Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

0262 318 19 29

yavuztilki@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

27 KASIM 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 15 Kasım, 2019
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

KBB Hizmet birimlerinde (3 Adet) ve Tramvay duraklarında (5 adet) olmak üzere, Toplam 8 ADET YİYECEK - İÇECEK OTOMATI YERİ (Toplam Alanı 16 m²) Aylık 1.250-TL+KDV Muhammen Kira Bedeli üzerinden 27 KASIM 2019 tarihinde saat 10:30’da KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) Yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline (250,00-TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat(1.350,00-TL) yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı(3.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blok Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.