Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı

0262 318 27 00

bcolakoglu@kocaeli.bel.tr

Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı

a a a

KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1. VERİ ANALİZİ VE İSTATİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

a) Kentimizin, sürdürülebilir kalkınma ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde, etkin bir şekilde planlanmasına, kararların alınmasına ve yönetilmesine altlık teşkil edecek istatistikleri üretmek veri analizi yapmak ve bunları düzenli bir şekilde üst yönetime sunmak,

b) İdare tarafından ihtiyaç duyulan alan ve konularda gerekli verilerin toplanması, depolanması, sınıflandırılması, analizi, sunuma hazır hale getirilmesi, sonuçlarının yorumlanması ve çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahminlerin yapılması ve ilgili birim ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik idari ve teknik altyapıyı oluşturmak,

c) Belediye hizmetlerini değerlendirmeye yönelik kurum içi kapasite araştırması yapmak, kamuoyu yoklaması ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve benzer nitelikli organizasyonlar ile istatistik ve veri toplama alanında işbirliği yapmak,

d) Ekonomi, sağlık, sosyal, kültürel, çevre ve doğal kaynaklar gibi öncelikli konulara ilişkin karar verme ve politika geliştirmede istatistiki verilerin hazırlanmasını ve analizlerin etkin kullanımını sağlamak,

e) Uygun görülen istatistik verilerinin ve analizler sonuçlarının yayımlanmasını veya yayımlatılmasını sağlamak,

f) Sorumlu olduğu konular ile ilgili belediye personeline eğitim vermek, verilmesini sağlamak, en sona

g) İstatistik alanındaki bilimsel araştırma teknikleri ile istatistik yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri takip etmek ve bunların uygulanması için gerekli önlemleri almak,

ğ) Büyükşehir Belediyesinin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

h) İstatistik ve analize konu verilerin toplanması, depolanması, güncellenmesi ve paylaşımı ile ilgili standartları belirtmek,

ı) Büyükşehir Belediyesinin yönetimi ile hizmetlerin ve hizmet süreçlerinin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve raporlamak,

i) Büyükşehir Belediyesinin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

j) Birimlerin hizmetlerini daha etkin ve verimli sürdürmelerini sağlamak adına talep edilen konularda sayısal veriler oluşturmak ve raporlamak,

k) Hizmet Kalitesi Yönetimi Modelinin oluşturulması, uygulanması ve sürekli geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

l) İlgili birimlerle vatandaşa temas eden hizmet noktalarında hizmet kalitesi standartlarını oluşturmak,

m) Hizmet kalitesi ölçümünü, belirlenen hizmet standartlarına göre açık ve gizli denetimler ile yapmak, yaptırmak,

n) Sürekli denetimler ile açığa çıkmamış ihtiyaçları şikâyet oluşmadan tespit etmek,

o) Hizmet kalitesi ölçütlerini belirlemek ve ölçüm sonuçlarına göre gerek görülen durumlar için ilgili birimlere düzeltici/önleyici faaliyetler açılmasını ve takibini sağlamak,

ö) Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli uyarınca yapılan izleme ve değerlendirme faaliyeti sonucu üst yöneticilere raporlama yapmak

p) Gerekli görülen kurum faaliyetlerinin üçüncü göz denetimlerinin yapılmasını ve denetim sonuçlarının raporlanmasını sağlamak,

r) Empati Yönetim Sistemi’nin kurulmasını, uygulanmasını ve sürekli gelişimini sağlamak, verilerinin analiz edilip raporlanması,

s) Üst birimlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

2. STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinin strateji ve politikalarının belirlenmesi, amaçlarının oluşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapmak,

b) Büyükşehir Belediyesinin görev alanına giren konularda performans ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

c) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek, Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

ç) Büyükşehir Belediyesinin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

d) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

e) Büyükşehir Belediyesinin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

f) Büyükşehir Belediyesinin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

g) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

ğ) Büyükşehir Belediyesinin ve/veya birimlerin belirlenen performans ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticilere sunmak.

h) Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

ı) Üst birimlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

3.AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  1. AB’ye üyelik sürecinde, Büyükşehir Belediyesince yapılacak çalışmaların, hazırlanacak plan ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak, AB
  2. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kurum, kuruluş ve iştiraklerin ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmaya yönelik yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak, Dış
  3. Ulusal ve uluslararası alanda iyi uygulama örneklerini araştırmak, yerinde incelemek, organizasyonlara katılım sağlamak,
  4. AB ve Uluslararası konularda; her türlü iç ve dış tanıtıma yönelik faaliyetlerde bulunmak,
  5. AB ve Uluslararası konularda; kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör ile stratejik işbirliklerine yönelik koordinasyon sağlıyacak çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

f)Üst birimlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.