 4. Gazi ve eşi, Şehitlerin dul eşleri ile anne ve babaları, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tabi olarak çalışmayan çocukları, şehit olan anne ve babalarından dolayı yetim aylığı aldıkları müddetçe ücretsiz,
 5. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Md. lüğü bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi üniformalı Posta dağıtıcılarının ( Pazar günü hariç her gün 07.00–19.00 arası ) ücretsiz,
 6. Emniyet Hizmetleri sınıfı personelini ücretsiz,
 7. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı subay, astsubay ve uzman erbaşların ücretsiz,
 8. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen sarı basın kartı sahipleri ücretsiz,
 9. Belediye Zabıta görevlileri ücretsiz,
 10. 2022 sayılı kanuna göre 65 yaşını doldurmuş muhtaç aylığı aldığını belgeleyen (Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilir ) kişiler öğrenci indirimi,
 11. Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen belge ile indirimli,
 12. Toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan indirimli ve ücretsiz kartlar tek tip olarak Büyükşehir Belediyesi tarağından kent kart olarak düzenlenmesine ve bu düzenleme yapılıncaya kadar eski kartların geçerli sayılmasına,
 13. Ücretsiz ve indirimli yolculara ait seyahat kartları (kartlar görülerek ) Ulaşım Dairesi Başkanlığı “Ulaşım Dairesi Başkanlığı Seyahat kartları Yönetmeliği “kapsamında düzenlenir. Ücretsiz ve indirimli yolculara ait kart örneklerini gösteren, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen tablonun yolcuların göreceği uygun yere asılması zorunludur.

PERSONELİN KIYAFETİ VE ÇALIŞTIRILMASI

MADDE 11

 1. Kış mevsiminde; Lacivert veya gri takım elbise, beyaz veya açık mavi gömlek, lacivert kravat zorunludur. Yaz Mevsiminde; Lacivert veya gri pantolon, kısa kollu beyaz veya açık mavi gömlek ( gömlek yakası en fazla bir düğme açılabilir, kravat takmak isteğe bağlıdır) zorunludur.
 2. Araç personelinin kılık-kıyafet uygulama tarihleri Valilik Makamı’nın kılık-kıyafet genelgesine göre uygulanacaktır.
 3. Sürücü ve yardımcıları düzenli sakal dışında kirli sakal ile araç kullanamaz. Sürücü ve yardımcıların günlük sakal tıraşı olmaları zorunludur. Sürücü ve yardımcılarının ayakkabılarının arkası basık olamaz, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanamazlar. Ancak yaz aylarında sandalet kullanılabilir.
 4. Sürücü veya yardımcılar araçta meşrubat dâhil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara içemezler.
 5. Sürücülerin kullanacakları aracın gerektirdiği, yasalarla belirlenmiş “ Sürücü Belgesi” ( ehliyet) ne sahip olmaları şarttır.
 6. Sürücü ve yardımcılarının sigortalı olmaları zorunludur. Aylık sigorta bildirimlerinin bir örneğinin araçta bulundurulması zorunludur.
 7. Özel Halk Otobüsleri ile Minibüslerinde görev yapmakta olan ve bilahare görev yapacak olan taşımacı, sürücü ve yardımcı personel görevlerine başlamadan önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program çerçevesinde “ Hizmet İçi Eğitime” tabi tutulur. Eğitim sonunda taşımacı, sürücü ve biletçiye, eğitimi aldıklarına dair resimli ve kimlik bilgilerini taşıyan “ Personel Çalışma Belgesi” verilecektir.
 1. H. Taşımacı istihdam edeceği ( sürücü – yardımcı) personeli gerek işe alırken gerekse işine son verirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. İstihdam edilecek personelin bildirimi sırasında bu personelin Nüfus Cüzdan Sureti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince verilen eğitim sonrası aldığı “ Personel Çalışma Belgesinin” fotokopisi ile adli sicil kaydını ekleyeceklerdir. Taşımacılar hiçbir şekilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bilgi vermeden araçlarında bildirilen dışında personel istihdam edemezler.

İ. Kooperatif kâhyaları Ulaşım Dairesi Başkanlığının izni doğrultusunda şehir içi alanlarda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca lüzumuna binaen izin verilen yerlerde görev yapabilir. Yönetmelikte sürücü ve işletmecilerle ilgili maddeler aynı şekilde Kâhyalar içinde uygulanır. Kâhyalar kesinlikle yolcu almak amacıyla çığırtkanlık yapamazlar.

 1. Özel halk otobüsü personelinin giyeceği kıyafetlerin tipi ve renklerini belirlemek üzere Özel Halk Otobüsü kıyafet tespit komisyonu kurulur. Komisyon her yıl Ağustos ayının ilk haftası toplanır. Ulaşım Dairesi Başkanı Başkanlığında, UKOME Şb. Md., Kara Ulaşım Şb. Md., Özel Halk Otobüsü Kooperatif Birlik Başkanı ve 80 üzerinde araç sayısı olan kooperatif yönetiminden görüşleri alınmak üzere birer kişi davet edilir.

PERSONELİN EĞİTİMİ

MADDE 12

 1. Özel Halk Otobüsleri ve Minibüslerinde “sürücü” olarak çalışmak isteyenler aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak başvururlar.

- Sürücü Belgesi ( Ehliyet) Fotokopisi

- Trafik Tescilden alınacak sürücü Belgesi Sicil Kaydı (Sürücü Belgesinin Ölümlü Kazaya Sebebiyet Vermek veya Alkollü Araç Kullanma Nedenleriyle( Son 2 yıl içinde) Geçici Olarak Geri Alınmamış Olması Gerekir)

- İkametgâh Belgesi

- Nüfus Cüzdan Belgesi

- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

- Başvuru Formunun Doldurularak İmza Edilmesi

- Kullanacağı Aracın Ruhsat Fotokopisi

- 18 Yaşını Dolduranlar İçin Adli Sicil Kaydı İstenir.( Adli Sicilinde “Kamu Hizmetlerinden Men Edilmiştir” hükmü bulunmayacak)

- Bu evrakların hazırlanması personel çalıştırılmaması durumunda İşletmecinin kendisi içinde geçerlidir.

 1. Özel Halk Otobüsleri veya Minibüslerinde “Biletçi” olarak aşağıdaki belgelerle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak başvuracaklardır.

- İlköğretim Diploması

- 16 Yaşından Gün Almış Olmak ( Velisinden Çıraklık Mukavelesi Alınacak

- İkametgâh Belgesi

- Nüfus Cüzdan Belgesi

- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

- Başvuru Formunun Doldurularak İmza Edilmesi

- Adli Sicil Kaydı ( Adli Sicilinde “Kamu Hizmetlerinden Men Edilmiştir” hükmü bulunmayacak)

 1. Aracında Personel Çalışma Belgesi” olmadan personel çalıştıran veya bu belge olmaksızın çalışan işletmecinin aracı seferden alı konulacaktır. Ancak “Personel Çalışma Belgesi” sahibi personel temin edilince araca çalışma izni verilecektir.
 2. Eğitim başvurusunu tamamlayan ve eğitime alınması uygun görülen personel aşağıdaki konularda eğitim alacaktır.

- Halkla İlişkiler ve Eğitim

- Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği

- Trafik ve Taşıt Güvenliği

- İşletmecilik Bilgisi ve Çalışma Şartları

- İlk Yardım ve Sağlık

 1. Faaliyetteki bir aracın şoförünün değişmesi durumunda, yeni işe başlayan sürücü, “Personel Çalışma Belgesi” yoksa 5 gün içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurmak ve “Eğitim Kurslarına” kayıt olmak zorundadır.

Bu durumda başvuruda bulunan ve kaydını yaptıran şoföre kurs bitimine kadar geçerli olmak üzere “Personel Geçici Çalışma Belgesi” verilir.

Denetim ve Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecek eğitimler tamamlandıktan sonra, eğitime katılan personele “Personel Çalışma Belgesi” düzenlenir.

PERSONELİN KİŞİLERLE DİYALOGLARI

MADDE 13

 1. A. Sürücü ve yardımcıları, sefer esnasında her ne koşulda olursa olsun yolculara ve 3. kişilere karşı daima nazik davranacaklardır. Nezaket kuralları dışına çıkacak sözlerle veya el- kol hareketleriyle onları rahatsız etmek ve kötü muamelede bulunmak kesinlikle yasaktır. Eleştirilere karşılık verilmeyecektir.
 1. Araç personelinin, Yolcularla, Denetim Görevlileriyle, diğer Özel Halk Otobüsü, Minibüsü veya Dolmuş Taksi Personeli, yaya veya özel aracı ile seyreden kişilerle münakaşa etmesi kesinlikle yasaktır. Bahse konu şahıslara her ne sebeple olursa olsun hakaret ettiği belirlenen sürücü veya yardımcı, ilk seferinde 30 gün, ikinci seferinde 60 gün çalışmaktan men edilir. Ayrıca araca da her olay vukuunda 24.maddenin 33.fıkrası uygulanabilir.
 2. Araç personelinin, Yolcularla, Denetim Görevlileriyle, diğer Özel Halk Otobüsü, Minibüsü veya Dolmuş Taksi Personeli, yaya veya özel aracı ile seyreden kişilerle fiziki teması, kavga etmesi ve bedensel müdahalesi kesinlikle yasaktır. Kavga eden sürücü veya yardımcı, her olay vukuunda cezası iki katına çıkarılmak üzere, ilk defasında 60 gün çalışmaktan men edilir. Ayrıca araç da her olay vukuunda 10 gün trafikten men edilir. Eğer gerekli görülürse araç çalışanlarının “ Personel Çalışma Belgesi” iptal edilir. Ancak 1 defaya mahsus olmak üzere, ceza tarihinden sonraki 6 ay bitiminde tekrar eğitimden geçmek ve belge almak koşuluyla görev verilir. Meydana gelen olaylarla ilgili ihtilaflarda, sürücü veya yardımcının, yolcuya karşı (Türk Ceza Kanununun amir hükümlerine göre) suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlandığı takdirde, bir daha Özel Halk Otobüs veya Minibüslerinde görev verilmeme cezası uygulanır. Yukarıda belirlenen durumlarda araca 24.maddenin 33.fıkrası uygulanabilir.

RUHSAT VERME VE GERİ ALMA

MADDE 14

 1. Bu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde Özel Halk Otobüsü, Minibüsü ve Dolmuş Taksilere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanunun 7/ p maddesi ile Belediyeler Kanununda tanımlandığı gibi, toplu taşıma aracı olarak çalıştırılmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kanuna, yönetmeliğe, emir ve talimatlara aykırı hareket ettikleri tespit edilenlerin ruhsatını geri alabilir. Bu takdirde Özel Halk Otobüs, Minibüs ve Dolmuş Taksi sahipleri hiçbir hak iddia edemezler.
 2. İhale yapılıp verilen hatlarda, ruhsat almadan çalışmaya başlanılmaz.

ÇALIŞMA RUHSATI VE BAŞVURU EVRAKLARI

MADDE 15

Özel Halk Otobüsü, Minibüsü ve Dolmuş Taksileri çalıştırmak için çalışma ruhsatı talep eden araç sahipleri, bir dilekçe ile birlikte;

 1. Araçların insan taşımak amacıyla imal edilmiş olduklarına havi Motorlu Araç Trafik Belgesi ile Motorlu Araç Tescil Belgesinin aslı ve fotokopileri (7 yaşından büyük araçlara ruhsat verilmez ve 7 yaş sınırı, araçların fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.)
 2. İkametgâh Senedi ( En az 2 yıldan bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmek)
 3. Nüfus Cüzdan Örneği
 4. Vergi Karnesi Örneği
 5. Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe Örneği
 6. Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
 7. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 8. Aracının İl Trafik Şube Müdürlüğünde kaydının “ Ticari” olması.

Belgeleriyle Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ruhsat Birimine başvuruda bulunulabilir.

MADDE 16

Çalışma ruhsatları araca verilir. Yapılan kontrollerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince çalışma ruhsatı verilen araç ile Trafik Tescil Belgesindeki bilgiler arasında uyumsuzluk görülmesi halinde araç bağlanır. Bu uyumsuzluk süreç içerisinde uygun hale getirilemezse çalışma ruhsatı iptal edilir. Taşımacılığa hak kazanan taşımacı, bağlı bulunduğu işletme bölgelerindeki garaj müdürlüklerinde araçlarının bu yönergede yer alan özelliklere göre uygunluk kontrolünü yaptıracaklardır. Uygun görülen araçlara “ araç uygunluk belgesi” verilecektir. Eksiği nedeniyle uygun görülmeyen araç sahibi garaj müdürlüğüne muayene için gönderilen yazının üzerindeki tarihten başlayarak eksiklerini en geç 15 (onbeş) gün içinde tamamladıktan sonra “ araç uygunluk belgesi” alacaktır. Buna uyulmadığı takdirde taşımacılığa katılma hakkı ortadan kalkar.

VİZE ÜCRETİ

MADDE 17

Uygunluk belgesi her yıl vize edilir. Vizeler her yıl Ocak ayı içerisinde yapılır. Çalışma ruhsatı harçları her yıl, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen “ Tarife Cetveli” hükümleri uygulanarak alınır.

Çalışma ruhsatının yıpratılması, zayii olması vb. herhangi bir sebeple değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, suret harcı bedeli alınarak yenisi verilir.

MADDE 18

İlk defa çalışma ruhsatı alacak olanların istenilen belgeleri değerlendirildikten sonra uygun görülenlerin dosyaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümenine havale edilir.

MADDE 19

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ruhsat verilen araçlar hakkında gerekli bilgileri içeren birer dosya açılır. Bu yönetmelik hükümlerine göre, çalışma ruhsatı, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca verilir. Çalışma ruhsatında tahribat yapanlara, yıllık ruhsat harcının 4 katı para cezası ile 3 ay seferden men cezası verilir

ARAÇ YENİLEME İŞLEMLERİ

MADDE 20

Araçların belli süreler sonunda yenilenmesi esastır. Araç sahipleri, Otobüs, minibüs ve dolmuş taksilerde 15 yılını dolduran araçlarını bu sürenin dolum tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde, en çok 7 yaşında aynı cins başka bir araçla yenilemek zorundadırlar. Araçlarını bu süre zarfında yenilemeyen işletmecilerin ruhsatları iptal edilir.

Otobüs ve minibüslerde daha önceden verilen izinlerle yolcu taşımacılığı yapan araçların tescil belgesindeki istiap haddi esas alınarak çalışma ruhsatı verilir. Çalışma ruhsatı alındıktan sonra koltuk sayısı artırımında Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin her bir koltuk artırım bedeli olarak belirlediği bedellerinin koltuk adedi ile çarpımının karşılığında bulunan meblağın 12 ayda dört eşit taksitte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğüne yatırılması ve Büyükşehir Belediye Encümeninin kabulü ile koltuk sayısı arttırılabilir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince veya ilgili belediyelerce belli bir yıl esasına göre kiralanan hatlarda koltuk sayısı artırımı bedeli, ihale bedelinin yukarıdaki formüle uygulanması ile bulunan meblağın kiralama yılına bölünerek kalan kira yılı ile çarpılması ile hesaplanır.

Toplu taşıma araçlarının uzunluğu, yolcu taşıma kapasiteleri, taşıma hattındaki ihtiyaç ve koşullar dikkate alınarak UKOME kurulu tarafından belirlenir.

Araç devir ve yenileme işlemleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.*

ARAÇ DEVRİ

MADDE 21

 1. Özel Halk Otobüs, Minibüs ve Dolmuş Taksilerin işletmecileri, ruhsat ve hat haklarını, Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeninin onayı ile devredebilirler.

Aracını devretmek isteyen mükellefler bir dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Adına devir suretiyle ruhsat düzenlenecek kişinin de bu yönetmelikte aranan şartlara haiz olması gereklidir. Devir işlemlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen “ Hat Devir Ücreti” peşin olarak ödenecektir. Belediyeden izinsiz olarak hat haklarını özel anlaşma ile devredenlerin belirlenmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere, devir işlemlerini Belediye nezdinde onaylatmak üzere 10 gün süreli uyarı yapılır. Bu süre içinde yapılacak devir işlemlerinde “ Hat Devir Ücreti” % 50 arttırılarak ödenecektir. Belirtilen bu 10 günlük süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde, araç, yasal devir işlemi yapılıncaya kadar araç bağlanır. Bu takdirde de “ Hat Devir Ücreti” % 100 arttırılarak ödenir. Hat devir işlemleri yapılmadığı takdirde ise “ Hat Ruhsat Hakları” iptal edilir.

 1. B. Hat sahibinin ölümü halinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeninin onayı alınmak sureti ile 1. derece yakınlarına veraset ilamı ile yapılacak hat devrinde, Hat Devir Ücreti alınmaz ancak Araç Devir İşlemlerinin yapılmasında gerekli koşullar aranır. Başkalarına satışı halinde Hat Devir Ücreti alınır. Eşlerin birbirine, anne ve baba hayatta iken evlatlarından birine ruhsat devri yapılır, ücret alınmaz.
 2. C. İkili ortaklıklarda ortaklardan biri hissesini devretmek isterse diğer ortağına veya bir başkasına devredebilecektir. Devir harcı hissesi oranında alınır.
 3. D. Özel Halk Otobüsü veya Minibüsleri işletmecileri, hattında sürekli olarak araç çalıştırmak mecburiyetindedir. Aracın Trafik kazasına karışması halinde Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek izin talep edebilir. Nedensiz olarak hattında araç çalıştırmayan işletici cezai işlemlere tabi tutulur. Buna rağmen araç çalıştırmamaya devam etmesi halinde hat ruhsat hakkı iptal edilir.
 4. E. Devir harçları, her yıl Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince Belirlenen “ Tarife Cetveli” hükümleri uygulanarak tahsil edilir.

RUHSAT, YENİLEME VE DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN KOMİSYON KURULMASI

MADDE 22

Devir ve araç yenileme işlemleri için, Trafik Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü ve Ruhsat Biriminden görevlendirilecek 1 er kişiden olmak üzere 3 kişiden oluşan komisyon kurulur. Komisyonca evrakları ve çalışmaları uygun görülenlerin dosyaları Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümenine sevk edilir.

DENETİM SİSTEMİ

MADDE 23

 1. A. Bu yönetmelikte belirlenen hususlarla ilgili denetimler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Ulaşım Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen Toplu Taşıma Araçları Denetim Görevlileri ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı görevlileri tarafından yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında, Toplu Taşıma AraçlarıÇalışma Yönetmeliği kurallarına uymadıkları gerekçesiyle düzenlenen zabıtlar Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeninde değerlendirilecek, yönetmeliğin 24. maddesindeki cezalar ve diğer maddelerde açıkça belirlenen cezalar uygulanır.
 2. B. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Ruhsat Biriminden ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci, sürücü ve yardımcılara ait belgeler de bulundurulacaktır. Ayrıca aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenecek ve takip edilecektir.
 3. C. Vatandaş Denetimi; Vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik konusunun hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak yapılacak ve şikâyet dilekçesinde, şikâyetin konusu, yeri, tarihi, zamanı ( saati) ile şikâyetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak. Ayrıca şikâyete konu olan olaya ilişkin kişinin adı soyadı ve araç plakası bildirilecektir.

Araç sürücülerinin, Denetim Görevlilerine, yapılacak kontrollerde istenilen belgeleri ve evrakları göstermeleri zorunludur. Görevlilere zorluk çıkaran, hakaret eden veya kavga eden ve 24.madde belirtilen kusurlardan herhangi birine uymayan veya bir kusur nedeniyle veya gerek duyulduğu takdirde Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendireceği Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki herhangi bir Şube Müdürü, taşımacıya 3 güne kadar araç bağlama uygulayabilir.

 1. Savunma;

Taşımacılar ve/veya araç personelinin bu Yönetmelikte belirtilen prensiplere ve yine bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan uygulama esaslarına uyum sağlamayan tutum ve davranışlarının tespiti halinde yazılı savunmaları alınır. Düzenlenen rapor ve alınan savunmaların değerlendirilmesi neticesinde, kusurlu olduğu anlaşılan taşımacılar hakkında, Yönetmeliğe ekli cetvelde belirtilen yaptırımlar uygulanır ve KBB Encümeninin onayı ile kesinleşir. Taşımacıların kendilerine isnat edilen kusurla alakalı olarak, buna dair raporun Teftiş Defterine işlendiği tarihi takiben 7 gün içinde, KBB’ nin ilgili birimine müracaat ederek yazılı savunmasını yapması gerekir. Buna uyulmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılarak, taşımacı hakkında yönergenin ilgili hükümleri uygulanır. Savunmasını yapması için taşımacıya ayrıca herhangi bir çağrı yapılmaz.

 1. Aracın gözetim altında tutulması;

Yönetmeliğin 24-d Maddesindeki kusurları işleyen taşımacılara 24-c Maddesinde belirtilen II. ve III.tip yaptırımlar uygulanırken Araç en yakın Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü Garajında gözetim altına alınır.Özel Halk Otobüsünün tedbir, tahkikat ve inceleme maksadıyla KBB Garajında gözetim altında tutulduğu süre için park ücreti alınmaz.

 1. TEFTİŞ DEFTERİ:

Tebligat ve Teftiş Defteri (T.D.)

Tespit edilen kusurların, uyarıların veya çeşitli konularda taşımacıya yapılacak tebligatın kaydedilmesi amacıyla, her araç içerisinde bir teftiş defteri bulundurulacaktır.

T.D. sayfa sayıları saptanmış ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından onaylanmış şekilde kullanılır. Teftiş defterinin kaybedilmesi, tahrip olması, sayfalarının eksik olması veya kayıt nedeniyle dolması halinde Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü’nde yenisi ile değiştirilir.

T.D ile ilgili uygulama aşağıdaki şekilde olacaktır:

 1. 1. Taşımacılar T.D.’ni daima araçlarında bulundurmak ve gerekli görüldüğünde ibraz etmek zorundadır. Aracında T.D. bulundurmayan veya denetimlerde ibraz edemeyenler hazırlanan rapora “T.D. yanımda yoktur.” ibaresini yazıp imzalar. Takip eden 1 gün içerisinde T.D.’ni temin etmeyen veya araçta olduğu halde ibraz etmekten imtina edenlerin araçları bağlanır.
 2. 2. Denetim Görevlisi, araç ve/veya personelinde Yönetmelik dâhilinde gördüğü hata ve kusurları kendi varaka veya tutanaklarına yazmakla beraber, durumu T.D.’ne de işleyebilir. Görevlinin elindeki belgeye (varaka veya tutanak) işlediği tespit edilen eksiklik veya kusur, yönetmelik maddesi, olay yeri, tarih, gün ve saati açık bir şekilde T.D.’ne işlenecektir. Şayet olayda şahit varsa, adı adresi ve telefon numarası söz konusu belgelere işlenecektir.
 3. 3. Tebliğ tarihinde yani T.D.’ne yazıldığı tarihten itibaren, araç sahibi 7 gün içerisinde Kara Ulaşım şube Müdürlüğü Denetim Amirliği’ne yazılı savunmasını yapmak zorundadır. Savunma yapmayanlar, bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
 4. 4. Toplu taşıma aracı veya personeli hakkında gelen şikâyet dilekçelerinin T.D.’ne işlenmesi zorunlu değildir. Araç sahibinden istenecek yazılı bir savunma ile değerlendirme yapılabilir.
 5. 5. Tebligat halinde de tebliğ personeli tebligatın türünü, içeriğini tebliği yerini tarih ve saatini T.D.’ne işler.
 6. 6. T.D.’ne yapılan kayıtlar araç sahibine yapılmış tebligat olup devamlı araç sahibinin kontrol etmesi gerekmektedir. Araç sahibinin ortak veya tüzel kişilik olması halinde, ortaklardan birine veya tüzel kişilik yetkilisine teslim edilen T.D.’nin sorumluluğu tüm ortak ve tüzel kişiliğe aittir.

Araç ruhsatını devri veya el değiştirilmesi durumunda yeni gerçek veya tüzel kişilik bu sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

CEZALAR

MADDE 24

 1. A. Çalışma ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Trafik kurallarına ve bu yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde doğacak her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticilere ve araç personeline, araç bağlama, para cezası ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezalar Denetim görevlilerince düzenlenen Zabıt Varakasına dayanılarak Belediye Encümenince karara bağlanır. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu maddenin devamında ve diğer maddelerde belirlenmiştir.
 2. B. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin işleticiye yapacağı her türlü bildirim işleticinin Belediyeye bildirdiği adrese veya bağlı bulunduğu kooperatife, şirkete, odalara ve birliklere yapılır.
 1. İDARİ YAPTIRIM:

“Yönetmeliğimiz içinde belirtilen ve aynı zamanda da aşağıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine

1. Tip ceza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi uygulanabilir,

2. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanabilir, 5 güne kadar Araç bağlama uygulanabilir

3. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanabilir, 15 güne kadar Araç bağlama uygulanabilir

4. Tip ceza, Encümen kararıyla Ruhsat iptal edilebilir.

Suç niteliği içeren eylemler aşağıda belirlendiği gibidir.

( Suçun tekrarı bir Takvim yılı içindedir ).

 1. 1. Ücret Tarifesini Asmamak

- Ceza: ilk seferde I.tip, tekrarında II. tip ceza uygulanabilir

 1. 2. Kirli Araçla Sefere Başlamak

- Ceza: Her seferde I. tip ceza, uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir

 1. 3. Personelin Sefer Sırasında Sigara İçmesi

- Ceza: Her seferde I. tip ceza uygulanabilir

 1. 4. Araç Personelinin Kılık- Kıyafet talimatına uymaması

- Ceza: Her seferinde I.tip, Uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir

 1. 5. Araç Personelinin çığırtkanlık yaparak yolcu toplaması

- Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip ceza uygulanabilir

 1. 6. Duraklarda gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan yolcu almak, Duraklarda durmamak, durak harici yolcu almak, indirmek vb.

- Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

 1. 7. Hareket programına uymama ( mücbir sebep harici)

- Ceza: ilk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

 1. 8. Ücretsiz yolculuk hakkı olan yolcuları taşımama veya ücret alma.

- Ceza: ilk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

 1. 9. Yolcuya hakaret etme veya kötü davranma

- Ceza : : ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

 1. 10. Hat ve duraklara uymama ve beldesi dışında yolcu alma.

- Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

 1. 11. Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan Sefere çıkmak.

- Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında uygun hale getirilinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir

 1. 12. Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak.

- Ceza: ilk seferde I.tip, ikinci seferinde II. tip, üçüncü seferinde sürücünün işten çıkarılması uygulanabilir

 1. 13. Denetim Görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak

- Ceza: ilk seferde II. tip, ikinci seferde III. tip ve sürücünün işten çıkarılması, üçüncü seferde ruhsat iptali uygulanabilir

 1. 14. Alkollü araç kullanılması

- Ceza: İlk seferde III. tip ve sürücünün işten çıkarılması uygulanabilir

 1. 15. Denetim Görevlilerinin Talimatlarına uymama

- Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, Tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

 1. 16. Aracın seferini günlük hareket programından erken tatil etmesi veya hattını tamamlamadan (son durağa kadar gitmeden) dönüş yapması

- Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, Tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

 1. 17. Aracın parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına rağmen aracın parka gönderilmemesi

- Ceza: Ruhsat iptali uygulanabilir

 1. 18. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerle ilgili her türlü ilan, reklam ve duyuruyu araçlarda muhafaza etmeme, tahribi halinde yenisini astırmama

- Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, Tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

 1. 19. Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine getirmeme

- Ceza: ilk seferinde I.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir

 1. 20. Teyp ve Radyo çalmak, Havalı Korna kullanmak( çalmak) vb.

- Ceza: ilk seferinde I.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, Tekrarında II.tip ceza uygulanabilir

 1. 21. Yolcuya, Denetim Görevlilerine, Diğer Toplu Taşıma Aracı Sürücü ve Personeline fiili tecavüzde bulunmak veya darp etmek.

- Ceza: Madde 13 c Fıkrasındaki cezalar uygulanabilir

 1. 22. Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, Taşımacılığı aksatmak, gösteri yapmak vb. eylemlerde bulunmak.

- Ceza: ilk seferinde III. tip, ikinci kez tekrarında ruhsat iptali cezası uygulanabilir

 1. 23. Mazeretsiz olarak hattı terk etmek.

- Ceza: ilk seferinde II. tip, tekrarında III. tip, üçüncüsünde ruhsat iptali cezası uygulanabilir

 1. 24. Hattına riayet etmemek, izinsiz güzergâh değiştirmek, tabelasız çalışmak veya güzergâh dışı tabela kullanmak.

- Ceza: ilk seferinde II. tip, tekrarında III. tip, üçüncüde ruhsat iptali cezası uygulanabilir

 1. 25. Belirlenen Yolcu Taşıma Ücret ve Zaman Tarife Cetveline Uymamak

- Ceza: ilk seferinde II. tip, tekrarında III. tip, üçüncüde ruhsat iptali cezası uygulanabilir

 1. 26. Denetim görevlilerine T.C.K. çerçevesinde silah kapsamında değerlendirilen aletlerle saldırıda bulunmak.

- Ceza: İlk seferinde II. tip, tekrarında Ruhsat İptali cezası uygulanabilir

 1. 27. Yönetmelikte yasaklanan, yapılması men edilen ve yukarıdaki ceza maddeleri dışında kalan uygulama ve davranışlara

- Ceza: Her seferinde I.tip ceza uygulanabilir

 1. 28. Ruhsatsız ve izinsiz olarak toplu taşıma yapan araçlar.

- Ceza: III Tip ceza uygulanabilir

 1. 29. Ücretli ve indirimli yolculara ait kart örneklerini gösteren tabloyu asmamak.

- Ceza: ilk seferinde I.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

 1. 30. Yönetmeliğin 28.maddesindeki reklamlarla ilgili esaslara uymayanlara

- Ceza: ilk seferinde I.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, Tekrarında III. tip ceza uygulanabilir

 1. Teftiş defteri bulundurmamak

- Ceza: Uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir.

 1. 13.maddede belirtilen fiilleri işleyenler hakkında

- Ceza: İlk seferinde II. tip, tekrarında III. tip ve şoförün çalışma belgesi iptal edilebilir.

CEZA BEDELİNİ ÖDEMEYENLER

MADDE 25

Bu yönetmelik çerçevesinde ceza karşılığı ödeme yükümlülükleri en geç, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenecektir. Ödemenin gecikmesi halinde 6183 sayılı kanundaki hükümler uygulanır. Gecikme süresi 15 günü geçtiğinde, borcu olan işletmeciye ait araca, borcun ödenmesine kadar araç bağlama cezası uygulanır.

Bu yönetmelik çerçevesinde, koltuk artırım bedelinin toplam meblağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin kabulü ile karar tarihinden itibaren 12 ayda dört eşit taksitte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğüne yatırılmaması veya taksitlerden birinin ilgili süresinde yatırılmaması halinde 1608 sayılı yasa hükümlerine göre cezalandırılır.

Araç bağlama cezası tebliğ edilen işletmecisi aracını tebliğ tarihinin ertesi gün mesai saatinin bitimine kadar, aracını bağlanmak üzere Ulaşım Müdürlüğü parkına çekmek zorundadır. İşletmeci bu süre zarfında Ulaşım Müdürlüğü parkına çekmeyenlerin aracı, Jandarma ve Emniyet Teşkilatına bildirilerek parka çekilmesi sağlanır.

SİGORTALAR

MADDE 26

Özel Halk Otobüs, Minibüs ve Dolmuş Taksi işletmecileri, araçlarını Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Sigortasız veya eksik sigortalı araçlara, sigortaları tamamlanıncaya kadar araç bağlama cezası uygulanır.

MADDE 27

UKOME teknolojinin getirdiği her türlü yeniliği özel halk otobüslerinde uygulama hakkına sahiptir.

MADDE 28

Toplu taşıma araçlarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ticari araçlarda ilan Reklam yönetmeliği hükümlerine göre, Reklam yetki ve izin belgesi alınmamış reklam bulunduramaz veya yetki belgesindeki süresi dolmuş reklamı taşımaya devam edemezler.

YÜRÜRLÜK

MADDE 29

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince düzenlenen iş bu yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ve ilanı ile yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE –1- Yeni araç almak suretiyle araç yenileyenlerden, 0 yaşında araç alanlar, araçlarını daha önce 9/ f maddesinde tanımlandığı gibi koyu yeşil renkte, siyah kuşaklı ve beyaz yazı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü veya Minibüsü yazısı yazarak trafiğe çıkaracaktır.

GEÇİCİ MADDE – 2- Özel Halk Otobüsleri, Minibüsleri ve Dolmuş Taksilerinde 31.12.2006 tarihinden itibaren “ Personel Çalışma Belgesi” bulunmayan işletmeci veya personel çalışamaz.

GEÇİCİ MADDE – 3- 12.07.2005 tarih ve 906 sayılı Meclis Kararı ile Yönetmeliğe eklenen 5.maddenin aşağıdaki aynı haliyle geçici 3.madde olarak eklenmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden ruhsat alan araçlar hariç olmak üzere, 23.07.2004 ve 04.04.2005 tarihleri arasında araç sahiplerince araçlarını yenileyip Emniyet Müdürlüğü Trafik Şb. Müdürlüğünce araç tescil işlemlerini yaptırmış olanlara 7 (yedi) yaş şartı aranmaksızın Yönetmeliğin diğer şartlarını taşımak kaydıyla 31.12.2005 günü mesai saati bitimine kadar ruhsatları düzenlenerek verilir.

MADDE 30

Yönetmeliğe hükümlerine uymamaları yönünde üyelerine telkinde bulunan kooperatifler, odalar, şirketler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

YÜRÜTME

MADDE 31

Bu yönetmeliği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2008 Tarih ve 74 Sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.