Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

0262 325 60 91

cenanturan@kocaeli.bel.tr

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev yetki çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 10, 21/1 ve 21/2 maddeleri ile 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

1-Belediye: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,

2-Başkanlık: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

3-Daire Başkanlığı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı,

4-Şube Müdürlüğü: Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini,

5-Birim: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bütçesi bulunan harcama birimlerini İfade eder.

Daire Başkanlığı Görevleri

MADDE 4- Daire Başkanlığı Görevleri

  1. Stratejik plan, yıllık hedef, yatırım programı hazırlamak ve bu çerçevede belirlenen görevleri yerine getirmek ve takibini yapmak
  2. Stratejik plan, yıllık hedef ve yatırım programı doğrultusunda bütçe hazırlamak ve üst yönetime sunmak,
  3. Faaliyet raporunu hazırlamak
  4. Bağlı birimlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak idaresini işleyişini yürütmek,
  5. Kurum dışı yazışmalar ve diğer birimlerle yazışmaları yapmak.
  6. Görev alanına giren konulara ilişkin, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 5- Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı’nın görevleri:

1-Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine ederek denetlemek, yönlendirmek sevk ve idare etmek,

2-Daire Başkanlığının görev alanlarına giren konulara dair, kısa yada uzun vadeli proje üretimi, üretilen projelerin üst birimlerle paylaşılarak uygulanmasını sağlamak,

3-Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlatmak ve onaya sunmak,

4-Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

5-Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

6-Daire Başkanlığı personellerinin liyakat değerlendirmesini yapmak, gerektiğinde terfi taltif ve yer değişikliği önerilerini bir üst amirine sunmak,

7-Birimle ilgili mevzuatı , yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

8-Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

9-Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

10-Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

11-Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

12-Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

13-Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludurlar.

Daire Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlüklerinin Görevleri

Park Bahçeler Bakım Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 6- Park Bahçeler Bakım Şube Müdürlüğünün Görevleri:

1-Kanunlarla belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü yeşil alan, parklar, çocuk bahçeleri, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları, bölge parkları, korular vb. yerlerin bakımını ve temizliğini yapmak,

2-Kocaeli genelinde Müdürlüğümüz sorumluluğunda olan merkezi parklar(Seka Park, Doğu Kışla Parkı vb.), merkezi kavşaklar(Yeniköy, Çayırova vb.kavşaklardaki yeşil alanlar) ve bu kavşakların bağlantı yolları, Sakarya ve İstanbul il sınırları arası ilimiz otoban kenarları, D-100 Kenarları, mesire alanları, yürüyüş yolları, caddeler, bulvarlar ve benzeri açık - yeşil alanların her türlü bakımını sağlamak,

3-Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının yetki sınırları dahilindeki Kocaeli'nin anayol güzergahında meydan, bulvar, cadde, otopark ile ana yolların, diğer sorumluluk alanlarının temizliği yapılmakta ve yol süpürme araçları ile yolların temizlenmesini sağlamak, Yaz sezonu boyunca bariyer yıkama aracı ile ana yol kenarındaki çelik bariyerlerin temizlenmesini sağlamak. Kum temizleme makinesi ile yüzmeye açık plajlarda(Karamürsel, Kerpe vb.) sahil temizliğinin yapılması,

4-İhale işlemleri tamamlanarak sözleşmeye bağlanmış hizmet veya mal alımı işlerinin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,

5-Geçici ve kesin kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap dosyasının hazırlanmasını sağlamak ve ilgili müdürlüğe iletmek,

6-Ara Hak ediş düzenlemek ve takibini yapmak,

7- Mesire Alanları, Tabiat Parkları ve yeşil alanların bakımını yaparak devamlılığını sağlamak,

8-Bedeli mukabilinde özel ve tüzel kişilerden gelen talepler doğrultusunda makine ile ağaç sökme ve dikme hizmetlerini karşılamak,

9-Müdürlük çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli bitkisel materyal temini, üretim ve yetiştirilmesi, bakım ve budanması, depolanması dağıtımı vb. işler yapmak, ihtiyaca göre her türlü fidan, mevsimlik çiçek, gübre, ilaç, araç-gereç, makine vb. malzeme alımını yapmak veya yaptırmak,

10-Müdürlüğün bakımıyla yükümlü olunan tüm açık yeşil alanlarda bulunan bitkisel materyalde ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlılara karşı koruyucu tedbirler almak veya aldırtmak, bunlarla mücadele etmek veya ettirmek,

11-Yapımı tamamlanan Mavi Bayrak Plajlarının bakımı ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

12-Günlük, haftalık, aylık ve yıllık yeşil alan bakım programları hazırlayıp uygulamak veya uygulattırmak, Bu programların uygulamasının yerinde kontrollerini yapmak. Bu kontroller hakkında düzenli rapor hazırlamak, Yapılan işlerinin şartnameye uygun olup olmadığını yerinde denetlemek. Bu denetimler esnasında düzenli rapor tutmak. Gerekli durumlarda cezai müeyyideleri uygulamak ve aylık hak edişleri düzenlemek veya düzenletmek,

13-Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde mevcut ağaç, fidan, mevsimlik çiçek ve çim alanlarını kaçak olarak tahrip eden kişi ve kuruluşları tespit ederek, günün ekonomik koşulları da göz önünde bulundurularak tahrip edilen malzeme ile ilgili hasar tespit listesini oluşturmak,

14-Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapılarak kamulaştırılması gereken alanlardaki ağaçların kıymet takdiri için gerekli olan işlemleri yapmak ve yaptırmak,

15-Yeşil Alanların sulanması, yeni su hatlarının oluşturulması ve bakımının yapılması. Yeşil alanlardaki sayaçlara ait su faturalarını kontrol edip tahakkuk birimine iletmek,

16-Görev alanına giren konulara ilişkin, faaliyet raporunu, ve performans bilgilerini hazırlamak,

17-6331 sayılı yasa kapsamında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak.

Park Bahçeler Yapım Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 7- Park Bahçeler Yapım Şube Müdürlüğünün Görevleri:

1-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye kanunda bulunan görev ve yetkilerini yerine getirmek.

2-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda ve/veya mülkiyetinde bulunan park ve bahçeler, yeşil alanlar, korular, kent ormanları, çocuk parkları, sahillerdeki düzenlenmiş alanlar ile spor ve oyun alanları, kent meydanları, kamusal açık alanlar ile bu alanlar içerisinde yer alan tesisleri yapmak veya yaptırmak ve gerekli onarımı hizmetlerini sağlamak veya sağlatmak,

3-Park ve bahçeler, yeşil alanlar, koru alanları ile kent içerisindeki ana arterler ve kavşaklarda bulunan her türlü mimari ve peyzaj ögesi, süs havuzları, kentsel ve kırsal peyzaj yapı elemanları yapmak veya yaptırmak,

4-İmar planlarında umumi kullanıma ayrılmış olan düzenleme ortaklık payı ve kamulaştırma ortaklık payından oluşturulan alanların tümünde gerekli olan park, bahçe, yeşil alanlar, oturma alanları, spor alanları, yürüyüş yolları, kırsal ve kentsel rekreasyon alanları yapmak veya yaptırmak,

5-Park ve yeşil alanlarda kullanılacak çocuk oyun gruplarını, fitness aletlerini, spor sahalarında kullanılacak diğer malzeme ve ekipmanları temin etmek,

6-Başkanlık makamınca yapılması istenen iş ve hizmetlere ait her türlü arazi etüt, keşif ve fizibilite yapmak veya yaptırmak

7-İhalesi gerçekleştirilen iş ve hizmetlerin ihale şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek, ve yapım işleri ile alakalı gerekli evrakları düzenlemek,

8-İhale konusu işlerin hakediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bu husustaki tüm işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak,

9-Yapım işlerinde Geçici kabul ve kesin kabul işlemlerini yürütmek,

10-Mal kabul işlemlerini yapmak,

11-Müdürlüğe bağlı bulunan marangoz, boya ve kaynak atölyelerinde görev ve sorumluluğuna uygun imalatlar yapmak ve yaptırmak,

12-Teknik konularda Başkanlık makamına ve İlçe Belediyelerine yardımcı olmak,

13-Başkanlıkça onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun biçimde harcamasını yapmak,

14-Yürürlükteki mevzuat dahilinde Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak ilgili Daire Başkanlığı’na göndermek,

15-İç İşleri Bakanlığı, Başkanlık Makamı ve Belediye Meclisi görevlendirmesi ile Kardeş Belediye statüsünde bulunan Belediyelere her türlü teknik ve idari konularda destek olmak, bu alanların tümünde gerekli olan park, bahçe, yeşil alanlar, oturma alanları, spor alanları, yürüyüş yolları, kırsal ve kentsel rekreasyon alanları yapmak veya yaptırmak,

16-Başkanlık makamınca verilecek diğer iş ve görevleri yapmaktır.

17-6331 sayılı yasa kapsamında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak

Etüt Planlama ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 8- Etüt Planlama ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

1-Kent Parkı, Sahil Parkı, Mesire Alanı, Tabiat Parkı, Yürüyüş Yolları, Bisiklet Yolları, Otopark, Park içi Tesisler, Çevre Düzenlemeleri, Mezarlık alanlarının düzenlenmesi, Tahkimatlar, Kıyı Düzenlemeleri, Sulama Kanalları vb. projelerinin vaziyet planı aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar yapılması ve yaptırılması,

2-Değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek, proje yarışması düzenlemek, bu projeleri yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak,

3-Ulusal ve Uluslar arası düzeyde yapılan proje yarışmalarına katılmak,

4-Projeler için Müdürlükler arası gerekli koordinasyon sağlamak,

5-Kamu yararı gözetilen talep başvurularının incelenmesi, arazi etüd çalışmalarının yapılması, gerekli görülmesi durumunda söz konusu alan için proje ve keşif dosyalarının hazırlanıp, ihale birimine teslim edilmesini sağlamak,

6-Proje teknik şartnamesine ve ihtiyaç listesine göre hazırlanan projelerin hizmet alımı işlemlerini yürütme,

7-Proje çalışmalarının mülkiyet, imar ve plana uygunluğunu ve teknik açıdan doğruluğunu kontrol etmek,

8-Diğer kurumlara ait arsaların tarafımıza tahsis işlemlerini yapmak için projeleri hazırlamak, yazışmaları ve takiplerini yapmak,

9-İşletmecisi olduğumuz taşınmaza ait kira ödemelerini takip etmek ve tahakkuklarını yapmak,

10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından gelen görüş yazılarını hazırlamak ve proje onaylarını yapmak,

11-Farklı Kurum ve Kuruluşlarla yapılacak olan ortak projeler kapsamında protokollerin hazırlanması için gerekli işlemlerin yapılması ve takibi,

12-Diğer kurumlardan gelen çevre düzenlemesi hakkındaki görüş yazılarına cevap vermek,

13-Proje revizyonu gerektiği durumlarda ilgili Müdürlüklerin verecekleri gerekçe raporuna istinaden proje revizyonu yapmak veya yapılanların kontrolünü yapmak,

14-Planlanan projelerin sunum ve raporlarını hazırlamak,

15-Daire Başkanlığımız bünyesindeki Müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet keşif dosyalarını hazırlamak,

16-Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan yapım, hizmet, mal alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre ihale işlemlerinin yürütülmesi ile pazarlık usulü ihaleleri ile doğrudan temin alım sürecinin yapılıp sonuçlandırılması sağlamak.

17-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan ihalelerin dosyalarının ön kontrollerini yapmak, ihaleye esas bilgilerinin tanzimi ile diğer yazışmaların yapılması, kontrolü ve onaylatılması işlemlerini yapmak,

18-Geçici teminat iadeleri, SGK ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na sözleşme bildirimleri, Müdürlüklere dosya teslimleri gibi ihale dosyaları ile ilgili yazışmaları yapmak,

19-Olası anlaşmazlık durumunda idari ve teknik şartnameden doğan yasal gereklilikleri düzenlemek,

20-Yapım işleri, mal alımları ve hizmet alımları işlerinde gerekli kabulleri yapılmış işlerin ilgili kontrol mühendisleri ile koordineli olarak kesin hesaplarını incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,

21-Görev alanına giren konulara ilişkin faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,

22-Müdürlüğünce yapılan kontrollük hizmetlerine ait tüm Tashih ve Tasdiklerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Bayındırlık Bakanlığının her yıl yayımlanmış olduğu ve / veya yıl içerisinde bildirdiği değişiklik tebliğ esaslarına göre yapılmasını temin etmek,

23-6331 Sayılı yasa kapsamında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 9- Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:

1-Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16.02.2017 tarih ve 2017-62 sayılı kararı gereği, “ Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” ne bağlı olarak çalışmalrını yürütmek

2-Belediye sınırları içerisinde Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Bu görevleri belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek ve/veya birlikte yapmak. Yine Belediye Meclis Kararı ile Belediye mülkü mezarlıklarda mezar yerleri tahsis etmek, mezar üstü-altı inşaatlarına ruhsat vermek, bunlara ait ücretleri tahsil etmek, defter kayıtlarını tutmak, şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakillerini yapmak,

3-İmar planlarında mezarlık alanı olarak belirlenen özel şahıs veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yerlerin mülkiyetlerinin Büyükşehir Belediyesine devri karşılığında devredenler tarafından mezarlık alanı olarak işletilebilecek, bu durumda devir ve işletmenin şart, usul ve sınırları Belediye Meclisinin şartlı bağışı kabul kararı ve bu karar doğrultusunda işlem tesis etmek,

4-Mezarların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak,

5-Mezarlık ve defin hizmetlerinin yerine getirilmesi iş ve işlemlerinde müdürlüğün ihtiyacı olan malzemelerin (mezar tahtası, kefen, cenaze levazımatı, araç-gereç, araçların bakım onarım ve yedek parçaları vb.) teminini ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirmek,

6-Stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaları hazırlamak,

7-Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

8-6331 sayılı yasa kapsamında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak

Park Bahçeler İdare Şube Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 10- Park Bahçeler İdare Şube Müdürlüğünün Görevleri:

1-Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin, tüketim malzemeleri, demirbaş malzemeleri ve hizmet alımlarına yönelik satın alma taleplerini hazırlamak ve takibini yapmak, ödeme evraklarının raporlanmasını sağlamak.

2-Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin ödeme emri belgelerine bağlanan evrakların arşivlenmesini sağlamak.

3-Daire Başkanlığı bütçesini hazırlayarak, onaylanan bütçenin takibini sağlamak.

4-Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin tüketim malzemesi ve demirbaş malzemelerinin kayıtlarının tutulması, dağıtımı, komisyon kurulması, ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeler için gerekli işlemleri yapmak ve yılsonu işlemlerinin yapılması malzemelerin raporlanmasını sağlamak.

5-Daire Başkanlığına bağlı benzinli kırıcı, çalı tırpanı, çim biçme traktörü, çim biçme motorları, jeneratör ve forkliftlere mazot-benzin temin ederek gerekli kayıtları tutmak, takibini yapmak, akaryakıt istasyonunun periyodik kontrolünü gerçekleştirmek.

6-Daire Başkanlığının Gelir Tarife Cetvelini hazırlamak.

7-Daire Başkanlığına gelen evrakların kayıt altına almak, zimmet karşılığı ilgili birimlere teslim etmek, takip etmek, müdürlük yazışmalarını yapmak, personel ile ilgili yazışmaları(ilk defa göreve başlama, atama, görevlendirme, görevde yükselme, ölüm, istifa vb.) yazışmaları yapmak.

8-Avans yazışmaları yurt içi-yurt dışı yolluk yazıları ve evraklarını hazırlayarak takibini yapmak.

9-Daire Başkanlığımıza çözüm masası, BİMER, CİMER’ den gelen mail ve vatandaş taleplerinin ilgili müdürlüklere bildirmek ve takip etmek.

10-Daire Başkanlığımıza bağlı Müdürlüklerin çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli bitkisel materyal temin edilmesi.

11-İhtiyaca göre her türlü fidan, mevsimlik çiçek, gübre, araç-gereç, makine vb. malzeme alımını yapmak veya yaptırmak.

12-Bitki alımlarının hakedişlerinin hazırlanarak kontrolünü sağlamak.

13-Bitki bakımı, budaması, depolanması ve dağıtımı vb. işler yapmak

14-Alımı yapılacak bitki ve malzemelerin teknik şartnamesinin hazırlanması.

15-Ürün giriş-çıkışlarının tutulması ve raporlamaların hazırlanması.

16-Yıl içerisinde belirli zamanlarda bitki ve malzemelerin stok sayımı yapılması ve envanterin tutulması

17-Daire Başkanlığımıza bağlı müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda bitkilerin kamyona yükletilmesi ve dikim alanlarına gönderilmesi.

18-Fidanlık içerisinde mevcut bitkilere yıl içinde belirli sezonlarda damla sulama tesisatı kurlumu ve sulamasının yapılması.

19-Bölge orman fidanlıklarına keşfe gidilmesi ve hibe alınacak fidanların belirlenip aldırılması, kontrolü ve takibinin yapılması.

20-Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen bitki talep ve dilekçelerin kontrol edilerek sonuçlandırılması.

21-Yeni yapılan projeler nedeniyle yol ve inşaat çalışmalarında sökülen bitkilerin rehabilite edilmesi.

22-Bitki üretim yerlerinin ortamlarının hazırlanması ve bitkilerin yetiştirilmesi.

23-Bedeli mukabilinde özel ve tüzel kişilerden gelen talepler doğrultusunda makine ile ağaç sökme ve dikme hizmetleri ile bitkisel toprak temin edilmesi hizmetlerini karşılamak.

24-Daire Başkanlığımıza bağlı araç-filo yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

25-Daire Başkanlığımıza bağlı araçların puantajlarının takip edilmesini sağlamak, taşıt görev emri düzenlemek, gerekli bakım-onarım ve temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak.

26-Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılan binek araçların aylık hakkedişlerinin kontrolünü sağlamak.

27-Daire Başkanlığına bağlı personelin (Geçici işçi, Kadrolu işçi, Belde A.Ş) puantajlarının tutularak, Sözleşmeli Memur, memur ve diğer personellerin özlük işlemlerinin ( izin, mesai, rapor, tutanak, arazi tazminatı vb…) yürütülerek arşivlenmesini sağlamak.

28-Daire Başkanlığımıza bağlı müdürlüklerin yazılım ve donanım alt yapısının kesintisiz işlemesini sağlamak.

29-Daire Başkanlığımız hizmet binasının ve çevresinin tesisat ve teçhizatının düzenli ve sürekli çalışmasını sağlamak, yapım, bakım, onarım işlerini takip etmek. Meydana gelen arızalara anında müdahele ettirerek giderilmesini sağlamak.

30-Daire Başkanlığımız Hizmet binası ve çevresinin düzgün, temiz ve bakımlı olması için temizlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak ve çevre hijyen hizmetlerinin yönetimini sağlamak.

31-Daire Başkanlığımız yerleşkesinin güvenlik tedbirlerinin öngörülmesi ve uygulamasını sağlamak.

32-Görev alanına giren konulara ilişkin, faaliyet raporunu hazırlamak.

33-Şube Müdürlüğümüze bağlı personelin çalışma programını hazırlamak. Bağlı çalışanlarının performansları hakkında Daire Başkanlığına bilgi vermek.

Şube Müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- Şube Müdürlerinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

1- Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,

2-Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

3-Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

4-Bağlı personelinin görev dağılımını yapmak, mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

5-Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dâhilinde yapılmasını sağlamak,

6-Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini gerçekleştirmek, amirlerin bulunmadığı olaylarda inisiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,

7-Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek, bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,

8-İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

9-Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

10-Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,

11-Yıllık faaliyet ve performans raporlarını sunmak

12-6331 sayılı yasa kapsamında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak

13-Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,

14-Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 -DaireBaşkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görevli Şefler, başında bulunduğu büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından/yaptırılmasından ilgili Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur. Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

Memur, Sözleşmeli ve işçi personel

MADDE 13- Daire Başkanlığınca yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Şube Müdürü ve Şeflerin verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yaparlar. Çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dairenin Çalışma Düzeni

MADDE 14-Dairede görevli tüm personel;

1-Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler,

2-Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar,

3-“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uygulanır.

4-Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,

5-Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,

6-Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.

Bilgi verme yasağı

MADDE 15- Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

Yönerge

MADDE16- Bu yönetmeliğin uygulanması amacıyla yönerge çıkarılabilir.

MADDE 17- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bir önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

MADDE 18- İş bu Yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve Belediye ilan panosunda ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.