Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

0262 318 19 29

yavuztilki@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

25 MART - 01 NİSAN 2020 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 13 Mart, 2020
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (KullanımAlanı)

Aylık Muh. Kira Bedeli

GeçiciTeminat

İştirakTeminatı

Kiralama Süresi

İhaleTarihi/Saati

1

İzmit, Mehmet Ali Paşa Mah. Bağdat Cad. No:23, Doğu Kışla Gençlik Parkı İş Yeri(23,m²)

375,00TL+ KDV

405,00- TL

1.000,00- TL

3 Yıl

25.03.2020/10:00

2

İzmit,Cumhuriyet Mh.Salim Dervişoğlu Cd. No:4/ Doğalgaz Yönetim Hiz. Alanı(7638,77m²)

28.000,00+KDV

30.240,00- TL

50.000,00- TL

3 Yıl

01.04.2020/10:03

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulu ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.