VETERİNER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

“(11.08.2011 tarihli ve 437 sayılı Meclis Karar Ekidir.)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VETERİNER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Kuruluş, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kuruluş ve Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunması’na Dair Uygulama Yönetmeliği ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

b) Belediye : Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,

c) Çalışan : Müdürlüğe bağlı birimlerde memur, sözleşmeli, işçi ve diğer statüdeki personeli,

d) İlçe Belediyesi: Kocaeli il sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

e) Müdürlük: Veteriner Şube Müdürlüğü’ nü,

f) Daire Başkanlığı: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün teşkilat yapısı

Madde 4- Veteriner Şube Müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşmuştur.

a) Büro ve İdari İşler Birimi

b) Et Üretim ve Satış Noktaları Denetim Birimi

c) Ar-Ge ve Eğitim Birimi

d) Sokak Hayvanı Geçici Bakımevleri

e) Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Birimleri

f) Sokak Hayvanı Mobil Kısırlaştırma Ünitesi

g) Vektör Mücadelesi Birimi

Müdürlüğün görevleri

Madde 5- Veteriner Şube Müdürlüğü’nün; mer’i mevzuatı gereğince yerine getirdiği görevleri aşağıdaki gibidir:

1) Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının ihbar, itlaf ve takibiyle hastalığın söndürülmesinde katkıda bulunmak, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde meydana gelebilecek salgın hastalıklar ve zoonozlarla mücadelede ilgili müdürlükler ile koordinasyon içinde çalışmak,

2) Zoonoz hastalıklar, özellikle kuduz konusunda önleyici tedbirler alarak gerekli mücadeleyi yapmak, yaptırmak,

3) Hayvan tedavi, rehabilitasyon merkezleri açmak, açtırmak, buralarda kısırlaştırma, aşılama, işaretleme-küpeleme uygulamaları ile üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak, aldırmak,

4) Geçici bakımevine gelen hayvanları “Sahipsiz Hayvan Kayıt Defteri” ne kayıt etmek,

5) Geçici bakımevlerinde rehabilitasyon ve tedavileri yapılarak kayıt altına alınan hayvanların sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, belediye ilan panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında bu çalışmaları duyurmak.

6) Geçici bakımevinden hayvan sahiplenmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için “Sahipsiz Hayvan Edinme Formu” doldurmak, sorumlu veteriner hekim onayı ile sorumlu veteriner hekim tarafından düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapmak.

7) Geçici bakımevinde bulunan sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgede bulunan lokanta işyeri ve fabrikaların (sahiplerinin uygun görmesi halinde) mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinden yararlanmak.

8) Geçici bakımevi kapasitesi göz önünde bulundurularak, düşkün ve sürekli bakıma muhtaç olduğu tespit edilen sokak hayvanlarının bakımevinde, bakımevinin kapasitesi göz önüne alınarak bakımını sağlamak.

9) Geçici bakımevinde kaldıkları süre içerisinde; tedavi edilemez veya tedavi edildikten sonra iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veterineri tarafından kanaat getirilen hayvanları en az acı veren ve en hızlı yöntemle öldürmek.

10) Geçici bakımevlerinde ve Mobil Kısırlaştırma Ünitesi’nde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına dikkat edilerek bertarafını sağlamak.

11) Kuduzdan şüpheli kedi ve köpek gibi sahipsiz hayvanları müşahede için karantina altına almak.

12) Mobil Kısırlaştırma Ünitesi’nin sivil toplum destekli koordinasyonunu sağlamak.

13) Mobil Kısırlaştırma Ünitesi’nde yapılan işlemleri “Günlük Muayene Defteri ”ne kayıt etmek.

14) Müdürlüğün hayvanlara yönelik olarak yürüttüğü tüm faaliyetlerin duyurulması ve toplumda hayvan sevgisinin oluşabilmesi için afiş, broşür vb. yayınların basımı ve dağıtımını yapmak, yaptırmak.

15) Hayvanların korunması, bakım ve beslenmesi, gıda güvenliği, zoonotik hastalıklar gibi müdürlüğün faaliyet alanında bulunan bütün konularda eğitimler düzenlemek.

16) Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için gönüllü olarak alışan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği eğitime katılarak “Gönüllü Kartı” almaya hak kazanan yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak.

17) Evcil hayvanların sokağa terkinin önlenmesi için çalışmalar yapmak.

18) Ev ve süs hayvanı bulunduran hayvan sahiplerinin, ölümü ya da hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi halinde, belediye görevlilerince getirilen hayvanların geçici bakımevine kabul edilmesi ve sahiplendirilmesi, sahiplendirilmeyenlerin de tekrar doğaya serbest bırakılması ile ilgili hususlarda gerekli tedbirleri almak

19) Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimleri organize etmek.

20) Sokak hayvanı yakalama – toplama ekiplerine verilecek eğitimleri organize etmek.

21) Sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik gelen şikayetlerin değerlendirilmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Veteriner Şube Müdürlüğü’nden teşekkül komisyonda görev almak.

22) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Veteriner Şube Müdürlüğü tarafınca oluşturulan komisyon ile birlikte görev alarak Kocaeli İli’ndeki ev ve süs hayvanı satışı yapan işyerlerinin denetlenmesini sağlamak.

23) Halk sağlığı için risk oluşturan sivrisinek, karasinek, haşere, kemirgen gibi vektör özelliği taşıyan canlıların kent genelinde yayılmasının azaltılması amaçlı ilaçlama hizmetinin yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu kurmak, kurdurmak, denetlemek.

24) Vektör mücadelesi hizmetinin yürütülmesinde, uygulama sahalarının fiziksel olarak geliştirilmesine yönelik öneriler sunmak, buna yönelik girişimlere yardımcı olmak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek.

25) Hizmetlerin yeni, güncel tutulması için AR-GE çalışmalarında bulunmak.

26) Gelen şikayet ve talepler doğrultusunda yapılan ilaçlama uygulamaları sonrasında kişi, kurum ve kuruluşların alması gereken önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

27) Her türlü hayvansal menşeli gıda maddeleri imalathane, fabrika, depo ve satış noktaları ile buralarda kullanılan alet ve ekipmanın hijyenik kontrollerini yapmak.

28) Sorumluluk alanına giren gıda iş yerlerinin teknik ve hijyenik standartlarını yükseltmek için işyeri personeline, tüketici gruplarına vb. yönelik bilgilendirici-eğitici çalışmalar yapmak.

29) Hayvanların ve gıda maddelerinin bulunduğu, üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerlerinin ruhsatlandırılmasında bilirkişi ve raportör olarak görev almak.

30) Beyaz ve kırmızı et ve et ürünleri ile su ürünlerinin sıhhi ve hijyenik şartlarda satışa sunulmasını ve denetlenmesini sağlamakla ilgili kurumlarla eşgüdümlü olarak çalışmak.

31) Hayvansal besin maddelerinin gerekli görüldüğü hallerde kimyasal, serolojik, bakteriyolojik ve toksikolojik analizlerini varsa kendi laboratuarlarında yoksa devlet laboratuarlarında yaptırmak.

32) Olası salgın durumlarında toplu hayvan hareketlerini izlemek, gerekli kontrolleri yapmak üzere ilgili kurumlarla eşgüdümü sağlamak.

Müdürlük personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 6- Veteriner Şube Müdürlüğü’ nde;

a) Müdür; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi veteriner hekimler arasından atanır. Müdürlükteki tüm personelin sicil amiridir. Çalışmaların yasal mevzuata, Başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar. Çalışma programlarını hazırlar, stratejileri belirler ve uygulatır.

b) Şef; müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Şeflere birden fazla bölüm sorumluluğu verilebilir. Şefler hizmetlerin yürütülmesini sağlayacak şekilde yeterli sayıda, mevzuata uygun olarak usulüne göre tayin edilir. Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde müdüre karşı sorumludur.

c) Veteriner Hekim; hayvan sağlığı konusunda profilaktik ve küratif tedavi yaparak, zoonoz hastalıklar ve halk sağlığı konusunda da önleyici tedbirleri alarak ve aldırtarak hekimlik hizmetlerini yürütür.

d) Hayvan Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyeni; veteriner hekimlerin yardımcısıdır. Gerektiğinde onları asiste eder, kayıtları tutar ve veteriner hekimin talimatlarını uygular.

e) Yardımcı Personel; Geçici bakımevinin ve kullanılan ekipmanın temizliğinden, bakımından sorumludur. Gerektiğinde hayvanların zapt-ı rapta alınmasında sağlık personeline ve hayvan sahiplerine yardım eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Madde 7- Müdürlük; 5216 sayılı yasanın 27. maddesinde belirtilen müdürlüğün görev ve yetkileri ile ilgili konularda koordinasyon sağlayıp, hizmetleri işbirliği içinde yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 8- Gelirler, Belediyenin yetkili birimlerinin belirlediği ücret tarifesine göre tahsildar tarafından tahakkuk ve tahsil edilir. Usulüne uygun olarak Gelirler Müdürlüğü’ne teslim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Madde 16- Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren önceki yönetmelikler hükümsüzdür.