KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİKLERİ

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kuruluş ve Yasal Dayanak

MADDE 2- (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında 12.04.2005 tarih ve 695 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kurulmuş olup, Başkanlık Makamının 20.01.2015 ve 23.01.2015 tarihli Üst birim değişikliği olurları ile tekrar yapılandırılmıştır.

Bu Yönetmelik, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21. Maddesinin 1. ve 2. paragrafı ve 7. Maddesinin (f), (g), (l) bendi ile 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi, 18. maddesinin (m) bendine ve 15. maddenin (b), (f), (p) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu yönetmelikte İfade edilen;

a) Belediye : Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,

b) Belediye Başkanı : Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanını,

c) Meclis : Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisini,

d) Encümen : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümenini,

f) Genel Sekreter : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

g) Genel Sekreter Yardımcı : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter

yardımcısını,

ğ) UKOME Kurulu : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

h) Daire Başkanı : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanını,

ı) Şube Müdürü : Ulaşım Planlama ve Etüt Proje Şube Müdürü, Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü, Ulaşım Yapıları Kontrol Şube Müdürünü, Trafik Hizmetleri Şube Müdürünü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürünü, Makine İkmal Şube Müdürünü, İhale İşleri Kesin Hesap Şube Müdürünü, Ulaşım İdare Şube Müdürünü ifade eder.

Tanımlarda yer almayan konularla ilgili kanunlarda yer alan ifadeler geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Daire Başkanlığı ve Bağlı Birimlerinin Görevleri

Daire Başkanlığının Görevleri

MADDE 4- (1) Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Yetkileri şunlardır:

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 7/f maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ulaşım planlamasını, Ulaşım Ana Planına ve trafik mühendisliğine uygun politikalar ve projeler belirleyerek gerekli entegrasyon ve koordinasyonu sağlamak suretiyle yapmak ve gerekli önlemleri almaktır.

b) Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Ulaşım Ana Planı stratejileri dahilinde projeler geliştirmek, uygulamak ve işletilmesini sağlamaktır.

c) Kanunlarla belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü tesis ve ulaşım alt yapılarının yapım, hizmet veya mal alımı işlerini sözleşmelerini hazırlayarak, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak veya yaptırmaktır.

ç) Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli yatay ve düşey işaretlemeleri yapmak/yaptırmak ve trafik yönetiminin sağlanacağı Ulaşım kontrol merkezi vasıtasıyla gerekli sinyalizasyon altyapısını kurmak veya kurdurmaktır.

Ulaşım Planlama ve Etüt Proje Müdürlüğü Görevleri

MADDE 5- (1) Ulaşım Planlama ve Etüt Proje Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu gereği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar Planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları geliştirmekle yükümlüdür.

Ulaşım Planlama ve Etüt Proje Müdürlüğü, bu amaçla;

a) Kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptar, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlar.

b) Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilecek şekilde planlanması yapar veya yaptırır. Bu amaçla; kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın; hız (yolculuk süresi), konfor, güvenilirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve ulaşılabilirliğini arttırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yol ağının toplu taşım öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlar veya hazırlatır.

c) Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlar veya hazırlatır.

ç) Kentin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit ederek, ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla; gerekli önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve proje çalışmalarını yapar veya yaptırır.

d) Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla, kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun, yaya öncelikli ve engellilerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirir, yaya bölgeleri, yaya yolları ve yaya geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirler, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yayaların erişimini ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alır veya aldırır.

e) Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projelerle kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlayacak ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlar veya hazırlatır.

f) Ulaşım ve Lojistik Ana Planı modellerini günceller, modele bağlı uygulamaları değiştirir. Çıkan sonuçlara göre analiz yapar. Trafik Etki Değerlendirme Analizi, Dolaşım Planı yapar veya yaptırır.

g) Akıllı Ulaşım Sistemlerinde ve Ulaşım bilgi sisteminde kullanılmak amacıyla; CBS ile ulaşım verilerini eşleştirerek ortak veri tabanında toplar veya toplatır. Yayınlanacak ulaşım verilerine yön verir.

ğ) Hizmet alım dosyasındaki proje ve ihale dökümanlarının sözleşmesindeki esaslar ve hizmet işleri genel şartnamesi hükümlerine göre tamamlanmasını sağlar.

h) Yapımına karar verilen işlerin ihale dökümanlarını hazırlar, hazırlatır ihalesi yapılmak üzere ilgili birime aktarır.

ı) Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini belirlemek amacıyla ulaşım bilgisayar modelinden de yararlanarak, kentsel ulaşımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca üretilen yatırım projeleri, ulaşım planları ve projelerinin hazırlanması sırasında uyulması öngörülen ilke ve standartları saptar.

i) Toplu taşıma sistemlerine yönelik, mevcut işletmeden gelen veriler doğrultusunda performans ve verimlilik analizlerini yapar ve Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na hatlarla ilgili görüş verir.

j) Planlanan toplu taşıma sistemlerine yönelik performans kriterlerini belirler ve fizibilite etütlerini yapar. Yatırımlarla ilgili Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na görüş verir.

k) Ulaşım planı önerilerine göre; yol, tünel ve köprü vb yapılar için konsept, avan ve uygulama projelerini yapar veya yaptırtır.

l) Yüklenici tarafından yapılan proje ve keşfin imara uygunluğunu teknik açıdan doğruluğunu kontrol eder. Proje ve teknik şartnamesine ve ihtiyaç listesine göre hazırlanan projelerinin hizmet alımı işlemlerini yürütür. Daire emrindeki ana hizmet birimi niteliğindeki tüm yatırımcı müdürlüklerin, 4734 sayılı kamu ihale kanunu 4735 sayılı kamu ihale kanun ve ilgili diğer kanunlar, şartnameler, yönetmelikler ve tebliğlere uygun şekilde ihalesini yaparak bitirmiş olduğu ihaleli işlerin, her türlü kesin hesap, ara kesin hesap, tasfiye ve fesih kesin hesaplarının incelenerek tashih ve tasdikini temin eder.

m) Devlet ve İl yollarında yapılacak yol ve köprülü kavşaklar ile trafik güvenliği bakımından alınması gereken tedbirler konusunda Karayolları Bölge Müdürlükleri ile koordinasyon sağlanarak gerekli proje ve uygulama çalışmaları hazırlar veya hazırlatır.

n) UKOME kuruluna girecek konularla ilgili araştırma ve inceleme yapar ve/veya yaptırır, ve plan ve projelerin ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında UKOME ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışır.

o) Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemlerin alınmasıyla ilgili UKOME’ye görüş verir. Bu amaçla; kent merkezlerinde ve merkez dışı bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş otopark alanları, aktarma alanları hazırlar veya hazırlatır.

ö) Ulaşım Ana Planı önerilerine göre yapılan projelerde ilgili altyapı kurumları, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı v.b. kurumlarla koordinasyonu sağlar ve gerekli durumlarda imar planı tadilatları için başvuruda bulunur.

p) Müdürlük bünyesinde yapılmasına karar verilen projelerin veya hizmet alımı ile yapılan projelerin altlıklarını oluşturmak amacıyla halihazır harita alımı yapmak, gerektiğinde proje alanlarında plankote yapmak,

r) Projelerin araziye aplikasyonunu yapmak,

s) Daire Başkanlığımıza bağlı diğer müdürlüklerin talepleri doğrultusunda halihazır harita, plankote, aplikasyon, tespit haritaları v.b harita işlerini yapmak.

ş) Yolun alt yapısında kullanılacak malzemenin uygunluğunun kontrolü için çalışmalar yapmak,

t) Yapı elemanlarını tahlil ederek kalite kontrolünü yapmak,

u) İhale ile alınacak veya projede kullanılacak asfaltın şartnameye uygunluğuna göre kontrolünü yapmak,

ü) Belediyemize ait taş ocaklarının kalitesini belirlemek.

Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Görevleri

MADDE 6- (1) a) Ulaşım Ana Planı önerileri doğrultusunda Raylı Sistemlere ilişkin alt yapı yatırımı ve işletme kararlarına temel olacak etüt ve projeleri hazırlar veya hazırlatır.

b) Geliştirilen Raylı Sistem projelerinin yapım, hizmet veya mal alımı işlerinin sözleşme ve eklerine şartnamelere fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlar.

c) Gerektiğinde danışmanlık ve hizmet ihaleleri yapar ve bu işleri yürütür

ç) Depo ve transfer merkezlerini yapar veya yaptırır.

d) Yapımına karar verilen işlerin ihale dökümanlarını hazırlar, hazırlatır ihalesi yapılmak üzere ilgili birime aktarır.

Ulaşım Yapıları Kontrol Şube Müdürlüğü

MADDE 7-(1)- a) İhale işlemlerinin tamamlanarak sözleşmeye bağlanmış yapım, hizmet veya mal alımı işlerinin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlar.

b) Geçici ve kesin kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütür, kesin hesap işlemlerine yardımcı olur.

c) İhale ile yapımı gerçekleştirilen ve geçici kabulü yapılarak tamamlanan tesisleri
ilgili birim veya kurumlara teslim eder.

ç) Belediye sınırları dahilinde meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapar ve/veya yaptırır.

d) Tüm Yatırımcı Müdürlüklerin arasında Birim Fiyat açısından standardın oluşturulmasını sağlar ve takip etmek maksadıyla, Daire Müdürlüklerince talep edilerek yaklaşık maliyet oluşturulması ve işin yapımı esnasında ihtiyaç duyularak hazırlanan ve ilgili idarelerde bulunmayan Yeni Birim fiyatların analiz ve tarifleri ile birlikte inceleyerek tashih ve tasdikini temin eder.

e) İhale suretiyle yaptırılan yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrollüğünü yapar.

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MADDE 8-(1) a) Büyükşehir Belediyesi sınırlarında trafik yoğunluğunun azaltılması, yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla Ulaşım ve Trafik Mühendisliği açısından gerekli yol, trafik elemanı, sürüş, trafik malzemesi hakkında gerekli araştırma, planlama çalışmaları yaparak müdürlük bünyesinde trafik etkinliğinin geliştirilmesini sağlar veya sağlattırır.

b) Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Trafik Yönetiminin sağlanacağı Ulaşım Kontrol Merkezi vasıtasıyla trafiği izler, trafik akışını yönlendirir, koordine eder ve denetimini sağlar.

c) Büyükşehir Belediyesi sınırlarında sinyalizasyon sistemlerinin sayım ve etütler sonucu yapım ve bakım onarım çalışmalarını 7 gün 24 saat esaslı olarak yapar veya yaptırır. Sinyalize kavşaklarda ışık zaman aralıklarını trafik yoğunluğu ve günün koşullarına göre günceller. Sinyalizasyon çalışmalarında Emniyet ve Karayolları ile gerekli tedbirleri birlikte alır.

ç) Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollarda, trafik güvenliğinin sağlanması bakımından gerekli yatay ve düşey trafik işaretlemelerini her türlü imalat ve montaj işleri ile bu işlere ait bakım ve onarım çalışmalarını T.C. Karayolları İşaretleme Standartlarına uygun olarak yapar veya yaptırır.

d) Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının olduğu, yapım ve bakımından sorumlu olduğu yerlere, ilgili ve yetkili kurul, kurum ve kuruluşlar tarafından önerilen tedbirleri alır veya aldırır.

e) İlgili mevzuat ve müfredat hükümlerine göre Trafik Eğitim Parkları yapar/yaptırır, Trafik Eğitimi (kurum ve kuruluşlara, engellilere, bisikletlilere, çocuklara vb.) verir, önemli gün ve haftalarda (Trafik Haftası vb.), sosyal sorumluluk projelerinde trafik konulu etkinlikler yapar veya yaptırır veya düzenler. İldeki temel öğretim öğrencilerine, özel öğrencilere (engelli) ve ana sınıfı öğrencilerine Temel Trafik Eğitimi verir.

f) Ulaşım yapıları inşaatı sırasında geçici trafik işaretlerinin projelerini onaylar ve onaylanmış projeye göre sahada denetimini ve kontrolünü yapar.

g) İhale suretiyle yaptırılan yol yapım, bakım, onarım ve iş makinesi kiralanması işleri ile ilgili kontrollük hizmetlerini yapar ve kontrolünü sağlar.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 9-(1) a) Belediye sınırları dâhilinde meydan, bulvar, cadde, açık otoparklar ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak veya sağlatmak,

b) İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek,

c) Açılmasına ihtiyaç duyulan yeni yolların yerinde tespitinin yapılması, ön etüt çalışmalarının yapılması ve Ulaşım Planlama Etüt Şube Müdürlüğünün konu hakkında bilgilendirilmesini sağlamak.

ç) İmar planı ile örtüşen yolların açılabilmesi için gereken ön yaklaşık maliyet tespitinin yapılmasını sağlamak.

d)Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yollarda; Altyapı Koordinasyon Merkezi(AYKOME) tarafından kazı izni verilen alt yapı kuruluşlarına ait tranşe onarımlarını yapmak - yaptırmak,

e) Meclis kararıyla belediyeye ait olan yollarında tretuar yapımı veya onarımı ( Bordür, parke veya plak döşeme vb. ) Orta refüj tanzimi, Kavşak Tanzimi, Yağmursuyu kanal ve ızgara yapımı veya onarımı çalışmalarını yapmak – yaptırmak,

f) Kış şartlarında Ana ulaşım yollarının ulaşıma açık halde tutulmasına yönelik her türlü çalışmayı yapmak – yaptırmak, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına yardım etmek, yardım almak.

g) İlçe Belediye Başkanlıklarıyla koordine halinde İlçe Belediyesinin müdahale edemediği ana arter niteliği taşıyan yol ve sokaklarda yol alt-üst yapısı ile ilgili (asfalt, kaldırım vb.) ayrıca kış çalışmalarında yardımcı olmak,

ğ) Olağanüstü hallerde (yangın, sel, deprem vb.) ilgili birimler ile koordineli şekilde her türlü personel ve makine ekipmanını seferber etmek,

h) Belediyeye ait olan maden sahalarının işletilmesi için gerekli olan izinlerin alınması veya aldırılması, işletilmesi veya belediyenin ihtiyacı olan malzemenin çıkarılması için gerekli işletme ihalelerinin yapılması.

ı) Müdürlük hizmet binalarının iç ve dış bakım onarımlarını yapmak – yaptırmak.

i) Sıcak asfalt, sathi kaplama, rotmiks benzeri bitum katkılı malzeme üretmek veya ürettirmek,

j) İş makinası kiralanması işleri ile ilgili ihalelerin yapılmasını sağlamak, ihale ile ilgili kontrollük hizmetlerinin yapılması.

Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 10- (1)- a) Belediyemize ait motorlu araç, iş makinesi, sabit tesisler araç ve gereçlerinin bakım, onarım ve periyodik bakımlarını yapmak ve yapılmasını sağlamak,

b) Makine İkmal Şube Müdürlüğü makine parkına ait araçların, en iyi ve verimli bir şekilde sevk ve idaresinin yapılmasını sağlamak,

c) Daire tarafından kiralanacak araçların niteliğinin belirlenmesi ve kiralanan araçların çalışmaya başlatılması amacı ile kurulan komisyona teknik üye vermek,

ç) İlgili birimler tarafından talep edilen, ekonomik ömrünü doldurmuş olan araç, gereç ve iş makinelerinin hurdaya ayrılma işlemlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

d) Kaza yapan araçların hasar tespitini yapmak için kurulacak komisyona teknik üye vermek,

e) Daire Başkanlığımız bünyesindeki şantiye ve sabit tesislerdeki araç ve makinelerin ilgili birim talebi doğrultusunda fenni muayene, sigorta ve trafik ruhsat değişimi gibi işlemlerin takibini yapılmasını sağlamak veya yapmak,

f) Araç, iş makineleri ve sabit tesislerde arıza tespit ve kontrollerinin yapılması, yapılan bu tespitler sonucu ihtiyaç duyulan yedek parça ve sarf malzemelerin tedariğini sağlamak,

İhale İşleri Kesin Hesap Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 11-(1) a) Daire emrindeki ana hizmet birimi niteliğindeki tüm Yatırımcı Müdürlüklerin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer kanunlar, şartnameler, yönetmelikler ve tebliğlere uygun şekilde ihalesini yaparak bitirmiş olduğu ihaleli işlerin; her türlü kesin hesap, ara kesin hesap, tasfiye ve fesih kesin hesaplarının incelenerek tashih ve tasdikini temin etmek,

b) Daire tarafından yaptırılan kat karşılığı ve emanet inşaatlarının Kesin Hesap tetkik, tashih ve tasdikini temin etmek,

c) Daire emrindeki ana hizmet birimi niteliğindeki tüm Yatırımcı Müdürlüklerin arasında Birim Fiyat açısından standardın oluşturulmasını sağlamak ve takip etmek maksadıyla, Daire Müdürlüklerince talep edilerek gerek yaklaşık maliyet oluşturulması, gerekse işin yapımı esnasında ihtiyaç duyularak hazırlanan ve ilgili idareler de bulunmayan Yeni Birim fiyatların analiz ve tarifleri ile birlikte incelenerek tashih ve tasdikini temin etmek.

ç) Müdürlüğünce yapılan kontrollük hizmetlerine ait tüm Tashih ve Tasdiklerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Bayındırlık Bakanlığının her yıl yayımlamış olduğu ve /veya yıl içerisinde bildirdiği değişiklik tebliğ esaslarına göre yapılmasını temin etmek.

Ulaşım İdare Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 12-(1) a) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin satınalma taleplerini hazırlamak,

b) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin Ödeme emri belgelerini düzenlemek,

c) Daire Başkanlığı bütçesini hazırlamak,

ç) Daire Başkanlığı Gelir Tarife Cetvelini hazırlamak,

d) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin malzeme ve demirbaş taleplerini karşılamak ve kayıtlarını tutmak,

e) Daire Başkanlığına ve Ulaşım İdare Şube Müdürlüğüne ait tüm evrakların zimmet defterine kayıt edilerek arşivlenmesini sağlamak,

f) Daire Başkanlığı Hizmet Binasının ve çevresinin genel temizliğini yaptırmak,

g) Binada yapılacak temizlik, bakım, onarım ve tadilat işlemlerini yaptırmak,

ğ) Daire Başkanlığımıza bağlı iş makineleri, kamyonlar ve hizmet alımı yolu ile çalıştırılan Müteahhit araçlarına mazot temin etmek ve dağıtımını yapmak,

h) Hakediş evraklarının ilgili müdürlüğe göre arşivlenmesini sağlamak,

ı) Daire Başkanlığımız bünyesinde kullanılan her türlü binek araçların koordinasyonunu sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Görevleri

MADDE 13- (1) a) İş yerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirerek gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

b) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerini alarak katılımlarını sağlamak,

c)İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

d) Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasını sağlamak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Dairesi Başkanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

b) Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

c) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

ç) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

e) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

d) Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,

e) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,

f) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

g) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

ğ) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak

h) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,

Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Şube Müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,

b) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

c) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

ç) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

d) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,

e) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak,

f) Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,

g) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,

ğ) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,

h) Birimine ait faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,

ı) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

i) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

j) Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,

k) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,

l) Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

Şefin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16- (1)Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görevli Şefler, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından/yaptırılmasından ilgili Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur. Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

Memur ve işçi personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17- (1) Daire Başkanlığınca yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Şube Müdürü ve Şeflerin verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yaparlar. Çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Düzeni ve Diğer Hükümler

Çalışma Düzeni

MADDE 18-(1) a) Birimde yürütülen işlerle ilgili bilgi ve belgeler Daire Başkanından izinsiz olarak kurum dışına verilemez Kurumun evrak güvenliğini sağlarlar,

b) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar,

c) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler,

ç) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,

d) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.

e) Demirbaş malzemeler, o malzemeyi kullanana veya malzemeyi kullananın 1. Amirine zimmet edilir.

f) Tüm personel yetkili makamlarca (İllerde Valilik Makamları) belirlenmiş çalışma saatlerine veya işinin gerektirdiği ve amirlerince hazırlanmış vardiya programına uygun çalışır.

Bilgi verme yasağı

MADDE 19- (1) Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

Diğer Hükümler

MADDE 20- (1) Bu yönetmelikte yer almayan konularda yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 21-(1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve belediye ilan tahtasında veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 22-(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2014 tarih ve 414 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 23-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütülür.