28 EKİM 2020 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 16 Ekim, 2020
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi

(Kullanım Alanı)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat/

İştirak Teminatı

İhale Tarihi/ Saati

1

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ovacık Mahallesi Fidanlık ve Süs Bitkisi Üretim Alanı (1. Grup Parseller), 330.000m²

32.500,00-TL+KDV

58.500,00-TL

50.000,00-TL

28.10.2020/ 10:00

2

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ovacık Mahallesi Fidanlık ve Süs Bitkisi Üretim Alanı (2. Grup Parseller), 330.000m²

32.500,00-TL+KDV

58.500,00-TL

50.000,00-TL

28.10.2020/ 10:03

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarihlerde, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 5 (beş) yıl süre ile ayrı ayrı 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İhaleye katılabilecek kooperatif ve birlik veya alt birliklerde aranacak şartlar:

1-Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) 2-Faaliyet konusu ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan üretici belgesi. 3-Yönetim kurulu kararı fotokopisi (Asıl) 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl), , 5-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 6-Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl) 7-İhale şartname bedelinin (250,00-TL) yatırıldığına dair makbuz (Asıl) 8-Tüzel Kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.