Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

0262 318 19 29

yavuztilki@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

11 ARALIK 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 29 Kasım, 2019
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Kullanım Alanı)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Kira Süresi

Geçici /İştirak

Teminatı (TL)

1

İzmit İlçesi Cedit Mah. 5144 Ada, 1 Parsel Satış Ofisi (200 m²)

1.600,00-TL+KDV

2 Yıl

1.152,00-TL

3.000,00-TL

2

Gölcük İlçesi, Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali/ 02 Nolu ATM Yeri (6m²)

1.030,00-TL

3 Yıl

1.112,40-TL

-

3

Kandıra Şehirlerarası Otobüs Terminali 08 Nolu Fast Food (23,60 m²)

790,00-TL +KDV

3 Yıl

853,20-TL

1.500,00-TL

4

Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi, No:6 331 Ada, 2 Parsel Kalıcı İş Merkezi, 36 Nolu İşyeri (30 m²)

200,00-TL+KDV

3 Yıl

216,00-TL

600,00-TL

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 11.12.2019 tarihinde sırasıyla saat 10:00, 10:03, 10:06 ve 10:09’da ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.