Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

0262 318 19 29

yavuztilki@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

25 ARALIK 2019 -8 OCAK 2020 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 15 Aralık, 2019
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Kullanım Alanı)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Kira Süresi

Geçici /İştirak Teminatı (TL)

İhale Tarihi/Saati

1

İzmit İlçesi, Ayazma Mah. Gündoğdu Toki Konutları CA-6:3,4,5,6; CA-7:14 nolu Konutlar (475 m²)

1.970,00TL+KDV

3 Yıl

2.127,60TL

3.000,00TL

25.12.2019/10:00

2

İzmit İlçesi Cedit Mah. 5144 Ada, 1 Parsel Satış Ofisi (200 m²)

1.600,00TL+KDV

2 Yıl

1.152,00TL

3.000,00TL

08.01.2020/10:00

3

Gölcük İlçesi, Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali/ 02 Nolu ATM Yeri (6m²)

1.030,00TL

3 Yıl

1.112,40TL

-

08.01.2020/10:03

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.