21 EKİM 2020 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 9 Ekim, 2020
a a a

İhaleLink:/webfiles/userfiles/files/%C4%B1hale%20l%C4%B1nk_.docx

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi

(Kullanım Alanı)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat/

İştirak Teminatı

İhale Tarihi/ Saati

1

İzmit İlçesi Kozluk Mh. Salim Dervişoğlu Cd. No:52 (Marina Sahili) Balık Malzemesi Satış Yeri (16m²)

575,00- TL+KDV

621,00-TL/

1.800,00-TL

21.10.2020/ 10:00

2

İzmit İlçesi Karabaş Mh. Hatıra Sok. No:19 (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arkası Ortoparkı) Bay-Bayan WC (52m²)

2.000,00- TL+KDV

2.160,00-TL

6.000,00-TL

21.10.2020/ 10:03

3

Gölcük İlçesi Saraylı Mah. 185 Ada, 2 Parsel Kalıcı İş Mrk. 03 Nolu İş Yeri (30m²)

275,00-TL+KDV

297,00-TL

1.000,00-TL

21.10.2020/ 10:06

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarihlerde, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.