KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİKLERİ

TOPLU TAŞIMA DAİRESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1. Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.

Kuruluş ve Yasal Dayanak

Madde 2. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında 12. 04. 2005 tarih ve 695 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kurulan Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı;

 • Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğü
 • Kara Ulaşımı Şube Müdürlüğü
 • UKOME Şube Müdürlüğü
 • Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü
 • Toplu Taşıma Planlama Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/ f-l-p, 9. Madde, 21. Maddelerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/ b-f-p maddelerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğine ve 86/ 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile ilgili diğer yasalar ve mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3. Bu Yönetmelikte ifade edilen;

3.1 Belediye : Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,

3.2 Belediye Başkanı : Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanını,

3.3 Meclis : Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisini,

3.4 Encümen : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümenini,

3.5 Genel Sekreter : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

3.6 Genel Sekreter Yardımcısı : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,

3.7 UKOME Kurulu : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

3.8 Daire Başkanı : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanını,

3.9 Şube Müdürü : Kara Ulaşım Şube Müdürü, UKOME Şube Müdürü, Deniz Ulaşım Şube Müdürü, Otobüs İşletmesi Şube Müdürü, Toplu Taşıma Planlama Şube Müdürünü,

ifade eder.

Tanımlarda yer almayan konularla ilgili kanunlarda yer alan ifadeler geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri

Madde 4. Toplu Taşıma Ulaşım Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri şunlardır:

4.1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak.

4.2. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşıma hizmetlerini; Ulaşım Master Planına uygun politikalar/ projeler belirleyerek gerekli entegrasyon ve koordinasyonu sağlamak suretiyle yapmak ve gerekli önlemleri almak.

4.4. Ulaşım Koordinasyon Merkezini (UKOME) toplamak.

4.5. Daire Başkanlığınca yürütülen işlerin, yasal mevzuata (kanun, yönetmelik ve yönergelere) uygun yapılmasını sağlamak, kontrol etmek, Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil etmek.

4.6. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin gerektirdiği tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek veya işlettirmek.

4.7. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kara ve denizde faaliyet gösteren taksi ve servis araçları dahil her türlü toplu taşıma aracı ile açık/ kapalı otoparklara, çekici ve kurtarıcı hizmeti sunanlara izin/ ruhsat vermek.

4.8. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gerekli çalışmaları koordine, kontrol ve takip etmek.

4.9. Toplu taşımada görevli sürücü personele hizmet eğitiminin verilmesi sağlamak.

Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 5. Deniz Ulaşım Müdürlüğü, İzmit Körfezinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki yerleşim birimleri ve gerekirse komşu il sınırları yerleşim birimleri arasında kara ulaşımına alternatif model olarak denizde toplu taşıma hizmetleri ile Kocaeli Büyükşehir belediyesi bünyesindeki diğer Daire Başkanlıklarının (deniz aracı olanların) deniz araçlarının işletilmesini yürütür.

Bu amaçla;

5.1. Belirlenen hatlarda yolcu taşımacılığını devam ettirir, verimsiz hatları değerlendirip iptalini talep eder, yeni hatların ihdas edilmesi için projeler üretir, Daire Başkanlığının onayına sunar.

5.2. Gelişen teknolojilere uygun tercihler konusunda projeler üretir ve Daire Başkanlığının onayına sunar.

5.3. Sorumluluğunda bulunan tüm deniz araçlarının günlük ve periyodik bakım/ onarımlarını yapar/ yaptırır ve personel ihtiyacını karşılar.

5.4. Denizde yolcu taşımacılığı hizmetinin aksamadan yürütülmesini sağlar.

5.5. Toplu taşıma hizmetleri dışında, günlük yada mevsimlik turlar ve aktiviteler düzenler, özel organizasyonlara bedeli mukabilinde deniz aracı kiralar.

5.6. Deniz taşımacılığı ile ilgili başvurularda gerekli işlemleri yapar ve UKOME ye sunulması gereken talepleri inceleyerek UKOME gündemine sunar.

Kara Ulaşımı Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 6. Kara Ulaşım Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiler kapsamında, Büyükşehir belediyesi sınırlarında toplu taşıma sistemleri hizmetlerinin yürütülmesini, işletilmesini veya işlettirilmesini yürütür.

Bu amaçla;

6.1. Toplu Taşıma düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME’ teklif sunar, Yönetmelikler hazırlar, Toplu Ulaşım sistemlerinin UKOME kararları ve Yönetmeliklere uygun yapılmasını denetler.

6.2. Hat ve güzergahlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapar/ yaptırır, elde edilen bulgular doğrultusunda şehrin yol ve yerleşim durumuna göre düzenlemeler yaparak uygulanmasını temin ve kontrol eder.

6.3. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Toplu Taşıma sorunları ile kurum, kuruluş ve

kişilerden gelen öneri, talep ve şikayetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapar.

6.4. Büyükşehir belediyesi sınırlarındaki Toplu taşıma güzergahlarındaki açık ve kapalı durakların ve durak levhalarının bakımını, onarımını ve gerekiyorsa yenilenmesini yapar veya yaptırır.

6.5. 4736 sayılı kanunda belirtilen ve Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği” ne uygun olarak “ücretsiz ve indirimli seyahat kartı” uygulamalarını yapar ve denetler.

6.6. Toplu Taşıma sistemlerindeki diğer alternatif taşımacılık sistemleri (lastik tekerlekli vb.) hakkında fizibilite, araştırma/ geliştirme çalışmalarını bu konuda çalışmaları olan diğer kurumlarla yada bilimsel kuruluşlarla ( üniversiteler, teknoloji enstitüleri vb.) koordinasyon içerisinde yapar ve projeler üretir.

6.7. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma aktarma merkezleri, araç peronları ile yeni durak yerlerini belirler, yapar/ yaptırır ve işletir/ işlettirir.

6.8. Kara Ulaşım Müdürlüğü ile ilgili başvurularda gerekli işlemleri yapar ve UKOME ye sunulması gereken talepleri inceleyerek UKOME gündemine sunar.

6.9. Toplu taşımada görevli sürücü personele hizmet eğitiminin verilmesi sağlamak.

UKOME Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 7. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği, 86/ 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile ilgili diğer yasalar ve mevzuat hükümlerine göre görev yapan UKOME Şube Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 9. Maddelerine göre TC İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 15 Haziran 2006 tarih ve 26199 sayılı resmi gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) sekreterya hizmetlerini yürütmektedir.

Bu amaçla;

7.1. İlgili kurum, kuruluş, Belediyemiz birimleri ile vatandaşlarımızdan gelen talepleri

Belediye Başkanının onayı doğrultusunda gündeme alır, gündemi oluşturur ve UKOME üyelerine duyurur.

7.2. UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlar.

7.3. UKOME görüşme tutanaklarını düzenler.

7.4. UKOME tutanaklarını karar metni haline getirir, Belediye Başkanının onayına sunar ve onay sonrası ilgili mercilere tebliğ eder.

7.5. Büyükşehir Belediyesi ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde Nazım İmar Planına uygun arazi kullanımı ve Ulaşım Planlaması çalışmaları doğrultusunda Ulaşım Master Planının yapılması için ön çalışmaları yapar ve UKOME kuruluna sunar.

7.6. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kara ve denizde faaliyet gösteren taksi ve servis araçları dahil her türlü toplu taşıma aracı ile açık/ kapalı otoparklara, çekici ve kurtarıcı hizmeti sunanlara izin/ ruhsat vermek.

7.7. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayıların, bilet ücret ve tarifelerinin belirlemek,

7.8. Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini belirlemek.

7.9. Koordinasyon ve güzergâh belirlemek; taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespit etmek.

7.10. Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesislere 2918 Sayılı Kanun kapsamında çıkarılan Yönetmelik Doğrultusunda Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlemek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7 ve 9.maddeleri gereği ilgili konularda Yönetmelik Hazırlamak, bunları UKOME gündeminden geçirmek suretiyle Meclis Onayına sunmak, uygulamak ve uygulatmak.

7.11. Tüm Toplu Taşım araçlarına Çalışma Ruhsatı düzenlemek.(Araçları uygunluk belgesi vermek)

7.12. Her türlü servis araçları ile, ağır tonajlı araçlara yol belgesi düzenlemek.

7.13. Devirler için Ticari Taşıt Tahsis Belgesi düzenlemek.

7.14. Araç yenileme ve devir işlemlerini düzenlemek.

Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 8. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak.

Bu amaçla;

8.1. Kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak

8.2. Toplam Kalite prensipleri dahilinde, hız (yolculuk süresi), konfor, güvenilirlik ve maliyet unsurları doğrultusunda oluşan hizmet kalitesini yükseltmek için gerekli verimlilik çalışmalarında bulunmak,

8.3. Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük ve aylık çalışma programlarını hazırlar ve uygulamayı takip eder, aksaklık durumlarında gerekli düzeltmeleri yapar.

8.4. Sosyal hizmet alanında (Özürlü-Okul-Amatör spor gibi) ve cenaze hizmetlerinde görev araçlarımız ile hizmet vermek,

8.5. Toplu taşımada görevli sürücü personele hizmet eğitiminin verilmesi sağlamak,

8.6. Şube Müdürlüğüne ait araç parkının, makinelerin, ekipmanların ve taşınır/ taşınmazların bakım ve onarımını yapar.

8.7. Toplu taşıma araçlarının üzerine takılı bulunan elektronik cihazların bakım-onarım ve sağlıklı çalıştırılmasını sağlar.

8.8. Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük ve aylık çalışma programlarını hazırlar ve uygulamayı takip eder, aksaklık durumlarında gerekli düzeltmeleri yapar.

8.9. Otobüs İşletmesi Müdürlüğü ile ilgili başvurularda gerekli işlemleri yapar ve UKOME ye sunulması gereken talepleri inceleyerek UKOME gündemine sunar.

Toplu Taşıma Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 9. Toplu Taşıma Planlama Şube Müdürlüğü; Büyükşehir Belediyesi sınırlarında, kentin çevre ve yaşam kalitesini yükselterek, kent merkezlerinde toplu taşımanın erişilebilirliğini ve konfor düzeyini artıracak projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşıma ile bütünleşmiş, toplu taşımanın (kara, deniz, raylı sistem) payını artıracak otopark tesisleri ve transfer merkezlerini projelendirmek ve hayata geçirmek amaçlı bu hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlar.

Bu amaçla;

9.1. Kocaeli nazım imar planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu, her türlü toplu taşıma ana planını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak, uygulamaların etkilerini de gözeterek planları revize etmek ve geliştirmek.

 1. Toplu Taşıma Sistemleri bütününde, toplu taşıma ana planını hazırlamak,
 2. Ana plana uygun olarak, deniz ulaşım hatlarının rehabilitasyonu ve otobüs hatları ile entegrasyonunun yapılmasını sağlamak,
 3. Yaşam kalitesini yükseltmek ve insanların toplu taşıma araçlarını kullanımını artırmak amacıyla, toplu taşıma türleri arasında aktarma politikaları geliştirmek
 4. Toplu taşıma türleri arasında; aktarma politikalarına uygun olarak, güzergâh entegrasyonu ve hareket saatlerinin planlarını yapmak, türler ve hatlar arası ücret entegrasyonu sağlamak
 5. Toplu taşıma sisteminde bölgesel havuzlar kurularak, gelir-gider havuzlarının planlamasını yapmak,
 6. Toplu taşıma sisteminde mesafeye göre ücretlendirme sistemini planlamak.
 7. Nazım imar planına uygun olarak, yeni gelişen konut alanlarına hizmet verecek, hatlar ve güzergâhlar planlamak bu hatlara yönelik, işletme öncesi çalışmaları yürütmek,

9.2. Mevcut 2035 ulaşım ana planı önerileri doğrultusunda Toplu Taşıma Sistemlerine ait proje ve yatırımların planlanması ve süreçlerin takibini yapmak,

Ulaşım ana planına uygun olarak, transfer merkezleri toplu taşıma entegrasyon alanlarının planlamasını yapmak ve bu kapsamda proje düzenlemeleri süreçlerine katkı sağlamak,

  1. Ulaşım ana planı doğrultusunda, ana ve ara toplu taşıma sistemlerinin, entegre bir şekilde çalışma planlarını yapmak,
  2. Ulaşım ana planına uygun olarak kurulacak olan yeni raylı sistem hatlarının, mevcut toplu taşıma hatlarına entegrasyonunu sağlamak,
  3. Mevcut ulaşım ve yolağı içerisinde toplu taşıma öncelikli güzergâhların planlamasını yapmak ve bu amaçla düzenlenecek proje süreçlerine katkı sağlamak,
  4. Toplu taşıma türlerine göre yolculuk dağılımında, toplu taşıma payının artırılmasına yönelik projeler geliştirmek ve planları hazırlamak.

9.3­­­. Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin araç odaklı değil, insan odaklı olması amacıyla, insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek, kent merkezlerindeki araç trafiğinin azaltılması ve yolculukların toplu taşımaya yönlendirilmesi amaçlı toplu taşıma projelerini geliştirmek.

 1. Toplu taşıma hatları dikkate alınarak, Ulaşım ve Dolaşım Planlarının düzenlenmesi aşamasında öneri sunmak ve bu planların uygulanması için gereken proje süreçlerine katkı sağlamak
 2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7/f maddesi kapsamında, araç bekleme ve depolama alanları, cep terminali, durak, otopark vb. alanları planlamak, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak, ( parket-bin, parket-yürü)
 3. Toplu taşıma sistemlerinin kullandığı yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme kavram projeleri geliştirmek, ilgili birimlere öneriler sunmak,
 4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7/f maddesi kapsamında, bisiklet yolları ve yayalaştırma alanlarını planlamak, bu alanların Toplu Taşıma ile entegrasyonunu sağlamak üzere gerekli koordinasyonu sağlamak,

9.4. Akıllı Şehir yönetimi konseptini geliştirerek, Kent içi toplu taşıma ağının yönetilebilir olmasını sağlamak için projeler geliştirmek.

 1. Toplu Taşıma Kontrol Merkezi alt yapının kurulması, işletilmesini ve diğer kontrol merkezleri ile entegrasyonunu sağlamak,
 2. Kocaeli’nde her geçen gün artan trafik talebine cevap vermek için ana ve ara toplu taşıma sistemleri ile ilgili akıllı şehir projelerini hayata geçirmek,
 3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bütünleşmiş Toplu Taşıma Bilgi Sisteminin (TTBS ) oluşturulması,
 4. Kent içi toplu taşıma sistemleri konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri güncelleştirerek planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak,

9.5.Toplu taşımada bilgi teknolojileri kullanımı ve akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi işlerini yürütmek,

 1. Mobil yolcu bilgilendirme uygulamalarının, kullanımını yaygınlaştırmak ve güncellenmesini yapmak,
  1. İşletme verimliliği için, veri analizi yapacak yazılım ve uygulamaları geliştirmek,
  2. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının AUS Stratejik eylem planı kapsamında belediyelere verilen görevleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak,

9.6. Görev tanımında geçen tüm işlere yönelik, plan ve projelerin hazırlanması, uygulamaya geçilmesi aşamalarında Belediye Birimleri, UKOME ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak koordinasyonu sağlamak, UKOME’ye sunulması gereken konuları UKOME gündemine sunmak.

9.7. Müdürlüğün tüm idari ve personel işlerini yapmak ve takip etmek,

 1. Müdürlüğün sekretarya hizmetlerini yürütmek
 2. Gelen ve giden evrakları kayıt altına almak,
 3. Satınalma ve Tahakkuk işlerini yapmak, takip etmek,
 4. Personelin izin, rapor vs. tüm işlemlerinin takibini yapmak,
 5. Evrakların dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanı ve Müdürlerin Görevleri

Daire Başkanının Görevleri

Madde 10. Daire başkanının görevleri:

10.1. 08.04.2008 tarihli İmza Yetkileri Yönergesinde tanımlanan işleri yürütmek.

10.2. Daire Başkanlığının Stratejik Plan ve Performans Programlarını yaptırmak, takip etmek. Bağlı müdürlüklerce yapılan iş ve işlemlerin plan ve programlara

entegrasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak.

10.3. Ulaşım Koordinasyon Merkezini toplamak.

10.4. Daire Başkanlığı bünyesinde ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesini temin etmek.

10.5. Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak.

10.6. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunu işletmek, çalışanların alınan kararlara uygun çalışmasını temin etmek ve denetlemek.

10.7. Daire Başkanlığını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetimine ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara karşı temsil etmek.

10.8. UKOME gündemi ve yetkisine giren konularla ilgili talep ve önerileri değerlendirmek.

Şube Müdürlerinin Görevleri

Madde 11. Şube müdürlerinin görevleri:

11.1. 08.04.2008 tarihli İmza Yönergesinde tanımlanan işleri yürütmek.

11.2. Biriminin Faaliyet Raporunu hazırlamak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Vizyon ve Misyonuna uygun Stratejik Plan hedeflerini ve Performans Programlarını belirlemek.

11.3. Stratejik Plan ve Performans Programı doğrultusunda belirlenen iş ve işlemleri

(eksiksiz ve zamanında) yürütmek.

11.4. Müdürlüğünce yapılan işleri mevzuat hükümlerine ( kanun, yönetmelik ve yönergelere) uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.

11.5. Birimlerinin hizmet içi eğitim programlarını yapmak/ yaptırmak.

11.6. Biriminde çalışan personelin görev tanımlarını yapmak. Çalışanların görev tanımlarına veya kendisine bildirilmiş görevlerine, mesai saatlerine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışmasını temin etmek ve kontrol etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Düzeni ve Diğer Hükümler

Çalışma düzeni

Madde 12. Çalışma düzeni:

12.1. Birimde yürütülen işlerle ilgili bilgi ve belgeler Daire Başkanından izinsiz olarak kurum dışına verilemez.

12.2. Her müracaat sahibine hiçbir fark gözetmeksizin eşit ve adaletli hizmet sunulur.

12.3. Her personel yürüttüğü işin gizliliğinden ve dokümanlarının korunup saklanmasından sorumludur.

12.4. Demirbaş malzemeler, o malzemeyi kullanana veya malzemeyi kullananın 1. Amirine zimmet edilir.

12.5. Tüm personel yetkili makamlarca (İllerde Valilik Makamları) belirlenmiş çalışma

saatlerine veya işinin gerektirdiği ve amirlerince hazırlanmış vardiya programına uygun çalışır.

Diğer Hükümler

Madde 13. Bu yönetmelikte yer almayan konularda yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 14. Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve belediye ilan tahtasında veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15. Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.