İtfaiye Dairesi Başkanlığı

0262 335 21 24

0262 335 21 25

dogankara@kocaeli.bel.tr

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

a a a

Görev Tanımı

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KARAR TARİHİ : 15-09-2011

KARAR NO : 505

KONU : HUKUK KOMİSYON RAPORU

DAİRESİ : İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EVRAK TARİHİ VE NO : 01-08-2011 / 5961

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2011 yılı Eylül ayı 1. Birleşiminin 1. oturumu 15/09/2011 Perşembe günü saat:16:00’da yaptığı toplantıda alınan 2011-505 sayılı kararıdır.

KONU:

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği

KOMİSYON İNCELEMESİ:

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11/08/2011 tarihli toplantısında 126’inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza havale edilen Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 01/08/2011 tarihli ve 5961 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;

“BAŞKANLIK MAKAMINA

Daire Başkanlığımız ve bağlı Şube Müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ekte sunulmuş olup; Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği Komisyonumuzca uygun görülmüş olup; işbu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. 07/09/2011

Ek: Görev ve Çalışma Yönetmeliği. (5 sayfa)

Şeklindeki Hukuk Komisyonu Raporu, 15.09.2011 tarihli meclis toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:

Rapor, Komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, aşağıdaki yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmıştır.

- 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”

- 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı “Belediye Kanunu”

- 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı “Belediye İtfaiye Yönetmeliği”

- 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Belediye: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,

c) Üst Yönetici: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanını,

d) Üst yönetim: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını,

e) Daire Başkanı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanını,

f) Şube Müdürlüğü: İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan bağlı alt birimleri,

g) Grup Amirliği: Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı ilçe ölçeğinde itfaiye hizmetlerini yürüten birimleri,

h) Müfreze: Grup Amirliğine bağlı en küçük müdahale birimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Bağlı Şube Müdürlüklerinin Görevleri

İtfaiye Dairesi Başkanlığının görevleri

MADDE 4 – İtfaiye Dairesi Başkanlığı bağlı Şube Müdürlükleri ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

Müdahale Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 5- Müdahale Şube Müdürlüğünün Görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.

c) Su baskınlarına müdahale etmek.

d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.

e) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemine yardımcı olmak.

f) Üst Yönetimden alınacak izinle Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki olaylara müdahalede araç ve personel desteği sağlamak.

g) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.

h) İtfaiye Daire Başkanlığı haber Merkezine yapılan ihbar ve başvuruları değerlendirerek, ekipleri yönlendirmek ve müdahale edilen olayların ciddiyet durumuna göre Daire Başkanına bilgi vermek,olaylar hakkında rapor düzenlemek ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine istinaden “Yangın Güvenliği Muayene ve Raporlama Ücreti” tahsil etmek.

i) İtfaiye Grup Amirliklerindeki personelin Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan günlük, aylık, yıllık eğitim planları doğrultusunda hizmet içi eğitimlerini yaptırmak.

j) Bağlı İtfaiye Grup Amirlikleri ve Gönüllü İtfaiye Müfrezeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak.

k) Kamu ve Özel kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan protokoller çerçevesinde müdahale edilen olayın büyüklüğüne istinaden ilgili kuruluşlardan yardım talep etmek; olay mahallinde uygun görülen yerlere sevkini ve idaresini sağlamak.

l) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapmak.

m) Başvuru yapılması durumunda kilitli kapıların açılmasına Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından şartlarının ve ücretlerinin belirlendiği karar doğrultusunda müdahale etmek.

n) Gerçek ve tüzel kişilere, Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirtilen ücret tarifesine istinaden itfaiye aracı ve ekipmanları kiralamak.

Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 6- Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir:

a) 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı bakanlar kurulu kararı yürürlüğe konulan, “Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik” ile verilen görevleri yapmak.

b) İnşaat ruhsatına tabi binaların mimari, tesisat ve elektrik projelerinin yangın güvenliği açısından inceleyerek uygunluğunu raporlandırmak.

c) Yapı kullanma izin belgesine ve işletme ruhsatına tabi binaların yerinde kontrolünü yaparak yangın güvenliği açısından uygunluğunu raporlamak ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine istinaden ’’Yangın Güvenliği Muayene ve Raporlama Ücreti’’tahsil etmek.

d) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı işbirliği içersinde; İmar Planlarına göre, parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, yangınların önlenmesi ve olası yangınlardaki can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Büyükşehir ölçeğinde ortak çalışmalar yapmak.

e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek.

f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda toplantı, seminer ve tatbikatlar yapmak; yazılı ve görsel doküman hazırlamak.

g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye teşkilatları personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.

h) İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde okullara eğitim desteği sağlamak.

j) Gönüllü itfaiye personelini eğitmek ve yetiştirilmelerine yardımcı olmak.

k) İşbirliği içinde olduğumuz sivil toplum kuruluşlarına eğitim desteği sağlamak.

l) 02.12.2009 tarihli 8088 sayılı Başkanlık Makamı Oluruyla çıkan Baca Temizleme ve Denetim Genelgesi çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bacaları temizlemek veya baca yetkililerince temizlenmesini sağlamak ve denetlemek.

m) Yangın önleme ve eğitim çalışmalarının verimliliğinin arttırılması amacıyla, ulusal ve uluslar arası uzman kişi ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

n) Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın, sel ve benzeri olaylarda hasar tespit çalışmalarına yardımcı olmak.

AFKOM Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 7- AFKOM Şube Müdürlüğünün Görevleri aşağıdaki gibidir:

7.1. Afet önleme çalışmaları

a) Afet Yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak.

b) Ulusal ve Uluslararası düzeyde uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ,Belediye sınırları dahilinde afet önleme çalışmalarına katkı sağlamak.

c) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları yasal mevzuatı takip ederek Büyükşehir ölçeğinde yaparak, afet önleme çalışmalarına katkı sağlamak.

d) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içersinde deprem, Jeolojik, sismik, aktivite bilgilerini takip etmek gerekli kuruluşları bilgilendirmek.

e) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içersinde Afetlerin önlemesi ve zararlarının azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasını, kısa ve uzun vadeli planların hazırlanması bilgi bankalarının kurulmasını izlemek ve değerlendirmek.

7.2. Afete hazırlıklı olma çalışmaları

a) İlgili kurum, kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütlerinin, Arama ve kurtarma birlikleri ile ekiplerinin kurulması, eğitilmesi ve göreve hazır halde bulundurulmalarını sağlamak.

b) Sivil Toplum Örgütlerinin koordinasyonunu sağlamak.

c) Belediye sınırları içerisinde afetle ilgili acil ulaşım ve eylem planlarını yapmak.

d) Hızlı ve etkileşimli haberleşme sistemlerinin kurulmasını sağlamak.

e) Bölgesel risk belirleme çalışmalarını yapmak, bu risklere göre senaryolar hazırlayıp, müdahale planları geliştirmek.

f) Lojistik merkezler kurmak.

g) Halkın afet bilincine kavuşması için bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları yapmak. (Seminer, broşür, ilan, görsel ve yazılı yayınlar)

7.3. Afet müdahale çalışmaları

a) Başta itfaiye ve sağlık birimleri olmak üzere ilgili tüm birimlerin olaya müdahale etmelerini sağlamak.

b) Afet mahallinde gerekli incelemeleri yaparak Belediyece yapılabilecek hizmetleri acilen tespit etmek.

c) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde alternatif ulaşım yollarını araştırıp müdahale birimlerine bildirmek.

d) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içersinde gezici ilk yardım sağlık merkezleri oluşturulmasını sağlamak.

e) Gerekli hallerde afet bölgesinde seyyar komuta merkezi oluşturarak tüm çalışmaların buradan yönlendirilmesini sağlamak.

7.4. Afet sonrası iyileştirme çalışmaları

a) Afetten etkilenen vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını hijyenik şartlarda karşılanmasını sağlamak.

b) Afetten etkilenen vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

c) Çevreye ve insanlara zarar verebilecek tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak.

d) Kurtarma çalışmalarının bittiği uzmanlarca belirlenen yerlerde enkaz kaldırma çalışmalarının başlatılmasını sağlayarak koordine etmek.

e) İl sınırları dışında meydana gelen afetlere gönderilecek, araç, gereç ve malzeme desteğini koordine etmek.

7.5 Destek Hizmet Çalışmaları

a) Tüm personelin özlük, izin ve yazışma işlerini yürütmek.

b) Daire Başkanlığı adına gelen her türlü yazıyı cevaplamak ve gereğini ilgili birimlere iletmek.

c) Daire Başkanlığı bünyesinde alımı yapılacak malzeme ve hizmetin temini için gerekli tüm yazışmaları yapmak.

d) Daire Başkanlığının yaptığı harcamaların ödeme emirlerini hazırlamak ve ilgili başkanlıklara göndermek.

e) Yangın raporları işlemlerini, istatistiklerini tutmak ve arşivlemek.

f) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan her türlü araç-gereç ve ekipmanların yerinde bakım onarım işlerini yapmak, yetersiz kalınması durumunda malzeme veya hizmet alımı yoluyla arızanın giderilmesini sağlamak

g) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan demirbaş niteliğinde olan araç-gereç ve malzemelerin demirbaş kaydını tutmak ve takibini yapmak.

h) Daire Başkanlığı tarafından alınan malzemeleri kayıt altına alıp depolamak, ilgili alt birimlere aktarılması ile ilgili tüm işlemleri yapmak.

i) İlimiz sınırları içerisinde bulunan sahillerde Başkanlık Makamının görevlendirdiği süre içerisinde su kazalarını önleme faaliyetlerinde bulunmak; vatandaşlarımızı su kazalarıyla ilgili bilgilendirme amacıyla broşür, kitapçık v.b. yazılı ve görsel argümanlar hazırlamak, su kazalarını önleme görevi yapılan bölgelerde dağıtımını sağlamak; ayrıca su kazalarını önleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere gerekli olan hizmet ve mal alımlarını yapmak

j) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının koyulacağı yerleri Müdahale Şube Müdürlüğü ve Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaparak belirlemek, ihtiyaç bulunan yerlere tesisini ve çalışır durumda olmalarını sağlamak amacıyla ilgili kurumlara bildirimde bulunmak.

k) 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İl Özel İdareleri ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği”ne istinaden İtfaiyecilik hizmetlerini tanıtıcı seminer, panel, tatbikat v.b. gibi tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, vatandaşlarımızı gönüllü itfaiyecilik faaliyetlerine katılmaya teşvik etmek, faaliyetlere katılan kişilere itfaiye yönünden gerekli olan eğitimleri, araç ve gereçleri temin etmek, talep gelmesi halinde uygun görülen yerlere gönüllü itfaiyeci istasyonları kurmak ve koordine etmek. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olay esnasında gönüllü ekipleri Müdahale Şube Müdürlüğü emrine vermek.

l) Daire Başkanlığı personelinin moral ve motivasyonunu arttırmak, takım ruhu oluşturmak için; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetler için gerekli olan eğitim, malzeme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak.

m) Ülkemizdeki diğer itfaiye teşkilatları ve işbirliği içerisinde olduğumuz sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla ortak aktiviteler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İtfaiye Dairesi Başkanının görev, yetkileri ve sorumlulukları

Madde 8 —İtfaiye Dairesi Başkanı,

a) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri ve teknik gelişmeleri takip eder, uygulanmasını sağlar.

b) İç ve dış denetçilere bilgi ve belge akışını sağlar.

c) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar.

d) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.

e) Üst Yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılır ve/veya talep edilen teknik personelin görevlendirilmesini sağlar.

f) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.

g) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.

h) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, istihdam edilen personelin görev dağılımını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.

i) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.

j)İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlar.

k) İtfaiye Dairesi Başkanı yukarıda sıralanan görev ve yetkilerin zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur.

l) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

Madde 9 Şube müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

a) Stratejik plan doğrultusunda verilen görevleri yerine getirmek.

b) Bağlı personelin disiplin ve düzenini sağlamak.

c) Tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak.

d) Bağlı personelin iç hizmet eğitimlerini belli bir plan dahilinde yapmak.

e) Bağlı personelin iş bölümünü yaparak, üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare etmek.

f) Konusuna ilişkin yasal mevzuatı takip ederek bunlara uygun Uygulama yapılmasını sağlamak.

g) Müdürlük içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlamak.

h) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak.

i) Şube müdürü, müdürlük görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Daire

Başkanına karşı sorumludur.

j) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.

k) Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.

l) Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; Belediyenin genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

m) Personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından karşı sorumludurlar.

n) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 10- Bu Yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve belediye ilan panosunda ilanı ile yürürlüğe girer.

Bu yönetmelik; yürürlüğe girdiği tarihten itibaren önceki yönetmelikler hükümsüzdür.

Yürütme

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.”

ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım