2018 Yatırım Programı Kapsamında Asfalt Agregası , Granüler ve Plentmiks Temel Malzemesi

Tarih: 5 Şubat, 2018
a a a

Arşiv Niteliğindedir

ASFALT AGREGASI, GRANÜLER VE PLENTMİKS TEMEL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YOL BAKIM ONARIM VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yatırım Programı Kapsamında Asfalt Agregası , Granüler ve Plentmiks Temel Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/676485
1-İdarenin
a) Adresi : D100 Karayolu Üzeri Orduevi Karşısı Eski Seka İdari Binası İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623240510 - 2623172654
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kocaeli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

33.000 Ton Taş Tozu, 58.500 Ton Asfalt Agregası, 15.000 Ton Granüler Temel Malzemesi, 15.000 Ton Plentmiks Temel Malzemesi, 20.000 Ton Balast Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : K.B.B Ulaşım Dairesi Başkanlığı Solaklar Asfalt Şantiyesi ile Kocaeli Geneli İlçe ve Köylere
c) Teslim tarihi : K.B.B Ulaşım Dairesi Başkanlığı Asfalt Şantiyesi ve Kocaeli geneli ilçe ve köylere


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü F Blok Zemin Kat
b) Tarihi ve saati : 05.02.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerce Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınan Taş Ocağı açma ve işletme ruhsatı teklifleri ile birlikte sunulacaktır. İsteklilerin malzemeyi temin edecekleri üretim tesisine kiralama veya mülkiyet yoluyla sahip olması gerekmektedir. Kiralama suretiyle üretim tesisi işleten isteklilerin noter onaylı kira sözleşmelerini, üretim tesisi kendi mülkiyetinde olan isteklilerinde üretim tesisinin kendi mülkiyetinde olduğuna dair belgeleri teklif zarfında sunmaları gereklidir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale konusu olan Aşınma, Binder ve Bitümlü Temel Asfalt üretiminde kullanılacak Agregalar ile Balast (Asfalt Agregası Hammaddesi) malzemelerinin katalog kapsamında değerlendirilmesi için, İsteklilerin; Karayolları vb. akredite bir kuruluşca taşocağının ismi ve mevkii açıkça belirtilmiş şekilde 2016 veya daha yeni tarihli onaylı Aşınma, Binder, Bitümlü Temel Asfalt Dizayn Raporlarını, Plentmiks Temel Dizayn Raporlarını, Granüler Temel Malzemesi Dizayn Raporlarını teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş olan her türlü Asfalt Agregası, Granüler Temel ve Plentmiks Temel Malzemesi alımı işlerinden herhangi biri kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Asfalt üretiminde Bitüm en büyük maliyet yükünü oluşturmaktadır. Bu nedenle; Karayolu Teknik Şartnamesinde belirtilen Fiziksel ve Mekanik Özellikleri itibariyle, şartnamelerin limitleri içerisinde kalan ve en az bitüme ihtiyaç duyulan Agrega ve Balast (Asfalt Agregası Hammaddesi) gurubunun seçilmesi suretiyle idareye olan maliyetleri düşürmek için:

Asfalt Agregaları ve Balastın (Asfalt Agregası Hammaddesi) asfalt üretimine maliyeti; asfalt agregası ile Balastın (Asfalt Agregası Hammaddesi) teklif tutarına, üretilecek asfalt cinslerinin dizayn raporlarında belirtilen bitüm miktarları karşılığı tutarlarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Şayet, Dizayn Raporlarında soyulma mukavemetini arttırmak üzere katkı malzemesi önerilmiş ise; hesaplanacak katkı malzemesi miktarları karşılığı tutarlar da idarece piyasa araştırması yapılması suretiyle agregaların asfalt üretimine maliyeti hesabında dikkate alınacaktır.

İhale konusu 41.500 ton asfalt agregası ve 120.000 ton Balast (Asfalt Agregası Hammaddesi) ile, 65.000 Ton Aşınma, 80.000 Ton Binder, 16.500 Ton Bitümlü Temel asfalt üretilecektir.

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Hesabı:

F =A+B+C = …. TL

İHALE TEKLİF TUTARI A (TL)
BİTÜM TUTARI HESABI
Sıra No Üretilicek Asfalt Cinsi Üretimi Planlanan Miktar (Ton) (a) İhale Tarihindeki Tüpraş Bitüm Fiyatı ..../..../2017 (TL/Kg) (b) Bitüm Tutarı (TL)
Dizayn Bitüm Miktarı (Kg/Ton) (c) Bitüm Tutarı (TL) (B=a*b*c)
1 AŞINMA 40.000,00
2 BİNDER 50.000,00
3 BİTÜMLÜ TEMEL 16.500,00
TOPLAM BİTÜM TUTARI B (TL)
KATKI MALZEMESİ TUTARI HESABI
Sıra No Üretilicek Asfalt Cinsi Üretimi Planlanan Miktar (Ton) (d) İhale Tarihindeki Katkı Malzemesi (TL/Kg) (e) İhale Tarihindeki Katkı Malzemesi Tutarı (TL)
Dizayn Katkı Malzemesi Miktarı (Kg/Ton) (g) Dizayn Katkı Malzemesi Tutarı (TL) (C=d*e*g)
1 AŞINMA 40.000,00
2 BİNDER 50.000,00
3 BİTÜMLÜ TEMEL 16.500,00
TOPLAM KATKI MALZEMESİ TUTARI C (TL)
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF TUTARI HESABI:
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF = İHALE TEKLİF TUTARI + BİTÜM TUTARI +KATKI MALZEMESİ TUTARI

F=A+B+C
(TL)

Yukarıda yeralan Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Hesabı Tablosu belge olarak ihale dokümanları ekinde sunulmuştur.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.