Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

0262 318 19 29

yavuztilki@kocaeli.bel.tr

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü

8 Nisan 2020 Tarihli Kiralama İhalesi

Tarih: 30 Mart, 2020
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

İzmit İlçesi, Kabaoğlu Mah. Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçisi altında bulunan 18 m²’lik alan Büfe faaliyeti yapılmak üzere Aylık 800,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden 08 Nisan 2020 günü 10:06’da İzmit İlçesi, Kadiköy Mah. Bağdat Cad. No:59 Bekirpaşa Katlı Otopark adresinde bulunan 70,28 m² kullanım alanlı Z06-Z07 nolu işyeri Büro-Hizmet Birimi olarak Aylık 1.400,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden 08 Nisan 2020 günü 10:09’da KBB Encümen Toplantı Salonunda 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: (Her bir işyeri için)
1-İhale şartname bedeline(250,00TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici/İştirak teminat bedeli yatırıldığına dair makbuz aslı [Büfe:864TL/2.000TL) (Büro:1.512TL/3.000TL)], 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,4-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 07.04.2020 tarihi Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.